16
คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ ย่าง
ยาว กงา โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง อ่อกลือ นา กงากย่า แอ, เท่วาด่า 7 องค์ อือนา ม่า แง นี้แม้แน, “คานซ้าลู้ง ค่าม 7 ซื่อ พาจาว มาง นืงบาค่าไล้ อือ กาน ชี นี้ง ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ปยา แอ ปี่ โว!”
เท่วาด่า ที่ 1 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ปยา แอ ปี่ นาว. ยาว ชฺ้าง อางโต เวอ ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า จา อือนา แน ซ้าด อางไล้ มาง ฮู่บปาน มางนา บอกไว้ ปี่ อือนา ฮาย อางโต อือเมอ พี้ล้อง ด้า มาป้อ เพล่อ ปี่ ชี่.
ยาว เท่วาด่า ที่ 2 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ทะเล เวอ ปยา แอ ปี่ ชี. ทะเล อืมมือ ชฺ้างซฺี้ ซฺี่ แม้แน เพล่อ ชี. ทะเล เวอ จี่วีด อางจา คาโคลาโค อืม ซฺี้ โค ชี.
เท่วาด่า ที่ 3 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ล้างบ้า แน น้ำพุ อือเมอ ปยา แอ ปี่ ชี. ยาว ล้าง อือ ซฺี่ เพล่อ โค ชี.
กงา เท่วาด่า ล้าง แฮ้อือ ฮูพลา อือ จี่ กานา กงากย่า แอ นี้แม้แน,
“พาจาว เวอ, นา ค้าแต้ เวอ จาย อามือ เคอ แน จี่วีด จา มาง.
นา อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นาง นี้แม้แน ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ย่า กง่า คางญา.
ไม้ ยอ นาง ชฺ้าง อือ แน นาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ฮาย ซฺี่ อ่อก ปี่ ป้าน่อ.
นี้แม้แนยาว นาง ยองนา ซฺี่ แฮ้ง ต้าง ปี่ ชี่ นี้ย่า ซูม คางญา.”
ยาว กงา อางเกิ่งท่านย่า มาง จี่ นา กย่า แอ นี้แม้แน,
“อางอ้า ย้า, พาจาว จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มาง เวอ.
นาง ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ย่า กง่า คางญา.”
แฮ้แม้ฮายาว เท่วาด่า ที่ 4 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง มู่งนื่ง ซื่อ เวอ ปยา แล ปี่ ชี, ไม้ มู่งนื่ง มางนา ฮาย อางอ้าน แฮ้งล่อบ่าปา แน ล้อง ปี่ ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา จฺ่อ ปี่ง เย. มู่งนื่ง อางล้อง ย้าง ชฺ้าง อือนา จฺ่อ ชี. ยองมู ย่าง พาจาว แตลา อางไล้ ฮาย ตอล้า ปี่ ชี่ มางนา แซ้งว้าน คู. จ้า แฮ้แม้เวิม ยองมู ย้าง นืงบา บ่าเพ่น แน อางบล่าบ ฮา อือ บ่าว่าง คู, แน พาจาว มางนา สรรเสริญ บ่าฮา คู เย.
10 เท่วาด่า ที่ 5 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ซ้าด อางไล้ มาง ต่างอี่ เวอ ปยา แอ ปี่ชี่. ยาว ซ้าด อางไล้ มาง นื้งชฺ่าตี ย่าง วื้งว้าง โค ชี. ชฺ้าง แฮ้อือ มือ ค่าตอง ม่านล่า แฮ้ง แช่ แล่ คูง เย, ยอง ด้า ลาบ้าบ คู แฮ้ง ปาปาย.
11 ยองมู นี้ย่า ยอง อางบ้าด ด้า อือ ปาปาย พาจาว มู่งท่า เวอ จา มางนา แซ้งว้าน คูง, จ้า แฮ้แม้เวิม ยองมู ย่าง มือ อางซีอางบล่าบ ฮา อือ บ่าตื่อ ว่าง กาเย.
12 เท่วาด่า ที่ 6 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง ล้างบ้า อางฮื่อ ยูเฟรติส เวอ ปยา แอ ปี่ ยาว ฮา กือ ปี่ชี่, ไม้ ก่าซ้าด มู่งนื่ง อ่อกล้า ป่ากย่า จายล้า อือนา แก้บ้า ซฺ้า ชี ปี่ง. 13 ยาว กงา แด่ย่า 3 แด่ นา มย้าง แอ โก้บน่า แม้แน จา แง. ทื่อโต ม้า แปฮ่อง มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง. ทื่อโต ม้า ซ้าด อางไล้ มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง. ทื่อโต ม้า ชฺ้าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แต่งจ่าแล่ง มาง ม่านป่อง เวอ อ่อกล้า แง. 14 แด่ย่า มู โก้บน่า นา อางตู้ อืม ชฺ้างอางเมิง เวอ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา กว่า แอ ชี. ยาว ก่าซ้าด มู อือนา ช้อน ยอง อางมู เพล่อ ปี่ แง. แน พาจาว มาง ต้าดต่อน นืง โย้เวอ ยองนา ซฺื่ย พาจาว ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มางนา รบ ช่าง แง.
15 “แม่น แน น้า โว! กงา แล่ค่าว แม้แน ค่าว ลือ แง. ชฺ้าง อางก่าอางตูม ก่าตูม แล่ยาว กงานา ล่อ ล่าง อือ ต่องจ่อน แน บ่ากงา ย่อ แน ฮาก มย้าง เมอ บ่าซ่าจอ แล่ คู” แน.
16 ยาว แด่ย่า 3 แด่ อือ ก่าซ้าด มู อือนา ตี ทื่อตี โย้เวอ ฮ้าว ช้อน ล้า ปี่ ชี่. ตี แฮ้ ฮีบรู ต่าง เวอ “อารมาเกดโดน” แน ฮ้าว แง.
17 เท่วาด่า ที่ 7 มาง ยาง คานซ้าลู้ง ย่าง มู่ง เวอ ปยา แอ ปี่ ชี. ยาว โบสถ์อางฮื่อ เวอ ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ นา กงากย่า แอ นี้แม้แน, “เปิน ญา!” 18 แฮ้แม้ฮายาว มู่งบล่าบ มู่งเจ่ นาบาตา เย่ ตอล้า ชี. แน มี่ซี่อืน ล้า ชี นาบาตา แล่ง เย. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ นี้แม้แน มี่ซี่อืน นี้ย่า บ่าจา กางซื้ง เย.
19 พาจาว ม้า บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง อือ อางบล่าบ แฮ้งนา บ่าลู่ม เย่, แฮ้งย้า อ่างู่น แต่ค่า ยาง นืงบาค่า ไล้ อือ กาน ชีย้าง บาบิโลน อางเมิง ชฺ้าง อือนา โค เย ต้าง ปี่ชี่. ยาว บาบิโลน อางเมิง นี้ย่า 3 ตี เย เจิ่ก ลางกา ชี, บาบิโลน อางเมิง นี้ย่า อางเมิง อางฮื่อ เย่. แน ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือ อางเมิง ย่าง คาตา ย้า ก่างพยา โค ชี. 20 เกาะ คาโคลาโค อือ โปยว โค ชี. แน ตาแซ้ อือนา บ่าซฺ่า มย้าง กา เย. 21 ยาว ฮ้อล้อ อางซื่อ อางฮื่อ มู่งท่า เวอ จาย กลาลือ ชี, ชฺ้าง มู อือนา กลาตื่อ ชี. กาซื่อ กานี้ 40 กิโลกรัม ล่อ นี้ง เย ฮ่าน แง. ชฺ้างมู อือ พาจาว มางนา แซ้งว้าน คู ชี, ไม้ อางเลิ่ง อางไล้ ฮ้อล้อ กลา ปี่ ชี นี้ย่า อางเลิ่ง นาบาตา ไล้ น่อ.