2
ซฺี้ ยาว อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ง ย้าง
ค้าแต้ เวอ นองมู นี้ย่า ซฺี้น ชี ช้อดย้า, ไม้ นอ พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่า จ่า คู, แน อางบล่าบ ฮา คูแง. ค้าแต้ เวอ นอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน ย้า อางบล่าบ ฮา คูแง. นอ ซาตานแด่ย่ายอคา บ่าแม่น มางนา น้าจ่า คูแง. ซาตานแด่ย่ายอคา ม้าย่า ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่า จ่าง อือนา ฮา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แง. ค้าแต้ เวอ กงู พระเยซู นา บ่าเจ่อ แน ฮา เมอ, กงู ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน ย้า ค่าตอง ตานฮา วา แน ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา น้าจ่า คูแง. ยาว พาจาว มาง กงูนา วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าง นี้ย่า ซูม คางญ้า เป.
จ้า พาจาว ม้า ยาง กงูนา ลาก ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. ค้าแต้ เวอ กงู พาจาว มางนา บ่าน่า จ่า แฮ้ง ปาปาย ชฺ้างซฺี้ แม้แน เพล่อ เวิม, พาจาว ม้า พระเยซู นา จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ ยาว กงูนา จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าแง. (กงู อางบล่าบ ปูน แล่ คูชี นี้ย่า พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.) ยาว พาจาว ม้า กงูนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าแง, แน มู่งท่า โย้เวอ กงูนา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ล่าแง, ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่อ. พาจาว มาง นี้แม้ ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ จ้างจ้าง เวอ ชฺ้าง อือนา ยาง ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง แบ ปี่ แง. พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. ยา พระเยซู นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าชี่.
8-9 นอง อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูชี นี้ย่า, แน นองมู่งท่า เวอ อ้องแล กงากา ชี นี้ย่า, นอง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮ้ง, แน พาจาว มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้าเป. นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง มาง นี้แม้แน บ่าจี่ โอ่ด กงากา, “กงา อางบล่าบ ปูน แล่ ยาว มู่งท่า เวอ กงา อ้อง ดื้ง แล ชี นี้ย่า, ไม้ กงา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย” แน. 10 พาจาว ม้า กงูนา พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าแง, ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ จาย ย้า ยาง อางเลิ่ง อางแม่น กงูนา ฮา ปี่ ล่าง แฮ้ง เย้ง ชี ชี.
พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กาแน เพล่อ ย้าง
11 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า บ่าลู่ม โจ เป, ค้าแต้ เวอ นองมู นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ เวอ แน. นอ ยิวชฺ้าง บ่ากงา เกิ้ด เพล่อ ลือ คู, แน ยิวชฺ้าง ค่าตอง นา “ชฺ้าง พิธีขลิบ ฮา แล่ชี่ อือ” แน ฮ้าว จ่าแล่ คูชี อืม นองนา “ชฺ้าง พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แล่ง อือ” แน ฮูย้า ล่าแง. (ม้าม้า นี้ย่า พิธีขลิบ นี้ นืงบา คล้าว อางเลิ่ง บ่าอ่า, จ้า ชฺ้าง อางโต โย้เวอ อางช่า ย่าง กานแอ เป.) 12 บ่าลู่ม คู โจ เป, แฮ้ญ่าม เมอ นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง อางเว่อ ดื้ง แงแน. นองมู นี้ย่า ยิวชฺ้างบ่าอ่า, แน พาจาว มาง ยาง ชฺ้าง อือนา ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้งนา บ่าแบ กงากา, แน นอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จี่วีดไจ ดื้ง คูแง, พาจาว มางนา บ่าแบกงากา แน เจิ้นเจ้อ นา นืงบาบ่าแก่นจ่า แน. 13 ค้าแต้ เวอ นอ พาจาว มางก้อง เว่อ แน ดื้ง แง. จ้า อามื้อ พาจาว ม้า นองนา ยางก้อง แท้ แน ดื้ง ปี่ ล่าแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ นองนา ซฺี้ แต่น ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาว อามื้อ นอ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ญา.
14 พระเยซูคริสต์ กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าแง, ไม้ ยา ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง. ก้ามทื้อ กงูนา ฮา เม้อ ลางกา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, แน กงูนา ฮาย อางมู เปิ่ง อ่อก ลางกา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า กย่าบ เลิง ล้างญ้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. 15 ยา โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง วี ชี, ไม้ ชฺ้าง อือนา ฮา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ แง แนนอ, ยา ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ฮา ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ แง, ไม้ ยองนา ชฺ้าง อางซฺื่อ เพล่อ ปี่ แง แนนอ. 16 พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้ย่า, ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ เม้อ ลางกา ชี แฮ้ง ก่างพยา ญา, แน ยา ยองนา ยางก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน ฮาย เพล่อ ปี่ แง, แน ยองนา ซฺื่ย พาจาว มางนา ซฺ้า แล แง.
17 แฮ้งย้า พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง อางแม่น ชฺ้าง อือนา ฮาย แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ แฮ้ง ป่าว ม่า ลือ ชี นี้ย่า, แน ยา นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า พาจาว มางก้อง เว่อ แน ดื้ง ชี อือนา ป่าว ม่า แง, แน ยา ยิวชฺ้าง พาจาว มาง ก้อง แท้ แน ดื้ง ชี อือนา คาตา ย้า ป่าว ม่า แง. 18 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยิวชฺ้าง แน ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ปล่อง แง. ยา ยองนา ปล่อง พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ทื่งกง่า แน กงาดื้ง ปี่ แง, ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า.
19 นี้แม้แนยาว นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า อืม ฮากอางเจ้ออางจาด บ่าอ่า กาน, จ้า นองมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง อือ อางมู เพล่อ แง, แน พาจาว มาง ยู้มชฺ้าง เพล่อ แง. 20 นองมู นี้ย่า พาจาว มาง ยู้มชอ ชี แฮ้งแม้แน ย้าเป, ยาว พระเยซู ศิษย์เอก แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ยู้มยื้ง อือ แน ทื่อช่างกานญา เป, แน พระเยซูคริสต์ ย่า ยู้ม โย้เวอ เสาเอก แน ทื่อช่างกานญา เป. 21 พระเยซูคริสต์ ยู้ม โย้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง, แน ยู้ม แฮ้งนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ มอง เค่ ปี่ ยาว, จี่วีดอางซื้ง มาง โบสถ์อางฮื่อ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ แง. 22 นอง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ เมอ, ยา นองนา แน คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา โบสถ์อางฮื่อ แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ ล่าแง. ยาว โบสถ์อางฮื่อ นี้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า มางนา ดื้ง ปี่ แง.