20
อางญ่าม 1,000 ปี ย้าง
กงา เท่วาด่า ทื่อม่าง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ นา มย้าง แอ. ยาง ล่าปู่ แฮ้ ค่ามตู่ นาบาตา น่า โย้เวอ กูนแจ ย่าง แน โซ่ อางฮื่อ ย่าง ท่าม แล่ ชี่. ยา แปฮ่อง ซาตานแด่ย่ายอคา ค้าแต้ เวอ จาย ชฺ้าง อือนา โก้นก้าว มางนา ชู ชี ชี. ยา แปฮ่อง มางนา 1,000 ปี เย โซ่ พือ แล่ง ชี. ยาว เท่วาด่า มาง แปฮ่อง มางนา ค่ามตู่ อางน่า เวอ จาน คลา แอ ปี่ ชี. ยาว ค่ามตู่ อางน่า ล้องก้อ อ้อง ย้า ย่าง พี่ ยาว กูนแจ แก่น แน ล้อง ยาว อางช่า ช่า ชี ชี, ไม้ ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือนา บ่าปี่ อ่อก จ้อบ แอ ปี่ แน 1,000 ปี เย. ยาว 1,000 ปี เคอ ยาว กาเทอ กาแน ตอ แง จ้า อางมล่าง แน บ่าตอ.
ยาว กงา ต่างอี่ ดื้งย้า อือเมอ ชฺ้าง ดื้ง จา นา มย้าง แอ. ยองมู นี้ย่า ล่าที่ ต้าดต่อน อือ กงาบู้ ชี. ยาว กงา พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อางค่องอางล้า อือนา มย้าง แอ. ยอ พาจาว มาง จี่ต่าง แน พระเยซู อางเลิ่ง ม่าอู่บ ป่าวกว่า ยาว ฮาก อางตู่ ต่อน ชี อือ. ยองมู นี้ย่า ซ้าด อางไล้ แน ซ้าด อางไล้ มาง ฮู่บปาน มางนา บ่าบอกไว้ ปี่ คูเย. แน ซ้าด อางไล้ มาง อางช่า ย่าง ยอง แมค้อง แน ยอง ล่าปู่ เวอ บ่าจา เย. ยองมู ย้าง ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ฮูพลา แง 1,000 ปี เย.
5-6 นี้ย่า ซฺี้ ยาว ครั้งที่ 1 แต่ล้า ย่าง แน ชฺ้าง มู ซฺี้ ยาว ครั้งที่ 1 แต่ล้า ชีอือ กย่าง คูแง. ซฺี้ นี้ย่า ยอง อางมู นา เจิ้นเจ้อ บ่าฮา กงากา. ยองมู นี้ย่า พาจาว แน พระเยซูคริสต์ มางก้อง ทื่งกง่า แน ปุโรหิต เพล่อ ฮูพลา แง 1,000 ปี. จ้า ชฺ้างซฺี้ ทื่อบ่า จ้านล้า ชีอือ ซฺี้ ยาว บ่ากงา แต่ล้า กาซื้ง 1,000 ปี ปูน เมินญา.
ซาตานแด่ย่ายอคา มาง กาน ชีย้าง
อางญ่าม 1,000 ปี แฮ้ง ปูน ยาว. ซาตานแด่ย่ายอคา ค่ามตู่ นาบาตา น่า เวอ ล้อง ชี มางนา ตอ อ่อกล้า ปี่ แง. ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้ ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือนา จ้อบ กว่า แง. อางเมิง ซาตานแด่ย่ายอคา มาง จอบ แฮ้ อางเม้ง จา แง นี้แม้แน โกก แน มาโกก. ยา ชฺ้าง ไลเจ้อไลจาด อือนา ช้อน ยาว ซื่อ รบ แล แง. ยองมู นี้ย่า นาบาตา บย่า เย ทะเล เวอ ไซ่ซื่อ อือ ล่อ เย. ชฺ้างอางเมิง เวอ ตาฮ้าน อางมู ไลเจ้อไลจาด อือ พาจาว มาง ชฺ้าง ลาก อือ อางเมิง โย้เวอ แวด ล้า คูแง. จ้า ตาฮ้าน อางมู นี้อือนา มู่งท่า เวอ บี่ท่อ อือ กลา จฺ่อ แง.
10 ซาตานแด่ย่ายอคา ยองมู นา จ้อบ ชี มางนา กำมะถัน บี่ท่อ ค่ามตู่ เวอ ชู จาน แอ ปี่ง. ยาว บี่ท่อ คล้าว โย้เวอ ซ้าด อางไล้ แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ม้าม้า บ่าอ่า อือ จา แง. ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า กูนืง กูคี่ ย้าเย่ ตูกพานลาบ้าบ คูแง.
ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน ย้าง
11 กงา พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ อางป่อน พาจาว มาง ดื้ง จา นา มย้าง แอ. ยาง อ่อก มย้าง ปี่ ล่าเมอ ชฺ้างอางเมิง นื้งชฺ่า แน มู่งท่า ย่าง โปยว ชี เจิ้นเจ้อ บ่าจ่าน ล้า. 12 ยาว กงา ชฺ้าง ปีนแตปีนนา แน ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า ซฺี้ ชี อือนา มย้าง แอ. พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ ล้าก้า เวอ จูง จา นา มย้าง แอ. ยาว ปาบ ไลเลม พื้ออ่อก ชี ยาว ปาบ ทื่อเลม จา แง. ปาบ นี้เล่ม ย่า ชฺ้าง พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จา อือ อางเม้ง ย่าง แต้ม กาน ชี. จ้า ปาบ ทื่อบ่า อือ ชฺ้างซฺี้ อือ อางแม่น แน บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ง แต้ม กาน ชี. ยาว พาจาว ม้า ยองนา ต้าดต่อน แง ยอง ฮา ชี แฮ้ง วา แน. 13 ทะเล เวอ ชฺ้างซฺี้ ชี อืม พาจาว มาง ต้าดต่อนย่า โย้เวอ แล คู แง. แน นื้งชฺ่าท่า เวอ ซฺี้ ชีอือ คาตา ย้า พาจาว มาง ต้าดต่อนย่า โย้เวอ แล คูง แง. ยาว พาจาว ม้า ชฺ้างซฺี้ อางเมิง เวอ ชฺ้างซฺี้ มู อือนา ต้าดต่อน ชี ยอง ฮายล้า ชี แม้แนย้า. 14 แฮ้แม้ฮายาว ซฺี้ อางเลิ่ง แน ชฺ้างซฺี้ อางเมิง ย่าง บี่ท่อ ค่ามตู่ เวอ จาน แอ ปี่ ชี. บี่ท่อ ค่ามตู่ ตี นี้มาง ย้าเย่ ครั้งที่ 2 ซฺี้ ย่าง. 15 อ่าซ่าง จี่วีดปาบ โย้เวอ อางเม้ง บ่าจา แง บี่ท่อ ค่ามตู่ โย้เวอ จาน แอ ปี่ แง.