พระเยซู ศิษย์เอก อือ ล่ากาน อางเลิ่ง ย่าง
กิจการ
พระเยซู ศิษย์เอก อางเลิ่ง ปาบ แต้มชี ม้าย่า มอ ลูกา เป. ปาบ นี้ปาบ พระเยซู ศิษย์เอก อือ อางเลิ่ง ย่าง. มอ ลูกา ย่า ลูกา ปาบ แฮ้ง แต้ม เปิน ยาว น่อง เวอ กิจการ ปาบ แฮ้ง แต้ม ชี. ปาบ นี้ปาบ พระเยซู ยาง ศิษย์เอก อือนา ม่า อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าวกว่า ปี่ ชีย้าง. ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แบ ปี่ แงแน. พระเยซู ยองนา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ม่ายแบ ปี่ ซี่ แง. ยาง ล่ากาน ชา ว่า นี้ ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ ชฺ้าง อือนา ค่าตอง อางบล่าบ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ง. ลูกา ปาบ นี้ปาบ แต้ม ชี นี้ย่า ฮายแบ ปี่ง ศาสนา คริสต์ นี้ ล้อม้อก ฮื่อ แลน ชีแน. ศาสนา คริสต์ นี้ย่า ต่องก่า เวอ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แปล่ เปิน แง. ยาว ยูเดีย แควน สะมาเรีย แควน แน โรมัน ตี เวอ จ่อด ย้า แปล่ อ่อกแอ ชี แน. กงู อ้าน ยาว กงาแบ คูแง พระเยซู ศิษย์เอก อือ บ้าเจอ กงาฮา คูชี แน. ยอง อางเลิ่ง ฮา คูชี แฮ้ย่า อางแม่น แน กงูนา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าง เป.
1
มอ ลูกา ปาบ ที่ 2 แต้ม แล่ง ย้าง
เธโอฟีลัส กงา อางช่าง ลาก มาง เวอ, แฮ้เมอ เวอ กงา นางนา ปาบ แต้ม ปี่ ล่า ชีนี้, พระเยซู ต่องก่า เวอ อางเลิ่ง คาโคลาโค ฮา ชี อือ แน ม่าอู่บ ชีย้าง ย้า. แน พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า โย้เวอ แล ปี่ ชี่ ย้าง. จ้า ยางนา มู่งท่า ชา ซฺื่ยแล เมอ, ยาง ศิษย์เอก แช้ยู้ ชี อือนา ม่า ชี, ยองมู นี้ บ้าเจอ กงาฮา คูง แน. ยาว พระเยซู ยองนา ม่า เมอ, ยา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ม่า ชี. พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่เมอ, 40 นืง โย้เวอ ยาง ศิษย์เอก อือนา ไลเทอ ย้า มย้าง ปี่ ชี่. แน ยา ไลย่างไลเจ้อ ย้า ฮาย ชี, ยาว ยองมู นา ฮายแบ ฮายมย้าง ปี่ง ยา ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ ชี ม้าม้า ย้า แน. แน ยองนา พาจาว มาง อางเมิง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ง. ทื่อเทอ จา แง พระเยซู ยาง ศิษย์เอก อือก้อง ฮ่างดื้งจฺ่า จา เมอ ยาง ยองนา ม่า ชี นี้แม้แน, “ล้อเกิ้ง บ่าแอ โจ เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้ ล่อ ป้าโน่. พาจาว กงา อ่าโบ้ง มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่าเมอ ตื่อเคอ ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน. กงา นองนา ม่า ล่า ชี แม้แน ย้า. ยาว ยอห์น ชฺ้าง นา ล้าง แฮ้ง พิธีบัพ‍ติศ‍มา ฮา ปี่แง. จ้า บ่ามล่าง ยาว นองมู นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง พิธีบัพ‍ติศ‍มา กงาฮา แล่ คูแง” แน.
พระเยซู มู่งท่า โย้เวอ พ่าว แล แล่ง ย้าง
ทื่อเทอ จา แง พระเยซู แน ศิษย์เอก อือ มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ทื่งกง่า แน จา เมอ ยองมือ พระเยซู นา น้า ชี นี้แม้แน, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, อามื้อ นา อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ยาว, กงูนา ปล่อง โรมชฺ้าง อือ ก้อง กงาปูน ปี่ ล่าง ลา?” พระเยซู พอ ชี นี้แม้แน, “นอง อางเลิ่ง บ่าอ่า อางนืง อางญ่าม แฮ้ย่า พาจาว กงา อ่าโบ้ง มาง ต้าดต่อน ชี ญา. จ้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองก้อง ดื้ง ลือ เมอ, นองมู นี้ ล่าที่ กงา แง. แน นองมู นี้ย่า กงา อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา กงา อู่บน้า ปี่ แง. ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ, ยูเดีย แควน สะมาเรีย แควน แน ชฺ้างอางเมิง คล้าว นู้เวอ กูต่องกูตี่ ย้า กงาม่าอู่บ กว่า แง.”
พระเยซู จี่ เปิน ยาว, พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โย้เวอ ตาแล ปี่ ชีเย. ยาว มู่งค่าว อืม พระเยซู นา ทู้ม โค ชี ศิษย์ อืม จูง ฮู คูชี ยางนา บ่าฮู มย้าง เมอ เคอ ย้า. 10 พระเยซู มู่งท่า แล ยาว ศิษย์เอก อือ แงน ฮู จา คู เมอ, ทื่อชี่ดยาว เท่วาด่า 2 องค์ อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ ชี่ มางเย่ด ยอง ก่องทาง โย้เวอ จูง ลือ ชี. 11 ยาว จี่ เย นี้แม้แน, “กาลิลีชฺ้าง เวอ, นอ บ้าเจอฮาย มู่ง นา จูง ฮู คูแง? พาจาว ม้าย่า พระเยซู นา มู่งท่า โย้เวอ ซฺื่ย แลน ญา. ยาว พระเยซู ทื่อเทอ พ่าว ลือ แล่ง, พาจาว มาง ยางนา ซฺื่ยแล เมอ นอง มย้าง ชี แม้แน ย้า.”
มัทธีอัส นา แช้ยู้ ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ง ย้าง
12 ยาว ยองมู ย้าง มะกอกเทศ ตาแซ้ โย้เวอ ลู่งลือ คู ชีเย. ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าวแลน แล่ คู ชีเย. ทื่อ กิโลเมตร* 1:12 ทื่อ กิโลเมตร นี้ ลองนืง เวอ ยิวชฺ้าง อือ อางลี้บ เวอ ย่อกงา ย้าง. ยองมู ซ่าว ดื้ง นืง แน ทือ แง. นี้ง ล่อ เย เว่อ แง. 13 เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ เคอ ลือ ยาว. ศิษย์เอก อางมู อือ ยอง อางฮ้อง อางท่า ยอง ดื้ง อาน เวอ ตายแลน คู ชีเย. ศิษย์เอก มู อือ เปโตร, ยอห์น, ยากอบ, อันดรูว์, ฟีลิป, โธมัส, บารโธโลมิว, มัทธิว, ยากอบ อัลเฟอัส อางย่าย่าค่า ม่าง, ซีโมน อิสราเอล อางเจ้ออางจาด นา อางลาก มาง แน ยูดาส ยากอบ อางย่าย่าค่า อือ เย. 14 ยองมู 11 คู่น แน ตื่ง ค่าบาย่า ทื่อบ่า แน มารีย์ พระเยซู อางบา มาง แน ยาง อางแพ้ อือ คาตา ย้า มย้าง กายาว ทื่งกง่า แน ปีนแตปีนนา ย้า อธิษฐาน ฮา คูแง.
15 ทื่อนืง จา แง เปโตร ทาจูง ล้ายาว พระเยซู ศิษย์ อือนา จี่ช่าง ชี, ศิษย์ อือย่า 120 คู่น นี้งล่อซฺ่า เย. 16 เปโตร นี้แม้แน จี่ เย “ม้องน้าม นอง เวอ, พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิ่ง มอ ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า ม้าม้า ย้าเป ตอล้า ชี, ค้าแต้ โย้เวอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก่าซ้าด ดาวิด นา ไจ จี่ ปี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. อางเลิ่ง แฮ้, ยูดาส ชฺ้าง แฮ้อือนา ซฺื่ย พระเยซู นา ชู แล ชี แฮ้งย้า. 17 ยูดาส ย่า กงูมู นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง แน ยา กงูก้อง ทื่งกง่า ย้า ล่ากาน ว่า แง.” 18 (ยูดาส พระเยซู นา ก่อง ยาว พลู้ กงา ชี แฮ้ง นื้งชฺ่าตี วื้อ แล ชี. ยาว นื้งชฺ่าตี แฮ้มาง ก้อง ย้า เลิง แล่ชี่. ยาว อางตู่ แฮ้ง นื้งชฺ่า โย้เวอ ชืก แล่ชี่. ยาว ป่องปอง ปล่าก อางอู้ ย่าง อ่อก ซฺี้ กาชี. 19 นี้เลิ่ง เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จ่อด ย้า แบ คูแง. ยองมู นี้ ยอง ค่อง ต่าง แฮ้ง นื้งชฺ่าตี นี้ มางนา อาเคลดามา แน ฮ้าว เย, “นื้งชฺ่าตี ซฺี่” แน ฮา แง.)
20 เปโตร จี่ แลน แล่ ชี นี้แม้แน, “นี้เลิ่ง ก่าซ้าด ดาวิด มอ ยาว สดุดี ปาบ โย้เวอ แต้ม ชี ญา นี้แม้แน,
‘ยาง ตี ดื้งย้า แฮ้ง ทืงตาน ปี่ โว. อ่าซ่าง มาง บ่าอ่อง ดื้ง แล โจ’ 1:20 สดุดี 69:25
‘ฮากนา ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แต่น ปี่ โว.’ 1:20 สดุดี 109:8
21 “นี้แม้แนยาว กงู จามปีน ย้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง แช้ยู้ ยาว ยูดาส นา ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ง. จ้า ชฺ้าง แฮ้ม้า กงู พระเยซู นา เค่ กว่า เมอ กงูก้อง กูเทอ แน ดื้ง ชี มาง ย้าเป. 22 ยา ยอห์น ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮาย ปี่ เมอ จาย พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โย้เวอ ซฺื่ยแล แฮ้นืง เคอ แน กงู ก้อง จา มาง. ชฺ้าง นี้ม้า กงูก้อง ทื่งกง่า แน พี่ญ่าน กงาเพล่อ แง. ฮากนา ม่ายแบ ปี่ง พระเยซู ซฺี้ ยาว ม้าม้า แน แต่ล้า แล่ชี่” แน.
23 นี้งเย่ ยองมู ย้าง ค่าพ่าย่า 2 คู่น อางเม้ง โยเซฟ แน มัทธีอัส เย่ดนา แช้ยู้ ชี. (โยเซฟ เมอ อางเม้ง จา แล่ง บารซับบาส แน ยุสทัส แน.) 24 ยาว ยอง อธิษฐาน ฮา คูชี นี้แม้แน, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, นา ชฺ้าง คาโคลาโค อือ นืงบา แฮ้งนา อางแบ แม่นแม่น ย้า. กงูนา ฮายมย้าง ปี่ ล่าปาว ชฺ้าง 2 คู่น นี้ เย่ดนา ล้อมางนา แช้ยู้ ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ แงแน. 25 ยูดาส นา ล่ากาน ว่าย ศิษย์เอก เพล่อ แต่น ปี่ง น้อ. ยูดาส ย่า ยาง ล่ากาน ย่าง วี ยาว ยาง ตี ดื้งย้า ซูม แน ชี่ โย้เวอ ดื้ง แล ชี มาง ย้า.” 26 ยาว ยอง เบอจอก 1:26 เบอ นี้ย่า ลอบา บ่าอ่ายาว ล่าไม เวอ แต่งล้า แง. ลูกเต๋า เสี่ยงทาย ป้าค้า จา แง. ลางกา ชีเย. ยาว มัทธีอัส อางเม้ง แฮ้ง ชู กงา ชีเย. ยาว นี้งเย่ มัทธีอัส นา ศิษย์เอก 11 คู่น อือก้อง คาตา แน ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ชี่.

*1:12 1:12 ทื่อ กิโลเมตร นี้ ลองนืง เวอ ยิวชฺ้าง อือ อางลี้บ เวอ ย่อกงา ย้าง. ยองมู ซ่าว ดื้ง นืง แน ทือ แง.

1:20 1:20 สดุดี 69:25

1:20 1:20 สดุดี 109:8

1:26 1:26 เบอ นี้ย่า ลอบา บ่าอ่ายาว ล่าไม เวอ แต่งล้า แง. ลูกเต๋า เสี่ยงทาย ป้าค้า จา แง.