11
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น มาง เย่ด
แฮ้แม้ฮายาว กงา ไมออ ล่าไม อางม้อง เตเซฺ่อ ทื่ออาน กงา แอ. แน อางเซง จา แง กงานา ม่า ล่าง นี้แม้แน, “พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิ่งท่านย่า แฮ้ง เต แอ โว! แน ชฺ้าง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ไว้ อือนา ดาบ แอ โว อาล้อ คู่น แน. จ้า โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ กองโค้ง โย้เวอ บ่าเต โจ, ไม้ กงา ชฺ้าง บ่าอ่า อือนา โญก ปี่ ป้าน่อ. ยองมู นี้ย่า เยรูซาเล็ม อางเมิง อือเมอ 42 ลา ย่อ กว่า ฮาย โซซา ปี่ แง. ยาว 42 ลา (1, 260 นืง) ยอง ย่อ กว่า คูเมอ, กงา จี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น กงา ม่าอู่บจี่ต่าง ป่าว กว่า มาง เย่ดนา ล่าที่ ปี่ ชี่ แฮ้ง ม่าอู่บ กว่า ปี่ แอ่. ยาว เย่ด ย่า ก่าซ่อบ ค่าลาว อือ ตูม แล่แง.”
พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้เย่ด ย่า มะกอกเทศ 2 จฺื้ง แน ต่องซฺื่อลาน 2 อาน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ชฺ้างอางเมิง อางซื้ง มาง ล้าก้า เวอ จา แฮ้งแม้แน ย้า 11:4 เศคาริยาห์ 4:3, อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้เย่ด นา อางไล้ ชา ฮา แง, เย่ด ม่านป่อง โย้เวอ บี่ท่อ อ่อกล้า แง ยาว เย่ด นา อางไล้ ชา ฮา อือนา พี แง. อ่าซ่าง เย่ดนา อางไล้ ฮา แง นี้แม้แน ย้า กงาซฺี้ แง. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้เย่ด ล่าที่ อางจา, พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว กว่า เมอ มู่งฮ่อ ลือ เมอ เย่ด ล่าที่ แฮ้ย่า มู่งฮ่อ บ่าปี่ ลือ แน อางฮา กงากา. แน ล้าง คาโคลาโค อือนา ซฺี่ ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา. แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แตลา อางไล้ อาล้อ เทอ แน ฮา ตอล้า ปี่ ซี่ เวิม อางกงา.
ยาว เย่ด พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว เปิน เมอ, ค่ามตู่ นาบาตา น่า โย้เวอ ซ้าด อางไล้ ทื่อโต อ่อกล้า แง, เย่ดนา ล้า รบ ช่าง ยาว แซ่ แง ยาว ซ้าด แฮ้ม้า เย่ดนา ก่าจ่า แง. เย่ด ศพ นี้ย่า เยรูซาเล็ม อางเมิง แก้บ้า โย้เวอ จา แง. อางเมิง แฮ้ เมิง จี่วีดอางซื้ง มางนา ไม้กางเขน ท่า เวอ ตื่อตี้ด ชี ย้าง. เยรูซาเล็ม อางเมิง ชฺ้าง อือ โสโดม อางเมิง แน ประเทศ อียิปต์ ชฺ้าง อือ แม้แน อางบล่าบ ฮาย คูชี. ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด ชฺ้าง จี่ต่างกูต่าง อือ เย่ด ศพ แฮ้งนา ฮู คู แง 3 นืง จาน เวอ เคอ. แน เย่ด ศพ แฮ้งนา บ่าปี่ พูม เย. 10 ยาว ชฺ้าง ชฺ้างอางเมิง นู้ ดื้ง อือ เย่ด ซฺี้ ชี นี้ง ม่อนซ้า คู เย. ยองมู นี้ย่า จฺ่าต้าง ปอ กาแง แน อางเกิ่ง ปี่ กาแง, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู 2 คู่น นี้ เย่ด ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง นี้อือนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ป้าน่อ.
11 ยาว 3 นืง จาน ปูน ยาว, พาจาว มาง อางซ่า จี่วีด ฮา จา ปี่ แฮ้ง เย่ดนา ปี่ ยาว เย่ด มือ ทาจูง ล้า แง, แน ชฺ้าง อือ เย่ดนา มย้าง ยาว นาบาตา ย้า แค คู แง. 12 ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้เย่ด มู่งท่า โย้เวอ อางเซง กงากย่า ชี นี้แม้แน, “นู้ ตาล้า โว!” ยาว เย่ดมือ มู่งบื่น โย้เวอ ทื่อพาม แน มู่งท่า เวอ ตาแล ชี. ชฺ้าง เย่ดนา เม้อ อือ เย่ด มู่งท่า เวอ ตาแล นา อางมย้าง คู เย.
13 ยาว แฮ้ญ่าม นื้งชฺ่า ย่าง มี่ซี่อืน ล้า ชี อางแล่ง เย ยืก ล้า ชี. อางเมิง 1 ส่วน 10 ย่าง ก่างพยา ชี. มี่ซี่อืน ชี นี้ย่า ชฺ้าง 7,000 คู่น เย ซฺี้ คู ชี. จ้า ชฺ้าง จานล้า ชี อือ นาบาตา เย แค คูแง แน ช่างกา มู่งท่า เวอ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย.
14 อางเลิ่ง อางไล้ ที่ 2 ย่าง ปูน ญา, จ้า อางเลิ่ง อางไล้ ที่ 3 ย่าง อางไว่ นู้ ย้า ตอล้า แง.
เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี ย้าง
15 ยาว เท่วาด่า ที่ 7 มาง ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ อางเซง ย่าง บื้งล้า ชี. มู่งท่า เวอ จี่ต่าง อางเซง อางบย่า เย บื้งล้า ชี นี้แม้แน,
“ชฺ้างอางเมิง นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง แน พระเยซูคริสต์ เย่ด กูญ่าม ย้า ฮูพลา แง.”
16 ยาว ย่าม่างยอคา 24 คู่น พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ค่าตอง ต่างอี่ อางอี โย้เวอ ดื้ง จา อืมมือ. พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คู ชี. 17 แน จี่ คูแง นี้แม้แน,
“กงูมู นี้ย่า พาจาว จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มาง แน ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน จี่วีด จา มางนา ขอบคุณ ฮา แง.
ไม้ นา นาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง ไจ ชฺ้างอางเมิง แฮ้ง ยู้ คื่น ยาว ฮูพลา ป้าน่อ.
18 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ นางนา นืงบาค่า ล่า คู แง.
ยาว อามือ นาง นืงบาค่า อางญ่าม แน ชฺ้างซฺี้ ชี อือนา ต้าดต่อน อางญ่าม ย่าง เคอ ญา.
แน นาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา, นาง ย่าเจ่น อือนา, ชฺ้าง นาบาตา ปีนแต่ปีนนา, ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ แน นางนา แค ล่าง อือนา รางวัล ปี่ แง.
ยาว นาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ฮาย ก่างพยา ปี่ ชี อือนา ก่างพยา ปี่ อางญ่าม ย่าง เคินญา” แน.
19 แฮ้แม้ฮา ยาว มู่งท่า เวอ พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ ย่าง พองอ่อก ล้า ชี. โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ พาจาว มาง ก่ามค่าน อางฮี้บ กาน ชี ย่าง จา แง. ยาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ เจ่ อางเซง ตอล้า ชี. แน มี่ซี่อืน ฮ้างม้าน อางฮื่อ ตอล้า ยาว ฮ้อล้อ นาบาตา เย กลา ชี.

11:4 11:4 เศคาริยาห์ 4:3