ยอห์น แมบืน ปาบ ย่าง
วิวรณ์
ยอห์น ยา พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น โย้เวอ ศิษย์ 1 ม่าง มาง ย้า เป. แน ยา ยอห์น ปาบ แน ยอห์น ช่าบ้าบ 1, 2, 3 แต้ม ชี มาง. ยอห์น ปาบ นี้ง แต้ม เมอ ยา เกาะ ปัทมอส เวอ เย. ยาว เกาะ ปัทมอส นี้ย่า นักโทษ อือนา ดื้ง ปี่ ย่า ย้าง. ยาว โรม อางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มาง ยอห์น นา เกาะ ปัทมอส โย้เวอ ดื้ง แอ ปี่ ชี่ นี้ย่า, ไม้ ยอห์น นา พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้งนา บ่าปี่ ม่าอู่บ ป่าว กว่า ปี่ แน เย. ยอห์น ปาบ นี้ปาบ แต้ม ชี นี้ย่า ยาง แมบืน เวอ พาจาว มาง จ้างจ้าง โย้เวอ ชฺ้างอางเมิง แน มู่งท่า โย้เวอ บ้าเจอ ตอล้า แง แน ฮาย มย้าง ปี่ ชี แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ล่าแง. พาจาว มาง ยอห์น นา แมบืน ฮาย มย้าง ปี่ ชี นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง พาจาว ม้า อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ล่าที่ ม้าม้า จา มาง แน, แน ฮายแบ ปี่ แง พระเยซู จ้างจ้าง เวอ ทื่อเทอ ลือ แล่ง แนยาว ยา ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน ลือ แง. ยาว ปาบ นี้ปาบ ย่า คริสเตียนชฺ้าง อือนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ปี่ แง.
1
ยอห์น ปาบ นี้ปาบ นา จี่ เคอ ย้าง
กงา ยอห์น พระเยซู ย่าเจ่น มาง ย้า. อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ย่า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา แบ ปี่ ชี ย้างย้า, ไม้ พระเยซู นา ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่ายแบ ปี่ แนนอ, บ่ามล่าง นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า แงแน. แฮ้งย้า พระเยซู มือ เท่วาด่า ซฺาลือ ปี่ ยาว จี่ต่าง นี้อือ กงานา ม่ายแบ ปี่ ล่าง. กงามมือ อางเลิ่ง กูย่างกูเจ้อ กงามย้าง ชี อือ ฮากนา แต้ม แบ ปี่ แอ่. ยาว นี้เลิ่ง ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า, พระเยซูคริสต์ กงานา แบ ปี่ ล่าชี่ ย้างย้า. อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู มาง ปาบ แฮ้ง ฮากนา อ้าน น้า ปี่ แง, พาจาว มาง ก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป. แน อ่าซ่าง จี่ต่าง นี้ง น้าจ่า ยาว ฮายเค่ แง, พาจาว มางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ เป. ยาว ปาบ นู้เวอ แต้ม ชี นี้อือ อางญ่าม ตอล้า ย่าง แท้ล้าน ญา เป.
ยอห์น โจ้ดมาย แต้ม ยาว โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้เวอ ซฺาแอ ปี่ ชี่ ย้าง
4-5 กงา ยอห์น เป. โจ้ดมาย นี้ย่า กงา เอเชีย* 1:4 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี ย้าง ย้า. แควน โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้เวอ ดื้ง อือนา แต้ม เคอ แง. พาจาว เวอ, นา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า, นาง ต่างอี่ ดื้งย้า ล้าก้า โย้เวอ อางค่องอางล้า 7 องค์ นางนา ล่ากาน ว่าย ปี่ ล่าง อือ จา แง. พาจาว เวอ คริสเตียนชฺ้าง โบสถ์ 7 โบสถ์ ดื้ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว. พระเยซูคริสต์ เวอ นา พี่ญ่าน อางซืออางปลอง มาง ย้า. นา ย่า ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ออน มาง ย้า. แน นา ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ ฮื่อ แง. พระเยซูคริสต์ เวอ คริสเตียนชฺ้าง โบสถ์ 7 โบสถ์ ดื้ง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว เป.
พระเยซูคริสต์ ยา กงูนา ลาก ล่าแง แน ยา ยาง ซฺี่ แฮ้ง ไจ กงูนา อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ล่าง. พระเยซู ยา กงูนา ฮาย ปุโรหิต อางมู เพล่อ ปี่ ล่ายาว, พาจาว ยาง อางโบ้ง มางนา ล่ากาน ว่ายปี่ ปี่ ล่าง. พระเยซูคริสต์ เวอ ชฺ้าง อือนา นาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ ปาว แน นางนา สรรเสริญ ฮายแล ปี่ โว! อาเมน.
ฮู ปาว! พระเยซู มู่งบื่น โย้เวอ ทื่อพาม แน ลือ แง. ชฺ้าง คาโคลาโค อือ แน ตื่ง ชฺ้าง ยางนา แซ่ ชีอือ ยางนา มย้าง แง. ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า ยาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน แฮ้ง แค อู้ง คูแง. แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ แง! อาเมน.
พาจาว กงู จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ชี ม้า นี้แม้แน จี่ แง, “กงาย่า พาจาว ต่องก่า เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูย่างกูเจ้อ ฮาย เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ชี่ มาง ย้า. กงา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า. แน กงา พาจาว ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มาง ย้า” แน.
ยอห์น พระเยซูคริสต์ นา มย้าง ชีย้าง
กงา ยอห์น คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ นอง อางอ้าย มาง เป. แน กงาย่า พระเยซู ก้อง เค่ เมอ, นอง แม้แน อางตูกอางพาน โอ้ด ชี มาง ย้า เป. กงา เกาะ ปัทมอส เวอ นักโทษ เพล่อ ดื้ง ชี นี้ย่า, ไม้ กงา พาจาวจี่ต่าง แน พระเยซู อางเลิ่ง ม้าม้า ม่าอู่บ ป่าว กว่า ชี นี้ง ปาปาย ย้าเป. 10 แน ว่านตีด โย้เวอ, ทื่อเทอ จา แง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ แง. ยาว กงา อางเซง จี่เซง ซ้าด อางคย้าว มีเซง บื้ง แฮ้ง ล่อ แน กงากย่า แอ, กงา น่องน่อง ป่ากย่า บื้ง ล้า แง. 11 อางเซง กย่า ชี่แฮ้ นี้แม้แน, “ม้างม้าเจ้อ นาง กงามย้าง ชี นี้อือ แต้ม ชี โว! ยาว โบสถ์ 7 โบสถ์ โย้ ซฺา แอ ปี่ โว! โบสถ์ แฮ้อือ อางเมิง นี้อือ ก้อง ดื้ง เป, เอเฟซัส อางเมิง, สเมอร์นา อางเมิง, เปอร์กามัม อางเมิง, ธิยาทิรา อางเมิง, ซาร์ดิส อางเมิง, ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง, ลาวดีเซีย อางเมิง” แน.
12 ยาว กงานา อ่าซ่าง จี่ช่าง ล่า ชี่ แน อางเซง จี่ ป่ากย่า พลาบ ฮู แอ ปี่ เมอ, กงาม ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน ฮู มย้าง แอ. 13 ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ค่าม อือ ก้องนื้ง โย้เวอ กงา ทื่อเจ่อ มย้าง แอ ชฺ้าง นา อางตู้. 1:13 ดาเนียล 7:13ค่าลาว อางเง้ ตูม แล่ชี่ แฮ้ ล่าคื่อ เวอ เคอ ย้า ม้อง แง. แน ค่าม อางซาย ย่าง นื้งเอิ้ก เวอ ซฺ่า แล่ชี่. 14 ยาง อางตู่ แน ต้ามคื้ง อือ อู่ไต่ แม้แน ป่อน แง. ยาง แมนือ นี้ย่า บี่ท่อบี่ล่าม แม้แน จา แง. 15 ยาง ล่าคื่อ นี้ย่า ทองแดง บี่ท่อ อางล้อง เวอ ฮาย เก้อ ปี่ ยาว เลิ้มเลิ้ม แน แต่ง ชี แม้แน จา แง. ยาง อางเซง นี้ย่า ช่าง อางฮื่อ เวอ ล้าง กลา อางเซง แม้แน บื้ง แง. 16 ยาง ล่าปู่ ล่าม่า แฮ้ อู่กื่อ 7 ซื่อ ท่าม แล่ชี่. ยาง ม่านป่อง โย้ มยาทาง อางทา 2 น้า อ่อก ลือ ชี. ยาง แมก่า นี้ย่า นืงก้อง เวอ นื้งช้า อางล้อง แม้แน แปล้น แง.
17 กงา มย้าง ยาว ยาง ล่าคื่อ ก่องทาง เวอ ชฺ้างซฺี้ แม้แน ปางปี ฮาย กลาน ป้าน่อ. ยาว ยางมือ ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ย่าง กงา อางโต เวอ ว่า ล่ายาว นี้แม้แน จี่ แง, “บ่าแค โจ! กงาย่า ต่องก่า เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูย่างกูเจ้อ ฮาย เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ชี่ มาง ย้า. 18 กงา จี่วีด ปี่ มาง ย้า, กงา อางซฺี้ กางซื้ง ย้า. จ้า แม่น แน ฮู ปาว อามือ กงา จี่วีด จาแล แง กาญ่าม เวอ เคอ ย้า. กงา กูนแจ ชฺ้างซฺี้ ตี เวอ พอง อางกงา แฮ้ง ท่าม แล่แอ่. แน กงา ยองนา ฮาย แต่ล้า ปี่ ยาว จี่วีด อางซฺื่อ จา แล่ ปี่ อางกงา.
19 “ยาว นาง มย้าง ชี อือ แต้ม โว! อามือ อางเลิ่ง ตอล้า ชี อือ แต้ม ชี โว แน กาญ่าม เวอ อางเลิ่ง ตอล้าง อือ คาตา แน แต้ม ชี โว! 20 ยาว กงา อู่กื่อ 7 ซื่อ แน ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน นี้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า. อู่กื่อ 7 ซื่อ นาง กงา ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ มย้าง ชี นี้ย่า เท่วาด่า โบสถ์ 7 โบสถ์ เวอ ฮูพลา อือนา ฮา แง แน ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน นี้ย่า โบสถ์ 7 โบสถ์ นา ฮา แง.

*1:4-5 1:4 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี ย้าง ย้า.

1:13 1:13 ดาเนียล 7:13