4
กย่างม่อนซ้า ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, กงา นองนา นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี้แง. แน กงา นาบาตา ย้า กย่าง แง, ไม้ นอ กงานา ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าแง. คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, จี่วีดอางซื้ง มางนา เจ่อ แลน แล่ คูปาว.
ยูโอเดีย แน สินทิเค ไน้ เวอ, บ่าซีบ่าแล กาโจ, ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้า ไน้นา ฮา คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ ลางกา ปี่ ล่าง ญ้า. กงา ล่ากานว่าช่าง อางซืออางปลอง มาง เวอ, กงา นางนา ค่าบาย่า 2 คู่น นี้ เย่ดนา ปล่อง ปี่ ล่า ซี่ค้า, เย่ดนา บ่าปี่ ซีแล ลางกา โจ, ไม้ เย่ด กงา แน เคลเมนต์ แน กงา ล่ากานว่าช่าง ทื่อบ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า ย้า ล่ากานว่า เมิ่ด แง, กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว แบ ปี่ แง. ยอง อางเม้ง นี้ย่า พาจาว มาง จี่วีดปาบ* 4:3 พาจาว มาง จี่วีดปาบ นี้ย่า พาจาว มาง ปาบ เย. ปาบ คล้าว โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค มู่งท่า เวอ พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล อือ อางเม้ง แฮ้ง จา แง. 4:3 วิวรณ์ 3:5; 21:27 โย้เวอ แต้ม ชี้ ญ้า.
นอง จี่วีดอางซื้ง มางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี นี้ง กูญ่าม แน กย่างม่อนซ้า คูปาว. กงา ทื่อเทอ จี่ แล่ ปานา กย่างม่อนซ้า คู ปาว!
ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นืงบาแม่น ช่าง โว. จี่วีดอางซื้ง ม้า อามือ ชา พ่าว ลือ แล่ แง. แน บ่ามล่าง ย้า เคิน ลือ แง. เจิ้นเจ้อ บ่าม่านบ่าชู โจ, จ้า บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า เวิม, พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา โว. แน นอง ม้างม้าเจ้อ จามปีน แน กงาไจ อือ ยางนา ป้า โว. พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ กูเทอ แน ยางนา ขอบคุณ ฮา โว, ไม้ นี้แม้แน ฮา นี้ย่า นองนา ฮา นืงบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าแง. แน นอง นืงบา แน ก่ามกืด แฮ้งนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าแง. จ้า พาจาว มางก้อง นืงบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ อางเลิ่ง จายลือ ชี นี้ย่า ชฺ้าง อือ บ่าแบ เคอ กา.
นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อางเลิ่ง ม้าม้า, นาบทื้อ คาแม้แน ชี่ อือนา ตี่นต้อง คูปาว, แน อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง, อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ตี่นต้อง คูปาว, แน อางเลิ่ง ลากคาบอล้อ, เจ่อจ่าคาแม้อางจา อือนา ตี่นต้อง คูปาว, ไม้ อางเลิ่ง นี้อือ อางแม่น แน สรรเสริญ ฮา อางซูม นอ. นอง กงาก้อง เล่นแบ แล่ชี่ อือ, แน กงาบู้ ชี อือ, กูย่างกูเจ้อ แน ฮา โว! ตื่น กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แน กงา อางเลิ่ง ฮา ชี อือ คาตา ย้า. ยาว พาจาว กงูนา ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าชี่ มาง นอง นืงบา นู้เวอ ดื้ง แง.
เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
10 กงา กย่าง ค่า, แน จี่วีดอางซื้ง มางนา นาบาตา ย้า ขอบคุณ ฮา แง, นอง กงานา ฮา มย้าง ปี่ ล่าชี่ นี้ง อามื้อ นอ กงานา พี้ล้อง ล่าง แน. ม้าม้า นี้ย่า นอ กงานา กูญ่าม ย้า พี้ล้อง ล่าแง, จ้า นอ กงานา พี้ล้อง ล่าง แน ฮา มย้าง ปี่ ล่า ญ่าม บ่าจา. 11 กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ตูกพาน เจิ้นเจ้อ บ่าจา แน บ่าอ่า. จ้า กงาย่า บ้าเจอล้อแม้ ดื้ง เวิม อางกงา ย้า, ไม้ กงาย่า นี้แม้แน ดื้ง นี้งนา นืงบาจาบ แง. 12 กงา อางแบ ย้า ตูกพาน เมอ, แน จาปาง เมอ, บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน. กงา แบ คายา บ้าเจอล้อแม้ จี่วีด ไจ แงแน. นี้แม้แนยาว กงา กูญ่าม แน นืงบาจาบ กานา, ล้อเกิ้งดื้ง เวิม จาคาปี่ว, ฮ่างจฺ่าเซฺ่อ จา ล่าอ้าว บ่าจา ล่าเวิม, พลู้ บย่า แน จา ชี ล่าอ้าว พลู้ อางอี้ แน จา ชี ล่าเวิม, กงา นืงบาอางจาบ แอ่ ญา. 13 กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า โอ้ด กงากา แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงานา แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าแง.
14 จ้า นาบาตา แม่น ย้า กงา ตูกพานลาบ้าบ เมอ นอง กงานา ปล่อง ล่า คูชี นี้ย่า. 15 ฟีลิปปี ชฺ้าง อือ เวอ, นอง อางแบ ย้า กงา ต่องก่าต่าง มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ อ่อก แล พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว แล เมอ, คริสเตียนม้องน้าม นี้ย่า นองมู นี้งญา กงานา ปล่อง ล่าแง แน. 16 อ่าจ่าม กงา เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมิม, นอ กงานา ไลเทอ ย้า อางเกิ่ง ซฺา ปี่ ล่าแง. 17 กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า นองก้อง อางเกิ่ง กงา แล่ ซี่ง บ่าอ่า. จ้า กงา นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่า ซี่ค้า, นอง กงานา ปล่อง ล่าชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน.
18 แน อามื้อ กงาย่า อางเกิ่ง จามปีน แน กงาไจ อือ กูย่างกูเจ้อ ย้า จา แง. ยาว กงา อางเกิ่ง จา ชี นี้ย่า บย่าแล่ชี่ช้าก้อน ย้า, ไม้ กงาย่า นอง เอปาโฟรดิทัส นา อางเกิ่ง คาโคลาโค ปี่ ล้า ปี่ชี่ อือ คาตา ย้า กงาบู้ แอ. อางเกิ่ง แฮ้อือย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ อางแป่ อางฮ้อม พาจาว มางนา ท่าน ยาว, พาจาว มาง ซอ ชี อือ ช้อดย้า แน นืงบาจาบ ชี อือ ช้อดย้า. 19 แน กงา พาจาว อางจาอางปาง นี้ม้า นอง อางเกิ่ง จามปีน แน กงาไจ อือ นองนา ปี่ ล่าแง, ไม้ นอ พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง น้อ. 20 พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, สรรเสริญจี่ต่าง กงาบู้ แล โว! อาเมน.
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ โมงซฺ้า จี่ต่าง ย่าง
21 คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือนา ม่า ล่าว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. คริสเตียนม้องน้าม กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้แม้แน ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา โมงซฺ้า ล่าง แน. 22 คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค นี้เมิง ก้อง ดื้ง อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้แม้แน ม่า ปี่ ล่าแง, ยองมู นี้ย่า นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. ชฺ้าง ก่าซ้าดยอคา ซีซาร์ มางนา ล่ากาน ปล่อง ว่า คูชี อือย่า กงานา ม่า นองนา นี้แม้แน ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นองนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่าง แน. 23 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

*4:3 4:3 พาจาว มาง จี่วีดปาบ นี้ย่า พาจาว มาง ปาบ เย. ปาบ คล้าว โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค มู่งท่า เวอ พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล อือ อางเม้ง แฮ้ง จา แง.

4:3 4:3 วิวรณ์ 3:5; 21:27