6
ปล่อง ลางกา โว
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, จาว่าแน นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง อางบล่าบ ฮา ชี แน แบน ยาว. นองมู โย้เวอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปลื้ง แน จา มางนา ชฺ้าง แฮ้มางนา ปล่อง ปี่ ปาว. นองมู นี้ง ชฺ้าง แฮ้มางนา ฮา อางอ้าน แฮ้งแม้แน จี่วีด กง่าเกิ้ง แน ไจ ปี่ โว. จ้า อางเซิ่งอางไซ่ ด่อล่อ แน ปล่อง โว. แน แม่น แน อางโต แล่ม แล่ว, ไม้ แฮ้แม้บ่าอ่ายาว นองนา คาตา ย้า จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าแง. บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า เวิม ปล่อง ลางกา โว. นอง นี้แม้ ฮา เมอ, นอ พระเยซูคริสต์ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ม้าม้า ย้า ฮา เค่ คูแง. อ่าซ่าง เวิม จาคาปี่ว ค่าตอง อางโต นี้ง ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ชี แน เย้ง จ่าแล่ แง. จ้า ม้าม้า บ่าอ่า ยาว ชฺ้าง แฮ้ม้า ค่าตอง นา จ้อบ จ่าแล่ง แงแน ทื่อช่างกานญา. ค่าตอง อางเลิ่ง ฮา ชี อือนา แม่น แน เย้ง ฮู ปาว, อางกง่าอางเกิง ล่าแน. จาว่าแน อางกง่าอางเกิง แน ยาว กย่างม่อนซ้า ปาว. จ้า ฮาก อางเลิ่ง ฮา ชี อือนา บ่ากงา เพ้ก ฮู คา, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า ค่าตอง ล่ากาน แฮ้ง กงาว่า แง.
อางเลิ่ง อางแม่น ฮาย แลน แล่โว
ชฺ้าง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว เจ่อ คูชี อือ เวอ, ชฺ้าง นองนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ม่าอู่บ ล่าชี่ อือนา แม่น ช่าง โว.
บ่าจ่าง โจ! อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่าจ่อบ กงากา. อ่าซ่าง บ้าเจอฮาย ชี แง, กาญ่าม เวอ ยาง แฮ้แม้แน ย้า กงายคื่น แง. กงู กอ คลา ยาว กอ กงาแย่ แฮ้งแม้แน ย้า. อ่าซ่าง ค่าตอง ตานฮา แฮ้ง วา แน จี่วีด ไจ แง, กาญ่าม เวอ ชฺ้าง แฮ้ม้า ล่าลูก กงากลา แง. จ้า อ่าซ่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นืงบาจาบวา แน จี่วีด ไจ แง, กาญ่าม เวอ ชฺ้าง แฮ้ม้า มู่งท่า เวอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาจา แล แง. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้งนา นืงบาบ่าด่อ แอ่แคน โจ, ไม้ จาว่าแน กงู อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แลน แล่ ยาว, กาญ่าม เวอ พาจาว มาง กงูนา อางเลิ่ง อางแม่น ปี่ ล่า ญ่าม แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, กงูก้อง อางเลิ่ง อางแม่น ตอล้า แง. 10 นี้แม้แนยาว กงู อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ญ่าม แฮ้ง จา ยาว, กงูม ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางแม่น ฮาช่าง แง. แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาก ล่อบ่าปา แน แม่น ช่าง แง.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล จี่ต่าง ย่าง
11 อางไล่ อางโต อางฮื่อ นี้งนา ฮู ปาว, นี้ย่า กงา ล่าปู่ นี้งย้า ไจ แต้ม แอ.* 6:11 เปาโล จี่ต่าง โจ้ดมาย นี้ย่า อางด่า ชฺ้าง แต้ม เค่ ฮู จา แง. จ้า ต่องลีน ชา เปิน เมอ เปาโล แต้ม บู้ ชี. 12 ชฺ้าง แมก่ากงาจ่าแล่ ซี่ง อือย่า นองนา พิธีขลิบ ฮา ปี่ ล่าซี่ แง, ไม้ ยอ แค คูง แง ยอง พระเยซูคริสต์ ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว เมอ, ยิวชฺ้าง อือ ยองนา อางเลิ่ง ซฺ้า ตื่อชืก นา. 13 ซ้ามบา ยองมู พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี อืม อางลี้บอางล่าว คาโคลาโค แฮ้ง บ่าฮา เค่ คาแน้. จ้า ยอง นองนา พิธีขลิบ ฮา แล่ ปี่ ล่าซี่ง นี้ย่า, ไม้ ยอ นี้แม้แน จี่โอ่ด คู ซี้ แง, นองมู นี้ย่า พิธีขลิบ ฮา แล่ คูชี, ยอง นองนา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้าแน.
14 กงา อางเลิ่ง กาบ่ากาเจ้อ อือนา บ่าจี่ โอ่ด, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี อางเลิ่ง นี้ง ญา จี่ โอ่ด แง. ไม้กางเขน นี้ย่า กงานา ฮาย ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ ตี่นต้อง อางเลิ่ง อือ บ่าปี่ตี่นบ่าปี่ต้อง ล่า. แน ทื่อช่างกานญา ไม้กางเขน นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา กงา อางเลิ่ง ตี่นต้อง แฮ้ง บ่าปี่ตี่นบ่าปี่ต้อง เป. 15 นี้แม้แนยาว พิธีขลิบ ฮา นี้ย่า เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา, ฮาแล่เวิม อางกงา บ่าฮาแล่เวิม อางกงา, จ้า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา นืงบา อางซฺื่อ เพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ง นี้ย่า จองไจ อางจา เป. 16 พาจาว เวอ, ชฺ้าง คาโคลาโค กงา ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ง กงากย่า ยาว, ฮายเค่ คูชี อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว, แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว, ไม้ ยองมู นี้ย่า นาง ชฺ้าง ม้าม้า อือย้า.
17 นู้เวอ จายแล ปี่ ยาว อ่าซ่าง มาง กงานา นืงบาต่อง บ่าฮาย ซืกซาก ปี่ ล่าก้าน โจ. กงา อางโต อือเมอ ตื่อชืกฮ่อย มาปลาง เพล่อ ชี่ นี้อือ ฮา แบ ปี่ง ญ้า, กงา พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง แน.
18 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

*6:11 6:11 เปาโล จี่ต่าง โจ้ดมาย นี้ย่า อางด่า ชฺ้าง แต้ม เค่ ฮู จา แง. จ้า ต่องลีน ชา เปิน เมอ เปาโล แต้ม บู้ ชี.