2
เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
“เอเฟซัส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน, กงา ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ อู่กื่อ 7 ซื่อ ท่าม แล่ ชี่ มาง แน ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ค่าม 7 อาน ก้องนื้ง โย้เวอ ย่อ กว่า มาง นี้แม้แน จี่ นี้ง น้า คู โว,
“กงา อางแบ ย้าเป นองมู เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ คริสเตียน อือย่า บ้าเจอ ฮา คู แงแน, นอ ล้อแม้ ล่ากาน ว่า เมิ่ดดู่ คูแง แน, ยาว ล้อม้อก ก่ามโอ่ด ไจ คูแง แน. กงา อางแบ ย้าเป นอ ชฺ้าง บ่าแม่น อือนา นองก้อง บ่าปี่ ดื้ง แน. ยาว นอย่า ชฺ้าง อือนา นืงบาเจ้อฮู ญา เป. แน นอ กงาแบ กงามย้าง คูงญา เป ชฺ้าง แฮ้อือ ย่า ชฺ้าง แล่จ่อบ แน, ไม้ ชฺ้าง แฮ้อือ ย่า จี่ แง ยองมู นี้ย่า พระเยซู ศิษย์เอก แน จ้า กานแตว บ่าอ่า. กงา อางแบ ย้าเป นอย่า กงา ปาปาย แน อางตูกอางพาน โอ้ด ลาบ้าบ คูแง. ยาว นอ กงานา เค่ ล่าง แฮ้ง บ่าว่าง คู แน.
“จ้า นอ อางเลิ่ง ทื่อเจ่อ ฮาย ชี กงานา ฮาย นืงบาบ่าจาบ แน ฮา ปี่ ล่าง. ค้าแต้ เวอ กงานา นาบาตา ย้า ลาก ล่าง, จ้า อามือ นอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อ แน บ่าลาก ล่า. นี้แม้แนยาว เย้ง ฮู ปาว นอ อางอ้าน ล่อบ่าปา แน อาล้อ แน เพ่น ชี แน. อางซฺื่อ เย้ง ยาว อางอ้าน ย่าง แม้แน กงานา ลาก ล่า ปาว. แฮ้แม้บ่าอ่ายาว กงา นองก้อง ลือ ยาว ต่องซฺื่อลาน ตื้งย้า ตื้งจา นี้ง ยู้ย ฮ้าน แล แน. จ้า นองมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น ทื่อเจ่อ ฮา ชี. อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า นอ นิโคไลตัน* 2:6 นิโคไลตัน นี้ย่า ชฺ้าง ทื่อมู อางซี ม่าอู่บ อือ. มู อือ อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง กงา แม้แน เม้อ แฮ้งย้า เป.
“จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว! ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า แง, กงา ชฺ้าง แฮ้มางนา พาจาว มาง โซน โย้เวอ จฺืงจฺื้ง จี่วีด ปี่ แฮ้ จฺื้ง อางซื่อ แฮ้ง จฺ่า ปี่ แง” แน.
สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
“สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน, กงาย่า พาจาว ต่องก่า เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูย่างกูเจ้อ ฮาย เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ชี่ มาง ย้า. กงา ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี่ มาง นี้แม้แน จี่ แงแน,
“กงา อางแบ ย้า นองมู สเมอร์นา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ คริสเตียน มู นี้ย่า อางลาบ้าบ แน อางตูกอางพาน เวิม นืงบา เวอ พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง จาปาง คูแง. กงา อางแบ ย้า ชฺ้าง แฮ้อือ นองนา อางไล้จี่กาน ล่า คูแง แน. ยองมู นี้ย่า ยอ ยิวชฺ้าง อือ แน ฮ้าวจ่าแล่ คูแง. จ้า ม้าม้า นี้ย่า ยอ ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ชฺ้าง เป. 10 บ่ามล่าง ยาว นอง อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ แฮ้งนา บ่าแค คู โจ! แม่น แน น้า เป ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ชูย คอก ล้อง แง, ไม้ นองนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง น้อ. ยาว นองมู นี้ย่า ทื่อแช่ นืง ลาบ้าบ คูแง. จ้า นองมู นี้ย่า ซฺี้ เวิม มือ กงานา ซือปลอง ล่า คู โว! ยาว กงา นองนา จี่วีดม้าม้า แฮ้ง รางวัล ปี่ ล่าว่า.
11 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว! ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า แง. ยาง ซฺี้ เมอ, ยาง อางค่องอางล้า ม้า ล่าลูก เวอ บ่ากงา กลา แอ แล่ก้าน เป” แน.
เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
12 “เปอร์กามัม อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน, กงา มยาทาง อางทา 2 น้า จา มาง นี้แม้แน จี่ แง.
13 “กงา อางแบ ย้า ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า นอง อางเมิง ดื้ง โย้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ชี แน. กงา อางแบ ย้า อันทีพา กงา พี่ญ่าน อางซืออางปลอง กงา อางเลิ่ง ป่าว มางนา โย้เวอ แซ่ เวิมมือ, นอง กงานา นืงบาชี ล่าง นี้ย่า บ่าว่าง กางซื้ง แน.
14 “จ้า นอ อางเลิ่ง 2 เลิ่ง ฮาย ชี. ยาว กงา นืงบาบ่าจาบ. นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า บาลาอัม ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่ คูชี. บาลาอัม ย่า บาลาค นา ม่าอู่บ ชี่ มาง ย้า. ยาว บาลาค ย่า อิสราเอลชฺ้าง อือนา อางซี ม่าอู่บ ฮา ปี่ ชี. ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา ช่าง ยาว ฮู่บปาน นา อางเกิ่ง ท่าน ปี่ ชี อือ จฺ่า ปี่ง แน ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา อือ ฮา ปี่ แง. 15 ยาว นอง อางมู เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง นิโคไลตัน อือ อางมู อือ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา ฮา เค่ แง. 16 นี้แม้แนยาว อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว! แฮ้แม้บ่าอ่ายาว กงา นองนา บ่ามล่าง นู้ย้า ลือ ซฺ้า ล่าแน. กงาย่า กงา ม่านป่อง เวอ มยาทาง อางทา อ่อกล้า ชี นี้ง ชฺ้าง แฮ้อือนา แจ แง.
17 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว! ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า แง. กงา ชฺ้าง แฮ้มางนา มานา มู่งท่าจฺ่าเกิ่ง 2:17 อพยพ 16 โชง ชี ชี แฮ้ง ปี่ ยาว ลอบา อางป่อน แฮ้ง ปี่ แง. ลอบา อางป่อน แฮ้ ซื่อ ก้อง เวอ อางเม้ง อางซฺื่อ แต้ม กาน ชี ชี เป. อางเม้ง แฮ้เม้ง ย่า อ่าซ่าง มาง บ่าแบ. ชฺ้าง ลอบา อางป่อน แฮ้ซื่อ กงาบู้ ชี มางญา เป อางแบ” แน.
ธิยาทิรา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
18 “ธิยาทิรา อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! กงาย่า พาจาว มาง อางย่า. กงา แมนือ นี้ย่า บี่ท่อ จฺ่อ ชี แม้แน จา แง, แน กงา ล่าคื่อ แฮ้ ทองแดง แม้แน เลิ้มเลิ้ม แน จา แง. กงา ม่า ล่าง นี้ง น้า โว.”
19 “กงา นอง อางเลิ่ง ฮา ชีอือ อางแบ, นอง ลาก กางอือ, นอง พาจาว มางนา นืงบาชี อือ, นอง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี อือ ล้อแม้ แน, นอง ก่ามโอ่ด จา อืม อางแบ. อามือ กงา อางมย้าง นอย่า อางเลิ่ง นี้อือ ค้าแต้ ล่อบ่าปา แม่น แน ฮา คู แงแน.
20 “จ้า กงา นองนา จี่ ล่าปานา, นอย่า ค่าบาย่า อางเม้ง เยเซเบล พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แน ฮา จ่าแล่ มางนา โอ้ด คูแง. ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ย่า กงา ย่าเจ่น อือนา ฮา ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี อือ ฮา ปี่ง แน ฮู่บปาน นา อางเกิ่ง ท่าน ชี อือ จฺ่า ปี่ แง. 21 กงา ค่าบาย่า มางนา อางญ่าม ปี่ แง. นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว แน, จ้า ยา อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าตื่อ ว่าง กา.
22 “ฮู เป! กงา ค่าบาย่า นี้ มางนา ฮา ด้ากย้าง ลาบ้าบ ปี่ แน. ยาว ชฺ้าง ยางก้อง ยู่ดื้ง ชี อือนา ฮาย ลาบ้าบ ปี่ แน, จาว่าแน ยอง ค่าบาย่า นี้มาง ก้อง อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง ยาว. 23 กงา ค่าบาย่า นี้มาง ศิษย์ อือนา แซ่ แน. ยาว กงา โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ แง กงา ชฺ้าง คาโคลาโค อือ นืงบา แฮ้ง แน เย้ง แฮ้ง อางแบ แน. กงา นอง คาโคลาโค นี้งนา ต้าดต่อน ล่าแน อ่าซ่าง ล้อแม้ ฮา แง แฮ้ม้า แฮ้แม้ ย้า กงาบู้ แงแน.
24 “ยาว กงา ธิยาทิรา อางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า ค่าบาย่า บ่าแม่น มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ อือนา, ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา บ่ากงาฮาย เค่ แน ทื้อ แง. กงา นองนา ม้างม้าเจ้อ จี่ช่าง ล่าปานา, เจิ้นเจ้อ อางเลิ่ง อางย่ากอางกาบ อือ นองก้อง บ่าปี่ บย่า เค่ ปี่ ล่ากาน. 25 จ้า นองมู นี้ย่า กงานา นืงบาชี แล ล่า คูโว เป กงา ลือ แล่ เมอ เคอ แน. 26 ยาว ชฺ้าง กงานา น้า ล่ายาว ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า ชี่ อือนา, กงา ยองนา ฮากชฺ้างอางเจ้ออางจาด อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ แฮ้ง ปี่ แน.
27 ‘ยอ ฮากชฺ้างอางเจ้ออางจาด พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา บ้าเจอฮา เวิม อางกงา
ยาว ยองนา ก่างพยา ปี่ง, ซฺ้าม ตูลู้ง แฮ้ง นื้งชฺ่าอู่ล่อง โย้เวอ ตู ปล่าก ปี่ แม้แน.’ 2:27 สดุดี 2:8-9
28 “กงา ยองนา ล่าที่ ปี่ แง, กงา อ่าโบ้ง พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงา ชี แม้แน. แน กงา ยองนา ซอทา แปล้นบาทาง เวอ อู่กื่อ อางแปล้น แฮ้ง ปี่ แง, ไม้ ฮายแบ ปี่ น้อ ยอ ม้าม้า แน ก่าจ่า ชี แน.
29 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว!” แน.

*2:6 2:6 นิโคไลตัน นี้ย่า ชฺ้าง ทื่อมู อางซี ม่าอู่บ อือ.

2:17 2:17 อพยพ 16

2:27 2:27 สดุดี 2:8-9