2
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ อือก้อง ดื้ง ลือ ย้าง
เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง เคิน ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม ตี ทื่อตี เวอ ช้อน ลางกา ชี. * 2:1 เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง นี้ย่า ยิวชฺ้าง อือ ป่อยนืง ปอ กางย้าง มีงปู้ม แค่ เปิน เมอ แน ปัสกาป่อยนืง เปิน 50 นืง เคิน เมอ. กาเทอกา แย่ญ่ามชูญ่าม ป่อยนืง แน ฮ้าว แง. ทื่อชี่ดยาว มู่งท่า ป่ากย่า ฮ้างม้าน อางแล่ง, อางเซง แม้แน ยอง ยู้ม ดื้ง จา โย้เวอ จ่อด ย้า บื้ง ชี. ยาว ยองมือ ม้างม้าเจ้อ บี่ท่อ แม้แน มย้าง ชีเย. ยอง อางตู่ ท่า อือเมอ ล่อย กว่า ชีเย. ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยอง อางโต เวอ ปลื้ง ย้า ดื้ง ชี. ยาว ยองมู คาโคลาโค ย่าง มือ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือ จี่ คู ชีเย, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง จี่ ปี่ง แฮ้ม้อก ล่อ เย่.
แฮ้ญ่ามเมอ ยิวชฺ้าง พาจาว มางนา นืงบาชี ชี อือ ชฺ้างอางเมิง คล้าว นู้เวอ กูต่องกูตี่ แน จายล้า คูชี อืม, เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จา คูงเย. อางเซง บื้ง นา กงากย่า ยาว ฮู ล้า คู ชีเย. พระเยซู ศิษย์ อือ ยอง จี่ต่าง อือ จี่ นา กงากย่า คูยาว. ยองมือ นืงบาม่าน คู ชีเย. ยองมู ย่างมือ นาบาตา ย้า บลื่ง คูชี แน นี้แม้แน จี่ คูแง, “ชฺ้าง นี้มู กาลิลีชฺ้าง แอ่นญา อ่าลา? ยาว บ้าเจอ กงูมู นี้ย่า กงู ค่อง เวอ จี่ต่าง จี่ กางอือ ยอง จี่ กางนา อางกย่า แน? จี่ต่าง นี้ย่า อางเมิง นี้อือ จี่ต่าง เย, ปารเทีย, มีเดีย, เอลาม, เมโสโปเตเมีย, ยูเดีย, คัปปาโดเซีย, ปอนทัส, เอเชีย 2:9 เอเชีย นี้ อามื้อ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ตี ย่าง. , 10 ฟรีเจีย, ปัมฟีเลีย, อียิปต์ แน จี่ต่าง ทื่อบ่า, ลิเบีย, ไซรีน อางเมิง อางแท้ อือเมอ จี่ต่าง อือ เย, แน โรม อางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง จายลือ ชี อือ จี่ต่าง เย. 11 (ตื่ง เกิ้ด ลือ เมอ จาย ยิวชฺ้าง เพล่อ ชี อือ แน ชฺ้าง น่องเวอ ยิว อางลี้บอางล่าว นาบทื้อ คูชี อือ) เกาะ ครีต เวอ จี่ต่าง แน อาระเบีย จี่ต่าง อือ. ยาว กงู คาโคลาโค ย่าง มือ, ชฺ้าง นี้อือ พาจาว มาง อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี อือ จี่เคอ นา กงากย่า แอ. ยาว ยอ กงู ค่อง เวอ จี่ต่าง แฮ้งญา ม่าอู่บ คู แง.” 12 ชฺ้าง คาโคลาโค อือ นืงบาม่าน โค ชี ยาว น้า กางเย นี้แม้แน, “นี้ บ้าเจอ เวอ” แน. 13 ชฺ้าง ทื่อบ่า จา ชีเย พระเยซู ศิษย์ อือนา อื้อกาน ยาว จี่ คูง เย นี้แม้แน, “ชฺ้าง นี้มู อ่างู่น แต่ค่า ม่าว ชี นาตู้.”
เปโตร ชฺ้าง อือนา ม่า น้า ปี่ง ย้าง
14 ยาว เปโตร แน ศิษย์เอก 11 คู่น อือ ทาจูง ล้า โค ชี. เปโตร ชฺ้าง แฮ้มู ล้าก้า โย้เวอ อางเซง บื้ง แน จี่ เย นี้แม้แน, “ยิวชฺ้าง ม้องน้าม แน ชฺ้าง คาโคลาโค เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้ดื้ง อือ เวอ, กงา อางเลิ่ง ชา อู่บ นี้ง แม่น แน น้า คู ปาว เป. 15 ชฺ้าง นี้มู นอง เย้ง แม้แน แต่ค่า บ่าม่าว, อามืม ซอทา 9 โมง ญา. 16 จ้า นอง มย้าง คูชี นี้ย่า ค้าแต้ โย้เวอ โยเอล พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แฮ้มาง มอ ชี ชีย้าง แม้แน ย้า นี้แม้แน,
17 ‘พาจาว มาง จี่ แง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางญ่าม ต่องลีน เคอ เมอ.
กงา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ปี่ แง.
ตื่ง นอง อางย่าย่าค่า อางย่าย่าบี่ กงานา จี่แต่น ล่า คูแง.
ชฺ้าง ค่าพ่าย่า อางนู่มกาม อือ แมบืน แม้แน, กงา ยองนา มย้าง ปี่ ซี่ อือ กงามย้าง แง.
ย่าม่าง อือ แมบืน บืน มย้าง แฮ้ง ทื่อช่างกานญา กงาก้อง จายลือ แง.
18 แฮ้ญ่ามเมอ กงา ค่าตอง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ง,
กงา ย่าเจ่น อือนา ปี่ แง, ตื่ง ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า ย้า.
ยาว ยองมู นี้ง กงานา จี่แต่น ล่า คูแง.
19 กงา มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง เวอ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮายฮู ปี่ ล่าแน.
แฮ้ย่า ซฺี่ แน บี่ท่อ บี่ค่าว อางปล้าง วื้งว้างทูม แน ฮาย ตอล้า ปี่ง อือ.
20 พาจาว มาง ชฺ้างอางเมิง เวอ ชา ต้าดต่อน ลือ เมอ มู่งนื่ง นี้ย่า ปล้าง ย้า วื้งว้าง แง.
อู่ลา นี้ แน้ ล้า แง ซฺี่ แม้แน.
21 ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค จี่วีดอางซื้ง มางนา ฮ้าว ปล่อง ปี่ อือ จี่วีดกงาปูน แล่ง.’ 2:21 โยเอล 2:28-32
22 “อิสราเอลชฺ้าง นอง เวอ, แม่น แน น้า คู ปาว. พาจาว ม้า นองนา เจ้ง ย้า ฮายมย้าง ปี่ ล่าง. นี้แม้แน พระเยซู นาซาเร็ธชฺ้าง นี้ม้าย่า พาจาว มาง ล่าที่ ปี่ ชี, ยา นองนา อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า ย้า ฮาย ปี่ ล่าง, นองมู กงาแบ กงามย้าง ชีแฮ้งแม้แน ย้า. 23 พาจาว ม้า เย้ง ชี ลางออน ฮาย ญา, พระเยซู นา นองนา ปี่ ล่าง แน. ยาว นอย่า ชฺ้าง พาจาว นา บ่าเจ่อ อือนา ม่าย พระเยซู นา ไม้กางเขน เวอ ตื่อตี้ด แซ่ ปี่ ชี่. 24 จ้า พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ ปี่ง. ยา บ่าซฺี่ แล่ก้าน ซฺี้ อางเลิ่ง นี้ย่า พระเยซู นา บ่าก่าจ่า กงา กาเย.”
25 “ก่าซ้าด ดาวิด มาง พระเยซู นา จี่เคอ แง นี้แม้แน,
‘จี่วีดอางซื้ง ม้า กงาก้อง กูญ่าม ย้า ดื้ง แง.
ยา กงา ล่าปู่ ล่าม่า นู้ ย้า ดื้ง แง.
นี้แม้แนยาว กงา เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค.
26 ยาว กงา นืงบาต่องม่อนซ้า แง.
แน จี่วีดอางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง.
กงา อางโต นี้ย่า ซฺี้ เวิมมือ จี่วีดอางซื้ง มางนา นืงบาแก่นไจ่จา แง.
27 จี่วีดอางซื้ง เวอ, นาย่า กงา อางค่องอางล้า มางนา ล่าลูก 2:27 ล่าลูก นี้ย่า ชฺ้าง ซฺี้ อือ แอ วี่บ่ากไจ แอ ย้าง. เวอ บ่าวีบ่าจาน ล่า.
แน นา ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ซฺี้ ชี อือนา บ่าปี่ ปู่ แน แต่ล้า แล่ ปี่ง.
28 นาย่า กงานา ฮาย จี่วีดแก้บ้า แฮ้ง แบ ปี่ ล่าง.
แน นาง กงาก้อง กูญ่าม แน ดื้ง เมอ
นาย่า กงานา นาบาตา ย้า ฮาย จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ ล่าง.’ 2:28 สดุดี 16:8-11
29 “ม้องน้าม นอง เวอ, ม้าม้า นี้ย่า ก่าซ้าด ดาวิด กงู อางเจ้อ ซื้บลือ ชี นี้ม้า ค่าตอง อางโต นา บ่ากงา จี่ เคอ จ่าแล่. ยา ซฺี้ แอ้นญา แน ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า ยางนา ชี ชี ย้าง, เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ อามื้อ เคอ ย้า จา แง. 30 จ้า ก่าซ้าด ดาวิด ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง ม้าง ย้า. แน ยา อางแบ ย้า พาจาว มาง ก่ามค่าน ปี่ ชี่นี้ นี้แม้แน. ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ มู นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง, ยาง แม้แน ก่าซ้าด กงา เพล่อ แง. 31 ยาว นี้เลิ่ง ก่าซ้าด ดาวิด ย่า แบน ญา. ยา พระเยซู มาง ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ อางเลิ่ง นา จี่ เคอ แง นี้แม้แน,”
“ยางนา ล่าลูก เวอ บ่ากงา วี บ่ากงา จาน ชีช่า.
แน ยาง อางโต แฮ้ง บ่าปู่.” 2:31 สดุดี 16:10
32 “พาจาว ม้า พระเยซู นา อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ ปี่ ชี่. กงูมู คาโคลาโค นี้ง อางมย้าง ย้า. 33 พระเยซู นา พาจาว มาง ซฺื่ยแล ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง พระเยซู นา ปี่ ชี, ยาง ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แม้แน. ยาว พระเยซู อางค่องอางล้า นี้ง กงูนา ปี่ ล่าง. อามื้อ นองมู กงากย่า กงามย้าง ชี นี้ง แม้แนย้า. 34 ก่าซ้าด ดาวิด ยา มู่งท่า โย้เวอ บ่าแล กางซื้ง เย่, จ้า ยา จี่ แง นี้แม้แน,
‘พาจาว ม้า ยาง ชฺ้าง แช้ยู้ ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ชี่ แฮ้มางนา แน กงา จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ชี มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี,
กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน
35 กงา ชฺ้าง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ แน.’ 2:35 สดุดี 110:1
36 “แฮ้แม้ยาว อิสราเอลชฺ้าง อือ เวอ, แบ ชี คู โว พาจาว ม้า พระเยซู นอง ไม้กางเขน เวอ ตื่อตี้ด ชี มางนา จี่วีดอางซื้ง แน ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่” แน.
37 ชฺ้าง แฮ้มู มือ นี้แม้แน กงากย่า ยาว นืงบาชู่ม ชีเย. นี้งเย่ ยองมู ย่าง มือ เปโตร แน ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือนา จี่ช่าง ชี นี้แม้แน, “ม้องน้าม นอง เวอ กงูมู นี้ ล้อแม้ ฮา แน?”
38 เปโตร ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “นืงบา อางซฺื่อ เพ่น แล่ยาว พระเยซู อางเม้ง นู้ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮาย ปาว. ยาว พาจาว มาง นอง อางซีอางบล่าบ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ ล่าง. ยาว นองมู นี้ง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง กงาบู้ แง. 39 พาจาว ม้า ก่ามค่าน ฮา ชี ป้าน่อ, นี้อือเจ้อ นองมู นา ปี่ ล่าง. นอง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ แน ชฺ้าง คาโคลาโค อางเว่อ ดื้ง อือนา คาตา แน ปี่ แง. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค จี่วีดอางซื้ง กงู พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือนา ชี ปี่ แง.” 40 ยาว เปโตร ยองนา อางเลิ่ง อางบย่า เย ม่ายอู่บ ยาว ยองนา ป้า ชี นี้แม้แน, “อามื้อ ชฺ้าง บ่าแม่น อือก้อง ค่าตอง อางโต แฮ้ง ปล่องปูน แล่ว.” 41 ชฺ้างมู เปโตร จี่ ชี่ แฮ้งนา อางน้า อือ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คู ชีเย. แน แฮ้นืง ชฺ้าง พระเยซู นา เจ่อ ชี แฮ้ 3,000 คู่น แฮ้ล่อซฺ่า เย. 42 ยองมู นี้ย่า ศิษย์เอก อือ ม่าอู่บ เมอ ปีนแตปีนนา ย้า น้า คูง. แน พระเยซู นา ปื้อซฺ้า พิธี แฮ้ง ปีนแตปีนนา ย้า ฮา แง.
ชฺ้าง พระเยซู นา เจ่อ อือ อางเกิ่ง เปิ่งปี่ กาง ย้าง
43 ชฺ้าง คาโคลาโค พระเยซู นา เจ่อ คูชี อือ บลื่ง คู ชีเย, ไม้ ศิษย์เอก มู อือ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ไลย่างไลเจ้อ ย้า ฮา ชี. 44 แน ยอย่า อางเลิ้ง กาย้า มย้าง กาแง. แน ยอง เมอ อางเกิ่งอางก้อ ค้าจา แฮ้ง เปิ่ง ปี่ กาแง. 45 ยองมู นี้ นื้งชฺ่าตี แน อางเกิ่งอางก้อ อือ ก่อง แอ ชีเย. ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง ชฺ้าง พลู้ กงาไจ อือนา ปี่ แอ ชีเย. 46 ยองมู นี้ย่า กูนืง ย้า โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ประชุม ฮา กางแง. แน ยอ ม่อนซ้า ยู้ม อือเมอ ทื่งกง่า แน จฺ่าต้าง คูง แง. 47 ยองมู นี้ย่า พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา เย. แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ยองนา ซอ เย. แน จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง ยาง ปล่องปูน ปี่ชี่ อือนา กูนืง ย้าเย่ ฮาย บย่า เค่ ปี่ง. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง พระเยซู นา เจ่อ อืม บย่า ล้า ชีเย.

*2:1 2:1 เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง นี้ย่า ยิวชฺ้าง อือ ป่อยนืง ปอ กางย้าง มีงปู้ม แค่ เปิน เมอ แน ปัสกาป่อยนืง เปิน 50 นืง เคิน เมอ. กาเทอกา แย่ญ่ามชูญ่าม ป่อยนืง แน ฮ้าว แง.

2:9 2:9 เอเชีย นี้ อามื้อ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ตี ย่าง.

2:21 2:21 โยเอล 2:28-32

2:27 2:27 ล่าลูก นี้ย่า ชฺ้าง ซฺี้ อือ แอ วี่บ่ากไจ แอ ย้าง.

2:28 2:28 สดุดี 16:8-11

2:31 2:31 สดุดี 16:10

2:35 2:35 สดุดี 110:1