3
ซาร์ดิส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
ซาร์ดิส อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน กงา อางค่องอางล้า 7 องค์ พาจาว มาง นา ล่ากาน ว่า ปี่ อือนา ฮูพลา มาง แน อู่กื่อ 7 ซื่อ ท่าม จา มาง นี้แม้แน จี่ แง,
“กงา นอง ฮา ชี อือ อางแบ. ฮาก นองนา จี่เคอ ล่าแง นอย่า พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ แงแน, จ้า ม้าม้า นี้ย่า นอ แฮ้แม้แน บ่าเจ่อ คู. ทานลา ปาว! ยาว นอง อางอี้ แน เจ่อ ยาว ชา โค แฮ้ง แก่นคา แน เจ่อ ล้า ปี่ว, ไม้ กงา อางมย้าง น้อ นอง คาโคลาโค ฮายล้า ชี นี้ย่า กงา พาจาว มาง ฮู ยาว บ่าแม่น กาซื้ง เป. แฮ้แม้แนยาว ม่าอู่บจี่ต่าง นอง กงาบู้ กงากย่า ชี อือ จาม ชี โว! ยาว ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ โว แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง โว! จ้า นอง อางบล่าบ ฮา แฮ้ง บ่าว่าง ยาว กงา นองก้อง แล่ค่าว ลือ แม้แน ลือ แง นอง บ่าแบจ่าแล่ แน.
“จ้า ซาร์ดิส อางเมิง โย้เวอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, ยอ อางบล่าบ บ่าฮาย ยอง อางก่าอางตูม แฮ้ง โซซา ปี่ แน. กาญ่าม เมอ ยองมู นี้ย่า กงาก้อง ทื่งกง่า แน อางก่าอางตูม อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ตูม แล่ยาว ย่อ คู แง, ไม้ ยอ ชฺ้าง อางกง่าอางเกิง น่อ. ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า อือ, อางก่าอางตูม อางป่อน กงา ตูม แล่แง. ยาว กงา ยอง อางเม้ง จี่วีดปาบ โย้เวอ จา แฮ้ง บ่าลบ วี. ยาว พาจาว กงา อ่าโบ้ง แน ยาง เท่วาด่า อือ ล้าก้า โย้เวอ นี้แม้แน ป่าว แน, ชฺ้าง นี้ม้า กงา ชฺ้าง แน.
“จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว!” แน.
ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่าย แบ ปี่ง ย้าง
ฟีลาเดลเฟีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน,
“กงา อางซืออางปลอง แน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง เป. กงา ก่าซ้าด ดาวิด กูนแจ ท่าม มาง. กงา ล้องก้อ พอง ยาว อ่าซ่าง มาง ล้องก้อ แฮ้ง บ่าพี่ กงากา มาง. แน กงา ล้องก้อ พี่ ยาว อ่าซ่าง มาง ล้องก้อ แฮ้ง บ่าพอง อ่อก กงากา มาง. 3:7 อิสยาห์ 22:22
“กงา จี่ นี้ง น้า โว เป. กงา นอง อางเลิ่ง ฮา ชี อือ อางแบ เป. แม่น แน น้า โว! กงา นองนา ล้องก้อ พอง ปี่ ล่าย่า, จ้า อ่าซ่าง มาง บ่าพี่ กงากา เป. กงา อางแบ นอ ล่าที่ อางบย่า แน บ่าจา อือ, นอ กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ คู แง, แน นอ กงานา ซือปลอง ช่าง ล่าง. แม่น แน น้า โว! โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง. ยองมู นี้ย่า ยิวชฺ้าง แน ฮา จ่าแล่ แง, จ้า ยอ จ้อบ แง. ม้าม้า ย้าง ยอ ซาตานแด่ย่ายอคา มาง อางมู เป. ฮู เป! กงา ยองนา ฮาย นอง ล่าคื่อ นู้เวอ อ้องล้า ป่าตูคู บอก ปี่ ล่าง. แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ แน กงา นองนา ลาก ล่าแง แน.
10 “กงา นองนา ม่า ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าแง, ยาว นอง กงานา อางน้าจ่า ล่า. ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ อางตูกอางพาน กงาลาบ เมอ, กงา ยองนา ฮูพลา แน. อางตูกอางพาน แฮ้ย่า ชฺ้าง อือนา นืงบาเจ้อฮู แง. 11 ยาว กงา บ่ามล่าง นู้ ย้า ลือ แง. กงานา นืงบาชี ล่าง นี้ง บ่าว่าง โจ! ไม้ อ่าซ่าง มาง นอง รางวัล แฮ้ง บ่าย่าด ล่า กงากา. 12 ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า แง. กงา ชฺ้าง แฮ้มางนา พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ อือเมอ ยู้มยื้ง อือ แม้แน เพล่อ ปี่ แง. ยอง โย้เวอ กงา ดื้ง แล แง. กงาย่า กงา พาจาว มาง อางเม้ง แน เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ มู่งท่า เวอ จายลือ ชี แฮ้ง ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน แง. ยาว กงาย่า กงา อางเม้ง อางซฺื่อ แฮ้ง คาตา ย้า ยอง อางโต โย้เวอ แต้ม กาน แง.
13 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว!” แน.
เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ง ย้าง
14 “เลาดีเซีย อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ เท่วาด่า ฮูพลา มางนา แต้ม ม่า โว! นี้แม้แน, กงา อางเม้ง อาเมน แน. กงา พาจาว พี่ญ่าน อางซืออางปลอง ม้าม้า มาง. พาจาว ม้า กงาก้อง กูย่างกูเจ้อ อือ แต่งลือ ปี่ แง. ยาว กงาม นี้แม้แน จี่ แอ.”
15 “กงา นอง ฮาย ล้า ชี อือ อางแบ เป. นอ เจิ้นเจ้อ บ่าพี่บ่าล่อง. นี้แม้แนยาว กงานา ลาก ล่าง แนยาว ม้าม้า แน ลาก ล่าว. จ้า กงานา เม้อ ล่าง แนยาว ม้าม้า แน เม้อ ล่าว. 16 นี้แม้แน บ่าฮา ยาว กงา นองนา กงา ม่านป่อง นู้เวอ จาย พลู้บ อ่อกแอ ปี่ ล่าแน, ไม้ นอ ล้างจือ บ่าอ่า แน ล้าง อางล้อง บ่าอ่า อือ แม้แน น้อ. 17 ยาว นอ นี้แม้แน จี่ คูแง, ‘กงา อางจาอางปาง กูย่างกูเจ้อ ย้า จา แง’ แน. จ้า นอง อางโต นี้ย่า บ่าแบจ่าแล่ คู, นอย่า ล้อม้อก แน ซื่งกง่ากย้า คา แม้แน จา แงแน. ม้าม้า นี้ย่า นอ ชฺ้างแมปอ อางตูกอางพาน ต่องจ่อน จ่อน แล่ชี่ อือ ช้อด ย้าเป. 18 จาว่าแน นอง ม้าม้า แน จาปาง ซี้ แง แนยาว, กงาก้อง ค่าม อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้าม้า นี้ง วื้อ คูโว! จาว่าแน นอง บ่าซ่าจอ ซี้ ยาว กงาก้อง อางก่าอางตูม อางป่อน นี้ง วื้อ ตูม แล่ คูโว! จาว่าแน นอง ฮู มย้าง ซี้ แงแน ยาว, กงาก้อง จี่ก่า นี้ง นอง แมนือ โย้เวอ วื้อ กาน แล่ คูโว! ยาว นอง ฮู มย้าง คู แง.
19 “กงา อ่าซ่าง นา ลาก แง, กงา ชฺ้าง ลาก แฮ้มาง บ่าแม่น ฮา ยาว กงา ยางนา อี่ ยาว ม่าอู่บ อางแม่น ฮา ปี่ แง. นี้แม้แนยาว นืงบา นี้ง เพ่น แล่ ยาว อางบล่าบ ฮา นี้ง ว่าง โว!
20 “แม่น แน น้า โว! กงา ล้องก้อ โย้เวอ จูง ฮ้าว แง. อ่าซ่าง กงา อางเซง แฮ้ง กงากย่า ยาว ล้องก้อ แฮ้ง พอง แง, กงา อางคล้าว โย้เวอ อ้องแล ยาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า แง. 21 ยาว อ่าซ่าง ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า แง. กงา ยางนา กงา ต่างอี่ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง. กงา ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า ยาว, กงา อ่าโบ้ง พาจาว ต่างอี่ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง ชี แฮ้งแม้แน ย้า.
22 “จาว่าแน อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แง, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง โบสถ์ อือเมอ ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง ม่า ชี่ แฮ้ง แม่น แน น้า โว!” แน.

3:7 3:7 อิสยาห์ 22:22