22
ล้างบ้า จี่วีด ปี่ ย้าง
แฮ้แม้ฮายยาว, เท่วาด่า ม่าง กงานา ล้างบ้า จี่วีด ปี่ แฮ้ง ฮู ปี่ ล่าง, ล้าง นี้ย่า แก้ว แม้แน กื้ง แง. พาจาว มาง ต่างอี่ อางฮื่อ แน แกะอางย่า มาง ดื้งย้า โย้เวอ อ่อกล้า แง. อางเมิง แก้บ้า ก้องนื้ง เวอ ปูย แอ แง. ล้างบ้า ก่องทาง 2 ปล่าก โย้เวอ จฺืงจฺื้ง จี่วีด ปี่ อือ จา แง, อางซื่อ 12 เจ้อ ซื่อ แง กาลา กาเจ้อ กาแน ซื่อ แง. จ้า อางพ่า นี้ย่า ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา พ่าญาด ยา แง.
นี้เมิง ก้อง เจิ้นเจ้อ บ่าจา พาจาว มาง บ่าซอ แน. พาจาว มาง แน แกะอางย่า มาง ต่างอี่ อางฮื่อ นี้ย่า นู้เวอ ย้า จา แง, ยาว เย่ด ย่าเจ่น อือ เย่ดนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปี่ คูแง. ยองมู นี้ย่า ยาง แมก่า แฮ้ง กงามย้าง แง. แน ยาง อางเม้ง นี้ย่า ยอง แมค้อง เวอ จา แง. มู่งคี่ บ่าจา แล่ก้าน, อ่าซ่าง มาง กู่มบี่ท่อ แน มู่งนื่ง เวอ อางแปล้นอางซ้า อือ บ่ากงา ซี้ กาน, ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้า ยองนา อางแปล้นอางซ้า เพล่อ ปี่ มาง น้อ. ยองมู นี้ย่า กูย่างกูเจ้อ อือ ฮูพลา แล คูแง.
ยาว เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้แม้แน, “จี่ต่าง นี้อือ อางเจ่อ กงากา อางเลิ่ง ม้าม้า เป. พาจาว จี่วีดอางซื้ง นี้ม้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ย้าง ปี่ ยาว ยาง เท่วาด่า อือนา ซฺา แอ ปี่ชี่, ไม้ ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่ายแบ ปี่ แนนอ, บ่ามล่าง นู้เวอ บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า แง” แน.
ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ แง, “ฮู ปาว, กงา บ่ามล่าง นู้ย้า ลือ แง. ชฺ้าง ปาบ นี้ ปาบ ก้อง เวอ อางเลิ่ง แต้ม ชี ชี อือ กงากย่า ยาว น้า จ่าง อือ, กงา ยองนา ก่ามป่อน ปี่ แง” แน.
กงา ยอห์น ม้างม้าเจ้อ นี้อือ กงากย่า กงามย้าง ชี มาง ย้าเป. ยาว กงากย่า กงามย้าง โค ยาว กงาม มือ เท่วาด่า กงานา ม้างม้าเจ้อ ฮา มย้าง ปี่ ล่า ชี่ มาง ล่าคื่อ โย้เวอ ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ แอ. จ้า เท่วาด่า มาง กงานา ม่า ล่าง นี้แม้แน, “แฮ้แม้ บ่าฮา โจ, ไม้ กงา พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง นาง แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ แน ชฺ้าง ปาบ นี้ บาป ก้อง จี่ต่าง แฮ้ง น้าจ่าง อือ แม้แน ย้า. แฮ้แม้แนยาว นาง มือ พาจาว มางนา ป่าตูคู บอกแป่ก ไว้ ปาว!” แน.
10 ยาว ยาง กงานา จี่ช่าง ล่าง นี้แม้แน, “ปาบ นี้ บาป ก้อง อางเลิ่ง แบ ชี่อือ บ่ากอ ชี โจ, ไม้ อางเลิ่ง นี้อือ ชา ตอล้า ย่าง ชา เคอ ลาน ญา เป. 11 ชฺ้าง อางซี ฮา คูง อือนา ตอย อางซี ฮา แล ปี่ โว! ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่งอางซีอางบล่าบ ฮา อือนา ป้องก้า อางเลิ่งอางซีอางบล่าบ ฮา แล ปี่ โว! ยาว ชฺ้าง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา อือ ยองนา แฮ้แม้ ย้า ฮา แล ปี่ โว! แน ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ยองนา ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ แล ปี่ โว!” แน.
12 ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ ชี่ เย, “แม่น แน น้า โว! กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า ลือ แง. ยาว รางวัล แฮ้ง ฮ้าน ลือ แง, ไม้ ชฺ้าง อือนา ฮ้าน ปี่ ลือ แง ยอง ฮา ชี แฮ้ง วา ย้า. 13 กงาย่า พาจาว ต่องก่า เวอ กูย่างกูเจ้อ แต่งล้า ชี มาง แน กูย่างกูเจ้อ ฮาย เปิ้นเซฺิ่ง ปี่ชี่ มาง ย้า.”
14 ชฺ้าง นืงบา เซฺิ่งซฺ้าง แน จา ชี่ อือ เวอ จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู โว! นอ ค่าตอง ค่าลาว อางเง้ อือ เซฺิ่งซฺ้าง แน จาว ยาว ตูม แล่ ชี่ อือ แม้แนย้า. นองมู นี้ย่า จฺืงจฺื้ง จี่วีด ปี่ มาง อางซื่อ แฮ้ง อางจฺ่า กงากา, แน อางเมิง ล้องก้อ โย้เวอ ย่อ อ้องแล อางกงา. 15 จ้า ชฺ้าง ก่าทา ไจ อือ ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา อือ ชฺ้าง ฮากนา แซ่ อือ ชฺ้าง ฮู่บปาน นา บอกไว้ อือ แน ชฺ้าง กูเทอ แน จ้อบ อางคา อือ ยองมู นี้ย่า มู่งท่า อางเมิง อางเง้ เวอ กงาดื้ง แง.
16 กงา พระเยซู มาง เป! กงา เท่วาด่า ซฺาลือ ปี่ แอ่, อางเลิ่ง นี้อือ นองมู โบสถ์ โย้เวอ จา อือนา ม่ายแบ ปี่ ล่าง. กงา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ เวอ ซื้บลือ แอ. กงา ซอทา เวอ อู่กื่อ อางแปล้นอางซ้า มาง แม้แน เป.
17 อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน เจ้าสาว มาง เย่ด จี่ แง นี้แม้แน, “ลาน ปาว!” ชฺ้าง นี้เลิ่ง กงากย่า ชี อือ นี้แม้แน จี่ คู โว! “ลาน ปาว!” แน. อ่าซ่าง ล้างต้าง ซี้ แง ลาน โว! อ่าซ่าง กงาซี้ แง, ล้าง จี่วีด ปี่ นี้ง กงาบู้ แง, พลู้ บ่ากงา ไจ วื้อ แน.
18 กงา ยอห์น เป, ชฺ้าง คาโคลาโค ปาบ นี้ ปาบ ก้อง จี่ต่าง มอ ชี ชี แฮ้ง กงากย่า ชี่อือ เวอ, แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว! นอง อางมู นู้เวอ อ่าซ่าง จี่ต่าง นู้ อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า อือ บาป นี้ ปาบ ก้อง แต้ม กาน แล่แง. พาจาว ม้า แฮ้มางนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง ปาบ โย้เวอ อางเลิ่ง อางไล้ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน. 19 จ้า อ่าซ่าง ปาบ นู้ จี่ต่าง ม่ายแบ ปี่ง อือ ต่อนอ่อก แง, พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา จฺืงจฺื้ง จี่วีด ปี่ อางซื่อ แฮ้ง บ่าปี่ จฺ่า, แน อางเมิง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง โย้ บ่าปี่ อ้อง แล. ปาบ นี้ปาบ ก้อง แต้ม ชี ชี แม้แน ย้า.
20 ยาว พระเยซู ปาบ นี้ ปาบ ก้อง อางเลิ่ง คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ง อางเลิ่ง ม้าม้า แน กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ม้า, นี้แม้ จี่ แง, “กง่าคางญา กงา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า พ่าวลือ แง” แน. อางอ้าย้า, พระเยซู จี่วีดอางซื้ง เวอ พ่าวลืน ปาว!
21 พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, นาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.