2
คานา ค่อง โย้เวอ ค่าบาล่า ย้าง
ยาว 3 นืง จายล้า แล่ ยาว คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ค่าบาล่า แง. พระเยซู อางบา มาง มือ ค่าบาล่า โย้ คาตา จา แง. พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือนา คาตา เย ค่าบาล่า นู้ ป้า ลือ ปี่ชี่. ยาว อ่างู่น แต่ค่า ย้าง โค คายาว พระเยซู อางบา มาง มือ พระเยซู นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “อ่างู่น แต่ค่า ย้าง โคน ชี” แน.
จ้า พระเยซู ยาง อางบา มางนา นี้แม้แน จี่พอ ชี, “อ่าบา เวอ, กงานา เจิ้นเจ้อ บ่าม่า ฮา ปี่ ล่า แอ แคน โจ. อามื้อ กงา ชฺ้าง อือนา ล่าที่ ฮา มย้าง ปี่ ญ่าม ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง” แน.
แฮ้งเย่ พระเยซู อางบา มาง ย่าเจ่น อือนา นี้แม้แน ม่าย แอ ชี, “ยาง ล้อแม้ ม่า ล่าง แฮ้แม้ ฮา เค่ คู ปาว” แน.
ยาว โย้เวอ ม้ออู้ง อางแอ่ 6 ซื่อ จา เย. ม้ออู้ง นี้ย่า ลอบา ไจ แต่ง ชีเย. ม้ออู้ง กาซื่อ กา นี้ ล้าง 100 ลิตร นี้งล่อซฺ่า กาเย กาน กงาแง, แน ยิวชฺ้าง อือ พิธีล้างชี่ฮาเซฺิ่งซฺ้างปี่ง แฮ้ง ฮา เมอ ไจ เย.
ยาว พระเยซู มือ ย่าเจ่น อือนา นี้แม้แน ม่า เย, “ม้ออู้ง โย้เวอ ล้าง ปลื้ง แน ค้าม กาน คู ปาว” แน. ยอง มือ ม้ออู้ง โย้เวอ ปลื้ง ย้าเย่ ล้าง ค้าม กาน คู ชี.
ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน ม่าย ชี, “ล้าง นี้ง ล่ากานฮูพลาฮู อือนา คู่ย ซฺาแล ปาว” แน.
แฮ้งเย่ ย่าเจ่น อืมมือ ล่ากานฮูพลาฮู อือนา ล้าง ย้าง คู่ย ซฺาแล ชี. ยาว ชฺ้าง ล่ากานฮูพลาฮู มาง ล้าง อ่างู่น แต่ค่า เพล่อ ชี แฮ้ง กงา ต้าง ยาว ยาง มือ เจ้าบ่าว มางนา นี้แม้แน ฮ้าว ม่าย ชี. (ยา บ่าแบ เย อ่างู่น แต่ค่า นี้ย่า ล้อเกิ้ง จายล้า ชี แน. ย่าเจ่น ล้างค้าม แอ ชี อือ ญาเย่ อางแบ คู แน.) 10 “ฮากย่า แต่ค่า อางแม่น แฮ้ง อางด่า โย้เวอ ชฺ้าง ล้า คูชี อือนา ต้าง ม่าว ปี่ เปิน แง. ยาว น่อง เวอ แต่ค่า อางฮู่ อางอี แฮ้ง ฮ้าน ซู แอ แง. จ้า นา แต่ค่า อางแม่น แฮ้ง อามือ เคอ ย้า กอย ชี ชี!” แน.
11 นี้ย่า พระเยซู อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ต่องก่าต่าง ฮา ชีย้าง ย้าเย่, ยาง คานา ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ ดื้ง เมอ, ยาง ศิษย์ อืม พระเยซู นา นืงบาชี คู ชีเย, ไม้ ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง ชี แฮ้ง ปาปาย.
12 โย้ จายล้า แล่ ยาว พระเยซู มือ ยาง อางบา แน ยาง อางแพ้ แน ยาง ศิษย์ อือก้อง ทื่งกง่า แน คาเปอรนาอุม อางเมิง โย้เวอ แอน ชีเย, จ้า โย้เวอ อางมล่าง แน บ่าดื่ง เย.
พระเยซู ชฺ้าง อางเกิ่งก่องฮู อือนา ก่า ย้าง
13 ปัสกาป่อยนืง ชา เคิน ล้า ยาว พระเยซู มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ แลน ชี. 14 ยาว ชฺ้าง อ่ามย่าง ก่อง อือ, แกะ ก่อง อือ, ฮาย่า อางป่อน ก่อง อือ แน ชฺ้าง พลู้ เพ่น ปี่ง อือนา โบสถ์อางฮื่อ กองโค้ง โย้เวอ ดื้ง จา นา มย้าง แล ชีเย. 15 พระเยซู ล่าตื่อ ย่าง ไจ ชฺ้าง แฮ้อือนา ชืก ก่า ฮื่น ปี่ชี่ เย. ยาว อ่ามย่าง แน แกะ อือนา โบสถ์อางฮื่อ อางเง้ โย้เวอ ก่า อ่อกแอ ปี่ชี่. ยาว ชฺ้าง พลู้ เพ่น อือ พลู้ ย่าง ท่อก วี ยาว ยอง โต ย่าง ต่าน เลิง ชีเย. 16 ยาว พระเยซู มือ ชฺ้าง ฮาย่า อางป่อน ก่อง อือนา นี้แม้แน ม่า ชี, “ฮ้าน อ่อกแอ โค โว! พาจาว กงา อางโบ้ง มาง ยู้ม นี้งนา ก้าด บ่าฮา เพล่อ ปี่ โจ!” แน.
17 แฮ้งเย่ ศิษย์ อืม พระคัมภีร์ โย้เวอ จี่ต่าง แต้ม ชี ชี แฮ้ง เย้ง กงาแล่ คูชี. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี,
“กงา พาจาว มาง ยู้ม นา ลาก นี้ย่า กงานา ฮา นืงบาต่องลาบ้าบ ปี่ ล่าง” แน. 2:17 สดุดี 69:9
18 ยิวชฺ้าง ยอคา อืม พระเยซู นา นี้แม้แน น้า คูง เย, “นา บ้าเจอฮาย แฮ้แม้ ฮา แง? กงูนา ฮา มย้าง ปี่ ล่า ปาว, นาย่า พาจาว มางก้อง ม้าม้า ย้า ล่าที่ กงาย จาย ลือ แง” แน.
19 แฮ้งเย่ พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชี, “โบสถ์อางฮื่อ นี้ง พยา โว! ยาว กงา 3 นืง ญา อางซฺื่อ แต่ง เปิน ปี่ แง” แน.
20 ยาว ยิวชฺ้าง ยอคา อืม นี้แม้แน จี่ คูง เย, “โบสถ์อางฮื่อ นี้ง แต่ง เปิน ชี นี้ย่า อางญ่าม 46 ปี ไจ แต่ง ชี. ยาว นา เย้ง ล่า 3 นืง นู้เวอ อางซฺื่อ แต่ง เปิน ปี่ ยาว อางกงา” แน. 21 จ้า โบสถ์อางฮื่อ พระเยซู จี่ เคอ แฮ้ ยาง อางโต แฮ้งนา ฮา จ่าแล่ง เย. 22 พระเยซู ซฺี้ ยาว ว่านที่ 3 เวอ แต่ล้า แล่ เมินญา เย, ยาง ศิษย์ อืมมือ เย้ง กงาแล่ คูชี, พระเยซู นี้แม้แน อางจี่ กางซื้ง ย้า แน. แฮ้งเย่ ยอง พระคัมภีร์ แน พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ คูชี.
23 พระเยซู เยรูซาเล็ม อางเมิง ดื้ง เมอ แฮ้ญ่าม เวอ ปัสกาป่อยนืง เย, ยา อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ อางบย่า เย ฮาย ตอล้า ปี่ชี่. แฮ้งเย่ ชฺ้าง อางบย่า แน ยางนา เจ่อ ล้า คูชี. 24 จ้า พระเยซู มือ ยองนา นืงบาบ่าชี่ เย, ไม้ ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางแบ กงากา เย. 25 ชฺ้าง อางเลิ่ง นี้ย่า อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่ากงา ม่า คา, ไม้ ยา ชฺ้าง อือ ก่ามกืด แฮ้งนา อางแบกงากา.

2:17 2:17 สดุดี 69:9