20
พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ย้าง
(มธ. 28:1-10; มก. 16:1-8; ลก. 24:1-12)
ว่านตีด ซอทา อางด่า โย้เวอ มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มาง ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ แลน ชีเย, ยาว ยาง มย้าง ชีเย ท้าม อ้องย้า เวอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชีย้าง ต่านอ่อก ชี แน. แฮ้งเย่ ยาง ซีโมนเปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ลาก มางนา ฮื่น ซฺ้าแล ชี, ยาว นี้แม้แน ม่า ชีเย, “ยอ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโต ย่าง ท้าม เวอ ยู้ อ่อกแอน ชี. จ้า ล้อเกิ้ง ฮ้าน ชี แอชี นามบ่าแบ ล้า” แน.
แฮ้งเย่ ซีโมนเปโตร แน ศิษย์ แฮ้มาง ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ แลน ชี. เย่ด ฮื่นแลน ชีเย. จ้า ศิษย์ แฮ้มาง ฮื่น เคอ แล ออน เย, ไม้ ยา ซีโมนเปโตร ล่อบ่าปา เย ฮื่นไว่ แง. จ้า ยา ท้าม คล้าว โย้เวอ บ่าอ่อง แล เย. ยา อางเง้ โย้เวอ จาย ท้าม คล้าว โย้เวอ บอกฮูน ชีเย, ยาว ยาง พระเยซู นา พ้า ปาน ชีย้าง โบย จา นา มย้าง ชีเย. ยาว ซีโมนเปโตร เคินล้า ชีเย. ยาว ยาง ท้าม คล้าว โย้เวอ ย่อ อ้อง แลน ชีเย, ยาว ยาง พ้า โบย จา นา มย้าง ชีเย. จ้า พระเยซู อางตู่ โย้เวอ พ้าปาน ชี แฮ้ย่า โตบ ชี ชีเย, แน พ้า พระเยซู อางโต เวอ ปาน ชี โย้เวอ ทื่งกง่า แน บ่าชี เย. ยาว ศิษย์ ซีโมนเปโตร ฮู่ เวอ เคอล้า ชี มาง ซีโมนเปโตร นา เค่ ท้าม โย้เวอ อ้องแลน ชีเย. ยาง มย้าง ยาว เจ่อ ชีเย. (ไม้ ยอ มอ ยาว พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งนา ม้าม้า แน ตอล้า แงแน บ่าเย่ง เคอ กาเย. มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชีเย, พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่แง แน.)
10 ยาว เย่ดมือ ยู้ม เวอ พ่าว แอ้น แล่ชี่ เย.
พระเยซู มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มางนา มย้าง ปี่ ชีย้าง
(มก. 16:9-11)
11 มารีย์ ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า ล้าก้า โย้เวอ อู้ง จูง ชีเย. ยาง อู้ง จูง เมอ ท้าม คล้าว โย้เวอ บอก ฮูยแล ปี่ชี่ เย. 12 ยาว ยาง เท่วาด่า 2 องค์ มย้าง ชีเย. เท่วาด่า มางเย่ด อางก่าอางตูม อางป่อน ตูม แล่ชี่ เย, แน พระเยซู อางโต โบ้ยอ่าน โย้เวอ ดื้ง ชีเย. เท่วาด่า ทื่อม่าง ม้า ตู่กู่ม ป่ากย่า ดื้ง ชีเย, แน เท่วาด่า ทื่อม่าง ม้า ป่าต่อง ป่ากย่า ดื้ง ชีเย.
13 ยาว เท่วาด่า มางเย่ด มารีย์ นา นี้แม้แน น้าน ชีเย, “นา บ้าเจอฮานา อู้ง แง?” แน. ยาว ยาง นี้แม้แน จี่พอย ชีเย, “ยอ กงา จี่วีดอางซื้ง มางนา ซฺื่ยแอ้น ชี, แน กงา บ่าแบ ยอ ยางนา ล้อเกิ้ง ซฺื่ยแอ้น ชี” แน. 14 ยาง แฮ้แม้แน จี่ ยาว น่องน่อง ป่ากย่า แมก่า พลาบ แอ ปี่ชี่ เย, แน ยาง พระเยซู จูง จา นา มย้าง ชีเย. จ้า ยา พระเยซู แน บ่าแบ เย.
15 ยาว พระเยซู มือ ยางนา นี้แม้แน น้าน ชีเย, “นา บ้าเจอฮานา อู้ง แง? นา อ่าซ่าง นา ซฺ้ากว่า แง?” แน.
มารีย์ เย้ง เย พระเยซู โซนว่าฮู แน. แฮ้งเย่ นี้แม้แน จี่ ชี, “จาว่าแน นาง ยางนา ซฺื่ยแอ้น ยาว กงานา ม่าย ล่าปาว, กงา ยางนา ล่า แอแน” แน.
16 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ ชี, “มารีย์ เวอ” แน.
ยาว มารีย์ แมก่า พลาบแล ปี่ ยาว อารเมค ต่าง จี่ ชี นี้แม้แน “รับโบนี” แน. (อ่าจาน นา ฮา เย.)
17 ยาว พระเยซู ยางนา นี้แม้แน ม่า ชีเย, “กงานา บ่าชูชี ล่าโจ! ไม้ กงา อ่าโบ้ง นา บ่ากงา พ่าวซฺ้า แล กาซื้ง. นาง มือ กงา อางช่าง อือนา พ่าวซฺ้า แล ปาว, แน ยองนา นี้แม้แน ม่า โว, ‘กงา อามือ กงา อางโบ้ง แน นอง อางโบ้ง มางนา ชา พ่าว ซฺ้า แล แง. ยา กงา พาจาว แน นอง พาจาว มาง ย้าเป’ ” แน.
18 แฮ้งเย่ มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มาง พระเยซู ศิษย์ อือนา นี้แม้แน ม่า แล ชี, “กงา จี่วีดอางซื้ง มางนา มย้าง ย่า!” แน. ยาว ยาง ยองนา อู่บน้า ปี่ชี่ เย, พระเยซู ยางนา บ้าเจอ จี่ช่าง ชี แน.
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา มย้าง ปี่ ชีย้าง
(มธ. 28:16-20; มก. 16:14-18; ลก. 24:36-49)
19 ว่านตีด มู่งคี่ล้าก้า แฮ้นืง ย่า พระเยซู ศิษย์ อืม ทื่งกง่า แน ดื้งช้อน ลางกา ชีเย, แน ยอ ยู้ม ล้องก้อ พี่ อางแซ่ กาน ดื้ง คู ชีเย, ไม้ ยอ ยิวชฺ้าง ยอคา อือนา แค คูง เย. พระเยซู มือ ยอง กางมู เวอ จูง ล้า ชีเย, แน นี้แม้แน จี่ ชีเย, “จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู โว!” แน. 20 พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ ยาว ยองนา ยาง ล่าปู่ แน ป่องปอง อางปย้า โย้เวอ อางฮ่อย ย่าง ฮูย ปี่ ชีเย, ยาว ศิษย์ อืม นืงบาต่องม่อนซ้า ชีเย.
21 ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ แล่ ชีเย, “จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู โว! กงา อามื้อ นองนา ชา ซฺาแล อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง. อ่าโบ้ง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า” แน. 22 พระเยซู แฮ้แม้แน จี่ ยาว, ยองนา อางซ่า กล่าง กาน ชีเย, แน นี้แม้ จี่ ชีเย, “อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ง ลาบยู้ คู โว! 23 จาว่าแน นอง ชฺ้าง อางบล่าบ ล้อมางนา อางซี บ่ายู่ แง, ชฺ้าง อางบล่าบ แฮ้มาง ยาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง กงาปูน แล่แง. จ้า จาว่าแน นอง ชฺ้าง อางบล่าบ ล้อมางนา อางซี ยู้ แง, ชฺ้าง อางบล่าบ แฮ้มาง ยาง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง บ่ากงาปูน แล่” แน.
พระเยซู โธมัส นา มย้าง ปี่ ชีย้าง
24 พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา ซฺ้า ล้า เมอ, โธมัส ยองก้อง ทื่งกง่า แน บ่าดื่ง เย. โธมัส ฮาก แฝด แน ฮ้าว มาง ย้าเย่. ยา พระเยซู ศิษย์ 12 คู่น โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้าเย่. 25 แฮ้งเย่ ศิษย์ ทื่อบ่า อืม ยางนา ม่าย แบ ปี่ ชี่, แน ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา กงามย้าง คู ยา” แน, ยาว ยาง ยองนา นี้แม้แน จี่พอย ชีเย, “กงา บ่าเจ่อ, กงา ยาง ล่าปู่ เวอ เล้กโก้น อางฮ่อย แฮ้ง กงามย้าง เมินญา เจ่อ แง, แน กงา ล่าญู่ง นี้ง ยาง ป่องปอง อางปย้า โย้เวอ กงาโค่ง อ้องแล ปี่ เมินญา เจ่อ แง” แน.
26 น่อง โย้เวอ 7 นืง จายล้า แล่ ยาว, พระเยซู ศิษย์ แน ตื่น โธมัส คาตา ย้าเย่ ยู้ม คล้าว โย้เวอ ทื่งกง่า แน ดื้งช้อน ลางกา แล่ชี่. ล้องก้อ อางแซ่ กาน เวิม พระเยซู มือ อางฮ้อง โย้เวอ อ้องล้าน ชีเย. พระเยซู ยอง กางมู โย้เวอ จูง ล้า ชีเย, แน นี้แม้ จี่ ชีเย, “จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คูโว!” แน. 27 ยาว ยาง โธมัส นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “กงา ล่าปู่ นู้เวอ ฮู โว! แน นาง ล่าญู่ง แฮ้ง โค่ง แล ปี่ ปาว, แน นาง ล่าปู่ แฮ้ง กงา ป่องปอง อางปย้า นู้เวอ ว่าซ่าว ฮู ปาว. บ่าอ่า แน เย้ง แฮ้ง ว่าง ยาว เจ่อ โว!” แน.
28 ยาว โธมัส มือ นี้แม้แน จี่ ชีเย, “กงา จี่วีดอางซื้ง มาง! แน กงา พาจาว มาง!” แน.
29 ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ ชีเย, “นาง เจ่อ ชี นี้ย่า, ไม้ นา กงานา กงามย้าง ล่า ป้าน่อ. จ้า อ่าซ่าง กงานา บ่ากงา มย้าง ล่า แน กงานา เจ่อ ล่าง, ยา ก่ามป่อน บย่า ย้า กงาบู้ แง” แน.
ยอห์น บ้าเจอฮาย ปาบ นี้ ปาบ แต้ม ชี
30 พระเยซู ยาง ศิษย์ อือ ล้าก้า โย้เวอ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา ชี นี้ย่า อางอีบ่าอ่า เย จา แล่ง. จ้า ปาบ นี้ปาบ ก้อง บ่ากงา แต้ม ชีเย. 31 จ้า ปาบ นี้ปาบ ก้อง เวอ อางเลิ่ง แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ นองนา เจ่อ ปี่ ล่า คูแง แนนอ, พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง ย้า, แน ยา พาจาวอางย่า แน. ยาว นอง นืงบาชี เมอ นอ ยาง ปาปาย ย้า จี่วีดม้าม้า จา คูแง.