7
อิสราเอลชฺ้าง 144,000 คู่น อือ
แฮ้แม้ จายล้า แล่ ยาว, กงาม มือ เท่วาด่า 4 องค์ ชฺ้างอางเมิง อางแจ้ง 4 แจ้ง โย้เวอ จูง จา นา มย้าง แอ. แน ยอ ฮ้างม้าน 4 ทิศ เวอ ตอล้า อือนา บ่าปี่ ตอ แน นื้งชฺ่าท่า เวอ ทะเล เวอ แน จฺืงจฺื้ง อือ ก้อง คาตา ย้า ฮ้างม้าน บ่าปี่ ตอล้า แน. เท่วาด่า 4 องค์ นี้อือ พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงา ชี นื้งชฺ่าตี แน ทะเล อือ ฮา ก่างพยา ปี่ อางกงา แน. ยาว กงาม มือ เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า จายล้า นา มย้าง แอ, พาจาว จี่วีด อางจา มาง อางช่า ย่าง ท่าม แล่ชี่. ยาว ยาง มือ อางเซง บื้ง แน เท่วาด่า 4 องค์ พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงา ชี อือนา ฮ้าว ม่า ชี นี้แม้ แน, “ชฺ้างอางเมิง นื้งชฺ่าท่า แฮ้ง ทะเล อือ แน จฺืงจฺื้ง อือนา บ่าฮา ก่างพยา ปี่ แคน โจ, กงานา พาจาว มาง ชฺ้าง อือ แมค้อง โย้เวอ อางช่า ปี่ ช่า ล่า ปาโน.”
แฮ้แม้ฮายยาว กงาม มือ ชฺ้าง 12 เจ้อ อางช่า กงาบู้ ชี อือ อาล้อ คู่น แน กงากย่า แอ. ชฺ้าง แมค้อง เวอ อางช่า อางจา คาโคลาโค นี้ย่า อิสราเอลชฺ้าง กูเจ้อกูจาด เวอ จายล้า คูชี อือ 144,000 คู่น เย. ยูดาห์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. รูเบ็น อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. ก้าด อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. อาเซอร์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. นัฟทาลี อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. มนัสเซห์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. ซิเมโอน อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. เลวี อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. อิสซาคาร์ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. เศบูลุน อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. โยเซฟ อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น. เบนยามิน อางเจ้อ เวอ จายล้า ชี อือ 12,000 คู่น.
ชฺ้าง มู กูเจ้อกูจาด เวอ จายล้า ชี อือ
แฮ้แม้จายล้า ยาว กงา ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด จี่ต่าง กูเจ้อ อือ ก้อง นาบาตา บย่า บ่าดาบ โค กา แน จายล้า นา มย้าง แอ. พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า แน แกะอางย่า มาง ล้าก้า โย้เวอ จูง จา คู แง. ยองมู นี้ย่า ค่าลาว อางเง้ อางป่อน ตูม แล่ คู ชี. ล่าปู่ คล้าว โย้เวอ ปาล์ม อางพ่า ท่าม แล่ คู ชี. 10 ยองมู ย่าง อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก คูแง นี้แม้แน,
“ล่าที่ กงู นา ปล่องปูน ปี่ ล่าง นี้ย่า
พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง จา มาง
แน แกะอางย่า มาง เป.”
11 ยาว เท่วาด่า คาโคลาโค พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ แน ย่าม่างยอคา ต่างอี่ ท่า ดื้ง จา อือ แน ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ ก้อง แวด จา ชี อืม มือ. พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ชี. 12 ยาว ยองมู ย้าง นี้แม้แน จี่ คู แง,
“อาเมน, พาจาว เวอ สรรเสริญ จี่ต่าง อือ กงา แล โว. แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นางนา โญกญอ แล ปี่ โว.
ไม้ นา วี่ไซป้านญา อางจา แน ล่าที่ อางฮื่อ.
แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นางนา ขอบคุณ ฮาย แล ปี่ โว กาญ่าม เวอ เคอ แน อาเมน.”
13 แฮ้แม้ฮายาว ย่าม่างยอคา ทื่อม่าง กงานา น้า ล่าง นี้แม้แน, “นา อางแบ ล่า ชฺ้าง มู ค่าลาว อางป่อน โลบ แล่ คู ชีอือ อ่าซ่าง เวอ? ยองมู นี้ย่า ล้อเกิ้ง เวอ จายล้า คู ชี?” แน.
14 กงาม มือ ยางนา นี้แม้แน พอ แอ, “นาง น้า ล่าง นี้ย่า นา อางแบ ย้าเป ยองมู นี้ อ่าซ่าง แน” ยาว ย่าม่างยอคา มาง นี้แม้แน พอ ชี,
“ชฺ้าง นี้อือ อางตูกอางพาน ลาบ้าบ อางญ่าม โย้เวอ จายล้า คู แง. ยองมู นี้ย่า ค่าตอง ค่าลาว ย่าง แกะอางย่า มาง ซฺี่ ย่าง ไจ ซฺ้าง แน จาว ป่อน ปี่ ชี่.
15 นี้ง ม้า ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ มาง ล้าก้า นู้เวอ กงา ลาย ดื้ง ล้า คูแง. แน ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ มู่งคี่ นืงก้อง ย้า พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ แง.
แน พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า เวอ ดื้ง มาง ยองนา ฮูพลา แง.
16 ยองมู นี้ย่า ฮ่าง ล้าง เจิ้นเจ้อ มือ บ่าแบ่ แล่ กาน. นื้งช้า อางล้อง นี้ย่า ยองนา บ่าฮาย ล้อง ปี่ กงา กาก้าน.
17 ไม้ แกะอางย่า พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ เวอ ดื้ง ชี มาง ยองนา ฮูพลา แง, แกะ ปอ ฮู มาง แม้แน
แน ยองมู นา น้ำพุ จี่วีด ปี่ โย้เวอ ซฺื่ยแล แง.
ยาว พาจาว มาง ยอง แมนือ โย้ แมปื้อ คาโคลาโค อือ ซีด ปี่ แง.”