2
กงาย่า นองนา ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, กงาย่า นอง ปาปาย ล้อม้อก ล่ากาน ว่า เมิ่ดดู่ แงแน. ยาว ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือ ปาปาย, แน คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค กงานา แมก่า บ่ากงา มย้าง ล่าง กาซื้ง อือ ปาปาย, กงาย่า ล้อม้อก ล่ากาน ว่า เมิ่ดดู่ แงแน. กงาย่า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นืงบาแฮ่ง จา ปี่ ซี่ค้า. แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ลากฮูม ลางกา ปี่ ซี่ค้า. แน ยองนา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ ซี่ค้า. ยาว กงาย่า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ปีนแตปีนนา แน นืงบาแก่นจ่า ปี่ ซี่ค้า, ยอ พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง อางแบ ย้าแน. พาจาว มาง อางเลิ่งอางโชง แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้งย้า เป. พระเยซูคริสต์ ทื่อม่าง ญา, นองนา ฮาย พาจาว มาง วี่ไซป้านญา แฮ้ง อางฮายแบ ปี่ ล่า กงากา แน. พาจาว มาง วี่ไซป้านญา นี้ย่า อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา เลิ่นเลิ่น อือ ช้อด ย้า.
ยาว กงา นี้เลิ่ง จี่ นี้ย่า, ไม้ อ่าซ่าง มางนา นองนา จี่ต่าง อางน้าบื้อ แน ชี่ อือ บ่าปี่ ไจ จี่จ้อบ ล่า แนนอ. กงา อางโต นี้ย่า นองก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง, จ้า กงา นืงบา นี้ย่า นองก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง. แน กงาย่า กย่าง ค่า, ไม้ กงากย่า แอ นอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ลางกา ชี แน, ยาว ลากฮูม ลางกา ชี แน, ยาว นอ พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา ย้า นืงบาชี คูแง แน.
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วีด ไจ คู ปาว
นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี ยาว ยางนา นอง จี่วีดอางซื้ง เพล่อ ปี่ง ญ้า. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง พระเยซูคริสต์ ฮา ปี่ ล่าซี่ง แฮ้งแม้แน ฮาย เค่ คูปาว, ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง ม่าอู่บ ฮู อือ นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คูปาว. แน ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วีด ไจ คูปาว. แน พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แฮ่ง โค แน ขอบคุณ ฮาย คูปาว. ยาว นอง จี่วีด นี้ง มือ จฺืงจฺื้ง อางฮื่อ อางเช อางน่า แน จา ชี อือ แม้แน ย้า เพล่อ แง.
แม่น แน แล่ม แล่ คูโว, อ่าซ่าง มางนา นองนา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า บ่าอ่า แฮ้งนา บ่าปี่ เค้ เจ่อ ปี่ ล่ากงา โจ. ยาว อางเลิ่ง นี้อือเจ้อ อางเลิ่ง จองไจ บ่าจา แน ชฺ้าง อือ แต่ง จ้อบ ลางกา ชี อือ ย้าเป. แน พระเยซูคริสต์ ก้อง จายล้า ชี บ่าอ่า, จ้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางแด่อางล้า บ่าแม่น อือ ก้อง จายล้า ชี เป. พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ ยา พาจาว เป. แน ยา พาจาว มางก้อง กูย่างกูเจ้อ จา ชี อือ แม้แน ย้า จา แง. 10 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว, นอย่า ค่าตอง นา ฮาย มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล ปี่ ล่าง อือ กูย่างกูเจ้อ ย้า จา แง. พระเยซูคริสต์ กูย่างกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง.
11 จาว่าแน นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ยาว, นองมู นี้ย่า พิธีขลิบ ฮา แล่ ชี ช้อด ย้า. ชฺ้าง อือ พิธีขลิบ ฮา นี้ย่า ค่าพ่าย่า ง่าน อางคอ ตู่ตีน แฮ้ง ต่อน แง, จ้า พระเยซูคริสต์ พิธีขลิบ ฮา นี้ย่า กงู ตานฮา แฮ้ง ต่อน วี แง. 12 นอง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คูเมอ นองนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน พูม ล่าชี่ แน ทื่อช่างกานญา. แน นอย่า ซฺี้ ยาว พระเยซูคริสต์ แม้แน อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ คูง ญ้า. ยาว นี้แม้แน เพล่อ ชี่ นี้ย่า, ไม้ นอง พาจาว พระเยซูคริสต์ นา ฮาย อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ ปี่ชี่ แฮ้มาง ล่าที่ แฮ้ง เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
13 ค้าแต้ โย้เวอ นอ ตานฮา อางจา แฮ้งย้า นอง มือ พาจาว มางนา เจิ่ก แอ คูชี, ไม้ พาจาว ม้า นอง ตานฮา แฮ้ง บ่ากงา ต่อน วี ล่า กาซื้ง วา. จ้า อามือ พาจาว ม้าย่า นองนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าแง. แน ยา กงู อางซีอางบล่าบ คาโคลาโค ฮา ชี แฮ้งนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าเป. 14 พาจาว ม้าย่า ปาบ กงู อางซีอางบล่าบ ฮาย ยาว แต้ม ชี ชี แฮ้ง วี ชี, พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป. แฮ้แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา วี่บ่าก แฮ้ง บ่าปี่ ไจ ล่าง ลา. 15 พาจาว ม้าย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แด่ย่า คาโคลาโค ล่าที่ อางจา อือนา ก่าไจ่ ญ้า. ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ล้าก้า โย้เวอ แด่ย่า อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง แด่ย่า อือนา ก่าจ่า ชี นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.
16 นี้แม้แนยาว ฮาก นองนา จฺ่าต้าง อางเลิ่ง แฮ้ง จี่ ล่าเมอ, นองมู นี้ง มือ บ่าตี่นบ่าต่อง คูโจ. แน ยอง ป่อย เมอ นอ ยองก้อง ทื่งกง่า แน ยอง อางลี้บอางล่าว แฮ้งแม้แน บ่าฮายเค่ แน ยอง นองนา จี่ ล่าเมอ, นอง ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูโจ. 17 ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้อือย่า ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง ยิวชฺ้าง อือนา ปี่ ชีย้าง ย้าเป, ไม้ ยองนา กาญ่าม เวอ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ปี่ชี่ แฮ้งนา เย้งซฺ้า ปี่ แง แนนอ. ยาว พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ยองนา ปี่ แงแน ก่ามค่าน ฮาย ชี แฮ้ย่า พระเยซู ย้าเป. แน อามือ พระเยซู ชฺ้าง อางเมิง นู้เวอ อ้อง ล้าน ญา เป. 18 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง แฮ้อือนา นองนา บ่าปี่ ฮูย้า ล่าโจ. แน ยอง นองนา ม่าย เท่วาด่า อือนา บอกไว้ ปี่ ล่าเมอ, นอง มือ ยองนา บ่าน่าจ่า โจ. ชฺ้าง แฮ้อือ จี่ แง, ยอ ฮาก ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน, ไม้ ยอ มู่งท่า แฮ้งนา แมบืน บืน มย้าง ชีแน. ก่ามกืด นี้อือเจ้อ ชฺ้าง ก่ามกืด กานแอ. แน ยองมู นี้ย่า เย้ง คูแง, ยอง ก่ามกืด นี้ย่า อางแม่น แน, จ้า ม้าม้า นี้ย่า ก่ามกืด แฮ้อือเจ้อ จองไจ บ่าจา, ไม้ ยอง แฮ้แม้แน เย้ง คูชี แฮ้ย่า ยองนา ฮาย จี่โอ่ด จ่าแล่ ปี่ กาน แง เป. 19 ชฺ้าง แฮ้อือเจ้อ พระเยซูคริสต์ ก้อง เจิ่ก แอ้น ชี. พระเยซูคริสต์ คริสเตียนชฺ้าง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา, แน คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. ยาว พระเยซูคริสต์ อางโต แฮ้งนา ฮูพลา มาง ย้า, แน ยา อางกู่ แน อางกง่าวล่าชื่อ แฮ้ง ไจ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย อางโต เพล่อ ปี่ชี่ เป. ยาว อางโต แฮ้ง ฮื่อ มอง ค่อ เค่ แง, พาจาว มาง นืงบาจาบวา ย้า.
20 นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้ คูชี ช้อดย้า. พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ย่า, ไม้ กงูนา ปล่อง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางลี้บอางล่าว แฮ้อือ ปูน ปี่ ล่าง แนนอ. นี้แม้แนยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ ม่าย ฮา ปี่ ล่าง อือนา บ่าฮาย เค่ โจ. 21 อางลี้บอางล่าว แฮ้อือ นี้อือเจ้อ ย้าเป, “อางเกิ่งอางก้อ นี้อือเจ้อ นา บ่าชูบ่าท่าม โจ!” “จฺ่าเกิ่ง นี้อือเจ้อ นา บ่าจฺ่า เจ้อเจ้อ โจ!” “อางเกิ่งอางก้อ นี้อือเจ้อ นา บ่าคีบ่าแดด โจ!” 22 อางลี้บอางล่าว นี้อือเจ้อ อางเกิ่งอางก้อ ไจ ยาว โค แอ อือนา จี่ เคอ แง เป. อางลี้บอางล่าว นี้อือเจ้อ ชฺ้าง จี่ต่าง บ่าอ่ามมือ ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง กานแอ เป. 23 อางลี้บอางล่าว นี้อือเจ้อ ฮู ยาว อางแอ้น ช้อดย้า, ไม้ อางลี้บอางล่าว นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ ไลย่างไลเจ้อ ย้า ปีนแตปีนนา แน ฮา ปี่ง, ไม้ ชฺ้าง อือนา ชฺ้าง อางแม่น เพล่อ ปี่ แง แนนอ. อางลี้บอางล่าว แฮ้ย่า นองนา นี้แม้แน ม่า ล่าแง, ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮูย้า จ่าแล่ โจ, แน ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮาย ด้า จ่าแล่ ปี่ โจ แน. จ้า จองไจ บ่าจา เป, ไม้ อางลี้บอางล่าว แฮ้ย่า กงูนา ค่าตอง ตานฮา แฮ้งนา บ่าฮา ก่าจ่า ปี่ ล่า กงากา.