3
จี่วีด กง่าเกิ้ง แน ไจ ย้าง
ทิตัส เวอ, คริสเตียนชฺ้าง อือนา นี้แม้แน ม่าอู่บ โว, ชฺ้าง ยอคา เพล่อ ชี อือนา แน ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา น้าจ่า โว, กูญ่าม แน อางเลิ่ง อางแม่น กูย่างกูเจ้อ อือ ฮา โว. แน อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่ ก่างพยา ปี่ โจ, อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแล ช่าง โจ, ฮากนา ปล่องวาน โว แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นืงบาแม่น ช่าง โว.
ไม้ ค้าแต้ เวอ กงูมู นี้ง ชฺ้าง อางจ่าง อางเพล่อ กางซื้ง ย้า. กงู อ่าซ่าง มางนา บ่าน่าจ่า แน อางเลิ่ง อางซี ฮา แง, กงู ตานฮา กูย่างกูเจ้อ อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง แน อางเลิ่ง อางม่อนอางซ้า กูย่างกูเจ้อ อางเลิ่ง บ่าแม่น โย้เวอ จายลือ ชี อือ ย่าเจ่น เพล่อ แง, กงู จี่วีด นู้เวอ อางเลิ่ง บ่าแม่น อือ ปลื้ง ย้า จา แง แน เจอค้อย กาแง. กงูนา ฮาก เม้อ ล่าแง แน กงู มู นี้ย่า กงูต่องกงู ย้า เม้อ ลางกา แง. จ้า พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ล่าฮู มาง, ยา กงูนา ซื่งกง่ากย้า ล่าง แน ลาก ล่าแง แน กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่า เมอ, ยา กงูนา ปล่อง ล่าแง. ยาง กงูนา ปล่อง ล่าง นี้ย่า กงู อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย แน บ่าอ่า, จ้า ยาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า. พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ชี่ปู ล่าง, ไม้ กงูนา อางซฺื่อ เกิ้ด ปี่ ล่าง แน จี่วีด อางซฺื่อ จา ปี่ ล่าง แนนอ. พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง กงูนา ปี่ ล่าง ญ้า. ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย แน ซฺี้ ชี แฮ้งย้า. แน อามื้อ พาจาว ม้า กงูนา แม่นช่าง ล้างญ้า. กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง ก่ามป่อน กงาบู้ คูง อือ ย้า. กงู ก่ามป่อน กงาบู้ คูง แฮ้ย่า พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาจา แล แฮ้งย้า, กงู นืงบาแก่นจ่าง แฮ้งแม้แน. ยาว นี้ย่า พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้า. จี่ต่าง นี้อือ อางเลิ่ง ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา เป.
ทิตัส เวอ, กงาย่า นางนา นี้เลิ่ง เลิ้งเลิ้ง แน จี่ ปี่ ล่า ซี้ค้า, ไม้ ชฺ้าง พาจาว มางนา เจ่อ ชี อือนา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ เซฺ้อ, ไม้ ม่าอู่บจี่ต่าง นี้อือย่า อางเลิ่ง อางแม่น แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา นาบาตา ย้า จองไจ ปี่ แง.
จ้า อางเลิ่ง อางจ่าง ค้าแต้ ชฺ้าง อางเจ้อซื้บ กา ล้า ชี อางเลิ่ง จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ. แน อางเลิ่ง อางจ่าง โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ปาปาย ซีแล กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, ไม้ เจิ้นเจ้อ บ่ากงา แน จองไจ บ่าจา เป. 10 ชฺ้าง ฮากนา ฮา อางมู เปิ่ง กา ปี่ง อือนา ม่าอู่บ โว. จ้า ม่าอู่บ 2 เทอ เคอ ยาว ยองนา บ่าตี่นบ่าต่อง แล่ โจ. 11 ไม้ นา อางแบ ย้า. ชฺ้าง แฮ้อือ บ่าซือบ่าปลอง แน ยอ ชฺ้าง อางบล่าบ แน. ยองมู นี้ย่า วี่บ่ากกงาไจ คูแง, ยอง อางซี ฮา ชี แฮ้งนา ซู้ม แน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล ทิตัส นา ม่าอู่บ ย้าง
12 ทิตัส เวอ, จาว่าแน กงา อารเทมัส นา บ่าอ่ามมือ ทีคิกัส นา ไจ นางนา ซฺ้า ลือ ปี่ ล่า ยาว. นาง มือ อางไว่ แน กงานา ซฺ้า ลือ ล่า โว เป. นิโคโปลิส อางเมิง นู้ เวอ, ไม้ กงาย่า เย้ง ชี ย่า เป นี้แม้แน. ช่อมย่า นู้เวอ กงาย่า นิโคโปลิส อางเมิง นู้เวอ จี่วีด ไจ จาดื้ง แงแน. 13 ทิตัส เวอ, ทนายความ เศนาส แน อปอลโล เย่ด นา ปล่อง โว. แก้บ้า ย่อ เมอ อางเกิ่งอางก้อ กงาไจ อือ เย่ดนา ซฺ้า ปี่ โว, ไม้ เย่ดนา แก้บ้า ย่อ เมอ อางเกิ่งอางก้อ กงาไจ อือ กูย่างกูเจ้อ แน จา ปี่ง แนนอ. 14 กงู ชฺ้าง อือนา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง เล่นแบ แล่ ปี่ ปาว, ไม้ ยองนา ชฺ้าง ตูกพานลาบ้าบ อือนา ปล่อง ปี่ เซฺ้อ, ไม้ ยอง ชฺ้าง ตูกพานลาบ้าบ อือนา ปล่อง นี้ย่า ยอง จี่วีด แฮ้งนา ฮาย จองไจ จา ปี่ แง.
เปาโล ทิตัส แน ยาง อางมู อือนา ก่ามป่อน ปี่ชี่ ย้าง
15 ทิตัส เวอ, ชฺ้าง คาโคลาโค กงาก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง อือ กงานา ม่า นางนา นี้แม้แน ม่า ปี่ ล่าแง, ยอ นางนา โมงซฺ้า ล่าง แน. ทิตัส เวอ, คริสเตียนม้องน้าม พาจาว มางนา เจ่อ ปาปาย กงูนา ลาก ล่าง อือนา ม่า ล่าโว, กงาย่า ยองนา โมงซฺ้า แงแน.
พาจาว เวอ, ทิตัส แน ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.