5
ปาบ อางยอ แน แกะอางย่า ย่าง
ยาว กงาม ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า โย้เวอ ปาบ อางยอ ทื่อมาด มย้าง แอ. ปาบ โย้เวอ ตื่น ล้าก้า แน น่องน่อง ย้า อางไล่ แต้ม กาน ชี. แน อางช่า 7 อาน ตีด ชี. ยาว กงาม เท่วาด่า ล่าที่ อางจา ทื่อม่าง นา มย้าง แอ. ยา อางเซง บื้ง แน นี้แม้แน ป่าว แง, “อ่าซ่าง ซูม แง, ปาบ อางยอ นู้ อางช่า ตีด ชี นี้ง ยู้อ่อก นี้ย่า แน ปาบ อางยอ นี้ง พื้ออ่อก นี้ย่า?” แน. จ้า ปาบ อางยอ นี้ง พื้ออ่อก ยาว อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮ้ง อ้าน นี้ย่า, มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง แน ล่าลูก อางเมิง โย้เวอ อ่าซ่าง มาง บ่าจา เย. กงา อู้ง เวิม อู้ง แล่ ย้า, ไม้ อ่าซ่าง มาง บ่าซูม ปาบ อางยอ นี้ง พื้ออ่อก ยาว อางไล่ แต้ม ชี ชี แฮ้ง อ้าน นี้ย่า. จ้า ย่าม่างยอคา ทื่อม่าง จา แง กงานา นี้แม้แน จี่ช่าง ล่าง, “บ่าอู่ง โจ แน ฮู ปาว, ยูดาห์ อางเจ้อ โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง ฮาก สิงโต แน ฮ้าว แง. 5:5 อิสยาห์ 11:1-10 ยา ก่าซ้าด ดาวิด มาง อางเจ้อ, ยา ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ก่าจ่า ชี มาง ย้า แน อางช่า 7 อาน ตีด ชี แฮ้ง ยู้อ่อก อางกงา แน ปาบ อางยอ แฮ้ง พื้ออ่อก อางกงา” แน.
ยาว กงาม แกะอางย่า ทื่อม่าง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้ แท้ แน จูง จา นา มย้าง แอ. แน แกะอางย่า มางนา ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา 24 คู่น อือ แวด ชี. ฮู ยาว แกะอางย่า นี้ม้า ฮาก แซ่ อาน แม้แน จา แง. ยา อางคย้าว 7 คย้าว แมนือ 7 ซื่อ จา แง, นี้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า 7 องค์ ย่าง เป, พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จ่อด แน ซฺาแอ ปี่ ชี อือ. ยาว แกะอางย่า ม่าง ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้งจา ชี มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ปาบ อางยอ ย่าง ย่อ ยู้ แล ชี. แกะอางย่า ม่าง ปาบ อางยอ แฮ้ง ยู้ ยาว, ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม แกะอางย่า มางนา ป่าตูคู บอก ปี่ คู ชี. ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า พิณ แน ค่าม คาน อางเกิ่งอางฮ้อม ปลื้ง แน กาน ชี ย่าง ท่าม แล่ คูชี. ยาว อางเกิ่งอางฮ้อม ค่าม คาน เวอ กาน ชี แฮ้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อธิษฐาน ฮา ยาว เพล่อ ลา ชี อือ เย. ยองมู ย้าง เพ่ง อางซฺื่อ แต่ง ชีย้าง แกะอางย่า มางนา นี้แม้แน ฮ้าว ปี่ คู แง,
“นา ซูม คางญ้า ปาบ อางยอ นี้ง ลาบ ชี นี้ย่า แน อางช่า นี้ง ยู้อ่อก นี้ย่า.
ไม้ นางนา ฮาก แซ่ ล่าเก่ย น่อ แน นาง ซฺี่ นี้ย่า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด จี่ต่าง กูต่าง อือนา วื้อ
ยาว พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ป้าน่อ.
10 นา ยองนา ฮาย กงู พาจาว มาง ปุโรหิต อางมู เพล่อ ปี่ ชี่.
แน ยองมู นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นี้ง กงา ฮูพลา คูแง” แน.
11 ยาว กงาม เท่วาด่า อางลาน ลาน องค์ อือนา มย้าง แอ แน ยอง อางเซง แฮ้ง กงากย่า แอ. ยองมู นี้ย่า ต่างอี่ อางฮื่อ แน ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือนา แน ย่าม่างยอคา 24 คู่น อือนา แวด คูชี. 12 เท่วาด่า มู อือ นี้แม้แน อางเซง บื้ง แน เพ่ง ฮ้าว คูแง,
“แกะอางย่า ฮาก แซ่ ชี นี้ม้า ซูม คางญา.
แน ยา ล่าที่ อางจา, อางจาอางปาง, วี่ไซป้านญา อางจา, แฮ่งอางแก่นอางคา.
ยาว เกียรติ ก่ามป่อน แน สรรเสริญ จี่ต่าง กงาบู้ ชี นี้ย่า อางซูม ย้าเป” แน.
13 แฮ้แม้ฮายาว กงาม มู่งท่า เวอ จี่วีด อางจา คาโคลาโค อือ, แน ชฺ้างอางเมิง, ล่าลูก อางเมิง, แน ทะเล คล้าว อือ แน ตื่น กูย่างกูเจ้อ จักรวาล นู้เวอ จา อือ เพ่งฮ่าว นา กงากย่า แอ นี้แม้แน,
“ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้งย้า ท่า โย้เวอ ดื้ง ชี มาง แน แกะอางย่า มาง เวอ,
กูย่างกูเจ้อ แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ไน้นา นาบทื้อ ล่าง, ยาว สรรเสริญ ฮาย แล ล่าง.”
14 แฮ้แม้ฮายาว ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อืม นี้แม้แน จี่ คูแง, “อาเมน” แน. ยาว ย่าม่างยอคา 24 คู่น อืม ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ชีเย.

5:5 5:5 อิสยาห์ 11:1-10