4
ยอห์น มู่งท่า มย้าง ชีย้าง
น่อง เวอ แฮ้แม้ฮายาว, กงาม มือ ฮู แล ปี่ ยาว มู่งท่า ล้องก้อ ย่าง พองอ่อก นา มย้าง แอ. ยาว กงา ต่องก่า เวอ อางเซง กย่า เก่ย กงานา จี่ช่าง ล่าง แฮ้งนา กงากย่า แอ. อางเซง จี่เซง แฮ้ย่า ซ้าดอางคย้าว มีเซง แฮ้ง ล่อ บื้ง แง. กงานา จี่ช่าง ล่าง นี้แม้แน, “นู้ ล้าน ปาว, ยาว กงา นองก้อง อางเลิ่ง ชาตอล้า แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ ล่าว่า” แน. ตื่อชี่ด ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงานา ซฺื่ยแลน ล่าแง. ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ มย้าง ชี แฮ้ย่า ต่างอี่ อางฮื่อ มู่งท่า โย้เวอ จา ย้าง, ก่าซ้าด ต่างอี่ แม้แน จา แง. ต่างอี่ โย้เวอ ทื่อม่าง ดื้ง จา แง. ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ดื้ง ชี มาง อางโต นี้ย่า พลอย ซี้ อางญูง อางแน้ อางฮู่ อางจา เวอ แต่งล้า ชี แม้แน แปล้น แน จา แง. แน ต่างอี่ อางฮื่อ ก่องทาง อือเมอ ซี้ อางญูง แปล้น แน แวด จา แง. ยาว ต่างอี่ อางอี้ 24 อาน ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ แวด จา แง. แน ต่างอี่ อางอี้ โย้เวอ ย่าม่างยอคา 24 คู่น จา แง. ยองมู นี้ย่า อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ คูชี. ยาว อางตู่ โย้เวอ ค่าม มงกุฎ ช่อง แล่ คูชี. ยาว ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ มู่งบล่าบ แน มู่งเจ่ เจ่ อ่อกลือ แง. ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ กู่มบี่ท่อ 7 อาน จฺ่อ ตื้ง ชี. นี้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า 7 องค์ ยางนา ล่ากาน ว่าย ปี่ อือ เย. ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จา แง ทะเล แก้ว แม้แน กื้ง แง.
จ้า ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต แวด จา แง. ยอง อางโต อือเมอ แมนือ ปลื้ง ย้า จา แง, ตื่ง น่องน่อง ล้าก้า ย้า. ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา ที่ 1 ม้า สิงโต นา อางตู้ เย. ทื่อโต ม้า อ่ามย่าง อางฮู้ แม้แน จา แง. ทื่อโต ม้า ชฺ้าง แม้แน แมก่า จา แง. ทื่อโต ม้า ฮาย่า จ้านบ้า ปย้าม แม้แน จา แง. ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต นี้อือ กูโต ย้า อางต้อง 6 ต้อง จา แง. ยอง อางโต โย้เวอ แมนือ ปลื้ง ย้า จา แง. ยาว มู่งคี่ นืงก้อง ย้า จี่ แง บ่าว่างบ่าซ่าว. ยอ นี้แม้แน เพ่ง ฮ้าว คูแง,
“อางเซฺิ่งอางซฺ้าง, อางเซฺิ่งอางซฺ้าง, อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ย่า พาจาว จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ ปลืง แน จา มาง เป.
พาจาว เวอ, นา อามือ แน ค้าแต้ เวอ แน กาญ่าม โย้เวอ พาจาว มาง ย้า” แน.
ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ, ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โย้เวอ ดื้ง จา มางนา เกียรติ ปี่ เย. ยา ซฺี้นืง บ่าจา มาง ย้า. 10 ยาว ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ ดื้ง ชี มางนา ป่าตูคู บอก แปกไว้ คู ชี, ยา ซฺี้นืง บ่าจา มาง ย้า. ยาว ยองมู ย่าง ยอง มงกุฎ แฮ้ง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ โบย คู ยาว นี้แม้แน จี่ คูง เย,
11 “พาจาว กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, นา ซูม คางญา
สรรเสริญ จี่ต่าง นี้อือ แน เกียรติ กงาบู้ ชี นี้.
ไม้ นา ล่าที่ อางจา แน กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง น้อ.
แน กูย่างกูเจ้อ นี้อือ นาง นืงบาจาบวา ย้า ตอล้า ชี” แน.