9
ยาว เท่วาด่า ที่ 5 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ, กงา อู่กื่อ ทื่อซื่อ มู่งท่า เวอ จาย ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ กลา แอ นา มย้าง แอ. อู่กื่อ แฮ้ซื่อ กูนแจ ค่ามตู่ อางน่า พอง อ่อก เซฺ่อ ย่าง จา แง. อู่กื่อ มาง ค่ามตู่ อางน่า ย่าง พอง อ่อก ยาว บี่ค่าว อ่อกล้า ชี ซ่องก่อง บี่ท่อ จฺ่อ ชี แม้แน. บี่ค่าว ย่าง มู่งนื่ง แน มู่ง เวอ พื่ง โค ยาว วื้ง โค ชี.
ญ่ามไป่ อางมู บี่ค่าว เวอ จาย ปย้าม อ่อกล้า ชี. ยาว ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ลู่ง แอ ชีเย. ญ่ามไป่ แมงป่อง นา อางตู้ นี้อือ ล่าที่ กงา ชี แมงป่อง แม้แน ต่องต่าน ต่าน เซฺ่อ จา ปี่ ชี. ยาว ญ่ามไป่ อือ บู่ก่า, อางคลาอางซ้าง อางญูง กูเจ้อ แน จฺืงจฺื้ง อือนา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา. จ้า ชฺ้าง พาจาว มาง อางช่า แมค้อง เวอ ช่า ชี อือ บ่าจา อือนา ญา อางต่าน กงากา แน. พาจาว ม้า ญ่ามไป่ นี้อือนา ชฺ้าง นี้อือ นา บ่าปี่ แซ่ เย. จ้า แมงป่อง แม้แน ต่าน ยาว ฮา ลาบ้าบ ด้า ปี่ ซฺ้อก ญา นี้แม้แน ฮา ลาบ้าบ ปี่ นี้ย่า อางญ่าม 5 ลา เย. แฮ้ญ่ามเมอ ชฺ้าง มู อือ ด้า ลาบ้าบ ยาว อางซฺี้ เกิ่ง อือ ซฺ้า กว่า เย, จ้า บ่าซฺ่า มย้าง กา เย, ไม้ ยองมู นี้ย่า ซฺี้ ซี้ เวิม มือ บ่ากงา ซฺี้ เย.
ญ่ามไป่ นี้อือ ตาฮ้าน อ่าม่อง ชา อ่อก รบ กว่า แม้แน จา เย. ญ่ามไป่ อือ อางตู่ โย้เวอ ค่าม มงกุฎ แม้แน ช่อง แล่ ชี่เย. แมก่า แฮ้ ชฺ้าง แมก่า นา อางตู้ เย. อางตู่ โย้ ต้ามคื้ง แฮ้ ค่าบาย่า ต้ามคื้ง นา อางตู้ เย. ซ่อเพ่ แฮ้ สิงโต ซ่อเพ่ แม้แน. แน นื้งเอิ้ก โย้ ซฺ้าม อางแพ้น แม้แน ตีด แล่ ชี่. อางต้อง เซง แฮ้ อ่าม่อง แน รถรบ อางบย่า สงคราม เวอ ลีง แอ แม้แน จา เย. 10 ยาว แมงป่อง แม้แน ต่องงี่ ต่องต่าน แฮ้ง จา แง. ยาว 5 ลา นู้เวอ ยอง ล่าที่ ชฺ้าง อือนา อางไล้ ฮา นี้ย่า ยอง ต่องงี่ โย้เวอ ต่องต่าน จา แฮ้งย้าเย่. 11 ญ่ามไป่ นี้อือ ยอคา ม้า, เท่วาด่า ค่ามตู่ อางน่า ฮูพลา ฮู มาง เย. ยางก้อง ฮีบรู อางเม้ง จา แง นี้แม้แน อาบัดโดน. ยาว กรีก จี่ต่าง เวอ อปอลลิโยน แน ฮ้าว แง, ฮา ก่างพยา ปี่ ฮู มาง นา ฮา แง.
12 ต่องก่า เวอ อางเลิ่ง อางไล้ ย้าง เปิน ญา. ฮู แล่ ปาว อางเลิ่ง อางไล้ อางฮื่อ 2 เลิ่ง กาญ่าม เวอ ตอลา ย้าง จา แล่แง.
13 ยาว เท่วาด่า ที่ 6 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี เมอ, กงาม มือ อางเกิ่งท่านย่า ค่าม 4 แจ้ง พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จา โย้เวอ อางเซง กงากย่า แอ. 14 อางเซง แฮ้ เท่วาด่า ที่ 6 มาง นา ม่า ชี นี้แม้แน, “เท่วาด่า 4 องค์ ยูเฟรตีส ล้างบ้า อางฮื่อ เวอ พือ ชี ชี อือนา พื้ออ่อก โว!” แน. 15 ยาว เท่วาด่า ที่ 6 มาง เท่วาด่า 4 องค์ อือนา ตอ ชี. พาจาว ม้า นี้ ชั่วโมง มี้นืง นี้ลา นี้ปี อางญ่าม นี้อือย่า เท่วาด่า 4 องค์ อือนา ซฺ้า ชี ปี่ ญา, ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา แซ่ ปี่ แง แนนอ. จาว่าแน ชฺ้าง 3 คู่น จายาว ทื่อม่าง นา แซ่ แง. 16 กงากย่า ล้าแอ อ่าม่อง ตาฮ้าน นี้ย่า 200 ล้าน คู่น จา แงแน.
17 ยาว กงา นี้แม้แน มย้าง แอ, อ่าม่อง แน อ่าม่องตาฮู อือ นี้แม้แน จา แง อ่าม่อง ท่า ตาฮู ม้า นื้งเอิ้ก โย้ ซฺ้าม ค่าลาว ไล ซี้ จา แง บี่ท่อ แม้แน อางแน้, ซี้ น้ำเงิน พลอย น้ำเงิน แม้แน, กำมะถัน แม้แน ซี้ อางซฺื้อ. ยาว อ่าม่อง อือ อางตู่ นี้ย่า สิงโต อางตู่ แม้แน จา แง. ม่านป่อง โย้เวอ บี่ค่าว กำมะถัน แน บี่ท่อ แม้แน อ่อกล้า แง. 18 อางเลิ่ง อางไล้ 3 เลิ่ง นี้ย่า บี่ท่อ, บี่ค่าว แน กำมะถัน อ่าม่อง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ฮาย ซฺี้ ปี่ แง. จาว่าแน ชฺ้าง 3 คู่น จายาว ทื่อม่าง นา แซ่ แง. 19 ไม้ อ่าม่อง ม่าง ล่าที่ นี้ย่า ม่านป่อง แน ต่องงี่ โย้ จา แง. อ่าม่อง มาง ต่องงี่ นี้ย่า อื้อล้าง อางตู่ จา แง. ชฺ้าง นา แช่ ยาว ฮาย ด้า ปี่ แง.
20 ชฺ้างมู แตลา อางไล้ อางเลิ่ง นี้อือ บ่ากงา แซ่ แน จ้านล้าชี อือ แฮ้แม้เวิม นืงบา บ่าเพ่น คู เย. ยองมู นี้ย่า แด่ย่า แน ฮู่บปาน ค่าม พลู้ ทองแดง ลอบา แน ล่าไม บ่าฮู มย้าง กา บ่ากย่า กงากา แน บ่าย่อ ตอ กาแน แต่งล้า ชี อือนา บอกไว้ ปี่ ย้าง บ่าว่าง เย. 21 ยองมู นี้ แซ่ กางอือ, ก่าทา ไจ อือ, ป้องก้า อางเลิ่ง อางบล่าบ ฮา อือ แน ค่าวดา อือ บ่าว่าง เย.