8
อางช่า ที่ 7 ย้าง
แกะอางย่า มาง อางช่า ที่ 7 ย่าง ยู้อ่อก ยาว, มู่งท่า ย่าง 30 นาที ล่อซฺ่า เย กยาบ ชี. ยาว กงา เท่วาด่า 7 องค์ พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จูง จา อือนา มย้าง แอ. เท่วาด่า อือ ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ 7 คย้าว กงาบู้ ชีเย.
ยาว เท่วาด่า ทื่อองค์ ม้า บี่ท่อ ก่าท่าง ค่าม ย่าง ท่าม แล่ ยาว อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ตื้งย้า เวอ แล จูง แล ชี. เท่วาด่า แฮ้ม้า พาจาว มาง ก้อง อางเกิ่งอางฮ้อม อางบย่า แน พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อธิษฐาน จี่ต่าง กงาบู้ แฮ้ง, อางเกิ่งท่านย่า ค่าม พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าน พี แล ชี เย. เท่วาด่า มาง ล่าปู้ โย้เวอ อางเกิ่งอางฮ้อม แน พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อธิษฐาน จี่ต่าง ก่าท่าง ค่าม โย้เวอ พี ยาว บี่ค่าว อ่อกล้า ชีย้าง พาจาว มาง ก้อง ล่อย แล ชี. แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า มาง อางเกิ่งท่านย่า โย้เวอ บี่ท่อ ย่าง ก่าท่าง ค่าม คล้าว เวอ กาน ยาว ก่าท่าง ค่าม ย่าง ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ จาน แอ ปี่ ชีเย. ยาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ เจ่ อางเซง บื้ง พล่อย ย้าเย่ แน มี่ซี่อืน ล้า ชีเย.
เท่วาด่า 7 องค์ อือ ซ้าดอางคย้าว มี ย้าง
แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า 7 องค์ อือ มือ ยอง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ 7 คย้าว ย่าง เก้ม ยาว ชา มี เย.
เท่วาด่า ที่ 1 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ ย่าง มี เมอ, ฮ้อล้อ ซื่อ แน บี่ท่อ ซฺี่ อางซูน อือ ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ กลา แอ ชี. ชฺ้างอางเมิง เวอ 1 ส่วน 3 อือ ก้อง แน จฺืงจฺื้ง 1 ส่วน 3 อือนา ฮา จฺ่อ โค ปี่ ชี. แน บู่ก่า คาโคลาโค อือนา คาตา พี จฺ่อ โค ปี่ ชี.
เท่วาด่า ที่ 2 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ, ทื่อเจ่อ จา แง ฮู ยาว ตาแซ้ นาบาตา ฮื่อ บี่ท่อ อางจฺ่อ แม้แน จา แง. ทะเล เวอ จาน แอ ปี่ ชี. ทะเล 1 ส่วน 3 เวอ ฮา ซฺี่ ล้าง เพล่อ โค ปี่ ชี. ทะเล เวอ จี่วีด อางจา 1 ส่วน 3 อือนา ฮา ซฺี้ ปี่ ชี. แน ล้อง คาโคลาโค อือนา 1 ส่วน 3 เย่ ฮา ก่าง ปล่ากพา ปี่ ชี.
10 เท่วาด่า ที่ 3 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ, อู่กื่อ อางฮื่อ ทื่อซื่อ จา บี่ท่อ อางจฺ่อ มู่ง เวอ จาย กลา ลือ เย. ชฺ้างอางเมิง เวอ ล้าง 1 ส่วน 3 แน น้ำพุ 1 ส่วน 3 อือ ก้อง กลา แอ ชี. 11 อู่กื่อ นี้ซื่อ อางเม้ง ย้าง อางค่า แน. ชฺ้างอางเมิง เวอ ล้าง 1 ส่วน 3 ย่าง ฮาย ค่า ปี่ ชี. แน ชฺ้าง อางบย่า เย ล้าง อางค่า อางปีด จา ย่าง ต้าง ยาว ซฺี้ ชี.
12 เท่วาด่า ที่ 4 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ, มู่งนื่ง อู่ลา แน อู่กื่อ 1 ส่วน 3 ย่าง ฮา ก่างพยา วื้ง ปี่ ชี. นืงก้อง แน มู่งคี่ 1 ส่วน 3 แฮ้งนา ฮาย วื้งว้าง ปี่ ชี.
13 กงา ฮู เมอ, ฮาย่า จ้านบ้า ทื่อโต มู่ง เวอ ปย้าม จา มาง อางเซง ย่าง กงากย่า แอ นี้แม้แน, “แตลา! แตลา! แตลา! ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แตลา ตอล้า โว! ไม้ เท่วาด่า 3 องค์ อือ ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ แฮ้ง มี แล่เมอ ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ นี้ล่อมบ่าปา ย้า อางเลิ่ง แคคาบอล้อ อือ ตอล้า แล่แง” แน.