3
เปโตร ชฺ้าง ต่องแก่ นา ยา ชีย้าง
ทื่อนืง จา แง 3 โมง มู่งคี่ล้าก้า ล่อซฺ่า นี้งย้า. แฮ้ญ่าม เวอ อธิษฐาน ฮา ญ่าม เย, เปโตร แน ยอห์น เย่ด โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ แล ชีเย. ยาว ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง ยา เกิ้ดเมอจาย ย้าเย่ ต่องแก่. ยาว ชฺ้าง ต่องแก่ นี้มาง นา ฮาก กูนืง ย้า ยางนา โบสถ์อางฮื่อ ก้ามทื้อ ล้องก้อ โย้เวอ อาม ชี ล้า แง. ยา ชฺ้าง โบสถ์ นี้มาง ก้อง อ้องล้า อือนา พลู้ ล่อ ป้า แง. ล้องก้อ ยาง ดื้ง แฮ้ย่า ล้องก้อ อางมาง แน ฮ้าว เย. ยาว ค่าพ่าย่า นี้มาง เปโตร แน ยอห์น เย่ด ย่อ อ้องล้า นา มย้าง ชีเย. แฮ้งเย่ ยาง มือ ฮ้าว พลู้ ป้า ชี.
เปโตร แน ยอห์น เย่ด มือ ค่าพ่าย่า นี้มาง ก้อง ฮู แอ ปี่ ยาว จี่ ชีเย นี้แม้แน, “ไกง้นา ฮู ล่าว เป.” ค่าพ่าย่า พลู้ ป้า มางมือ ชฺ้าง 2 คู่น ม่าง เย่ด ก้อง ฮู แล ปี่ ชี่ เย. ยา เย้ง เย เย่ด ก้อง พลู้ อางกงา ย้า แน. จ้า เปโตร นี้แม้แน จี่ เย, “กงาก้อง ค่าม พลู้ บ่าจา เป. จ้า กงา ปี่ ล่าง นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นาซาเร็ธชฺ้าง มาง กงานา ล่าที่ ปี่ จี่ ปี่ ล่าง แฮ้งย้า นี้แม้แน, ซฺ้อก แน ทาจูง ล้า โว!”
ยาว เปโตร มือ ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ล่าปู่ ล่าม่า เวอ ชู ทาน ล้า ปี่ ชี่ เย. ยาว ค่าพ่าย่า มาง ล่าคื่อ ย้างมือ แฮ่ง จา ล้า ชี เย. ยาว ยางมือ โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง เวอ กย่าง เปิก อ้องแล พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แล ชี. เปโตร แน ยอห์น เย่ด ก้อง ทื่งกง่า แน.
ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ชฺ้าง ต่องแก่ โปยว ชี มาง, ย่อ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แฮ้งนา มย้าง ชีเย. 10 ชฺ้าง คาโคลาโค อืม อางจาม กงา กาเย. ยา ล้องก้อ อางมาง โย้เวอ ค่าพ่าย่า พลู้ ดื้ง ป้า มาง แน. ยอง มือ นาบาตา เย บลื่ง คู ชี, ยาว ค่าพ่าย่า นี้มาง ก้อง บ้าเจอ ตอล้า ชี แน เย้ง คู ชีเย.
เปโตร ชฺ้าง อือนา จี่ช่าง ย้าง
11 ค่าพ่าย่า นี้ม้า โบสถ์อางฮื่อ ตางเก้อ อางเม้ง โซโลมอน* 3:11 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา ฮา แง, แน ยู้มมู้ง อางจา เย. โย้เวอ, เปโตร แน ยอห์น เย่ด ก้อง ชู เค่ ชี. ยาว ค่องช่าง คาโคลาโค อืม มย้าง คูยาว นืงบาม่าน ฮื่น ฮู ล้า คู ชีเย. 12 เปโตร แฮ้แม้ มย้าง ยาว ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “อิสราเอลชฺ้าง เวอ นองมู นี้ บ้าเจอฮา นี้เลิ่ง นา นืงบาม่าน คูแง. บ้าเจอฮา ไกง้นา ฮู ล่าง. ไกง้ ล่าที่ นี้ง ฮาย ค่าพ่าย่า นี้มางนา ย่อ ตอ กา ปี่ชี่ ช้อด แน. 13 อับราฮัม อิสอัค แน ยาโคบ ยอง พาจาว ม้า กงู อ่าฮู้ อ่าพี้ อือ พาจาว มาง ย้า. แน พาจาว นี้มาง ย้า พระเยซู ยาง ย่าเจ่น ม่าง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่าแง. พระเยซู นี้มาง ย้า นอง ฮากนา ตอย แซ่ ปี่ชี่ ม้า. ยาว นอง ย้า ยาง ผู้ว่า ปีลาต ล้าก้า โย้ จา เมอ ยางนา บ่าตื่อยู่ กาง อือ, ผู้ว่า ปีลาต ต้าดต่อน ยางนา ตอย เวิม มือ. 14 นอ พระเยซู อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางกง่าอางเกิง นี้มาง นา บ่าตื่อยู่ คู. จ้า นอ ปีลาต นา ป้า, ชฺ้าง ฮากนา แซ่ ชี มางนา ตอ ปี่ชี่. 15 นองมู นี้ย่า ชฺ้าง จี่วีดม้าม้า ปี่ อางกงา มางนา แซ่ ชี. จ้า พาจาว ม้า ยางนา อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ ปี่ชี่. ไกง้ นี้เลิ่ง นา พี่ญ่าน เพล่อ อางกงา ย้า. 16 ค่าพ่าย่า ต่องแก่ นี้มาง ย่อตอ กา ชี นี้ย่า กงู พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา เจ่อ แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาว นองมู นี้ง กงามย้าง ญา แน ยางนา อางแบกงากา ย้า. ยาว ยาง ต่องแก่ โปยว ชี่ นี้ย่า กงู พระเยซู ล่าที่ แฮ้งนา เจ่อ ชีง ปาปาย ย้า.”
17 “ม้องน้าม นอง เวอ, กงา อางแบ ย้า นองมู แน ชฺ้าง ยอคา เพล่อ คู ชีอือ พระเยซู นา แฮ้แม้แน ฮา คูชี แฮ้ย่า. จ้า นอ บ่าแบ คู นอ บ้าเจอ ฮา คู ชีแน. 18 จ้า พาจาว ม้า นี้เลิ่ง นา จี่ ชี ลางออน ฮาย ญา. ยา ชฺ้าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา นี้แม้แน มอ ชี ปี่ชี่, พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงา โอ่ด ลาบ้าบ แง. ยาว อามื้อ พาจาว มาง ม้าม้า ย้า ฮาย ตอล้า ปี่ ชี่. 19 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คู ปาว. ยาว พาจาว มางนา ซฺ้า ล้า ปาว, ไม้ พาจาว มางนา นองนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง แนนอ. 20 ยาว พาจาว ม้า นองมู นี้งนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง. พาจาว ม้า พระเยซู ยาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ทื่อเทอ ซฺาลือ ปี่ง. 21 อามื้อ พระเยซูคริสต์ มู่งท่า โย้เวอ ดื้ง เปิน แง. พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ อือ อางซฺื่อ แต่ง เปิน เมอ ตื่อเคอ. ค้าแต้ โย้เวอ พาจาว มาง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน. 22 ค้าแต้ โย้เวอ โมเสส พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง มอ ชี ชี, ‘จ้างจ้าง เวอ พาจาว ม้า กงา แม้แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ซฺาลือ ปี่ ยาว นองนา ปี่ ล่าง. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ม้า นอง ม้องน้าม อือก้อง จายล้า แง. นอ กูเจ้อ ย้า ยาง ม่า ล่าง อือ กงาน้าจ่าง. 23 อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ มางนา บ่าน่าจ่า แง กงา ซฺี้ แง เป. แน ยา พาจาว มาง ชฺ้าง บ่ากงา เพล่อ กาน.’
24 “ทื่อช่างกานญา ซามูเอล แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู น่อง เวอ ลือ ชี อืม พระเยซู อางเลิ่ง นี้ง มอ คูแง. 25 นองมู นี้ ชฺ้าง พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้อือ อางอ่านอางซฺื้อ เป. แน พาจาว มาง นอง อางฮู่ อางพี่ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้ง นอง คาตา ย้า กงาบู้ แง. พาจาว ม้าย่า อับราฮัม นา นี้แม้ จี่ช่าง ชี่, ‘ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด นี้ย่า นาง อางอ่านอางซฺื้อ ทื่อม่าง มาง ปาปาย ก่ามป่อน กงาบู้ คูแง.’ 3:25 ชฺ้างอางเมิง…กงาบู้ คูแง เป. 26 พาจาว ม้าย่า พระเยซู นา แช้ยู้ ยาว ยาง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ชี่. ยาว ยางนา นองมู อิสราเอลชฺ้าง เพล่อ ชี อือก้อง ซฺาลือ ปี่ง ญา, ไม้ นองนา ก่ามป่อน ปี่ ล่ายาว นอง อางเลิ่ง บ่าแม่น แฮ้ง วี ปี่ ล่าง.”

*3:11 3:11 โซโลมอน ตางเก้อ นี้ โบสถ์ เวอ มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า ตางเก้อ แฮ้งนา ฮา แง, แน ยู้มมู้ง อางจา เย.

3:25 3:25 ชฺ้างอางเมิง…กงาบู้ คูแง เป.