เปาโล โคโลสี อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชีย้าง
โคโลสี
โจ้ดมาย นี้ม้า เปาโล คริสเตียนชฺ้าง โคโลสี อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ แง. แน ยางนา โรม อางเมิง เวอ คอก ล้อง เมอ แต้ม ชี. โจ้ดมาย นี้ม้าย่า พระเยซู เกิ้ด ยาว 60 ปี เคอ เมอ แต้ม ชี. เปาโล โคโลสี อางเมิง บ่าแอ กางซื้ง. จ้า ยา โคโลสี อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือ อางเลิ่ง แฮ้ง อางแบ, ไม้ เอปาฟรัส ยางนา ม่ายแบ ปี่ ป้าน่อ.
ยาว เปาโล โจ้ดมาย นี้มาง แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ โคโลสี อางเมิง โบสถ์ โย้เวอ ชฺ้าง อ้องแล ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี อือ ม่าอู่บ แล ชีเย. ยองมู นี้ย่า นี้แม้แน ม่าอู่บ คูแง, มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล นี้ย่า, ชฺ้าง อือ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮายเค่ เมอ ญา กงา อ้องแล แงแน. จ้า เปาโล ยองนา อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ แง. แน ยา ม่า แง, ชฺ้าง อือนา ฮา มู่งท่า เวอ กงา อ้องแล ปี่ง แฮ้ย่า พระเยซู นา นืงบาชี แฮ้ง ญา แน.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป, ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. โจ้ดมาย นี้ม้า ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ. ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า.
ไกง้ นองมู คริสเตียนม้องน้าม โคโลสี อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง, นองมู นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยองนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มาง ย้า. ไกง้ นองนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ, พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. ไม้ ไกง้ย่า นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ อางเลิ่ง แฮ้ง, แน นอง พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลาก ชี อางเลิ่ง แฮ้ง กงากย่า คู แอ. ยาว นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ คูชี นี้ย่า, แน พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ลาก คูชี นี้ย่า, ไม้ นอ นืงบาแก่นจ่า คูแง น้อ, พาจาว มาง นองนา มู่งท่า โย้เวอ อางเกิ่ง กอ ชี ล่าชี่ แฮ้ง กงาบู้ คูแง แน. ยาว นอง นืงบาแก่นจ่า คูชี นี้ย่า นอง พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้เมอจาย ย้าเป.
ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือย่า กูต่องกูตี่ ย้า อางเลิ่ง อางแม่น นี้งนา เจ่อจ่า คูแง. แฮ้งย้า ยองมู แฮ้ง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ คูแง. ยาว นี้ย่า นอง อางมู โย้เวอ อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า, นอง พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย. ยาว แฮ้นืง เวอ จาย นอง แบ คูง ญา พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าแง, แน ซื่งกง่ากย้า ล่าแง, แน ยา ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา นืงบาชี คูชี อือนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ แน.
เอปาฟรัส นองมู นี้งนา พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญ้า. ยา ไกง้ก้อง ทื่งกง่า แน พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. ไกง้ ยางนา นาบาตา ย้า ลาก แง. แน ยา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น อางซืออางปลอง มาง ย้า. แน ยา ไกง้นา ล่ากาน ว่า แต่น ล่าฮู มาง ย้า. แน เอปาฟรัส นอง เมอ ลาก อางเลิ่ง จา ชี แฮ้ง ไกง้นา ม่ายแบ ปี่ ล่าง ญ้า. นอง เมอ ลาก อางเลิ่ง จา ชี แฮ้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง.
ยาว นี้งย้า ไกง้ นองนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้ย่า, ไกง้ นอง อางเลิ่ง แฮ้ง กงากย่า ชี แฮ้นืง เวอ จาย แน. ไกง้ พาจาว มางนา ป้า แง, นองนา ฮาย พาจาว มาง อางเลิ่ง นืงบาจาบ อือ กงาแบ ปี่ ล่าโว, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา นองนา ฮาย วี่ไซป้านญา จา ปี่ ล่าโว แน.
10 ยาว ไกง้ นี้แม้แน อธิษฐาน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ นองนา จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ ชี่ แฮ้งนา ซูม แน จี่วีด ไจ จาดื้ง ปี่ ล่าแง แนนอ. ยาว พาจาว มางนา นองนา นืงบาจาบ ปี่ ล่าแง แนนอ. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง อางเลิ่ง อางแม่น ไลย่างไลเจ้อ ย้า กงาฮา คูแง, แน พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้ง กงาแบ บย่าเค่ คูแง.
11-12 ยาว แฮ่ง พาจาว มาง ล่าที่ โย้เวอ จายลือ ชี แฮ้ง, นองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นืงบาแฮ่ง จา แก่นคา แล ปี่ ล่าโว. นี้แม้แนยาว นอ ก่ามโอ่ด จา แง, กูย่างกูเจ้อ ย้า โอ้ด กงา, แน นืงบาจาบื่อ แน พาจาว กงู อางโบ้ง มางนา ขอบคุณ ฮา คูปาว. พาจาว กงู อางโบ้ง ม้าย่า นองนา ซู้ม ย้า ฮาย ยาง ชฺ้าง อือก้อง ทื่งกง่า แน อางเกิ่งอางก้อ กงา ปี่ ล่าแง, อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ย่า พาจาว ม้า ยาง ชฺ้าง ตี อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ ดื้ง อือนา ปี่ แง. 13 ค้าแต้ เวอ กงู อางวื้งอางว้าง มาง ย่าเจ่น เพล่อ คูแง. จ้า อามือ พาจาว ม้า กงูนา อางวื้งอางว้าง ล่าที่ โย้เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง ญ้า, แน ยา ยาง อางย่า ลาก มางนา ล่าที่ ปี่ กงูนา ฮูพลา ปี่ ล่าแง. 14 พาจาว อางย่า ม่าง กงูนา ซฺี้ แต่น ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงูนา อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ย่าเจ่น บ่าปี่ เพล่อ ล่า แนนอ. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าก้าน.
กงู พระเยซูคริสต์ นา ฮู เมอ กงู พาจาว มางนา มย้าง แง
15 กงู พาจาว มางนา บ่าฮู มย้าง กงากา. จ้า พระเยซู ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี, ไม้ กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้าย่า บ้าเจอล้อแม้ จา แงแน, ไม้ พาจาว มาง แน พระเยซู เย่ด กูย่างกูเจ้อ ย้า ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ แง. ยาว พระเยซู พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ อือนา บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า, จี่วีด จา ดื้งล้าน ชี. แน ยา พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง. 16 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ กูย่างกูเจ้อ ย้า แต่ง ปี่ชี่, ตื่น ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า โย้เวอ จา อือ, แน ม้างม้าเจ้อ ชฺ้างอางเมิง จา อือ, ม้างม้าเจ้อ อางฮูมย้าง กงา กางอือ, ม้างม้าเจ้อ บ่าฮูมย้าง กงา กางอือ, อางแด่อางล้า ล่าที่ อางจา อือ, ก่าซ้าด อือ, ยอคา อือ, แน ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือ คาตา ย้า. พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไจ กูย่างกูเจ้อ แต่ง ปี่ชี่ มาง ย้า. กูย่างกูเจ้อ นี้อือย่า พระเยซูคริสต์ นา จองไจ กงาบู้ ปี่ แง. 17 พระเยซูคริสต์ กูย่างกูเจ้อ อือนา บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า, จี่วีด จาดื้ง ชี. กูย่างกูเจ้อ อือ ดื้ง กงากาง นี้ย่า, ไม้ ยา กูญ่าม ย้า กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แง. 18 พระเยซู คริสเตียนชฺ้าง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. แน คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. ยาว ยา อางโต แฮ้งนา ฮาย จี่วีด จา ปี่ชี่ มาง ย้า. ยา ซฺี้ คายาว ฮากฮู่ เวอ แต่ล้า แล่ ชี่ มาง ย้า, ไม้ ยางนา อางเลิ่ง กูเลิ่ง อือเมอ ที่ 1 กงาเพล่อ ปี่แง แนนอ. 19 ไม้ พาจาว ม้า เย้ง ชี ญา, กูย่างกูเจ้อ ยางก้อง จายลือ ชี แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง ดื้ง ปี่ แงแน. 20 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ซฺี้ ปี่ชี่, ไม้ มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง โย้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย ยางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่นช่าง แล่ ปี่ แง แนนอ, ไม้ พระเยซูคริสต์ ม่าง ซฺี่ แฮ้ย่า ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ชอ ปี่ แง.
21 ค้าแต้ เวอ นอง พระเยซู นา นืงบาบ่าชี่ กาซื้ง แนฮาเมอ, นอ พาจาว มางนา เว่อ ย้า เจิ่ก แอน คูชี. แน นอ พาจาว มางนา เม้อ คูแง, ไม้ นอง อางเลิ่ง บ่าแม่น เย้ง คูง แฮ้ง, แน อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูง แฮ้ง ปาปาย ย้า. 22 จ้า อามือ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี นี้ย่า นองนา ฮาย พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ อางบล่าบ บ่าจา แน เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าง, ไม้ นองนา ฮาย พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน แม่นช่าง แล่ ปี่ ล่าแง แนนอ. 23 จ้า นองมู นี้ย่า ปีนแตปีนนา แน กงาเจ่อ แล แล่ คูแง. แน นองมู นี้ย่า นอง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คู เมอ, นอง นืงบาแก่นจ่า ชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ. พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า อามือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ป่าว แบ ปี่ชี่ แฮ้งย้า เป. แน กงาย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า.
เปาโล คริสเตียนชฺ้าง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ ย้าง
24 อามือ กงา นักโทษ เป, ไม้ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. กงาย่า นอง จองไจ กงาบู้ แฮ้ง ปาปาย ย้า อางตูกอางพาน โอ้ด ลาบ้าบ แง. พระเยซูคริสต์ มือ คริสเตียนชฺ้าง อือนา จองไจ กงาบู้ ปี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า อางตูกอางพาน โอ้ด ลาบ้าบ แง. คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซู อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา. จ้า กงาย่า กย่าง ค่า กงา อางโต นี้ง พระเยซู แม้แน อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ ชี นี้งนา. 25 พาจาว ม้าย่า กงานา ไจ คริสเตียนชฺ้าง อือ ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ ล่าแง. กงา ล่ากาน แฮ้ย่า พาจาวจี่ต่าง คาโคลาโค แฮ้ง นองนา ม่าอู่บ ล่าง แฮ้งย้า เป. 26 แน ค้าแต้ เวอ อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง นี้ย่า, โชง ชี ยาว มล่าง คางญา, พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง บ่าเกิ่ด ลือ กาซื้ง แนฮาเมอ จาย ย้า. จ้า อามือ พาจาว ม้าย่า ยาง ชฺ้าง อือนา แบ ปี่ง ญ้า. 27 พาจาว ม้าย่า ยาง ชฺ้าง อือนา แบ ปี่ ซี่ แง, อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา แบ ปี่ชี่ แฮ้ย่า ล้อม้อก แม่น แงแน. อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ นองก้อง ดื้ง ชี มาง ย้า. ยา กงูนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ปี่ ล่าแง, พาจาว ม้าย่า มู่งท่า โย้เวอ ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ทื่งกง่า แน โญกจ่าญ่อจ่า แงแน.
28 กงู พระเยซูคริสต์ วี่ไซป้านญา แฮ้ง ไจ พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว คูแง. แน กงู นองนา ม่าอู่บ อางโต แล่ม แล่ ปี่ ล่าแง. กงูย่า อางเลิ่ง คาโคลาโค แบ ชี แฮ้ง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ม่ายแบ ปี่ คูแง, ไม้ ยองนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ยาว, บย่า แน เจ่อ เค่ ปี่ง แนนอ. ยาว ยองนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ กงูก้อง ทื่งกง่า แน กงาจูง แล ปี่ แง แนนอ. 29 ยาว นี้งย้า กงา ล่ากาน ว่า เมิ่ด นี้ย่า. ยาว กงาย่า พระเยซูคริสต์ ล่าที่ คาโคลาโค กงานา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ไจ ล่ากาน ว่า แง.