10
เท่วาด่า แน ปาบ อางยอ อางอี ย้าง
กงา เท่วาด่า ทื่อม่าง ล่าที่ อางบย่า แน จา มางนา มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง แอ. ยา มู่งบื่น แฮ้ง ก่าตูม แล่ ชี่ แน อางตู่ โย้เวอ ปีฮู้ง แวด จา แง. แมก่า แฮ้ มู่งนื่ง แม้แน จา แง, แน ล่าคื่อ แฮ้ บี่ท่อ แม้แน เย่. ยาง ล่าปู่ โย้เวอ ปาบ อางยอ อางอี้ พื้ออ่อก ชีย้าง จา แง. ยาง ล่าคื่อ ล่าม่า แฮ้ ทะเล เวอ น่าง ชี. ยาว ล่าคื่อ ล่าซ่าย แฮ้ นื้งชฺ่า โย้เวอ น่าง ชี. ยาง อางเซง แฮ้ สิงโต แม้แน แคคาบอล้อ ย้า บื้ง แง. ยาง จี่ เมอ มู่งเจ่ 7 เซง อือ คาตา จี่พอ แง.
ยาว มู่งเจ่ 7 เซง อือ บื้ง ล้าเมอ, กงา อางไล่ ชา แต้ม แอ. จ้า กงา มู่งท่า เวอ อางเซง กงากย่า แอ นี้แม้แน, “มู่งเจ่ 7 เซง อือ จี่ต่าง จี่ แฮ้ง โชง ชี โว! จี่ต่าง แฮ้อือนา บ่าแต้ม ลู่ง โจ เป.”
แฮ้แม้ฮายาว กงาม เท่วาด่า ทะเล เวอ แน นื้งชฺ่า โย้เวอ น่าง มาง, ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ย่าง มู่งท่า เวอ กลาง แล ปี่ นา มย้าง แอ. ยาว เท่วาด่า มาง พาจาว มู่ง นื้งชฺ่า ทะเล แน กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี มาง กาญ่าม เวอ เคอ แน จี่วีด อางจา มาง อางเม้ง โย้เวอ สาบาน ฮา ชี นี้แม้แน, “พาจาว ม้า ยาง ชา ฮา อือ ซฺ้อก ย้า ฮา แง” แน. ยาว เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ ชา มี เมอ, พาจาว ม้า ยาง เย้ง ชี ชี อือ ฮา เปิน ปี่ เปิน แง, ยาง ย่าเจ่น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นา ม่า ชี ชี แม้แน.
แฮ้แม้ฮายาว มู่งท่า เวอ กงา อางเซง กงากย่า ชี นี้ย่า กงานา ทื่อเทอ ม่า ล่าง นี้แม้แน, “เท่วาด่า ทะเล แน นื้งชฺ่า เวอ น่าง จา มาง ก้อง ปาบ อางยอ อางอี้ พื้อ ชี แฮ้ง ยู้ แอ โว!” แน.
กงามมือ เท่วาด่า แฮ้มางก้อง อ้องซฺ้า แล แอ ยาว ปาบ อางยอ อางอี้ ย้าง ป้า แอ. เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง นี้แม้แน, “ลาบ ยู ยาว จฺ่า โว! นาง จฺ่า เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ ช้าว แน จา แง ปย่าจฺื่อ แม้แน, จ้า นาง จฺ่า อ้องแอ ปี่ ยาว ป่องปอง คล้าว โย้เวอ ค่า แง” แน. 10 กงาม มือ เท่วาด่า มาง ล่าปู่ เวอ ปาบ อางยอ อางอี ย่าง ยู้ จฺ่า ป้าน่อ. ปาบ นี้ จฺ่า เมอ ม่านป่อง คล้าว เวอ ปย่าจฺื่อ แม้แน ช้าว แง, จ้า ป่องปอง คล้าว เวอ กลา แอ เมอ อางค่า.
11 ยาว กงานา ทื่อม่าง ม่า ล่าง นี้แม้แน, “นา ชฺ้าง อางเจ้ออางจาด ต่างไล, ชฺ้าง จี่ต่าง ต่างไล อือ แน ก่าซ้าด มู อือนา พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว น้า แล่ ปี่ โว!” แน.