21
เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ ย่าง
แฮ้แม้ฮายยาว, กงา มู่งท่า อางซฺื่อ แน ชฺ้างอางเมิง อางซฺื่อ ย่าง มย้าง แอ, ไม้ มู่งท่า อางอ้าน แน ชฺ้างอางเมิง อางอ้าน ย่าง โปยว ป้าน่อ แน ทะเล อืม บ่าจา กาน. กงา อางเมิง อางซฺื่อ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มย้าง ชี นี้ย่า, เยรูซาเล็ม อางเมิง อางซฺื่อ พาจาว มาง มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ แง. แน อางเมิง นี้เมิง ย่า ซฺ้า ชี ญา, เจ้าสาว อางก่าอางตูม อางมาง ตูม แล่ยาว เจ้าบ่าว มางนา ล่อ ลาบ แม้แน.
ยาว กงา พาจาว ต่างอี่ อางฮื่อ โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ ลือ ปี่ง นา กงากย่า แอ นี้แม้แน, “ฮูปาว พาจาว มาง ยู้ม นี้ย่า ชฺ้าง อือ ก้อง ดื้ง ลือ ญา เป. ยา ยอง ก้อง ดื้ง แง, ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ แง. พาจาว มาง ยอง ก้อง ดื้ง ยอง พาจาว เพล่อ แง. พาจาว ม้า ยอง แมปื้อ แฮ้ง โค ย้า ซีด ปี่ แง. ยาว ซฺี้ อางเลิ่ง อือ, บ่าม่อนบ่าซ่า อือ, อู้ง ฮ้าว อือ แน ด้ากย้าง อือ บ่าจา กาน, ไม้ ม้างม้าเจ้อ อางเลิ่ง อางอ้าน ตอล้า ชี อือ ปูน ป้าน่อ.”
แฮ้แม้ฮายยาว, ต่างอี่ อางฮื่อ ดื้ง จา มาง จี่ แง นี้แม้แน, “ฮู ปาว, กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า อางซฺื่อ แต่งล้า แล่แอ่” แน. ยาว ยาง จี่ แล่ง แง นี้แม้แน, “นี้เลิ่ง แต้ม ชี โว, จี่ต่าง นี้อือ อางเจ่อ กงากา อางเลิ่ง ม้าม้า เป.”
ยาว ยา กงานา จี่ ช่าง ล่าง นี้แม้แน, “ล่ากาน ย่าง เปิ้นเซฺิ่ง ญา, กงาย่า พาจาว ต่องก่า เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูย่างกูเจ้อ ฮาย เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ชี่ มาง ย้า. อ่าซ่าง ล้าง แบ่ แง กงา แฮ้มางนา จี่วีด ล้างบ้อ แฮ้ง ก้อ แน ต้าง ปี่ แน, บ่ากงา วือ ต้าง แน. ชฺ้าง ก่าจ่า ชีอือ นี้อือเจอ โค ย้า กงาบู้ แง. แน กงา ยอง พาจาว มาง ย้า, ยาว ยองมู นี้ย่า กงา อางย่า เพล่อ แง.”
“จ้า ชฺ้าง แค อางคา อือ, ชฺ้าง ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูชี อือ, ชฺ้าง บ่าแม่น ฮา อือ, ชฺ้าง นา แซ่ อือ, ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา อือ, ชฺ้าง ก่าทา ไจ อือ, ชฺ้าง ฮู่บปาน นา บอกไว้ อือ, ชฺ้าง แล่จ้อบ อือ. ยองนา กำมะถัน บี่ท่อ ค่ามตู่ อางฮื่อ อางจฺ่อ บี่ล่าม คื่กคื่ก แน จา โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง, นี้ย่า ยอง ครั้งที่ 2 ซฺี้ แล่ง ย่าง เป” แน.
แฮ้แม้ฮายยาว, เท่วาด่า 7 องค์ คาน แตลา อางไล้ 7 เจ้อ ปลื้ง แน กาน ท่าม แล่ คูชี อือ อางมู โย้เวอ เท่วาด่า ทื่อองค์ จา แง, กงานา จี่ช่าง ล่าง นี้แม้แน, “นู้ ล้า โว, กงา แกะอางย่า มาง เจ้าสาว มางนา ฮู ปี่ ล่าแน” แน.
10 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง กงาก้อง ลือเมอ. เท่วาด่า มาง กงานา ตาแซ้ นาบาตา อางฮื่อ อางมอง เวอ ซฺื่ย แลน ล่าง. กงานา เยรูซาเล็ม อางเมิง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ฮู ปี่ ล่าง. อางเมิง นี้เมิง อามือ มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ แง, พาจาว มางก้อง จายลือ แง. 11 อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง ก้อง อางแปล้นอางซ้า อ่อกล้า แฮ้ง ท่อ แปล้นซ้า ปี่ แง. อางแปล้นอางซ้า นี้ย่า เพชร, พลอย อางฮู่ อางคา, พลอย อางญูง อางแน้ แก้ว อางกื้ง แม้แน แปล้นซ้า แง. 12 อางเมิง แฮ้ ก้ามทื้อ อางฮื่อ อางมอง ล้องก้อ 12 อาน จา เย. ล้องก้อ ทื่ออาน โย้เวอ เท่วาด่า กามาง กาองค์ กา แน จูง ล่อ แง. แน ล้องก้อ โย้เวอ อิสราเอล อางเจ้อ 12 เจ้อ อือ อางเม้ง แฮ้ง กาอาน กาเม้ง กาแน อางเม้ง แต้ม กาน ชี. 13 ยาว ล้างม้าน ป่ากย่า, ต่องปี่ ป่ากย่า, มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า แน มู่งนื่งกลาป่ากย่า โย้เวอ ล้องก้อ จา เย กา ทิศ 3 อาน กาแน. 14 อางเมิง ก้ามทื้อ แฮ้ ลอบา 12 ซื่อ ท่า เวอ แต่ง ชี. ลอบา กูซื่อ โย้เวอ แกะอางย่า มาง ศิษย์เอก 12 คู่น อือ อางเม้ง ย้าง แต้ม กาน ชี.
15 เท่วาด่า กงานา จี่ช่าง ล่าง นี้ม้า ค่าม ล่าไม เต เซฺ่อ ท่าม แล่ ชี่, ไม้ อางเมิง, ล้องก้อ แน ก้ามทื้อ แฮ้ง เต เย. 16 อางเมิง แฮ้ 4 แจ้ง แน แต่ง ชีเย. อางมอง แน อางกลื้อ นี้ย่า ทื่อเจ่อกานญา เย่. เท่วาด่า มาง ล่าไม เต เซฺ่อ ย่าง อางเมิง อางกลื้อ อางม้อง อางมอง ย่าง เต ชี 2, 200 กิโลเมตร เย เต กงา ชี. 17 เท่วาด่า มาง อางเมิง ปู้นก้ามทื้อ ย่าง เต ชี 65 เมตร เย เต กงา ชี. เท่วาด่า มาง เต นี้ย่า ชฺ้าง อือ เต กาง อือ แม้แน ยา.
18 ก้ามทื้อ แฮ้ โมรา ลอบา เวอ ไจ แต่งล้า ชี. อางเมิง นี้ย่า ค่าม อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เวอ ไจ แต่งล้า ชี, แก้ว แม้แน กื้ง แง. 19 ก้ามทื้อ ต่องก่า ลอบา 12 ซื่อ จา แฮ้ เพชร แน พลอย อือ แน กาบ่ากาเจ้อ อือ ก้อง จาย แต่งล้า ชี นี้แม้แน. ลอบา ที่ 1 นี้ย่า โมรา ลอบา เย. ลอบา ที่ 2 นี้ย่า พลอย สีน้ำเงิน เย. ลอบา ที่ 3 นี้ย่า พลอย อางญูง เย. ลอบา ที่ 4 นี้ย่า มรกต เย. 20 ลอบา ที่ 5 นี้ย่า โกเมน ลอบา เย. ลอบา ที่ 6 นี้ย่า ทับทิม เย ลอบา ที่ 7 นี้ย่า บุษราคัม อางปล้าง เย ลอบา ที่ 8 นี้ย่า นิล สีน้ำเงิน ญูง แน เย. ลอบา ที่ 9 นี้ย่า บุษราคัม อางกื้ง เย ลอบา ที่ 10 นี้ย่า หยก เย ลอบา ที่ 11 นี้ย่า นิล เย ลอบา ที่ 12 นี้ย่า พลอย สีม่วง เย.
21 ล้องก้อ 12 อาน แฮ้ ไข่มุก อางฮื่อ 12 ซื่อ เวอ แต่งล้า ชี. ล้องก้อ กาอาน กาซื่อ กาแน. ยาว อางเมิง เวอ แก้บ้า นี้ย่า ค่าม อางเซฺิ่ง เวอ แต่งล้า แง แก้ว แม้แน กื้ง แง.
22 จ้า กงา อางเมิง โย้เวอ โบสถ์อางฮื่อ นา บ่ามย่าง เป, ไม้ พาจาว จี่วีดอางซื้ง ล่าที่ อางจา เลิ่นเลิ่น มาง แน แกะอางย่า มางเย่ด โย้เวอ ดื้ง ป้าน่อ. 23 นี้เมิง ย่า มู่งนื่ง แน อู่ลา ก้อง อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง บ่าไจ เวิม อางกงา ย้า, ไม้ พาจาว มาง ล่าที่ ย่าง นี้เมิง นา ฮาย แปล้น ปี่ ป้าน่อ. แน แกะอางย่า ม้า นี้เมิง ก้องเวอ กู่มบี่ท่อ มาง แน ทื่อช่างกานญา. 24 ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือ อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ ดื้ง คูแง. แน ชฺ้างอางเมิง เวอ ก่าซ้าด อือ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา นี้ง อางเมิง นู้เวอ ฮ้าน อ้องล้า แง. 25 อางเมิง ล้องก้อ นี้ย่า กูญ่าม ย้า พอง แง, ไม้ อางเมิง โย้ มู่งคี่ บ่าจา วา. 26 ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือ ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางจา นี้ง อางเมิง นู้เวอ ฮ้าน อ้องล้า แง. 27 ยาว ม้างม้าเจ้อ บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง อือ แน ชฺ้าง ซฺ่าจอ เกิ่ง ฮา ชี อือ, จ้อบ อางคา อือ บ่าอ่อง แล ตอ กา. ชฺ้าง อางอ้อง แล กงากาง อือย่า, แกะอางย่า มาง จี่วีด ปาบ เวอ อางเม้ง จา อืนญา อางอ้อง แล ตอ กาแน.