13
ซ้าด อางไล้ 2 โต ย้าง
แฮ้แม้ฮายาว กงา ซ้าด อางไล้ ทื่อโต ทะเล เวอ ตาล้า นา มย้าง แอ. อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว แน อางตู่ 7 ตู่ จา แง. อางคย้าว โย้เวอ มงกุฎ ช่อง แล่ ชี่. แน อางตู่ กู ตู่ โย้เวอ อางเม้ง จา แง. พาจาว มางนา จี่ ฮูย้า ต่าง อือ แต้ม ตีด ชี. ซ้าด อางไล้ กงา มย้าง ชี นี้ม้า ชฺ่าล่า แม้แน จา. ล่าคื่อ แฮ้ อาว้าม ล่าคื่อ แม้แน จา แง. ม่านป่อง แฮ้ สิงโต ม่านป่อง แม้แน จา แง. แปฮ่อง มาง มือ ซ้าด อางไล้ นี้โต นา ยาง ล่าที่ อางฮื่อ ย่าง ปี่ ชี.
ยาง อางตู่ โย้ ทื่อตู่ จา แง ม้างม้าเจ้อ กงาง แล่ชี่, อางบ้าด แคค้าแม้แน จา แง ฮู ยาว ซฺี้ คาบอล้อ ย้า จา แง, จ้า อางบ้าด ย้าง ซฺ้อก แน โปยว กาชี. ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ แฮ้แม้แน มย้าง คูยาว, นืงบาม่าน คูง เย แน ซ้าด อางไล้ มาง ก้อง เค่แลน คู ชี. แน ยองมู ย้าง แปฮ่อง มางนา บอกไว้ คู ชีเย, ไม้ แปฮ่อง ม้า ซ้าด อางไล้ มางนา ล่าที่ ปี่ ป้าน่อ. แน ยองมู ย้าง ซ้าด อางไล้ มางนา คาตา บอกไว้ ชี, ยาว นี้แม้แน จี่ คู เย, “อ่าซ่าง มางมือ ซ้าด นี้โต ล่อ แน ล่าที่ บ่าจา แน อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่าก่าจ่า กงากา” แน.
พาจาว มาง ซ้าด อางไล้ มางนา ตอ ล่าที่ ย่าง โอ่ด กว่า ปี่ ชี. นี้งย้า ซ้าด อางไล้ มาง พาจาว มางนา ฮูย้า แง. จ้า พาจาว ม้า ยางนา ล่าที่ 42 ลา ญา เย ตอ จา ปี่ แง. ซ้าด อางไล้ มาง พาจาว มางนา จี่ ฮูย้า ชีเย, แน พาจาว มาง อางเม้ง แฮ้ง แน พาจาว มาง ตี ดื้งย้า แฮ้ง แน มู่งท่า เวอ ดื้ง อือนา คาตา เย ฮูย้า ชี. ซ้าด นี้ม้า ล่าที่ กงาบู้ ชี พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา รบ ช่าง เมอ. ยาว ซ้าด อางไล้ มู อือ ยองนา ก่าจ่า ชี. ซ้าด อางไล้ นี้ม้า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด จี่ต่างกูต่าง อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ กงาบู้ ชี. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ซ้าด อางไล้ มางนา บอกไว้ คูแง. ต่องก่า เวอ ชฺ้างอางเมิง แต่งล้า เมอ จาย ย้า. ยาว ชฺ้าง นี้อือ อางเม้ง นี้ย่า, แกะอางย่า ฮาก แซ่ ยาว ซฺี้ ปี่ ชี่ มาง จี่วีดปาบ โย้เวอ บ่ากงา แต้ม กาน.
อ่าซ่าง น่าซื่ง จา แม่น แน น้า ชี โว!
10 พาจาว มาง อ่าซ่าง นา เชลย เพล่อ ปี่ แง.
ชฺ้าง แฮ้ม้า เชลย กงา เพล่อ แง.
พาจาว มาง อ่าซ่าง นา มยาทาง เวอ ซฺี้ ปี่ แง.
ชฺ้าง แฮ้ม้า มยาทาง เวอ กงา ซฺี้ แง.
นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺ้าง นี้ย่า ก่ามโอ่ด จา แน กง่าเกิ้ง แน จา คู โว!
11 ยาว กงาม ซ้าด อางไล้ ทื่อโต มย้าง แล่ แอ, นื้งชฺ่า เวอ จาย อ่อกล้า แง. อางคย้าว 2 อาน จา แกะอางย่า แม้แน. จ้า แปฮ่อง มาง แม้แน จี่ แง. 12 ซ้าด นี้ม้า ซ้าด อางตู่ เวอ อางบ้าด จา มาง ล่าที่ ย่าง ไจ ชี. แน ยา ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย ซ้าด อางไล้ อางตู่ อางบ้าด จา มางนา บอกไว้ ปี่ ชีเย. 13 ซ้าด อางไล้ ที่ 2 นี้ม้า อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ชี. มู่งท่า เวอ บี่ท่อ ย่าง ชฺ้างอางเมิง เวอ ฮาย กลาลือ ปี่ ชี, ชฺ้าง อือ อางมย้าง เย. 14 ยาว ยาง ล่าที่ ชฺ้างบ่าฮาตอ กาอือ กงาบู้ ชี แฮ้ง ซ้าด ที่ 1 มาง ล้าก้า โย้เวอ ไจ ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง อือนา จ้อบ ชีเย. ยา ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง อือนา ม่า ซ้าด อางไล้ มยาทาง แจ ยาว อางบ้าด จา มาง ฮู่บปาน ย่าง แต่ง ปี่ ชีเย. 15 ซ้าด อางไล้ ที่ 2 นี้ม้า ล่าที่ กงาบู้ ชี, ฮู่บปาน แต่งล้า ชี อือนา ฮา อางซ่า จา ปี่ ยาว จี่ตอ ปี่ แงแน. ยาว ฮู่บปาน มาง ชฺ้าง ยางนา บ่าไว่ อือนา แซ่ แง.
16 ซ้าด อางไล้ ที่ 2 นี้ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค ชฺ้าง ปีนแต่ปีนนา, ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า อือ, ชฺ้าง อางจาอางปาง, ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือ, ย่าเจ่น แน ย่าเจ่น บ่าอ่า อือนา เค้ ล่าปู่ ล่าม่า เวอ บ่าอ่ายาว แมค้อง โย้เวอ อางช่า ช่า ปี่ ชี. 17 ไม้ อ่าซ่าง ก้อง ซ้าด อางไล้ มาง อางเม้ง บ่าอ่ายาว เลข อางช่า แฮ้ง บ่าจา แง บ่าก่อง กงากา แน บ่าวื่อ กงากา. 18 ชฺ้าง นาบาตา แอ้น อือญา ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางโต แฮ้งนา ล้อแม้แน อางไค้ ม่า กงากา, ไม้ เลข อางโต นี้ ชฺ้าง ทื่อม่าง อางเม้ง นา แต่น แง. ยาง เลข นี้ย่า 666 แน เย.