15
เท่วาด่า 7 องค์ แน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ย้าง
ยาว กงาม มือ มู่งท่า โย้เวอ ม้างม้าเจ้อ นืงบาม่าน คาแม้แน ชี่ อือ มย้าง แอ. กงา มย้าง ชี นี้ย่า เท่วาด่า 7 องค์ จา แง, แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ชี่. แตลา อางไล้ นี้ย่า ต่องลีน เวอ ตอล้า ย้าง. ยาว พาจาว มาง นืงบาค่า นืงบาไล้ แฮ้ง โปยว นี้ย่า อางเลิ่ง แตลา อางไล้ นี้อือ ตอล้า เปิน เมินญา โปยว แง.
ยาว กงาม ทื่อเจ่อ มย้าง แอ. ฮู กานยาว แก้ว ทะเล บี่ท่อ อางซูน แม้แน. โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อมู จา แง ยอย่า ซ้าด อางไล้ มางนา ก่าจ่า ชี, ไม้ ยอ ซ้าด อางไล้ มาง ฮูบปาน มางนา บ่าไว แน ซ้าด อางไล้ มาง เลข อางช่า แฮ้ง ยองก้อง บ่าปี่ ช่าชี แล่คู เย่. ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง พิณ ปี่ ชีย้าง ท่าม แล่คู ชี. ยองมู ย้าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โมเสส พาจาว มางนา ล่ากาน ว่ายปี่ฮู มาง เพ่ง แน แกะอางย่า มาง เพ่ง ย่าง ฮ้าว ชี นี้แม้แน,
“พาจาว จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มาง เวอ.
นาง ม้างม้าเจ้อ ว่า ชี อือ อางฮื่อ แน นาบาตา แม่น เป.
นาง กูย่างกูเจ้อ ฮา อือ อางกง่าอางเกิง.
นาย่า ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือ ก่าซ้าด มาง.
จี่วีดอางซื้ง เวอ, อ่าซ่าง จา นางนา บ่าแค ล่า แน?
อ่าซ่าง จา แง นาง อางเม้ง แฮ้งนา สรรเสริญ บ่าฮา ล่า แน?
ไม้ นาง ญา อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน.
ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด นางก้อง ล้า ยาว บอกไว้ ล่าง.
ไม้ นาง ล่ากาน อางกง่าอางเกิง ว่า ชีอือ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ กงามย้าง คูงญา.”
แฮ้แม้ฮายาว กงา มู่งท่า เวอ โบสถ์อางฮื่อ ล้องก้อ ย่าง พองอ่อก นา มย้าง แอ, ยาว กงาม โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางฮ้อง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้งนา มย้าง แอ. เท่วาด่า 7 องค์ แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ท่าม แล่ ยาว โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ่อกลือ แง. ยองมู นี้ย่า พ้า อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เลิ้ม แน จา แฮ้ง ตูม แล่คูชี. ยาว ค่าม ไซฮาง ย่าง นื้งเอิ้ก เวอ ซฺ่า แล่ ชี. ยาว ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต โย้เวอ ทื่อโต จา แง คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ ย่าง เท่วาด่า 7 องค์ อือนา ปี่ ชี. คานซ้าลู้ง ค่าม โย้เวอ พาจาว กาญ่าม เวอ เคอ แน จี่วีด จาแล มาง นืงบาค่า ไล้ ย้าง กาน ชี. โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ บี่ค่าว อือ ปลื้ง ย้า จา แง. บี่ค่าว แฮ้ พาจาว มาง ล่าที่ แน อางแปล้นอางซ้า ย้าง. อ่าซ่าง โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แลตอ กงากา. เท่วาด่า 7 องค์ อือ แตลา อางไล้ อือ ฮา เปิน เมินญา อ้องแล กงา กางแง.