19
มู่งท่า เวอ ชฺ้างมู อือ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
แฮ้แม้จายล้า ยาว, กงา มู่งท่า โย้เวอ ชฺ้าง อางบย่า อือ อางเซง บื้ง แม้แน กงากย่า แอ นี้แม้แน,
“พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง!
พาจาว ม้า กงูนา จี่วีดปล่องปูน ปี่ ล่าง มาง.
พาจาว ม้า เกียรติ แน ล่าที่ ปลื้ง แน จา มาง.
พาจาว มาง ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ง นี้ย่า อางกง่า แน อางซืออางปลอง เป.
พาจาว ม้า ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มางนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง,
ไม้ ยา ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี อือ ฮาย ยาว ชฺ้างอางเมิง แฮ้งนา ฮาย บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง แน เพล่อ ปี่ ป้าน่อ.
พาจาว ม้า ยาง ย่าเจ่น ยางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ฮู ค่าบาย่า นี้มาง แซ่ ชี อือนา แก้แค้น ฮาย ปี่ ญา.”
ยองมู ย่าง นี้แม้แน จี่ แล่ง แง,
“พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง.
แฮ้เมิง ก้อง บี่ค่าว นี้ย่า กูญ่าม ย้า ล่อย คื้น ล้า แง.”
แฮ้แม้ฮายยาว, ย่าม่างยอคา 24 องค์ แน ม้างม้าเจ้อ จี่วีด อางจา 4 โต อือ พาจาว ต่างอี่ ท่า ดื้ง จา มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ คูชี ยาว นี้แม้แน จี่ แง,
“อาเมน พาจาว เวอ นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าง.”
ยาว พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง ล้า แง นี้แม้แน,
“นองมู พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ อือ เวอ.
ชฺ้าง ปีนแตปีนนา แน ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า, พาจาว มางนา นาบทื้อ อือ เวอ.
กงู พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ปาว.”
ยาว กงา ชฺ้าง อางบย่า อางเซง บื้ง แม้แน กงากย่า แอ. อางเซง แฮ้ ช่าง อางฮื่อ แน มู่งเจ่ เจ่ แม้แน บื้ง แง อางเซง แฮ้ นี้แม้แน จี่ แง,
“พาจาว เวอ, นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าง, ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้า พาจาว ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น แน ก่าซ้าด เพล่อ ป้าน่อ.
กงูมู นา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าปาว
แน พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ปี่ ล่าปาว,
ไม้ แกะอางย่า มาง ค่าบาล่า ฮา อางญ่าม ย่าง เคอ ญา.
แน ยาง ย่าบี่ มาง อางโต เก้ม ชี ล่อ ญา.
ยา พ้า อางป่อน อางแม่น อางเซฺิ่งอางซฺ้าง บล่าบบล่าบ แน ชี่ แฮ้ง อางตูม แล่ กงากา.”
(พ้า อางป่อน อางแม่น อางมาง นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อางแม่น ฮา ชี อือนา ฮา แง.)
ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้แม้แน, “นี้แม้แต้ม กาน แล่ โว! ชฺ้าง แกะอางย่า มาง ค่าบาล่า ล่ากาน ปอ เมอ ล้า อือ ก่ามป่อน ม้าม้า กงาบู้ คู แง.” แน. อ่าจ่าม นี้แม้แน ม่า แล่ง แง, “นี้อือเจ้อ พาจาว มาง จี่ต่าง ม้าม้า ย้างย้า.” แน.
10 กงาม มือ เท่วาด่า มาง ล่าคื่อ โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปี่ แอ่. จ้า เท่วาด่า มาง นี้แม้แน ม่า ล่าง, “แฮ้แม้ บ่าฮา โจ, ไม้ กงา นาง แน คริสเตียนม้องน้าม อือ แม้แน ย้า พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. นี้แม้แนยาว พาจาว มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปี่ คูโว!” ยาว อางเลิ่ง ม้าม้า พระเยซู ม่ายแบ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, กงูนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าวกว่า กงา ปี่ ล่าง.
อ่าม่อง อางป่อน ตา มาง
11 ยาว กงา มู่ง ล้องก้อ ย่าง พองอ่อก นา มย้าง แอ แน อ่าม่อง อางป่อน ทื่อโต จา แง. อ่าม่อง อางป่อน ตา ชี ม้า อางเม้ง, “อางซืออางปลอง แน ม้าม้า แน เย.” ไม้ ยา อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน แฮ้ง แน รบ แฮ้ง กง่าเกิ้ง แน ฮา มาง เย. 12 ยาง แมนือ แฮ้ ฮู ยาว บี่ท่อ อางจฺ่อ แม้แน เย่. ยาง อางตู่ โย้ มงกุฎ ไล อาน เย จา แง. ยาง อางโต โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ชี อางเม้ง แฮ้ ยาง ญา เย อางแบ แน. 13 ยาง ค่าลาว ตูม แล่ ชี่ แฮ้ ค่าลาว ซฺี่ เวอ ตือ แอ ปี่ ชีย้าง ตูม แล่ชี่. แน ชฺ้าง อือ ยางนา นี้แม้แน ฮ้าว แง, “พาจาว มาง จี่ต่าง” แน. 14 มู่งท่า เวอ ตาฮ้าน อางมู อือ ยางนา อ่าม่อง อางป่อน ตา เค่ลืน ชี. ยองมู นี้ย่า อางก่าอางตูม พ้า อางป่อน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ย้าง ตูม แล่ คูชี. 15 ยาง ม่านป่อง โย้เวอ มยาทาง ทื่ออาน อ่อกลืน ชี. มยาทาง นี้ย่า ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือนา รบ ช่าง เย. แน ยา ชฺ้าง แฮ้อือ นา ซฺ้าม ตามทอ แฮ้ง ไจ ฮูพลา แง. ยา ชฺ้าง อือนา พาจาว ล่าที่ อางจา มาง นืงบาค่า แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ง. ยา ชฺ้าง พาจาว มางนา เม้อ อือนา น่าง แง, โซนว่าฮู อือ อ่างู่น น่าง แต่ค่า แต่ง แม้แน. 16 ยาง ค่าลาว แน ป้องตู้ โย้เวอ อางเม้ง แต้ม กาน ชี นี้แม้แน,
“ก่าซ้าด นี้ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด จา อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
จี่วีดอางซื้ง นี้ม้า อางจ้าวอางไน่ จา อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง.”
17 ยาว กงา เท่วาด่า ทื่อองค์ มู่งนื่ง ท่า เวอ จูง จา นา มย้าง แอ. มู่งท่า เวอ ฮาย่า ปย้าม กว่า อือนา นี้แม้แน จี่ โฮ้ก ม่า แง, “ลานปาว พาจาว มาง ล่ากาน อางฮื่อ ปอ นู้เวอ ช้อน ล้า คูโว! 18 ก่าซ้าด, ตาฮ้าน ยอคา, ตาฮ้าน, อ่าม่อง, ชฺ้างอ่าม่องตา อือ แน ชฺ้าง คาโคลาโค, ชฺ้าง ย่าเจ่น, ชฺ้าง ย่าเจ่น บ่าอ่า อือ, ชฺ้าง ล่าที่ อางฮื่อ แน ชฺ้าง ล่าที่ อางอี อือ อางม้า แฮ้ง จฺ่า ลา คู โว!”
19 ยาว กงา ซ้าด อางไล้, ชฺ้างอางเมิง เวอ ก่าซ้าด อือ แน ยอง ตาฮ้าน อางมู อือ ล้า ช้อน กานา มย้าง แอ, ไม้ อ่าม่อง อางป่อน ตา มางนา แน ยาง ตาฮ้าน อือนา รบ ช่าง นอ. 20 ยาว ซ้าด อางไล้ มางนา แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือนา ชู ยาว บี่ท่อ ค่ามตู่ อางฮื่อ กำมะถัน อางจฺ่อ โย้เวอ อางแต่ แน จาน คลา แอ ปี่ ชี่. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า นี้อือ ซ้าด อางไล้ มาง ล้าก้า โย้เวอ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮาย ชี. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า นี้อือ ชฺ้าง ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า จา อือนา แน ชฺ้าง ซ้าด อางไล้ มาง ฮู่บปาน แฮ้ง บอกไว้ อือนา จ้อบ ชี. 21 ยาว อ่าม่อง อางป่อน ตา มาง มือ ยาง ม่านป่อง เวอ มยาทาง อ่อกล้า ชีย้าง ซ้าด อางไล้ มาง ตาฮ้าน อางมู อือนา โค ย้า แซ่ ชี. แน ฮาย่า มู อืมมือ ชฺ้าง นี้อือ อางม้า ย้าง จฺ่า ชี ก้อ ย้าเย่.