เปาโล เอเฟซัส อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ชีย้าง
เอเฟซัส
เปาโล คอก เวอ ดื้ง เมอ โจ้ดมาย แต้ม เอเฟซัส อางเมิง ชฺ้าง อือนา ปี่ชี่. โจ้ดมาย นู้เวอ อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา นี้ย่า, พาจาว มาง ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา ทื่งกง่า แน จาดื้ง พระเยซูคริสต์ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ปี่ แฮ้งย้า เป. เปาโล คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอู่บ แง, ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าซีบ่าแล ลางกา โจ, แน พาจาว มาง ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ ฮา เค่ ปาว. แน อางบี่อางบล้อง อือนา ม่าอู่บ แม่น แน จี่วีดไจ ลากฮูม ลางกา ปี่ แง. ยาว เจ้านาย แน ย่าเจ่น อางเลิ่ง อือ คาตา ย้า ม่าอู่บ แง. พระเยซู มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป, ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. โจ้ดมาย นี้ม้า กงา นองมู คริสเตียนม้องน้าม เอเฟซัส อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง, นองมู นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม พระเยซูคริสต์ นา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก่ามป่อน ย่าง
กงูมู นี้ย่า พาจาว, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮาย คู ปายา. ยา กงูนา มู่งท่า โย้เวอ ก่ามป่อน แฮ้ง ปี่ ล่าง, ไม้ กงูนา ปล่อง ล่าง แนนอ. แน ยาง กงูนา นี้แม้แน ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ป้าน่อ. พาจาว ม้า กงูนา ลาก ล่าแง, แน ยา กงูนา แช้ พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าชี่, ยาง ชฺ้างอางเมิง บ่าแต่ง แนฮาเมอ ย้า, ไม้ กงูนา ยาง ล้าก้า โย้เวอ จา เมอ เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ จา ล่า แนนอ. พาจาว ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า ต้าดต่อน พระเยซู นา ซฺี้ ปี่ชี่, ไม้ กงูนา อางบล่าบปูน ปี่ ล่ายาว ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าแง แนนอ, แน ยา นี้แม้ ฮาเมอ นืงบาจาบ แง. พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ ปาปาย กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, แน กงูนา อางอีบ่าอ่า ก่ามป่อน ปี่ ล่าง, นี้แม้แนยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ปายา! ไม้ พระเยซู ซฺี้ ชี แฮ้งย้า พาจาว มาง กงูนา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่าง, แน กงู อางบล่าบ ย่าเจ่น บ่าเพล่อ แล่ก้าน. พาจาว ม้า นืงบาอางแม่น. พาจาว ม้า กงู นา นาบาตา ย้า ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง, แน ยา กงูนา วี่ไซป้านญา ปี่ ล่าแง, แน กงูนา ม้าม้า แน แบ ปี่ ล่าแง. 9-10 พาจาว ม้า ต่องก่าต่าง เมอ จาย ย้า เย้ง ชี ชี, พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง เวอ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา ปี่ แงแน, ไม้ ยา นี้แม้ ฮา แฮ้งนา นืงบาจาบ แง. อามื้อ พาจาว ม้า ยาง อางเลิ่ง เย้ง ชี ชี แฮ้ง กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ญ้า, แน ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, ยา พระเยซู นา มู่งท่า แน ชฺ้างอางเมิง เวอ กูย่างกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ แง.
11 พาจาว ม้า กงูนา แช้ ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่, แน กงูนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าชี่. ยาง นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ ยา มล่าง คางญ้า เย้ง ชี ชี. พาจาว ม้า บ้าเจอ ฮา แงแน เย้ง ชี ยาว ม้าม้า ย้า ฮา แง. 12 พาจาว มาง นี้แม้แน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ กงูมู ยิวชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา นืงบาแก่นจ่า คูชี อือนา ฮาย ชฺ้าง อือนา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง แนนอ. 13 อามื้อ นองมู ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า อางเลิ่ง อางแม่น ม้าม้า แฮ้ง กงากย่า คูง ญ้า. อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า พระเยซู นองนา ปล่อง อางบล่าบ ชอ ล่าชี่ แฮ้งย้า เป. นอง พระเยซู นา นืงบาชี เมอ พาจาว มาง ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา นอง นืงบา คล้าว เวอ ดื้ง ปี่ แง. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ย่า นองนา อางช่า ช่า ล่าชี่ ย้างย้า, ไม้ อางช่า นี้ย่า ฮายแบ ปี่ แง, นอ พาจาว มาง ชฺ้าง แน. 14 ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปี่ ล่า ป้าน้อ. แฮ้งย้า กงู แบ แง, พาจาว ม้า กงูนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง, ยาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แฮ้งแม้แน. พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ปาว.
เปาโล อธิษฐาน จี่ต่าง ย่าง
15-16 กงา อธิษฐาน ฮา เมอ กูเทอ ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย นองนา ปี่ ล่าง, ไม้ กงา นอง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ แฮ้ง, แน นอง พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลาก แฮ้ง กงากย่า ป้าน่อ. 17 กงา นี้แม้แน อธิษฐาน ฮา แง, “พาจาว เวอ, นา อางอีบ่าอ่า ล่าที่ จา แง, แน นา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มาง ย้า. พาจาว เวอ, เอเฟซัส อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ฮาย วี่ไซป้านญา จา ปี่ ปาว, ไม้ ยองนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน นางนา แบกงา ปี่ ล่าแง แนนอ, 18 แน ยอง นืงบา แฮ้ง พอง แบ ปี่ ปาว, นา ยองนา บ้าเจอฮาย นาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แงแน, แน ยองนา ฮายแบ ปี่ ปาว นาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือนา ก่ามป่อน ปี่ แฮ้ย่า ล้อม้อก บย่า แงแน, 19-20 แน ยองนา ฮายแบ ปี่ ปาว, นาง ล่าที่, ชฺ้าง นางนา เจ่อ ล่าง อือ นืงบา โย้เวอ ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ย่า ล้อม้อก ฮื่อ แง” แน. พาจาว มาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ย่า, ยาง พระเยซูคริสต์ นา ฮาย จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่ แฮ้งย้า. แน มู่งท่า โย้เวอ พาจาว มาง พระเยซู นา ยาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ปี่ชี่ แฮ้งย้า. 21 พระเยซู เท่วาด่า, แด่ย่า, ก่าซ้าด แน ค่อง ยอคา อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง, แน ยา อามื้อ จาย กาญ่าม เวอ เคอ ย้า ล่าที่ จา แล แง. 22 พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา กูย่างกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ ชี่, ไม้ คริสเตียนชฺ้าง อือนา จองไจ กงา ปี่ แง แนนอ. 23 คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง แน ทื่อช่างกานญา, แน พระเยซูคริสต์ คริสเตียนชฺ้าง อือ อางตู่ ย่าง แน ทื่อช่างกานญา, แน คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซูคริสต์ ก้อง เวอ จี่วีด กงาบู้ คูแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กูต่องกูตี่ เวอ กูย่างกูเจ้อ อือนา จี่วีด ปี่ แง.