6
อางช่า 7 อาน ย่าง
ยาว กงา แกะอางย่า มาง อางช่า 7 อาน โย้เวอ อางช่า ที่ 1 ย่าง ยู้อ่อก นา มย้าง แอ. กงา ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต โย้เวอ จี่วีด อางจา ที่ 1 มาง จี่ นา กงากย่า แอ ยาง อางเซง นี้ย่า มู่งเจ่ แม้แน บื้ง แง. ยา นี้แม้แน จี่ แง “อ่อกล้าน ปาว!” แน. ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ อ่าม่อง อางป่อน ทื่อม่าง มย้าง แอ. อ่าม่อง มาง ก้อง ตา ชีม้า บล่า ท่าม แล่ชี่. แน มงกุฎ ย่าง กงาบู้ ยาว อางตู่ เวอ ช่อง แล่ ชี. ยาว อ่าม่อง ตา แอ ชฺ้าง อือนา รบ ช่าง ยาว ก่าจ่า ชี.
ยาว แกะอางย่า มางมือ อางช่า ที่ 2 ย่าง ยู้อ่อก แล่นาว. กงามมือ ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา ที่ 2 มาง จี่ เซง ย่าง กงากย่า แอ นี้แม้แน “อ่อกล้าน ปาว!” แน. แฮ้แม้ฮายาว อ่าม่อง อางแน้ อ่อกล้าน ชี. อ่าม่อง นี้มาง ก้อง ตา ชี ม้า ยา พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชี, ชฺ้างอางเมิง นู้ แม่นแนจาดื้ง อือ ยู้ แล ปี่ แงแน. ยาว ชฺ้าง อือนา ฮา แซ่ กาปี่ง. อ่าม่อง นี้มาง ก้อง ตา ชี นี้ม้า มยาทาง กงาบู้ ชี.
แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 3 ย่าง ยู้อ่อก ยาว. กงามมือ ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา ที่ 3 มาง จี่ นา กงากย่า แอ นี้แม้แน “อ่อกล้าน ปาว!” ยาว กงาม อ่าม่อง อางปล้าง มย้าง แอ. แน อ่าม่อง นี้มาง ก้อง ตา ชี ม้า ยาง ล่าปู่ คล้าว โย้เวอ จ่างพ่าน ท่าม แล่ชี่. ยาว กงาม ม้างม้าเจ้อ จี่ อ่อกล้า ปี่ง นา กงากย่า แอ ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ ก้อง บื้ง จายลือ แง. จี่ต่าง แฮ้ นี้แม้แน จี่ แง, “กอเช้น ทื่อกอก นี้ย่า ล่ากาน ว่าฮู่ ทื่อนืง ว่า ยาว กงา แฮ้ง ล่อ เป. ข้าวบาร์เลย์ 3 กอก นี้ย่า ล่ากาน ว่าฮู่ ทื่อนืง ว่า ยาว กงา แฮ้ง ล่อ เป. จ้า น้ำมัน มะกอก แน อ่างู่น แต่ค่า แฮ้งนา บ่าปี่ก่างบ่าปี่พยาโจ เป” แน.
แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 4 ย่าง ยู้อ่อก ยาว. กงาม ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ อางเซง จี่ นา กงากย่า แอ นี้แม้แน, “อ่อกล้าน ปาว!” แน. ยาว กงา ล้าก้า โย้เวอ อ่าม่อง ทื่อโต ญูงเคว แน จา นา ฮูมย้าง แอ. อ่าม่อง มาง ก้อง ตา ชี ม้า อางเม้ง “อางซฺี้” แน. ยาว “ชฺ้างซฺี้ อางเมิง” แน ฮ้าว มาง แท้ แน เค่ ลาน ชี. เย่ด 2 คู่น นี้ย่า ล่าที่ แซ่ ย้าง กงาบู้ ชี. เย่ดย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา แซ่ แง. จาว่าแน ชฺ้าง 4 คู่น จายาว 1 ม่าง แซ่ แง. เย่ด ซ้าด อางไล้ อือ แน จฺื่งคู แฮ้ง แน พ่าญ่าด ต่างไล อือ ไจ แซ่ แง.
ยาว อางช่า ที่ 5 ย่าง ยู้อ่อก ยาว, กงามมือ อางค่องอางล้า อางบย่า อางเกิ่งท่านย่า อางอ่อก โย้ จา นา มย้าง แอ. อางค่องอางล้า นี้อือ พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ป่าว กว่า ยาว ฮาก แซ่ ซฺี้ ปี่ ชี อือ ย้าเป. 10 อางค่องอางล้า แฮ้อือ อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คู แง นี้แม้แน, “พาจาว อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางกง่าอางเกิง มาง เวอ, อางมล่าง ล่า จา แง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง กงูนา แซ่ ล่า ชี อือนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ง นี้ย่า?” 11 ยาว ยาง มือ ค่าลาว โลบ แล่เซฺ่อ อางป่อน ย่าง ชฺ้างมู คาโคลาโค อือนา ปี่ ชี. แน ยองนา ซ่าว ปี่ ยาว บ่ามล่าง แน ม่าย ล่อ ปี่ ชี, คริสเตียนม้องน้าม มู พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ อือนา ยอง แม้แน ทื่อช่าง กาแน แซ่ โค เปิน ญา.
12 “ยาว แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 6 ย่าง ยู้อ่อก ยาว, กงามมือ มี่ซี่อืน นา มย้าง แอ มี่ซี่อืน แฮ้ นาบาตา แล่ง. มู่งนื่ง อือ ปล้าง โค ชี พ้า อางปล้าง แม้แน. อู่ลา ย่าง มือ ซี้ อางแน้ ซฺี่ แม้แน เพล่อ ล้า ชี. 13 ยาว มู่งท่า เวอ อู่กื่อ อือ ชฺ้างอางเมิง นื้งชฺ่า เวอ กลาลือ ชี. ซื่อไค่มี้ล่อก ซื่อ บ่ามีง กื้ง แน อางป้าง โย้เวอ ฮ้างม้าน ชืก คลา ลือ ปี่ แม้แน. 14 ยาว มู่งท่า ย่าง ยอ แลน ยาว โปยว คา ชี ปาบ อางยอ ยอ ชี ชี แม้แน. ตาแซ้ แน เกาะ คาโคลาโค อือ คาตา พ้าง ชี อางอ้าน เวอ บ่าจา กาน.”
15 นู้จายแล ปี่ นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้ ก่าซ้าด อือ, ชฺ้าง อางฮื่อ อือ, แม่ทัพ มู อือ, ชฺ้าง อางจาอางปาง มู อือ, ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือ, ย่าเจ่น แน ย่าเจ่น บ่าอ่า อือ, ซฺื่ยกา ท้าม คล้าว อือเมอ แน ตาแซ้ ลอบา แปฟาง อือเมอ ค่าวจอ กว่า คู แง. 16 ยาว ยองมู ย่าง ลอบา แน ตาแซ้ อือนา จี่ ป้า คู แง นี้แม้แน, “ลอบา แน ตาแซ้ อือ เวอ, กลาลือ ยาว กงูนา โชง ชี ล่า ปาว, ไม้ พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้ง มางนา บ่าปี่ มย้าง แน. ยาว แกะอางย่า แฮ้มาง กงูนา วี่บ่ากบ่าไจ ปี่ ล่ากาน แน. 17 ไม้ แคคาแม้แน อางนืง ย่าง เคินญา แน อ่าซ่าง มาง วี่บ่ากไจ แฮ้ง บ่ากงา ปูน คู” แน.