17
ค่าบาย่า ซ้าด อางไล้ มาง ต่างค่าง เวอ ตา มาง
เท่วาด่า 7 องค์ คานซ้าลู้ง ท่าม แล่ ชี่ มู โย้เวอ เท่วาด่า ทื่อองค์ จา แง, กงาก้อง ลือ ยาว ม่า ล่าง นี้แม้แน, “นู้ ล้า โว! พาจาว มาง บาบิโลน อางเมิง นี้งนา วี่บ่ากไจ ปี่ง นี้งฮู ล้า โว. บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ นี้ย่า ล้างบ้า อือ ก่องทาง โย้เวอ ดื้ง แง, แน ค่าบาย่า อางโต ก่อง แม้แน ทื่อช่างกานญา. ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ก่าซ้าด ทื่อบ่า อือ ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มางก้อง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮาช่าง ชี. แน ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง อือ ค่าบาย่า นี้มาง ก้อง อ่างู่น แต่ค่า ย่าง ต้าง ม่าว แล่คูยาว, ค่าบาย่า นี้มาง ก้อง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ย่าง ฮาช่าง ชี.”
แฮ้แม้ฮายาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือ ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ซ่องก่องอางเว่อ เจิ้นเจ้อ บ่าจา โย้เวอ ซฺื่ยแล ปี่ ล่าง. โย้เวอ กงา ค่าบาย่า ทื่อม่าง นา มย้าง แอ ซ้าด อางไล้ อางแน้ มาง ต่างค่าง โย้เวอ ดื้งจา แง. ซ้าด อางไล้ มาง อางโต โย้ พาจาว มางนา จี่ต่าง จี่ ฮูย้า อือ ปลื้ง ย้า แต้มกาน ชี. ซ้าด นี้ม้า อางตู่ 7 ตู่ แน อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว จา แง. ค่าบาย่า นี้ม้า อางก่าอางตูม สีม่วง แน ซี้ อางแน้ ตูม แล่ ชี่. ยาง อางโต โย้ อางเกิ่งย้องแล่เซฺ่อ ค่าม, พลอย อางฮู่ อางคา, ไข่มุก อือ ย้อง แล่ ชี่. ยาง ล่าปู่ โย้ คาน ค่าม ย่าง ท่าม แล่ ชี่, อางคล้าว โย้เวอ อางโซอางซา อือ ปลื้ง ย้า จา แง, ไม้ ค่าบาย่า นี้ม้า ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี อือ ฮา ป้าน่อ. ยาง แมค้อง ท่า โย้เวอ อางเม้ง อ่าซ่าง มาง บ่าแบกงา กางอือ แต้ม กาน ชี ชี นี้แม้แน,
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ค่าบาย่า อางโต ก่อง อือ อางบา มาง.
แน ชฺ้างอางเมิง เวอ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี กูเจ้อ ฮา อือ อางบา มาง.”
กงา ค่าบาย่า นี้มาง พาจาว มาง ชฺ้าง อือ แน ชฺ้าง พระเยซู นา พี่ญ่าน เพล่อ ยาว ซฺี้ ชี อือ ซฺี่ ย่าง ต้าง ม่าว แล่ง นา มย้าง แอ.
ต่องก่า เวอ กงา ค่าบาย่า นี้มาง นา มย้าง เมอ กงา นาบาตา นืงบาม่าน แง.
เท่วาด่า แฮ้มาง กงานา ม่า ล่าง นี้แม้แน, “บ้าเจอ ฮา นืงบาม่าน แง? กงา ค่าบาย่า มาง ก้อง อางเลิ่ง โชง ชี ชี แฮ้ง แน ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว ค่าบาย่า มาง ตา นี้ง อู่บแบ ปี่ ล่าว่า. นี้แม้แน ทื่อเทอ จา ซ้าด นี้ม้า จี่วีด อางจา กางซื้ง ย้า, จ้า อามือ จี่วีด บ่าจา กาน. บ่ามล่าง ลา, ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาย ตายล้า แง. จ้า ยางนา ก่างพยา วี แง. นี้แม้แนยาว ชฺ้างอางเมิง แต่ง ล้า เมอ จี่วีด ปาบ เวอ อางเม้ง บ่าจา อือ นืงบาม่าน คู แง, ไม้ ยองมู นี้ย่า ซ้าด อางไล้ ซฺี้เก่ย มาง ทื่อเทอ แต่ล้า ยาว พ่าว ล้า แล่ง นา กงามย้าง น้อ.”
“นี้เลิ่ง ย่า แม่น แน เย้ง เมินญา อางแบ ตอ กา แน. ซ้าด อางไล้ อางตู่ 7 ตู่ นี้ย่า ตาแซ้ 7 ซื่อ ค่าบาย่า นี้มาง ดื้ง ย่าง ย้า แน ก่าซ้าด 7 องค์ อือ คาตา ย้าเป. 10 ต่องก่า เวอ ก่าซ้าด 5 องค์ อือ ซฺี้ โค ญา. ยาว ทื่อองค์ ม้า อามือ ฮูพลา จา มาง. จ้า น่อง เวอ ก่าซ้าด ม้า บ่าล่า กาซื้ง. แน ยาง ล้า เมอ ยา อางมล่าง แน บ่ากงา ฮูพลา ดื้ง.
11 “ยาว ซ้าด อางไล้ ค้าแต้ เวอ จี่วีด จา อาน, จ้า อามือ จี่วีด บ่าจา กาน นี้ม้า. ก่าซ้าด 7 องค์ โย้เวอ กาญ่าม เวอ ก่าซ้าด องค์ ที่ 8 เกิ้ด ลือ มาง ย้าเป. ยาว น่อง โย้เวอ ก่าซ้าด นี้มางนา ก่างพยา วี แง. 12 จ้า อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว มย้าง ชี นี้ย่า ก่าซ้าด ทื่อแช่ องค์ ค่าตอง อางเมิง บ่ากงา ฮูพลา แล่ กางซื้ง อือ. จ้า กาญ่าม เวอ ก่าซ้าด กงาเพล่อ ยาว ซ้าด อางไล้ มางก้อง ทื่งกง่า แน ฮูพลา แง. จ้า ก่าซ้าด อางมล่าง แน บ่ากงาเพล่อ เป. 13 ยาว ก่าซ้าด ทื่อแช่ องค์ นี้อือ ม่า ล้าง กา ชี. ซ้าด อางไล้ มางนา ล่าที่ จา ปี่ แงแน. 14 ยองมู นี้ย่า แกะอางย่า มางนา รบช่าง แง. จ้า แกะอางย่า ม้า ยองนา ก่าจ่า แง, ไม้ แกะอางย่า ม้า จี่วีดอางซื้ง อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น มาง แน ก่าซ้าด ล่าที่ นาบาตา อางจา เลิ่นเลิ่น มาง. ชฺ้าง ยางก้อง ดื้ง อือ ชฺ้าง ยาง แช้ยู้ ยาว ฮ้าวล้า ปี่ ชี อือ, ยองมู นี้ย่า อางซืออางปลอง นอ.”
15 เท่วาด่า มาง กงานา จี่ช่าง ล่าง นี้แม้แน, “ล้างบ้า อือ ค่าบาย่า อางโตก่อง มาง ดื้ง ชี นี้ย่า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือ จี่ต่าง กูต่าง อือ ย้า” แน. 16 ซ้าด อางไล้ แน อางคย้าว ทื่อแช่ คย้าว นาง มย้าง ชี นี้อือ ค่าบาย่า อางโตก่อง มางนา เม้อ คู แง. ยองมู นี้ย่า ค่าบาย่า นี้มาง อางเกิ่ง กูย่างกูเจ้อ จา แฮ้ง โค ย้า ฮ้าน ฮื่น คู แง. ยาว ยางนา ต่องจ่อน แน ตอ จา ปี่ แง. ยองมู นี้ย่า ค่าบาย่า มาง อางซฺ่า แฮ้ง จฺ่า คู แง. ยาว อางโต จ้านล้าชี แฮ้ บี่ท่อ พี แง. 17 ไม้ พาจาว ม้า ยอง นืงบา นา ฮาย ยาง ล่ากาน เย้ง ชี ชี แฮ้งแม้แน ฮายเค่ ปี่ แง. ก่าซ้าด อือ นืงบา แฮ้งนา ฮา ซ้าด อางไล้ มางนา ยอง ล่าที่ ฮูพลา อือ ปี่ แง. พาจาว มาง จี่ ชี อือ เปิน เมอ เคอ ย้า. 18 ค่าบาย่า นาง มย้าง ชี นี้ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มู อือนา ฮูพลา มาง ย้า แน.