เปาโล ฟีเลโมน นา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ย้าง
ฟีเลโมน
โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ เปาโล ฟีเลโมน นา แต้ม ปี่ ชีย้าง เป. แฮ้ญ่ามเมอ เปาโล นา โรม อางเมิง โย้เวอ คอก ล้อง ชี ชี. โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ ยาง โคโลสี ชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ เมอ ตื่อพาม กาแน แต้ม ชี. ฟีเลโมน โคโลสี อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อางมู เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า. ฟีเลโมน เมอ ย่าเจ่น ทื่อม่าง จา แง, อางเม้ง โอเนสิมัส แน. ย่าเจ่น นี้ม้า ฟีเลโมน นา ฮื่น โรม อางเมิง เวอ ดื้ง แล ชี. โคโลสี อางเมิง นี้ โรม อางเมิง โย้เวอ 1, 500 กิโลเมตร ล่อซฺ่า นี้งย้า เว่อ แง. ยาว โอเนสิมัส มือ เปาโล นา มย้าง ชี. ยาว เปาโล มือ ยางนา ช่าง คริสเตียน เพล่อ ปี่ชี่. เปาโล โจ้ดมาย นี้ ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้, ไม้ ฟีเลโมน นา ม่า โอเนสิมัส นา นืงบาค่า แฮ้ง ว่าง ปี่ง, แน อางเลิ่ง บ่าปี่ ยู้, แน โอเนสิมัส นา ล่าย ล้า แล่ ปี่ง แน เย.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่า ปาปาย นักโทษ เพล่อ ชี่ มาง ย้า. โจ้ดมาย นี้ม้า อ่าแพ้ ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ. แน ฟีเลโมน กงา ล่ากานว่าช่าง กงา ลาก มางนา แต้ม ปี่ แง. อัปเฟีย แน อารคิปปัส นาง ยู้ม โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง ช้อน กาชี อือนา ม่ายล่าว กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. กงา อัปเฟีย นา กงา อางป่อ แม้แน ลาก แง. อารคิปปัส กงาก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน อางว่า กางซื้ง ย้า, ยา นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า โอ้ด แง. พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว‚ แน ยองนา ฮูพลา แม่นแนกงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
ฟีเลโมน พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ลาก ย้าง
อ่าแพ้ ฟีเลโมน เวอ, กงา นางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ, ค่าตอง พาจาว มางนา กูเทอ ย้า ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ กงา กงากย่า แอ, นาย่า พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา นืงบาชี แง, แน พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ลาก แงแน. กงา นี้แม้แน อธิษฐาน ฮาย ป้า แอ, นางนา คริสเตียนม้องน้าม อือก้อง อางอ้าน ล่อบ่าปา แน ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ปาว, ไม้ นางนา พระเยซูคริสต์ กงูนา อางเลิ่ง อางแม่น คาโคลาโค ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงาแบ ปี่ ล่าง แนนอ. อ่าแพ้ เวอ, นาง พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ลาก นี้ย่า, แน นาง ชฺ้าง แฮ้อือนา ฮา นืงบาซืน ปี่ชี่ นี้ย่า, กงานา ฮาย นาบาตา ย้า จาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่าง, แน นืงบาแฮ่ง จา ปี่ ล่าแง.
โอเนสิมัส นา ม้องน้าม แม้แน ฮูพลา โว
ม้าม้า นี้ ไกง้ คริสเตียนม้องน้าม เพล่อ กา ชี นี้ย่า กงา นางนา ม่า อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า. จ้า กงาย่า นางนา ลาก ล่าแง. นี้แม้แนยาว กงาย่า นางนา ป้า ล่า กานนา. กงาย่า ย่าม่างอางตา เปาโล มาง ย้าเป. แน อามื้อ กงาย่า พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่า ปาปาย นักโทษ เพล่อ แง. 10 กงา นางนา โอเนสิมัส อางเลิ่ง นี้ง ป้า ล่า ปานา, ไม้ กงาย่า คอก เวอ ดื้ง เมอ ยางนา ช่าง คริสเตียน เพล่อ ปี่ ย่า. แน กงา ยางนา กงา อางย่า แม้แน ลาก แง. 11 ค้าแต้ เวอ ยา นางก้อง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา. * 1:11 โอเนสิมัส นี้ย่า จองไจ อางจา นา ฮา. จ้า อามื้อ ยา ไกง้ ก้อง นาบาตา ย้า จองไจ จา แง.
12 อามื้อ กงาย่า โอเนสิมัส นา นางก้อง ชา ซฺา พ่าวลือ แล่ ปี่ แง. ยาว กงา ยางนา ซฺา นางนา พ่าว ซฺ้า ลือ แล่ ปี่ง นี้ย่า, กงา นืงบาซื่อ แฮ้ง นางก้อง ซฺาแอ ปี่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา เป. 13 ม้าม้า นี้ กงา ยางนา กงาก้อง นู้เวอ ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ซี่ค้า, ไม้ กงา คอก นู้ ดื้ง เมอ โอเนสิมัส นา กงานา ล่ากาน ปล่อง ว่า ปี่ ปี่ ล่าง แนนอ. ยา นางนา กงานา ล่ากาน ปล่อง ว่า แต่น ปี่ ล่าง. กงานา คอก ชู ล้อง ชี ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. 14 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ว จาว่าแน นาง กงานา บ่าปล่อง ล่าซี่ ยาว, กงาม มือ นางนา บ่าเค้ ฮา ปี่ ล่าเป, ไม้ นางนา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ ล่าง, นาง นืงบา มาง นางนา ม่า ฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน นอ. 15 โอเนสิมัส นางนา เจิ่ก แอ ล่าชี่ นี้, กาเทอกา พาจาว มาง นี้แม้แน ฮา เพล่อ ปี่ชี่ นาตู. ยา นางนา ทื่อฟ่าง เจิ่ก แอ ล่าง, ไม้ น่อง เวอ พ่าวล้า นางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แล แง แนนอ. ยาว ยา นางก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แล แง, ตื่น ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แน มู่งท่า โย้เวอ คาตา ย้า. 16 แน ยาง นี้เทอ พ่าวล้า แล่ชี่ นี้ นาง ย่าเจ่น เพล่อ ซฺอก แน บ่าอ่า, จ้า ยา ย่าเจ่น ล่อบ่าปา แม่น แล่แง, ไม้ ยา คริสเตียนม้องน้าม อางมู เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง น้อ. กงา ยางนา นาบาตา ลาก แง. ยาว นา ยางนา บย่า แน ลาก อางซูม ย้า, ไม้ ยา นาง ย่าเจ่น แน คริสเตียนม้องน้าม น้อ.
17 นี้แม้แนยาว จาว่าแน นาง กงานา นาง ล่ากานว่าช่าง แน นาบทื้อ ล่าง แนยาว, นาง มือ โอเนสิมัส นา นาง ยู้ม เวอ ช่าง อ้องแล ปาว, นาง กงานา ชา ฮาช่าง ล่าง แฮ้งแม้แน. 18 จาว่าแน ยาง นางนา บ้าเจอ ฮา นืงบาค่า ปี่ ล่ายาว, แน ยาง นางก้อง บ้าเจอ อางชี่ จา แง, นาง มือ กงาก้อง ยู้ ปาว. 19 กงา เปาโล เป. แน กงาย่า ค่าตอง ล่าปู่ นี้งย้า ไจ นู้เวอ นี้แม้แน แต้ม แอ, “กงา เปาโล เป. นางนา อางชี่ ไซ้ ล่าแง” แน. นี้แม้แนยาว กงาย่า นาง จี่วีดม้าม้า พระเยซู ก้อง กงาบู้ ชี แฮ้ง บ่าจี่เคอ แล่ กานนา, นา กงา ปาปาย จี่วีดม้าม้า กงาบู้ ชี แน.
20 อ่าแพ้ เวอ, อางกง่า ย้า. นาง มือ กงานา นี้เลิ่ง ฮา ปี่ ล่าปาว, ไม้ จี่วีดอางซื้ง มางนา ฮู จ่า ปาปาย แน. กงานา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าปาว, นาง คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง นา นืงบาแฮ่ง ปี่ แฮ้งแม้แน. 21 ยาว กงา นางนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา อางแบ ย้า นา กงา นางนา ป้า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน อางฮา ย้า, แน นา กงา นางนา ป้า ล่าชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา ฮา แงแน.
22 ทื่อย่าง จา แล่แง. กงานา อางฮ้อง ซฺ้า ชี ล่าว, ไม้ กงา อางเจ่อ ย้า, พาจาว ม้า กงานา นางก้อง ซฺาแอ ปี่ ล่าง, นาง อธิษฐาน ฮา ป้า ชี แฮ้งแม้แน ย้า.
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จี่ต่าง ย่าง
23 เอปาฟรัส พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่า ปาปาย กงาก้อง ทื่งกง่า แน นักโทษ เพล่อ ชี มาง, กงานา ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน. 24 แน กงา ล่ากานว่าช่าง อางเม้ง มาระโก, อาริสทารคัส, เดมาส, ลูกา ยองมู แฮ้ง คาตา ย้า กงานา ม่า นางนา ม่า ปี่ ล่าง. ยองมู นี้ย่า นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน.
25 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ฟีเลโมน แน ยางก้อง คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ทื่งกง่า แน ดื้ง คูชี อือนา บย่า แน ก่ามป่อน ปี่ ปาว.

*1:11 1:11 โอเนสิมัส นี้ย่า จองไจ อางจา นา ฮา.