ฮีบรูชฺ้าง นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
ฮีบรู
ฮีบรู โจ้ดมาย นี้ย่า อ่าซ่าง แต้ม ชีแน บ่าแบ. จ้า เจ่อ กา คูแง, โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ ยิวชฺ้าง คริสเตียน เพล่อ คูชี อือนา แต้ม เคอ แงแน. โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ คริสเตียนชฺ้าง อือนา อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ แล ปี่ง แนนอ. ชฺ้าง โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ม้า นี้แม้แน จี่ เคอ แง, พระเยซู กูย่างกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แงแน. ยาว ยา ชฺ้างอางเมิง เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แงแน. โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ชฺ้าง โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ม้า คริสเตียน เพล่อ คูชี อือนา นืงบาแฮ่ง ปี่ แง. แน ยองนา พระเยซู นา นืงบาชี ปี่ แง. แน ยองนา ม่าย จี่วีด ไจ แล แล่ ปี่ แง, ไม้ พระเยซู นา ฮู จ่า ปาปาย แน.
1
พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง พระเยซู ก้อง จี่ ลือ ปี่ ย้าง
ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา จี่ช่าง เมอ. ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ไจ จี่ ปี่ แง. แน ยา ไลเทอ ย้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา จี่ ปี่ชี่, แน ยองมู นี้ย่า ไลย่างไลเจ้อ ย่า ม่าอู่บ คูชี. จ้า อามือ อางนืง อางญ่าม ต่องลีน นู้เวอ, พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มางนา ไจ จี่ ปี่ชี่. พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มางนา ไจ กูย่างกูเจ้อ อือนา แต่ง ปี่ชี่. แน ยา พาจาวอางย่า มางนา แช้ยู้ ชี, ไม้ อางนืง อางญ่าม ลีน แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, พาจาวอางย่า มางนา กูย่างกูเจ้อ อือ กงาบู้ ปี่ แง แนนอ. พาจาวอางย่า นี้ม้า พาจาว ม้า ล้อม้อก ฮื่อ แง แน ฮาย มย้าง ปี่ แง. ยาว ยา พาจาว มาง เพล่อ ชี แฮ้งแม้แน กูย่างกูเจ้อ ย้า เพลิ่น ชี. แน ยา ยาง จี่ต่าง ล่าที่ อางจา แฮ้ง ไจ กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แง. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก เปิน ยาว, ยา มู่งท่า โย้เวอ พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม่าง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง แล แง.
พาจาวอางย่า ม้า เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง
นี้งย้า พาจาวอางย่า ม่าง เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ แง, พาจาว มาง ยางนา เท่วาด่า อือ ล่อบ่าปา แน อางเม้ง ฮื่อ ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. ไม้ พาจาว ม้า พาจาวอางย่า มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี,
“นา กงา อางย่า เป.
มี้นืง กงา ฮากนา แบ ปี่ง กงา นาง อางโบ้ง ม้าง” แน. 1:5 สดุดี 2:7
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้แม้แน บ่าจี่ช่าง กางซื้ง เย.
ยาว พาจาว มาง นี้แม้แน คาตา ย้า จี่ แล่ชี่,
“กงา ยาง อางโบ้ง เพล่อ แง.
แน ยา กงา อางย่า เพล่อ แง” แน. 1:5 2 ซามูเอล 7:14
ยาว พาจาว มาง ยาง อางย่า ซากาว มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชา ซฺาลือ ปี่ เมอ. ยา นี้แม้แน จี่ ชีเย,
“กงา เท่วาด่า คาโคลาโค อือ เวอ, ยางนา บอกไว้ คูโว!” แน. 1:6 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้แม้แน จี่เคอ แง,
“กงาย่า ค่าตอง เท่วาด่า อือนา ฮ้างม้าน แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า.
ยาว กงาย่า ค่าตอง ย่าเจ่น อือนา บี่ท่อ บี่ล่าม แม้แน ฮาย เพล่อ ปี่ เวิม อางกงา ย้า” แน. 1:7 สดุดี 104:4
จ้า พาจาว ม้าย่า พาจาวอางย่า มางนา นี้แม้แน จี่ช่าง แง,
“เอ้อ พาจาว เวอ, นา ก่าซ้าด เพล่อ แล แง!”
“แน นาย่า นาง ชฺ้าง อือนา กง่าเกิ้ง แน ฮูพลา แง.”
“นา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือนา ลาก แง, แน อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง คาโคลาโค อือนา เม้อ แง”
“นี้งย้า นาง พาจาว มาง นางนา แช้ยู้ ล่าชี่ นี้ย่า”
“ไม้ นางนา นาง อางช่าง อือ ล่อบ่าปา แน กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าง, แน นางนา โญกจ่าญ่อจ่า ปี่ ล่าง แนนอ” แน. 1:9 สดุดี 45:6-7
10 ยาว พาจาว มาง พาจาวอางย่า มางนา นี้แม้แน คาตา ย้า จี่ช่าง แล่ชี่,
“เอ้อ! จี่วีดอางซื้ง เวอ, ต่องก่าต่าง ชีโย้
นาย่า ชฺ้างอางเมิง แฮ้ง แต่ง ชี ญา
แน นาย่า นาง ล่าปู่ แฮ้ง ไจ มู่ง แต่ง ชี.
11 ยาว นี้อือเจ้อ โปยว แอ แง, จ้า นา กูญ่าม ย้า จา แล แง.
นี้อือเจ้อ อางก่าอางตูม อ้าน แชเติก เพ่อ คูชี อือ แม้แน ย้า เพล่อ แง.
12 น้า นี้อือเจ้อ นา ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ แฮ้งแม้แน ยอ ยาว กอ ชี แง.
แน นี้อือเจ้อ เพ่น แล แง, อางก่าอางตูม เพ่น แล่ง แม้แน ย้า
จ้า นาง อางนืง อางญ่าม นี้ย่า ลีน นืง บ่าจา” แน. 1:12 สดุดี 102:25-27
13 “กงา ล่าปู่ ล่าม่า นี้กย้า ดื้ง ลื่อ ปาโน.
กงา ชฺ้าง นางนา เม้อ ล่าง อือนา ฮาย นาง ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ เมอ ตื่อเคอ” แน. 1:13 สดุดี 110:1
จ้า พาจาว ม้า ยาง เท่วาด่า อือนา นี้แม้แน บ่าจี่ช่าง กางซื้ง เย.
14 เท่วาด่า นี้อือย่า อางค่องอางล้า แน พาจาว มาง ย่าเจ่น อือ ย้าเป. ยาว พาจาว ม้า ยองนา ซฺาแอ ปี่ ยาว ชฺ้าง พาจาว มางก้อง จี่วีดม้าม้า กงาบู้ คูชี อือนา ปล่อง ปี่ บ่าอ่า ลา?

1:5 1:5 สดุดี 2:7

1:5 1:5 2 ซามูเอล 7:14

1:6 1:6 เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43

1:7 1:7 สดุดี 104:4

1:9 1:9 สดุดี 45:6-7

1:12 1:12 สดุดี 102:25-27

1:13 1:13 สดุดี 110:1