14
พระเยซู แน ยาง ชฺ้าง 144,000 คู่น อือ
แฮ้แม้จายล้า ยาว, กงาม มือ ล้าก้า ป่ากย่า ฮู แล ปี่ แอ. ยาว แกะอางย่า มางนา แน ชฺ้าง 144,000 คู่น พระเยซู อางเม้ง แน พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง อางเม้ง ยอง แมค้อง เวอ แต้ม ตีด ชี อือนา ศิโยน ตาแซ้ โย้เวอ จา นา มย้าง แอ. แน กงา มู่งท่า เวอ อางเซง กงากย่า แอ อางเซง แฮ้ ช่าง อางฮื่อ แน มู่งเจ่ อางเซง ล่อ บื้ง แง. อางเซง กงากย่า ชี นี้ นักดนตรี อือ พิณ บ่อ เมอ อางเซง แม้แน.
ชฺ้าง 144,000 คู่น ย่าง เพ่ง อางซฺื่อ แต่ง ชี ย้าง, พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ แน ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ แน ย่าม่างยอคา อือ ล้าก้า โย้เวอ ฮ้าว คู ชีเย. เพ่ง อางซฺื่อ นี้ย่า อ่าซ่าง มาง บ่าฮ้าว ตอ กา เย, จ้า ชฺ้าง 144,000 คู่น ชฺ้างอางเมิง เวอ พาจาว มาง จี่วีดปล่องปูน ปี่ ชี อือญา อางฮ้าว ตอ กา แน. ไม้ ชฺ้าง นี้อือ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เย ยอ ค่าบาย่า ก้อง บ่ายู่ กางซื้ง เย. ยองมู นี้ย่า แกะอางย่า มางก้อง กูตี ย้า เค่ กว่า แง. แกะอางย่า ม้า ยองนา ชฺ้างอางเมิง เวอ วื้อล้า อางบล่าบ ปูน ปี่ ชี่. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง แน แกะอางย่า มาง เฮอ เพล่อ ป้าน่อ, อางคลาอางซ้าง แย่ชู ยาว พาจาว มางนา ฮ้าน ท่านออน แฮ้งแม้แน ย้า. ยองมู นี้ บ่าจ่อบ คี่ แน เจิ้นเจ้อ อางซี จี่เซฺ่อ บ่าจา.
เท่วาด่า 3 องค์
ยาว กงา เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่ง โย้เวอ ล่อย กว่า นา มย้าง แอ. เท่วาด่า แฮ้ม้า อางเลิ่ง อางแม่น บ่าเพ่น กงากากาน แฮ้ง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด จี่ต่างกูต่าง อือนา ป่าว น้า แบ ปี่ แง. เท่วาด่า แฮ้ม้า อางเซง บื้ง แน จี่ แง นี้แม้แน, “พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ คู โว! ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ต้าดต่อน อางญ่าม ย่าง เคิน ญา. นี้แม้แนยาว พาจาว มู่งท่า นื้งชฺ่า ทะเล แน ล้าง ต่างไล แต่ง ชี มางนา ป่าตูคู บอก ปี่ คู โว!”
แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า ที่ 2 มาง เท่วาด่า ที่ 1 มางก้อง เค่ แลน ชี แน นี้แม้แน ป่าว ชี, “บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ย่าง ก่างพยา โปยว โค ญา. อางเมิง นี้เมิง ย่า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา ฮาย อ่างู่น แต่ค่า ต้าง ปี่ ยาว ชฺ้าง อือนา ฮาย อางบล่าบ ฮา ปี่ง.”
ยาว เท่วาด่า ที่ 3 มาง เท่วาด่า ที่ 1 แน ที่ 2 มาง เย่ดก้อง เค่แลน ยาว อางเซง บื้ง แน ป่าว ชี นี้แม้แน, “อ่าซ่าง ซ้าด อางไล้ มาง แน ยาง ฮู่บปาน อือนา บอกไว้ แง, แน ยาง อางช่า แฮ้ง แมค้อง เวอ บ่าอ่าเวิม ล่าปู่ เวอ จา แง. 10 ชฺ้าง แฮ้ม้า พาจาว มาง นาบาตา แน นืงบาค่าไล้ ล้างก้อก โย้เวอ, อ่างู่น แต่ค่า บ่าแม่น ปลื้ง แน เซฺดกาน ชี แฮ้ง กงาต้าง แง. แนยาว ยองมู นี้ย่า กำมะถัน บี่ท่อ แฮ้ง เท่วาด่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน แกะอางย่า มาง ล้าก้า โย้เวอ วี่บ่ากกงาไจ แง. 11 ยาว บี่ค่าว ชฺ้าง แฮ้มู นา ฮา ลาบ้าบ ปี่ ย้าง กูญ่าม ย้า ล่อย คื้นล้า แง. ชฺ้าง ซ้าด อางไล้ แน ยาง ฮู่บปาน อือนา ไว้ อือ แน ชฺ้าง อางช่า ยาง อางเม้ง นา แต่น อือ กงาลาบ ยาว จา อือ, กูเทอ ย้า ลาบ้าบ คู แง บ่ากงา ซ่าว แล่.”
12 นี้แม้แนยาว พาจาว มาง ชฺ้าง อือ เวอ, พาจาว มางนา เจ่อจ่า อือ เวอ แน พระเยซู นา นืงบาชี อือ เวอ ก่ามโอ่ด จา คู โว!
13 ยาว กงามมือ มู่งท่า เวอ จาย จี่ นา กงากย่า แอ นี้แม้แน, “นาง แต้ม เมอ นี้แม้แน แต้ม โว ชฺ้าง จี่วีดอางซื้ง มาง ก้อง ล่ากาน ว่า ยาว ซฺี้ ชี อือ นู้จายแล ปี่ นี้ย่า ก่ามป่อน กงาบู้ อือ เป.”
ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง จี่ แง นี้แม้แน, “อางอ้า ย้า, อางเลิ่ง ม้าม้า ย้า. ยองมู นี้ย่า ยอง ล่ากาน อางฮ่าน ว่า คู แฮ้ง กงาซ่าว แล่แง. พาจาว ม้า ยอง ล่ากาน ว่า ชี อือ บ่าลู่ม เป.”
ชฺ้างอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง แย่ชู ย้าง
14 ยาว กงา มู่งบื่น อางป่อน นา มย้าง แอ. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง ชฺ้างอางย่า 14:14 ดาเนียล 7:13 แม้แน จา แง มู่งบื่น ท่า โย้เวอ ดื้งจา แง. ยาง อางตู่ โย้ ค่าม มงกุฎ ช่อง แล่ชี่. แน ล่าปู่ โย้ กี่ว นาบาตา ทา ย่าง ท่าม แล่ชี่.
15 ยาว เท่วาด่า ทื่อองค์ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ อ่อกล้า ชี มาง, มู่งบื่น ท่า เวอ ดื้งจา มางนา อางเซง บื้ง แน ฮ้าวม่า ชี นี้แม้แน, “นาง กี่ว นี้ง ไจ แย่ ปาว, ไม้ แย่ญ่าม ย่าง เคอ กาชา. ชฺ้างอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง อือ แย่ชู กงา กาชา.” 16 ยาว มู่งบื่น เวอ ดื้งจา มาง กี่ว ย่าง ชฺ้างอางเมิง เวอ แย่ แอ ปี่ ชี่ แน ชฺ้างอางเมิง เวอ อางคลาอางซ้าง ย้าง แย่ชู ชีเย.
17 แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ่อกลือ ชี. ยา กี่ว นาบาตา ทา ย่าง ท่าม แล่ ชี่. 18 ยาว เท่วาด่า ทื่อองค์ จา แง อางเกิ่งท่านย่า เวอ อ่อกล้า แง ยา บี่ท่อ ล่อบ่าปา เย ล่าที่ จา แง. ยางมือ เท่วาด่า กี่ว อางทา ท่าม แล่ชี่ มางนา อางเซง บื้ง แน ฮ้าวม่า เย นี้แม้แน, “นาง กี่ว นี้ง ชฺ้างอางเมิง เวอ อ่างู่น อือ แย่ชู ปาว, ไม้ ชฺ้างอางเมิง เวอ อ่างู่น อือ มีง โค กาชา.” 19-20 แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า กี่ว อางทา จา มาง กี่ว ย่าง ชฺ้างอางเมิง เวอ แย่ แอ ปี่ นาว. ยาว อ่างู่น อางพู้ง ย่าง พาจาว มาง อ่างู่น ค่ามตู่ อางฮื่อ น่างเซฺ่อ อางเมิง อางเง้ เวอ จาน แอ ปี่ ชี. อ่างู่น ค่ามตู่ นี้ พาจาว มาง นืงบาค่า ย้างย้า. อ่างู่น ซื่อ นี้ย่า อ่างู่น น่างเซฺ่อ ค่ามตู่ โย้เวอ น่าง แง. ยาว อ่างู่น ค่ามตู่ เวอ ซฺี่ อ่อกล้า ชี. ซฺี่ อ่อกล้า ชี แฮ้ อ่าม่อง ต่างค่าง ดื้งย้า เวอ เคอ เย มอง แง. แน 300 กิโลเมตร เย ปูย แอ ชี.

14:14 14:14 ดาเนียล 7:13