3
พระเยซู แน นิโคเดมัส
ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา แง อางเม้ง นิโคเดมัส แน, ยา ฟาริสี อางมู เย, แน ยา สภาแซนฮีดริน โย้เวอ สมาชิก ทื่อม่าง มาง เย.* 3:1 สภาแซนฮีดริน นี้ย่า เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺ้าง อือ สภา อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ย่าง ย้าเย่. สมาชิก คาโคลาโค นี้ย่า 70 คู่น เย. ยองมู นี้ย่า ศาสนา อางลี้บอางล่าว แน อางบานอางเมิง อางลี้บอางล่าว แต่ง คูง เย. แน อางซี ต้าดต่อน คูงเย. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม โรมชฺ้าง ยอคา อือ ยองนา ฮูพลา เย. ยา มู่งคี่ โย้เวอ พระเยซู นา ซฺ้า แล ชีเย, แน นี้แม้แน จี่ ชีเย, “อ่าจาน เวอ, กงู อางแบ คูย้า, พาจาว มาง นางนา ซฺาลือ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า กงูนา ม่าอู่บ ลือ ปี่ ล่าแง แน, ไม้ อ่าซ่าง มาง อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ บ่าฮากงากา, นาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน. พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้ มางก้อง ดื้ง เมินญา, ชฺ้าง แฮ้ม้า ฮาย กงากา แง” แน.
แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชี, “กงา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า, ชฺ้าง อางซฺื่อ บ่ากงา เกิ้ด อือ พาจาวอางเมิง แฮ้งนา บ่ากงา มย้าง” แน.
ยาว นิโคเดมัส มือ พระเยซู นา นี้แม้แน น้าย ชีเย, “ชฺ้าง อางค่อ นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ อางซฺื่อ เกิ้ด แล่แน, อางบา ป่องปอง โย้เวอ ทื่อเทอ อ้องแล อางซฺื่อ เกิ้ด แล่ ยาว อางกงาย ลา?” แน.
พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “กงา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า อ่าซ่าง ล้าง แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง โย้เวอ บ่ากงา เกิ้ด ล้า แง, พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่าอ่อง แล กงากา แน. กงู อางบา อางโบ้ง ก้อง เกิ้ด ลือ ชี นี้ย่า กงู ชฺ้าง อางย่า เพล่อ กาน แง. จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า กงูนา ฮาย พาจาว มาง อางย่า เพล่อ ปี่ ล่าแง. ยาว นา กงา นางนา นี้แม้แน ม่า ล่า ชี่ นี้งนา นืงบาบ่าม่าน โจ! ‘นอ อางซฺื่อ เกิ้ด แล่ คูโว’ แน. ฮ้างม้าน นี้ย่า ล้อเกิ้ง เวอ ตอแอ ซี้ แง, โย้เวอ ย้า ตอแอ แง. นา ฮ้างม้าน อางเซง กงากย่า แง. จ้า นา บ่าแบ ล้อเกิ้ง จาย ตอล้า ชี, แน ล้อเกิ้ง เวอ ตอแอ แงแน. ทื่อช่างกานญา นา บ่าม่า กงากา, ชฺ้าง นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางก้อง บ้าเจอล้อแม้ อางซฺื่อ เกิ้ด กงากา แง” แน.
ยาว นิโคเดมัส นี้แม้แน น้าน ชีเย, “อางเลิ่ง นี้อือเจ้อ บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า กงากา แง?” แน.
10 พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “นาย่า อ่าจาน, นางนา อิสราเอลชฺ้าง อือ นาบทื้อ ล่า คูแง, จ้า นา อางเลิ่ง นี้ อือนา บ่าแบ กาซื้ง ลา? 11 กงา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่าแบ ปี่ ล่าว่า, กงาย่า อางเลิ่ง กงากย่า กงามย้าง ล้า ชี อือ นางนา อู่บน้า ปี่ ล่าย่า. จ้า นองมู นี้ย่า กงา ม่า ล่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู. 12 ซ้ามบา กงา นองนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ล่าเวิม, นอ กงานา บ่าเจ่อ ล่าคู. ท้าว กงา นองนา มู่งท่า อางเลิ่ง แฮ้ง อู่บน้า ปี่ ล่ายาว นอ กงานา อางเจ่อ ไล่ลา? 13 อ่าซ่าง มาง มู่งท่า โย้เวอ บ่าตา แล กางซื้ง, ชฺ้างอางย่า มู่งท่า เวอ จายลือ ชี มางญา มู่งท่า เวอ อางตา แล กางซื้ง แน, กงาย่า ชฺ้างอางย่า มาง ย้าเป. 14 ค้าแต้ เวอ อิสราเอลชฺ้าง อือ ซ่องก่องอางเว่อ โย้เวอ ดื้ง เมอ, ยองนา อื้อล้าง อางปีด ดอก ชี. ยาว พาจาว มาง โมเสส นา อื้อล้าง ทองสัมฤทธิ์ ไจ แต่ง ชี แฮ้ง ล่าไม ท่า โย้เวอ โญก ชี ปี่ชี่, ไม้ ชฺ้าง อื้อล้าง ฮู่บปาน มางนา ฮู ชี อือนา จี่วีด ปูน ปี่ แง แนนอ. ยาว ทื่อช่างกานญา เป กงาชฺ้างอางย่า แฮ้มางนาม แฮ้แม้แน ย้า ล่าไม ท่า เวอ กงา โญก ชี แง. 15 ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค กงานา เจ่อ ล่าคูชี อือนา พาจาว มางก้อง จี่วีดม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ.
16 “แน พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา นาบาตา ลาก แง, แฮ้งย้า ยาง อางย่า ลาก มางนา แน ยาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ปี่ ชี, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค กงานา นืงบาชี ล่า คูชี อือนา ล่าลูก บ่าปี่ กลา, แน ยองนา จี่วีดม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ. 17 พาจาว มาง ยาง อางย่า มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลือ ปี่ชี่ นี้ย่า, ชฺ้าง อือนา อางซี ต้าดต่อน ลือ ปี่ แง บ่าอ่า, จ้า ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ แง.
18 “อ่าซ่าง กงานา นืงบาชี ล่าแง, พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา อางซี บ่าต่าดบ่าต่อน. จ้า อ่าซ่าง กงานา นืงบาบ่าชี่ ล่าแง, พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา อางซี ต้าดต่อน แง, ไม้ ยอ พาจาวอางย่า มางนา นืงบาบ่าชี่ คูวา. พาจาวอางย่า นี้ม้า พาจาว มาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา มาง ย้าเป. 19 ยาว นี้ย่า อ่าซ่าง อางซี แน บ่าซี แน พาจาว มาง ต้าดต่อน ย้าง เป. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางแปล้นอางซ้า อ้องล้าน ญา. จ้า ชฺ้าง นี้ย่า อางวื้งอางว้าง แฮ้งนา อางแปล้นอางซ้า ล่อบ่าปา ลาก คูแง, ไม้ ยอ บ่าแม่น ฮา คูแง. 20 ชฺ้าง คาโคลาโค อางซี ฮา คูชี อือย่า อางแปล้นอางซ้า นา เม้อ คูแง, แน ยอ อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ บ่าอ่องล้า คู, ไม้ อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง ยอง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้ง ฮาย มย้าง ปี่ นา วาม นอ. 21 จ้า ชฺ้าง อางแม่น ฮา คูชี อือ อางแปล้นอางซ้า โย้เวอ อ้องดื้ง ล้า คูแง, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา มย้าง ปี่ง น้อ, ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง นืงบาจาบวา ย้า ฮา คูแง แน.”
พระเยซู แน ยอห์น เย่ด
22 น่อง โย้เวอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อืม ยูเดีย แควน โย้เวอ อ้องแลน คู ชีเย. ยาว พระเยซู ยาง ศิษย์ อือก้อง ทื่งกง่า แน โย้เวอ ดื้ง ชีเย. ยาว พระเยซู ค่องช่าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ชีเย. 23 แฮ้ญ่าม เมอ ยอห์น ชฺ้าง อือนา อายโนน ค่อง แน สาลิม ค่อง ก่องทาง โย้เวอ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แง, ไม้ โย้เวอ ล้าง อางบย่า จา แง. แฮ้งย้า ชฺ้าง อืม ยอห์น ก้อง ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คูชี. 24 นี้เลิ่ง ยอห์น คอก เวอ บ่าอ่อง กาซื้ง เมอ ตอล้า ชีเย.
25 ทื่อนืง จา แง ยอห์น ศิษย์ อือ ยิวชฺ้าง ทื่อม่างนา อางโต ชี่ปู อางลี้บอางล่าว อางเลิ่ง แฮ้ง จี่เจ้ ช่าง ชีเย. 26 แฮ้งเย่ ยอห์น ศิษย์ อืม ยอห์น ก้อง ล้าน คูชี, แน ยอห์น นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “อ่าจาน เวอ, พระเยซู นางนา ซฺ้า ล่าเก่ย นาง พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ชี่ มาง แน ฮา มาง จอร์แดน ล้างบ้า ทื่อปล่าก ป่ากย่า ชฺ้าง อือนา อามือ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แง, แน ชฺ้าง คาโคลาโค อืม ยางนา ซฺ้า แอ คูชี” แน.
27 ยาว ยอห์น มือ นี้แม้แน จี่พอ ชี, “ชฺ้าง นี้ย่า พาจาว มาง ฮา ปี่ง นี้งล่อ ญา กงาฮา แง. 28 นอ กงา จี่ แฮ้งนา อางกงากย่า กางซื้ง ย้า นี้แม้แน, ‘กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า. จ้า พาจาว มาง กงานา ซฺาลือ ปี่ ล่าออน ฮา ชี นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง พระเยซู นา ชา เจ่อ อือนา ซฺ้า ชี ปี่ง แนนอ’ ” แน.
29 “ยา เจ้าบ่าว แม้แน เพล่อ แง. กงา เจ้าบ่าว อางช่าง แม้แน เพล่อ แง. เจ้าสาว ม้า เจ้าบ่าว มาง เฮอ. เจ้าบ่าว แน เจ้าสาว มาง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, เจ้าบ่าว มาง ม่อนซ้า อางเซง แฮ้ง เจ้าบ่าว อางช่าง จูง จา มาง กงากย่า เมอ กย่าง แง. ทื่อช่างกานญา พระเยซู ก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้ง กงากย่า เมอ กงามมือ นาบาตา ย้า กย่าง แง. 30 พระเยซู อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน ชฺ้าง ปีนแตปีนนา เพล่อ แล แง. ยาว กงานา อ่าซ่าง มาง บ่าฮู ล่าเวิม อางกงา ย้า” แน.
31 “พระเยซู มู่งท่า เวอ จาย ลู่งลือ ชี นี้ม้า กูย่างกูเจ้อ ล่อบ่าปา ฮื่อ แง. ยาว กงา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จายล้า ชี นี้ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง นี้ง แอ่ญา จี่เคอ แง, แน กงา ชฺ้างอางเมิง นี้มาง ชฺ้าง เป. 32 พระเยซู ยาง อางเลิ่ง กงากย่า กงามย้าง ชี อือ อู่บน้า ปี่ ล่าง. จ้า ชฺ้าง ยางนา เจ่อ อือย่า บ่าบย่า. 33 จ้า อ่าซ่าง ยาง อางเลิ่ง ม่า ชี แฮ้งนา เจ่อ แง, ชฺ้าง แฮ้ม้า อางเจ่อ ย้า พาจาว ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า จี่ แงแน. 34 ไม้ พาจาว มาง ซฺาลือ ปี่ชี่ นี้ม้า พาจาว มาง จี่ แฮ้งแม้แน จี่ เค่ แง, แน พาจาว ม้า ยางนา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ปลื้ง แน จา ปี่ แง. 35 พาจาว ม้า ยาง อางย่า มางนา ลาก แง, แน ยางนา กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา ปี่ แง. 36 อ่าซ่าง พาจาวอางย่า มางนา เจ่อ แง, ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาจา แล แง. จ้า อ่าซ่าง พาจาว มาง อางย่า มางนา บ่าเจ่อ แง, ยา จี่วีดม้าม้า แฮ้งนา บ่ากงา มย้าง เป, แน พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง” แน.

*3:1 3:1 สภาแซนฮีดริน นี้ย่า เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ยิวชฺ้าง อือ สภา อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ย่าง ย้าเย่. สมาชิก คาโคลาโค นี้ย่า 70 คู่น เย. ยองมู นี้ย่า ศาสนา อางลี้บอางล่าว แน อางบานอางเมิง อางลี้บอางล่าว แต่ง คูง เย. แน อางซี ต้าดต่อน คูงเย. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม โรมชฺ้าง ยอคา อือ ยองนา ฮูพลา เย.