12
ค่าบาย่า แน แปฮ่อง มาง เย่ด อางเลิ่ง ย่าง
แฮ้แม้จายล้า ยาว, กงา มู่งท่า เวอ อางเลิ่ง อางฮื่อ ตอล้า นา มย้าง แอ. ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา แง ยาง ค่าลาว นี้ย่า มู่งนื่ง เย. ยาง ล่าคื่อ อ่อก โย้ อู่ลา จา เย. ยาง อางตู่ โย้เวอ มงกุฎ อู่กื่อ 12 ซื่อ ย่าง ช่อง แล่ ชี่. ค่าบาย่า นี้ม้า อู่ปู่ม ปู่ม ฮื่อ กาชา เย. ยา ป่องปอง ด้า โฮ้กฮ้าว อางย่า ชา เกิ้ด เย.
ยาว กงา มู่งท่า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ อางฮื่อ ทื่อเทอ มย้าง แล่แอ่. แปฮ่อง อางฮื่อ อางแน้ ทื่อโต จา แง. อางตู่ 7 ตู่ โย้เวอ มงกุฎ 7 อาน ช่อง แล่ชี่. ยาว อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว จา แง. แปฮ่อง มาง ต่องงี่ ย่าง มู่งท่า เวอ อู่กื่อ 1 ส่วน 3 ย่าง ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ชืก คลา แอ ปี่ ชี. ยาว ค่าบาย่า อางย่า ชา เกิ้ด มาง ล้าก้า เวอ จูง แล ชี, ไม้ ค่าบาย่า มาง อางย่า เกิ้ด เมอ อางย่า มางนา ซฺ้อก แน ชา จฺ่า เย.
ค่าบาย่า แฮ้ม้า อางย่า ค่าพ่าย่า เกิ้ด ชี. ย่าแน่ ค่าพ่าย่า นี้ม้า กาญ่าม เวอ ซฺ้ามต้ามท้อ ท่าม แล่ยาว ชฺ้าง อือนา ฮูพลาฮู มาง เย. จ้า ค่าบาย่า ม่าง อางย่า ม่างนา พาจาว มาง ซฺื่ย ดื้ง แล ชี, ยาง ต่างอี่ อางฮื่อ ท่า โย้เวอ. ยาว ค่าบาย่า มางนา ตีอางกืออางคาก เจิ้นเจ้อ บ่าจา โย้เวอ แล ปี่ ชี. พาจาว มาง ยางนา ตี ซฺ้า ชี ปี่ ชี โย้ แล ปี่ ชี. ยาว ค่าบาย่า มางนา ฮูพลา แง 1, 260 นืง (42 ลา).
แฮ้แม้จายล้า ยาว มู่งท่า เวอ สงคราม ตอล้า ชี. เท่วาด่า ยอคา อางเม้ง มิคาเอล มาง แน เท่วาด่า ยาง ย่าเจ่น อือ แปฮ่อง แฮ้ โต นา ปล่อง สู้ กาแง. ยาว แปฮ่อง มาง แน ยาง แด่ย่า ย่าเจ่น อืมมือ ปล่อง รบ กางแง. จ้า แปฮ่อง มาง แน ยาง แด่ย่า ย่าเจ่น อือ บ่าก่าจ่า เย. แน ยองนา พาจาว มาง มู่งท่า โย้เวอ บ่าปี่ดื้ง แล่ก้าน เย. ค้าแต้ เวอ, แปฮ่อง นี้ม้า ซาตานแด่ย่ายอคา แน ฮ้าว มาง แน ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา จ้อบ มาง เย. ยาว พาจาว มาง ซาตานแด่ย่ายอคา มาง แน แด่ย่า ย่าเจ่น อือนา ชฺ้างอางเมิง เวอ จาน คลา แอ ปี่ ชีเย.
10 แฮ้แม้ฮายาว กงา มู่งท่า เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ นา กงากย่า แอ นี้แม้แน,
“พาจาว มาง ฮายแบ ปี่ ล่าง ยาง ล่าที่ แฮ้
กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่า อางกงา แน.
แน อามือย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลือ ยาว ก่าซ้าด เพล่อ ลือ แง.
พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง แช้ยู้ ชี ม้า ฮายแบ ปี่ แง. ยา พาจาว มาง แม้แน ล่าที่ อางจา แน.
แน ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา กูคี่ กูนืง ย้า อางไล้ จี่ กาน แง.
ยาว พาจาว ม้า ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา จาน แอ ปี่ง ญา.
11 จ้า คริสเตียนม้องน้าม อือ ก่าจ่า ชี่ นี้ย่า.
แกะอางย่า มาง ซฺี่ แฮ้ง ปาปาย แน ยอง พาจาว มาง จี่ต่าง ม้าม้า ป่าว แฮ้ง ปาปาย
แน ยอ พาจาว มาง ปาปาย กงาซฺี้ แฮ้งนา บ่าแค.
12 นี้แม้แนยาว มู่งท่า เวอ ดื้ง อือ กย่าง คู โว.
จ้า ชฺ้างอางเมิง เวอ แน ทะเล เวอ ดื้ง อือ แตลา อางไล้ อือ กงาลาบ แง!
ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา มาง นองมู เวอ อางโซ้กอางไล้ แน ลู่งลือ แง.
ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า นืงบาค่า เย, ไม้ ยา อางแบ น่อ ยาง อางญ่าม ย่าง อางบย่า แน บ่าจ่าน ล้ากาน แน.”
13 ยาว แปฮ่อง มางนา ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ต่าน คลา แอ ปี่ ยาว, ยา ชฺ้างอางเมิง เวอ กลา ลือ ชี แน แบน ยาว ยางมือ ค่าบาย่า อางย่า ค่าพ่าย่า เกิ้ด ชี มางนา ซฺ้า กว่า ชี. 14 จ้า ค่าบาย่า แฮ้ม้า ฮาย่า จ้านบ้า อางฮื่อ อางต้อง 2 ต้อง ย้าง กงาบู้ ชี, ไม้ ซ่องก่องอางเว่อ เจิ้นเจ้อ บ่าจา พาจาว มาง ซฺ้า ชี ชี โย้เวอ ปย้าม แล ปี่ง น้อ. ยาว พาจาว มาง ยางนา 3 ปี แน 6 ลา ฮูพลา แง แน แปฮ่อง มางก้อง เว่อ แน ดื้ง ปี่ง น้อ.
15 ยาว แปฮ่อง มาง ยาง ม่านป่อง เวอ ล้าง พลู้บ อ่อก ลา ปี่ ชี่ ล้างบ้า แม้แน, ไม้ ค่าบาย่า มางนา ชืก ยาว ล้าง โย้เวอ ปูย แอ ปี่ เย. 16 จ้า ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ นื้งชฺ่า ย่าง ค่าบาย่า มางนา ปล่อง ป้าน่อ. นื้งชฺ่า ย่าง ปล่าก อ่อกล้า ชี ยาว แปฮ่อง มาง ล้าง พลู้บ อ่อกล้า ปี่ ชี แฮ้ง นาง แอ ปี่ ชีเย. 17 แปฮ่อง มาง มือ ค่าบาย่า มางนา นาบาตา เย นืงบาค่า แง. แฮ้งเย่ ค่าบาย่า มาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ จ้านล้าชี อือนา รบ ช่าง ชี. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว นา อางน้า อือ เย แน พระเยซู ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง ฮายเค่ อือ เย.
18 ยาว แปฮ่อง นี้ม้า ทะเล ก่องทาง เวอ แอ ชี เย.