21
พระเยซู ยาง ศิษย์ 7 คู่น อือนา มย้าง ปี่ ชีย้าง
ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ อือนา ลองอองอางฮื่อ กาลิลี โย้เวอ ทื่อเทอ มย้าง แล่ ปี่ ชีเย. อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้ย่า นี้แม้แน เย. แฮ้ญ่ามเมอ ชฺ้าง นี้อือ ทื่งกง่า แน ดื้งช้อน ลางกา ชีเย. ชฺ้าง แฮ้อือ นี้อือ ย้าเป, ซีโมนเปโตร, โธมัส ฮาก แฝด แน ฮ้าว มาง, นาธานาเอล คานา ค่อง กาลิลี แควน เวอ จายล้า ชี มาง, เศเบดี อางย่าย่าค่า 2 คู่น มาง เย่ด, พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า อือ 2 คู่น. ยาว ซีโมนเปโตร ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “กงา ล่องแต่ ซฺ้า แอ ปานา” แน.
จ้า ยอง ซีโมนเปโตร นา นี้แม้แน จี่ช่าง คู ชีเย, “กงู คาตา ย้า เค่ แอ แง” แน. แฮ้งเย่ ยอง ซฺื่ย ลางกา ล้องตา แอ้น ชี. จ้า แฮ้ คี่ ยอ ท้าน ย้าเย่ ล่องแต่ บ่ากงา คู.
ยาว ซอทา เวอ พระเยซู แปฟาง เวอ จูง ชีเย. จ้า ยาง ศิษย์ อือ พระเยซู แน บ่าแบ คู เย. ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้แม้แน น้าน ชีเย, “อางช่าง นอง เวอ, ล่องแต่ กงา คู แอ ลา?” แน.
ยาว ยอง นี้แม้แน ม่า คู ชีเย, “ท้านยา บ่ากงา คู” แน.
ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้แม้แน ม่า ชีเย, “ล้อง ล่าม่า ป่ากย่า ฮอจื้ง แฮ้ง จานแอ ปี่ โว! ยาว นอ ล่องแต่ กงา คูแง” แน. ยาว ยอง ฮอจื้ง ย้าง จานแอ ปี่ ชีเย. ยาว ล่องแต่ อางอีบ่าอ่า เย กงาย คูชี. ฮอจื้ง แฮ้ง บ่าเซฺอ จ่าก่า กา แอเคอ เย.
ยาว พระเยซู ศิษย์ ลาก มาง ซีโมนเปโตร นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “ชฺ้าง แฮ้ม้า จี่วีดอางซื้ง มาง ชีมา!” แน. ยาว ซีโมนเปโตร มือ จี่วีดอางซื้ง มาง แน กงากย่า ยาว, ยาง อางไว่อางคย้าง เย ฮอจื้ง จาน เมอ ค่าลาว แล แล่ชี แฮ้ง กอยตูม แล่ชี่. ยาว ยาง ล้าง โย้เวอ เปิก ลู่งแอน ชีเย. ยาว ยาง ล้าง ล่อย แปฟาง โย้เวอ แลน ชีเย. จ้า ศิษย์ ทื่อบ่า อือย่า ล้องตา เค่ ล้าน คู ชีเย, แน ฮอจื้ง ล่องแต่ ปลื้ง แน จา ชี แฮ้ง คาตา เย เซฺอ ล้าน ชี, ไม้ ยอ แปฟาง โย้เวอ บ่าเว่อ เย, 100 เมตร ล่อ นี้ง ญาเย่ เว่อ แง. ยาว ยอง แปฟาง เวอ เคิน ล้าเมอ, ล่องแต่ แน ค้านู้มป่าง ยาง บี่จี อางจฺ่อ เวอ คาง จา นา มย้าง คู ชีเย. 10 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “นอง ล่องแต่ ซฺ้า กงา คูชี แฮ้ง คาตา แน ฮ้าน ล้าน โว!” แน.
11 แฮ้งเย่ ซีโมนเปโตร ล้อง โย้เวอ ลู่งแอ้น ชี. ยาว ยาง ฮอจื้ง แฮ้ง แปฟาง ท่า โย้เวอ เซฺอ ตายแลน ชีเย. ล่องแต่ อางฮื่อ ปลื้ง ย้า จา แง, แน 153 โต เย ดาบ กงา ชี. จ้า ล่องแต่ ล้อม้อก บย่า เวิม ฮอจื้ง แฮ้ บ่าแช เย. 12 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “ซอทา ฮ่างจฺ่า คู ปายา” แน. จ้า ยองมู นี้ย่า ทื่อม่าง แนม ยางนา บ่าน่า จอ กา เย, “นา อ่าซ่าง เวอ?” แน, ไม้ ยองมู นี้ย่า อางแบ เย, ยา จี่วีดอางซื้ง มาง ย้าแน. 13 ยาว พระเยซู ย่อย อ้อง ลาน ชีเย, ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แน ล่องแต่ แฮ้ง กอย ท่าม แล่ ยาว ยองนา ปี่ ชีเย. 14 พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่เมอ ยาง ศิษย์ อือนา มย้าง ปี่ชี่ นี้ย่า, นี้เทอ 3 เทอ เคิน ญา เย.
พระเยซู เปโตร นา จี่ช่าง ชีย้าง
15 ยาว ยอง ซอทาฮ่าง จฺ่าก่อ คู เมอ, พระเยซู มือ ซีโมนเปโตร นา นี้แม้แน น้าน ชีเย, “ซีโมนเปโตร ยอห์น อางย่า เวอ, นา กงานา ยอง ล่อบ่าปา แน ม้าม้า ล่า ลาก ล่าแง?” แน.
ยาว ซีโมนเปโตร มือ ยางนา นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “โอ่ย จี่วีดอางซื้ง เวอ, นาง อางแบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าง” แน.
ยาว พระเยซู ยางนา นี้แม้แน ม่า ชีเย, “ชฺ้าง กงานา เจ่อ ล่าง อือนา ฮูพลา โว! แกะปอฮู แกะอางย่า อือนา ฮูพลา แม้แน!” แน.
16 ยาว พระเยซู ยางนา ทื่อเทอ น้าน แล่ ชี่ เย นี้แม้แน, “ซีโมนเปโตร ยอห์น อางย่า เวอ, นา กงานา ม้าม้า ล่า ลาก ล่าแง?” แน. ยาว ยาง นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “โอ่ย จี่วีดอางซื้ง เวอ, นาง อางแบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าแง” แน. ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้แม้แน ม่า ชีเย, “กงา แกะ อือนา ฮูพลา ล่า โว!” แน. 17 ยาว พระเยซู ยางนา ทื่อเทอ น้าน แล่ ชีเย, นี้เทอ 3 เทอ เคิน ญาเย่, “ซีโมนเปโตร ยอห์น อางย่า เวอ, นา กงานา อางลาก ล่ายลา?” แน.
ยาว ซีโมนเปโตร พระเยซู ยางนา 3 เทอ แน นี้แม้แน น้า ชี แฮ้ง นืงบาชู่ม ชีเย, “นา กงานา อางลาก ล่ายลา?” แน. แฮ้งเย่ ยาง นี้แม้แน จี่พอ ชี, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, นา กูย่างกูเจ้อ แบ แง, นา อางแบ ย้า กงา นางนา ลาก ล่าแง” แน.
แฮ้งเย่ พระเยซู มือ ยางนา นี้แม้แน ม่า ชี, “กงา แกะ อือนา ฮูพลา ล่าโว! 18 กงา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า, นาง ย่าม่าง บ่าม่าง เมอ, นา นาง ทื่อม่าง แน ก่าตูม แล่ยาว นาง นืงบาจาบวา ย้า แอ ล้า กว่า แง. จ้า นาง ย่าม่าง ม่าง เมอ, นาย่า นาง ล่าปู่ แฮ้ง กลาง อ่อกแอ ปี่ แง. ยาว ฮาก นางนา พือ ล่าง. ยาว นาง บ่าแอ ซีง โย้เวอ ซฺื่ย แอ ล่าแง” แน. 19 (พระเยซู นี้แม้แน จี่ ชี่ นี้ย่า ไม้ ม่า แบ ปี่ง เย, ซีโมนเปโตร ล้อแม้ กงา ซฺี้ แงแน, ไม้ ซีโมนเปโตร ซฺี้ นี้ย่า ชฺ้าง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ง เย) ยาว พระเยซู ซีโมนเปโตร นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “กงาก้อง เค่ ล้าน โว!” แน.
20 ซีโมนเปโตร มือ แมก่า พลาบ แอ ปี่ชี่ เย. ยาว ยาง มย้าง ชีเย พระเยซู ศิษย์ ลาก มาง ยาง น่องน่อง เวอ จูง ชี แน. (ศิษย์ แฮ้ม้า ยอง ทื่งกง่า แน มู่งคี่ฮ่างจฺ่า เมอ, พระเยซู ก้อง ดื้งเง้น ยาว นี้แม้แน น้า ชี มาง ย้าเย่, “อ่าจาน เวอ, ชฺ้าง นางนา น่อง เวอ บ่าแม่น ฮา ล่าง ม้า อ่าซ่าง เวอ?” แน) 21 ยาว ซีโมนเปโตร ยางนา มย้าง เมอ, ยาง พระเยซู นา นี้แม้แน น้าน ชีเย, “จี่วีดอางซื้ง เวอ, ท้าว ยา ล้อแม้ จา แง?” แน.
22 จ้า พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “ท้าว กงา ยางนา กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ แน จี่วีด จา ปี่ ยาว, นา บ้าเจอ ฮา แง? แน นา บ้าเจอฮาย น้า ซฺ้า ล่าง? นา กงาก้อง เค่ ล้าน โว!” แน.
23 แฮ้งเย่ ชฺ้าง พระเยซู นา นืงบาชี คูชี อืม ศิษย์ นี้ม้า บ่าซฺี่ แน จี่ ลางกา ชี. จ้า กานแตว พระเยซู บ่ากงา จี่ เย, ศิษย์ แฮ้ม้า บ่าซฺี่ แน. จ้า ยา นี้แม้แน จี่ ชีเย, “ท้าว กงา ยางนา กงา พ่าว ลือ แล่เมอ เคอ แน จี่วีด จา ปี่ ยาว, นา บ้าเจอ ฮา แง? แน นา บ้าเจอฮานา น้า ซฺ้า แง?” แน.
24 ศิษย์ นี้มาง ย้าเป, อางเลิ่ง อู่บ ชี ม้า แน อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้ง แต้ม ชี ม้า, แน กงู อางแบ คูย้า ยา อางเลิ่ง ม้าม้า อู่บ แงแน.
25 พระเยซู อางเลิ่ง ฮา ชี อือย่า อางอีบ่าอ่า เป จา แล่แง. จาว่าแน ยาง อางเลิ่ง คาโคลาโค ฮา ชี อือ โค แน ปาบ เวอ แต้ม ชี ยาว, กงา เย้ง แง ชฺ้างอางเมิง นี้ย่า อีน ชี, ปาบ แต้ม ชี แฮ้ง โค แน บ่ากอย ชี กงากา แน.