18
บาบิโลน อางเมิง ก่างพยา ย้าง
แฮ้แม้จายล้า ยาว กงา เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง แอ. เท่วาด่า นี้ม้า ล่าที่ อางบย่า จา แง. เท่วาด่า นี้มาง อางโต นี้ย่า นาบาตา แปล้น ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ เคอ ย้า แปล้น ลือ แง. ยา อางเซง บื้ง แน จี่ โฮ้ก ลือ ปี่ แง นี้แม้แน,
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ย่าง ก่างพยา ญา.
บาบิโลน อางเมิง นี้ย่า แด่ย่า อือ ดื้งย้า เพล่อ ชี.
อางเมิง นี้เมิง ย่า ฮาย่า อีแร้ง อางโซอางซา ช่า คาแม้ แน ชี่อือ อางป่าม เพล่อ ชี.
อางเมิง นี้เมิง ย่า ซ้าด ช่า คาแม้ แน ชี่ อือ ดื้งย้า ย่าง.
ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด มู อือ อ่างู่น แต่ค่า ย่าง ต้าง คูยาว ก้า คู แง.
ยาว ยางก้อง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี อือ ฮาช่าง คู แง.
ชฺ้างอางเมิง เวอ ก่าซ้าด มู อือ คาตา ย้า นี้แม้แน ฮา คู ชี.
ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ปอก้า มู อือ ค่าบาย่า นี้มาง ตานฮา แฮ้ง ปาปาย จาปาง คู แง.” แน.
ยาว กงา มู่งท่า เวอ อางเซง ทื่อเซง กงากย่า แล่แอ่ นี้แม้แน,
“กงา ชฺ้าง อือ เวอ, อางเมิง นี้เมิง ก้อง อางไว่ แน อ่อก ฮื่น โว!
ไม้ อางเมิง นี้เมิง ก้อง อางบล่าบ ต่างไล โย้เวอ ทื่งกง่า แน บ่าปี่ บล่าบ ล่า.
แน นี้เมิง ก้อง แตลา อางไล้ ตอล้า เมอ นองนา บ่ากงา ลาบ้าบ ปี่ ล่า แน เป.
ไม้ นี้เมิง ก้อง อางบล่าบ นี้ย่า มู่งท่า เวอ เคอ ย้า กอง มอง แลน ชี.
แน พาจาว มาง นี้เมิง ก้อง อางบล่าบ ตอล้า ชี อือนา บ่าลู่ม เย.
นี้เมิง นา ฮากนา ฮา ชี แม้แน ฮา กาน ปี่ แง.
ยาง ฮา ชี อือ 2 โตบ แน กงาบู้ ปี่ โว!
อ่างู่น แต่ค่า ยาง ฮากนา ต้าง ปี่ ชี แฮ้ง 2 โตบ แน แต่งซูน แล่ง ปี่ ยาว ยางนา ต้าง ปี่ โว!
ยา อางจาอางปาง อางม่อนอางซ้า อือ ค่าตอง นา อ้าล้อ แน จา ปี่แง. แน ค่าตอง นา อาล้อ แน โญกจ่าญ่อ จ่าแล่ง แง.
ยางนาม ลาบ้าบ เกิ่ง บ่าม่อนบ่าซ่า อือ แฮ้ล่อ ย้า ลาบ้าบ ปี่ โว!
ไม้ ยา นืงบา เวอ นี้แม้แน เย้ง กานแง,
‘กงา พระราชินี ต่างอี่ โย้เวอ ดื้ง มาง. กงา แมม้าย บ่าอ่า บ่าม่อนบ่าซ่า อางเลิ่ง นี้อือ กงาก้อง บ่าตอล้า ตอ กา’ แน.
นี้แม้แนยาว แตลา อางไล้ นี้อือ ยางก้อง ทื่อนืง แน ตอล้า ชี.
แตลา อางไล้ อือ บ่าม่อนบ่าซ่า อือ แน จฺื่งคู อือ ตอล้า แง. ยาว ยางนา บี่ท่อ โค ย้า จฺ่อ ปี่ แง,
ไม้ พาจาว จี่วีดอางซื้ง ยางนา วี่บ่ากไจ ปี่ ชี่ ม้า ล่าที่ นาบาตา บย่า น่อ.”
ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด มู ยางก้อง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี อือ แน นาบาตา แน อางจาอางปาง อือย่า, ยางนา บี่ท่อ จฺ่อ เมอ บี่ค่าว นา มย้าง เมอ อู้งฮ้าว คู แง. 10 ยองมู นี้ย่า ยางก้อง เว่อ แน จูง คู แง, ไม้ ยางก้อง ทื่งกง่า แน ด้ากย้าง ลาบ้าบ แฮ้งนา แค เย. ยาว ยองมู นี้ย่า นี้แม้แน จี่ กางแง,
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ ล่าที่ ปลื้ง แน จา มาง เวอ, พาจาว มาง นางนา อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ล่างญา.
นางนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าง นี้ย่า ทื่อ ชั่วโมง ญา ลือ เคอ ลือ แง.”
11 ยาว ชฺ้างอางเมิง เวอ ปอก้า อือ นี้เมิง ปาปาย อู้งฮ้าว คูแง, ไม้ ยอง อางเกิ่ง นี้ย่า อ่าซ่าง มาง บ่าวือ กาน เย. 12 ยองมู ย่าง ค่าม, ซฺ้าม, เพชร, พลอย, ไข่มุก, พ้า อางป่อน, พ้า สีม่วง, พ้าไหม, พ้า อางแน้, ล่าไม อางฮ้อม, กูย่างกูเจ้อ อือ แน อางเกิ่งอางก้อ, ยาบาอางจื้อ, ล่าไม อางฮู่ อางคา, ทองแดง, ซฺ้าม, หินอ่อน เวอ แต่งล้า ชี อือ ก่อง คูแง. 13 แน อบเชย, เครื่องเทศ, อางเกิ่งอางฮ้อม, อ่างู่น แต่ค่า, น้ำมัน มะกอก, แป้ง อางด่อ, ข้าวสาลี, อ่ามย่าง, แกะ, อ่าม่อง, ย่าเจ่น, อ่าม่อง ไค่ลอ แน เชลย อือนา คาตา ก่อง คูแง.
14 ยาว ปอก้า อือ จี่ คูแง นี้แม้แน, “บาบิโลน เวอ, นางก้อง อางเกิ่ง จา อือ แน ลาก อือ โปยว โค ญา. แน นางนา ฮาย จาปาง ฮูบื่อ ปี่ ล่าง อือ แน ฮาย แม่นมาง ปี่ ล่าง อือ โปยว โค ชา. นา นี้อือเจ้อ นา บ่ากงา มย้าง แล่ กาน.” 15 ปอก้า อางจาอางปาง บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ ก่องก้า จาปาง ชี อือ นี้เมิง ก้อง เว่อ แน จูง คู แง, ไม้ นี้เมิง ก้อง ทื่งกง่า แน ด้า ลาบ้าบ แฮ้งนา แค เย. ยองมู นี้ย่า อู้งฮ้าว คู แง. 16 ยาว นี้แม้แน จี่ แล่ แง,
“โอ บ่าจ่านล้า ชีล้า อางเมิง อางฮื่อ อางเกิ่งย้องแล่เซฺ่อ ย้อง แล่ เก่ย มาง เวอ,
นา ย่า พ้า อางป่อน อางแม่น, พ้า สีม่วง, พ้า อางแน้, ค่าม, เพชร, พลอย, ไข่มุก อือ ย้อง แล่เก่ย.
17 จ้า อางจาอางปาง นี้อือ ทื่อ ชั่วโมง ญา ฮา ก่างพยา ปี่ง.”
ยาว ล้อง เวอ ยอคา ฮูพลาฮู อือ ชฺ้างตาฮู อือ ล้อง เวอ ย่าเจ่น อือ แน ชฺ้าง ทะเล เวอ ล่ากาน ว่า ซฺ้าจฺ่า แล่ง อือ, ยองมู นี้ย่า บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ เว่อ แน จูง คู แง. 18 ยาว ยองมู นี้ย่า บาบิโลน อางเมิง โย้เวอ บี่ค่าว อ่อก ลา นา มย้าง เมอ อู้งฮ้าว จี่กาง แง นี้แม้แน, “อางเมิง อางฮื่อ นี้เมิง แม้แน บ่าจา กาน.” 19 ยองมู นี้ย่า นืงบาชู่ม ค้าล้า แฮ้ง อางตู่ ท่า โย้เวอ ปยา แล่ง เย. แน อู้งฮ้าว จี่ คู แง นี้แม้แน,
“ซฺ่าจอ คาแม้ ม้าม้า ย้า!
ชฺ้าง คาโคลาโค ล้อง อางจา อือ ทะเล เวอ ตา ซฺ้ามี ก่องก้า อือ
นี้เมิง ก้อง ย้า ก่องก้า จาปาง ล้า คูแง.
จ้า อามือ ทื่อ ชั่วโมง ญา ฮา ก่างพยา ปี่ ชี่.
20 มู่งท่า เวอ จา อือ เวอ, นี้เมิง ก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชี นี้งนา กย่าง คูปาว.
พาจาว มาง ชฺ้าง อือ ศิษย์เอก อือ แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อืมมือ กย่าง คู โว!
พาจาว มาง นี้เมิง นา วี่บ่ากไจ ปี่ ชี่ นี้ย่า, ไม้ นี้เมิง นองนา ฮา ล่า ชี อือ ปาปาย ย้า นี้แม้ ตอล้า ชี นี้ย่า.”
21 แฮ้แม้ฮายาว, เท่วาด่า ทื่อองค์ ล่าที่ อางจา มาง. ลอบา อางฮื่อ ทื่อซื่อ แป้ง โม่เซฺ่อ ล่อ ย่าง ทะเล เวอ จาน แอ ปี่ ยาว จี่ เย นี้แม้แน,
“บาบิโลน อางเมิง อางฮื่อ เวอ, นางนา นี้แม้แน ย้า แล่ง แน จาน แอ ปี่ ล่าง.
นาง อางเมิง นี้ย่า อ่าซ่าง มาง บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน.
22 นี้เมิง ก้อง พิณ คยาก อือ, ดนตรี บ่อ อือ, ซ้าดอางคย้าว มีเซฺ่อ มี อือ, แตร มี อือ เพ่ง อางเซง แฮ้ง บ่ากงากย่า กาน.
นี้เมิง ก้อง ซ้าล้า กูย่างกูเจ้อ อือนา บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน แน นี้เมิง ก้อง กอ ท่อง อางเซง แฮ้ง บ่ากงากย่า แล่ก้าน.
23 นี้เมิง ก้อง กู่มบี่ท่อ แปล้น แน บ่ากงา มย้าง แล่ก้าน.
นี้เมิง ก้อง เจ้าบ่าว เจ้าสาว อางเซง นา บ่ากงากย่า แล่ก้าน.
นี้เมิง ก้อง ปอก้า อือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น เพล่อ คู ป้าน่อ.
แน นาง ก่าทา ย่าง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ไจ จ้อบ ป้าน่อ.
24 นี้งย้า พาจาว มาง บาบิโลน อางเมิง นา วี่บ่ากไจ ปี่ง นี้ย่า, ไม้ นี้เมิง ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ, พาจาว มาง ชฺ้าง อือ,
แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา คาตา แน แซ่ ป้าน่อ.”