2
จี่วีดม้าม้า อางเลิ่ง ย่าง
นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า กงู กงากย่า คูชี แฮ้งนา แม่น แน น้า คู โว! นี้แม้บ่าอ่ายาว กงูมู นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา อางอี้ กาแน เว่อ แอ คูแง. พาจาวจี่ต่าง เท่วาด่า อือ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ปี่ชี่ แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า. ยาว ค้าแต้ ชฺ้าง คาโคลาโค บ่าน่าจ่า แน บ่าฮายเค่ อือย่า วี่บ่ากกงาไจ คูแง, ยอง อางเลิ่ง ฮา คูชี แฮ้งนา ซู้ม แน. นี้แม้แนยาว จาว่าแน กงูมู นี้ง อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิ่ง นี้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูยาว, ท้าว กงูมู นี้ย่า วี่บ่ากกงาไจ แฮ้งนา อางฮื่น แล่ ปูน กงา ไก ลา? พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางมือ ฮากฮู่ เวอ ย้า อางบล่าบ กงาปูน แล่ อางเลิ่ง นี้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ชี. แน ชฺ้าง ต่องก่า เวอ กงากย่า คูชี อืมมือ พี่ญ่าน เพล่อ คูแง. ยาว นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง อางเลิ่ง นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน. แน พาจาว ม้า อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ไลเลิ่ง แน ไลเทอ ย้า ฮาย ชี, ไม้ ยา พี่ญ่าน เพล่อ แง, อางเลิ่ง นี้เลิ่ง อางเลิ่ง ม้าม้า แน. ยา ชฺ้าง พี่ญ่าน เพล่อ คูชี อือนา พรสวรรค์ ปี่ แง, ยาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน ย้า. พรสวรรค์ แฮ้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้อง จายลือ แง.
พระเยซู อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง
กาญ่าม เมอ ชฺ้างอางเมิง อางซฺื่อ กงู จี่ เคอ นี้ย่า พาจาว ม้า เท่วาด่า อือนา บ่ากงา ปี่ ฮูพลา ปี่ เป. จ้า พระคัมภีร์ โย้เวอ ทื่อตี แต้ม ชี ชี นี้แม้แน,
“พาจาว เวอ, บ้าเจอ ชฺ้าง อือนา นาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺ้าง ปีนแตปีนนา อางเพล่อ ปี่ แน, บ้าเจอ นา ยองนา อางพี้อางล้อง แน?
นา ยองนา เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ล่าที่ อี้ ปี่ชี่, จ้า อางมล่าง แน บ่าอ่า เป.
ยาว นา ยองนา โญกจ่าญ่อจ่า แง.
แน นา ยองนา กูย่างกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ แง.” 2:8 สดุดี 8:4-6
อางเลิ่ง นี้ อือย่า แต้ม ชี มล่าง คางญ้า. นี้งย้า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง นี้ย่า กาญ่าม เวอ ชฺ้าง อือย่า กูย่างกูเจ้อ อือนา กงาฮูกงาพลา แงแน. จ้า อามือ อางญ่าม บ่าเคอ กาซื้ง เป. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ พระเยซู ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. แน ยา เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ อี้ แง. จ้า บ่ามล่าง เป. ยาว น่อง โย้เวอ ยางนา ฮาก แซ่ ชี, ไม้ ยางนา ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง แนนอ. ยาว พาจาว มาง ยางนา โญกจ่าญ่อ ไจ่ ชี. แน ยางนา กูย่างกูเจ้อ อือ ฮูพลา ปี่ชี่, ไม้ ยา ชฺ้าง อือนา ซฺี้ แต่น ป้าน่อ. ยาว พาจาว มาง พระเยซู นา กงูนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง ย้าง ย้า.
10 พาจาว ม้าย่า กูย่างกูเจ้อ อือนา แต่ง ชี. แน ยา กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แง. แน ยา เย้ง แง, ชฺ้าง อือนา บย่า แน แช้ยู้ ยาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ล้า ปี่ แงแน. แน ยา เย้ง แง, ยา พระเยซู นา บย่า แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ปี่ แงแน, ไม้ ยา ชฺ้าง อือนา กงามย้าง ปี่ แง, พระเยซู กูย่างกูเจ้อ ย้า แม่น แง เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าจา, แน ยา พระเยซู นา ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ แง เป. พาจาว มาง นี้แม้แน เย้ง ยาว ชา ฮา นี้ย่า อางซูม ย้าเป. 11 พระเยซู ชฺ้าง อือนา ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ชี่ มาง ย้า. แน ชฺ้าง พระเยซู ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ชี่ อือย่า อางโบ้ง ทื่อม่าง กานญา จา แง. แน ยอง อางโบ้ง นี้ม้าย่า พาจาว มาง ย้าเป. นี้งย้า พระเยซู ยองนา ม้องน้าม แน ฮ้าว แฮ้งนา บ่าซ่าจอ แง. 12 พระเยซู พาจาว มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย,
“กงาย่า ค่าตอง ม้องน้าม อือนา ชา ม่า แง, นา บ้าเจอ ฮาย ชี แน.
กงาย่า นาง ชฺ้าง อือ ล้าก้า โย้เวอ นางนา สรรเสริญ เพ่งฮ่าว น้า ปี่ ล่าง.” 2:12 สดุดี 22:22
13 ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ แล่ชี่,
“พาจาว เวอ, กงา นางนา นืงบาชี ล่าง.”
แน พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่ แล่ชี่,
“กงา นู้เวอ ดื้ง แง, กงา ม้องน้าม อือก้อง ทื่งกง่า แน. ยาว ยองมู แฮ้ย่า นาง กงานา ชฺ้าง ปี่ ฮูพลา ปี่ ล่าชี่ อือ ย้าเป.” 2:13 อิสยาห์ 8:17-18
14 ยาว กงูมู พระเยซู ม้องน้าม เพล่อ คูชี นี้ อือย่า ซฺี่, อางซฺ่าอางม้า อางจา แน ซฺี้ นืง อางจา เป. นี้งย้า พระเยซู ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี นี้ย่า, ไม้ ยา ชฺ้าง อือ แม้แน ซฺี้ ยาว ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ล่าที่ แฮ้งนา ก่างพยา ปี่ง, ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา นี้ม้า ชฺ้าง นา ฮาย ซฺี้ ปี่ มาง ย้า. 15 ชฺ้าง นี้ย่า ซฺี้ แฮ้งนา แค คูแง, นี้งย้า ยองนา ฮายแค อางเลิ่ง แฮ้งนา ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ แง. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ย่า, ไม้ ยองนา แค อางเลิ่ง โย้เวอ ย่าเจ่น เพล่อ ชี่ แฮ้ง ปล่องปูน ปี่ง เย. 16 พระเยซู เท่วาด่า อือนา บ่ากงา ปล่อง ลือ, จ้า ยา กงูมู อับราฮัม อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ เพล่อ คูชี นี้อือนา ปล่อง ลือ แง. 17 นี้แม้แนยาว พระเยซู จามปีน ย้า ชฺ้าง กงาเกิ้ด ลือ แง, กงู ชฺ้าง เพล่อ คูชี แฮ้งแม้แน, ไม้ ยางนา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น กงาเพล่อ ปี่ แง แนนอ. พาจาว ม้า ยางนา ปุโรหิต ยอคา อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น อางซืออางปลอง เพล่อ ปี่ชี่, แน ชฺ้าง อือนา ลากซื่งกง่ากย้า ปี่ชี่, ไม้ ยางนา อางเกิ่งท่านเซฺ่อ ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แฮ้ง ท่าน ปี่ แง แนนอ. 18 ซาตานแด่ย่ายอคา ม้า กงูมู คาโคลาโค นี้งนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง ญ้า. แน ยา พระเยซู นา คาตา ย้า นืงบาเจ้อฮู ชี. แน ยา พระเยซู นา ฮาย ด้ากย้าง ลาบ้าบ ปี่ชี่. นี้แม้แนยาว ยาง กงูนา นืงบาเจ้อฮู ล่าเมอ พระเยซู กงูนา อางปล่อง ล่ากงา กา ย้าเป.

2:8 2:8 สดุดี 8:4-6

2:12 2:12 สดุดี 22:22

2:13 2:13 อิสยาห์ 8:17-18