ยอห์น พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชีย้าง
ยอห์น
ยอห์น ปาบ แต้ม ชี ม้า ยอห์น อางโต ย่าง ย้า. ยอห์น ย่า พระเยซู ศิษย์เอก 12 คู่น เวอ ศิษย์ ทื่อม่าง มาง ย้า, แน ยา ยากอบ อางแพ้ มาง ย้า. ปาบ นี้ปาบ ยอห์น ฮายแบ ปี่ แง, พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง อางย่า, แน ยา ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า ปี่ ฮู มาง ย้าแน.
1
พาจาวจี่ต่าง ย่าง
ต่องก่า เวอ ชฺ้างอางเมิง นี้ง บ่าจา แน ฮา เมอ พาจาวจี่ต่าง นี้ อางจา ลามแลว ย้า, พาจาวจี่ต่าง นี้ พาจาว มาง ก้อง ดื้ง แง, แน พาจาว แน ทื่อช่างกานญา. จี่ต่าง นี้ย่า ต่องก่า เวอ ชฺ้างอางเมิง บ่าจา แน ฮา เมอ ย้า พาจาว มาง ก้อง จา แง. พาจาว ม้า ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี. ทื่อย่างทื่อเจ่อ แนม บ่าจา พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง บ่ากงา ไจ แต่ง แน. กูย่างกูเจ้อ อือ จี่วีด นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง โย้เวอ จายล้า แง. พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮา มู่งท่า กงามย้าง ปี่ แง. อางแปล้นอางซ้า นี้ย่า อางวื้งอางว้าง โย้เวอ ท่อ แล ปี่ แง, จ้า อางวื้งอางว้าง นี้ย่า อางแปล้นอางซ้า มางนา บ่าก่าจ่ากงากา.
พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง อางเม้ง ยอห์น* 1:6 ยอห์น นี้ม้า ปาบ นี้อาน แต้ม ชี มาง บ่าอ่า. ยา พระเยซู ย่าช่างม้องน้าม พิธีบัพติศมา ฮา ฮู มาง เย. แน ชี่ มางนา ยาง อางเลิ่ง แฮ้ง ม่า ลือ ปี่ แง. ยอห์น ชฺ้าง อือนา อางแปล้นอางซ้า อางเลิ่ง นี้ง ม่า ลือ แง, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ยาง อางเลิ่ง ม่า ลือ ชี แฮ้ง เจ่อ ปี่ แง แนนอ. ยอห์น อางโต นี้ย่า อางแปล้นอางซ้า มาง บ่าอ่า. จ้า ยา อางแปล้นอางซ้า มาง อางเลิ่ง แฮ้ง ม่า ลือ แง. อางแปล้นอางซ้า ม้าม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางแปล้น ปี่ นี้ย่า, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อามือ ลือ แง.
10 พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ลู่ง ดื้ง ลือ ชี. พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ ชฺ้างอางเมิง แต่ง เวิม, จ้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือย่า พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าแบกงากา. 11 พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง พาจาว มาง ชฺ้าง อางเจ้ออางจาด แช้ยู้ ชี อือ อางมู โย้เวอ เคิน ลือ เวิม, ยองมู แฮ้ง พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู. 12 จ้า อ่าซ่าง พาจาวจี่ต่าง แฮ้งนา เจ่อ แง, พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ แง. 13 ชฺ้าง อือ พาจาว มาง อางย่า กงาเพล่อ นี้ย่า ยอง เกิ้ดลือ เมอจาย กงาเพล่อ บ่าอ่า, จ้า ยอง พาจาว มางนา เจ่อ ยาว พาจาว มาง ยองนา ฮาย ยาง อางย่า เพล่อ ปี่ง แน จี่วีด อางซฺื่อ ปี่ แง.
14 พาจาวจี่ต่าง นี้ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. ยาง อางเม้ง พระเยซู แน เป. ยา กงูมู นู้เวอ จี่วีด ไจ แง. พาจาวจี่ต่าง นี้ ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง อือ แน อางซืออางปลอง อางเลิ่ง อือ ปลื้ง ย้า จา แง. กงู ยาง ล่าที่ อางฮื่อ แฮ้ง กงามย้าง คูย่า. ยาว นี้ย่า กงูนา ฮา แบ ปี่ ล่าแง, ยา พาจาว มาง ก้อง ล่าที่ กงาบู้ ชี, แน ยา พาจาวอางย่า ทื่อม่าง แน ชี่ มาง ย้า แน. 15 ยอห์น พาจาวอางย่า มาง อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ม่า แง. ยา อางเซง บื้ง แน นี้แม้แน จี่ แง, “ชฺ้าง กงา น่อง เวอ ลือ ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง, ไม้ ยา ค้าแต้ เวอ ย้า จี่วีด จา ล้าน ชี, กงา บ่าเกิ่ด ฮู่ เวอ ย้า” แน.
16 ยางก้อง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง อือ ปลื้ง ย้า จา แง. นี้งย้า กงูมู คาโคลาโค นี้ง ยางก้อง ก่ามป่อน กงาบู้ แง, แน กงู ยางก้อง ก่ามป่อน กงา เวิม กงาแล แล่แง. 17 พาจาว ม้า อางลี้บอางล่าว แฮ้ง โมเสส 1:17 โมเสส ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ยิวชฺ้าง อือนา แต้ม ปี่ ชี มาง. ก้อง ปี่ ลือ ปี่ชี่, จ้า พาจาว ม้า ยาง ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง แฮ้ง แน อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง พระเยซูคริสต์ ก้อง ปี่ ลือ ปี่ชี่. 18 อ่าซ่าง มาง พาจาว มางนา บ่ากงามย้าง กางซื้ง, พาจาวอางย่า ทื่อม่าง แน ชี่ มาง ญา พาจาว มางนา กงามย้าง ชี. ยา พาจาว มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี. ยา พาจาว ยาง อางโบ้ง มาง ก้อง แท้ แน ดื้ง แง. ยาว ยา กงูนา ฮาย พาจาว มางนา แบกงา ปี่ ล่าแง.
ยอห์น พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว ย่าง
(มธ. 3:1-12; มก. 1:2-8; ลก. 3:15-17)
19 ทื่อนืง จา แง เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ยิวชฺ้าง ยอคา อือ ปุโรหิต มู แน เลวี มู อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ชี่. ยาว ยองนา ม่า ยอห์น นา นี้แม้แน น้า ปี่ชี่ “นา อ่าซ่าง?” แน.
20 ยาว ยอห์น มือ อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าโชง เย. ยาง ปล้อง แน นี้แม้แน ม่า ชีเย, “กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มาง บ่าอ่า” แน.
21 ยองมู ย่าง นี้แม้แน น้าน แล่ชี่ เย, “แฮ้แม้ยาว นา อ่าซ่าง เวอ? นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ 1:21 เอลียาห์ ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิ่ด ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยาว น่อง โย้เวอ 900 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิ้ด ลือ ชี. อางซฺื่อ เกิ้ด แล่ชี่ มาง ลา?” แน.
ยอห์น มือ “บ่าอ่า” แน จี่พอ ชีเย.
ยาว ยอง นี้แม้แน น้าน แล่ชี่ เย, “อ้าว นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โมเสส มอ ชี ชี มาง ล่า กาญ่าม เวอ เกิ้ด ลือ แง?” แน.
ยอห์น มือ “บ่าอ่า” แน พอ ชีเย.
22 ยองมู ย่าง ยอห์น นา นี้แม้แน น้าน แล่ชี่ เย, “ท้าว นา อ่าซ่าง ม้าม้า เวอ? กงูนา ม่า ล่าว แล, ยาว กงูม ชฺ้าง กงูนา ซฺาลือ ปี่ ล่า ชี่ อือนา ม่า แล แง, นา อ่าซ่าง” แน.
23 ยาว ยอห์น พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อิสยาห์ § 1:23 อิสยาห์ ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิ่ด ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยาว น่อง โย้เวอ 600 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิ้ด ลือ ชี. มาง จี่ต่าง แฮ้ง ไจ นี้แม้แน จี่พอ ชีเย,
“กงา อางเลิ่งอางล่าว นี้ย่า พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี เป,
กงา ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ นี้แม้แน ป่าว แง,
‘จี่วีดอางซื้ง มาง อามือ ชาลือ แง. ยาง เคอ ลือ แฮ้นืง ปีนแตปีนนา แน ล่อ คูโว.
ค่องช่าง อือ ก่าซ้าด มาง ชา ล้า เมอ แก้บ้า แต่ง ล่อ แฮ้งแม้แน.’ ” 1:23 อิสยาห์ 40:3
24 ยาว ชฺ้าง ฟาริสี มู อือ ซฺาลือ ปี่ชี่ อืม. 25 ยอห์น นา นี้แม้แน น้า ชี, “นา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ชี่ มาง บ่าอ่า, แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์ อางซฺื่อ เกิ้ด แล่ชี่ มาง บ่าอ่า, แน นา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู โมเสส มอ ชี ชี มาง บ่าอ่า. แฮ้แม้แนยาว นา บ้าเจอฮาย ค่องช่าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แง?” แน.
26 แฮ้งย้า ยอห์น นี้แม้แน จี่พอ ชี, “กงา ล้าง แฮ้ง ไจ พิธีบัพติศมา ฮา แง. จ้า นู้เวอ ทื่อม่าง จา แง. นอ ยางนา บ่าแบกงากา. 27 ชฺ้าง นี้ม้า กงา น่อง เวอ ลือ แง. จ้า ชฺ้าง แฮ้ม้า กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง. กงา อางโต นี้ย่า ยางนา แค้บ ล่าตื่อ พื้ออ่อก ปี่ เวิม บ่าซูม” แน.
28 อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้ย่า จอร์แดน ล้างบ้า มู่งนื่งอ่อกป่ากย่า ตอล้า ชี, แน ยอห์น ล้างบ้า นี้มางก้อง เวอ ย้า ชฺ้าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ แง, แน ยอห์น พิธีบัพติศมา ฮา แฮ้ย่า เบธานี ค่อง เวอ อางแท้.
พระเยซู พาจาว มาง แกะอางย่า มาง ย้า
29 ยาว ทื่อนืง จายล้า แล่ยาว พระเยซู มือ ยอห์น นา ย่อ อ้องซฺ้า แอ ชี. ยาว ยอห์น มย้าง เมอ นี้แม้แน จี่ ชี, “ฮูปาว! ชฺ้าง นี้ม้า พาจาว มาง แกะอางย่า ม่าง ย้า, ยา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง. 30 ชฺ้าง นี้มาง ย้าเป กงา นี้แม้แน จี่ เคอ ม้า, ‘ชฺ้าง ทื่อม่าง จา แง กงา น่อง เวอ ลือ แง, ยา กงา ล่อบ่าปา ฮื่อ แง, ไม้ ยา กงา บ่าเกิ่ด ฮู่ เวอ ย้า จี่วีดแต่จา ชี’ แน. 31 กงา บ่าแบ ยา อ่าซ่าง แน. ยาว กงา อิสราเอลชฺ้าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ นี้ย่า, ไม้ ยองนา ฮา แบ ปี่ แง, ยา อ่าซ่าง” แน.
32 ยาว ยอห์น นี้แม้แน ม่า แล่ชี่, “กงา มย้าง แอ พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ฮาย่า อางป่อน แม้แน แต่ง แล่ยาว ยางก้อง ปย้าม แป่ก ลือ ชีแน. 33 กงา บ่าแบ ค่าพ่าย่า นี้ม้า อ่าซ่าง แน, จ้า พาจาว กงานา ม่า ชฺ้าง อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ล่าชี่ ม้า กงานา นี้แม้แน ม่า ล่าง, ‘อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง อ่าซ่าง ก้อง ดื้ง ลือ แง, แฮ้มาง ย้าเป อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง ไจ ชฺ้าง อือนา พิธีบัพติศมา ฮา ปี่ ฮู ม้า’ แน. 34 กงา อางเลิ่ง นี้เลิ่ง ตอล้า ชี นี้งนา กงา แมนือ นี้ง ย้า มย้าง แอ, แน กงา นี้แม้แน อางจี่ กงากา, ‘ค่าพ่าย่า นี้ม้า พาจาว มาง อางย่า’ ” แน.
ชฺ้าง ต่องก่า เวอ พระเยซู ศิษย์ เพล่อ คูชี อือ
35 น่องนืง โย้เวอ ยอห์น ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด ก้อง ทื่งกง่า แน จูง ชี. 36 ยาว พระเยซู ย่อ ไก แล นา มย้าง เมอ ยาง มือ นี้แม้แน จี่ ชีเย, “แฮ! แฮ้มาง มา พาจาว มาง แกะอางย่า ม้า” แน.
37 ยาว ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว เย่ด พระเยซู ก้อง ย่อ เค่ แลน ชี. 38 พระเยซู น่องน่อง เวอ พลาบ ฮู ยาว เย่ด ย่อ เค่ ล้า นา มย้าง เมอ นี้แม้แน น้าน ชี, “บ้าเจอ ซฺ้า กว่า แง?” แน.
เย่ด มือ นี้แม้แน นาย ชี, “อ่าจาน เวอ, นา ล้อเกิ้ง ดื้ง แง?” แน.
39 พระเยซู มือ นี้แม้แน พอ ชี, “เค่ ฮูย ล้า ปาว” แน. เย่ด มือ ยาง จาดื้งย้า เวอ เค่ แลน ชี. แฮ้ญ่าม เมอ 4 โมง มู่งคี่ล้าก้า เย. นี้แม้แนยาว แฮ้ นืง ทื่อนืง ปลื้ง ย้าเย่ เย่ด พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง ชี.
40 ชฺ้าง 2 คู่น โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง อางเม้ง แฮ้ย่า อันดรูว์ แน เย. อันดรูว์ เมอ อางอ้าย จา แง, ยาง อางอ้าย มาง อางเม้ง ซีโมนเปโตร แน เย. 41 ต่องก่า เวอ อันดรูว์ ฮา ชี แฮ้ย่า ซฺ้อก แน ยาง อางอ้าย ซีโมน มางนา ซฺ้า แอ ยาว นี้แม้แน ม่า แอ ชี, “กงา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ปี่ ชี่ มางนา มย้าง ยา!” แน.
42 ยาว อันดรูว์ มือ ซีโมน นา ซฺื่ย พระเยซู นา ซฺ้า แล ชีเย. ยาว พระเยซู ซีโมน นา มย้าง เมอ ยางนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “นา ยอห์น อางย่า มาง อ่าลา? ชฺ้าง อือ กาญ่าม เวอ นางนา เคฟาส แน ฮ้าว ล่าง เป.” แน. (เคฟาส นี้ย่า ลอบา นา ฮา แง. เปโตร ลอบา นา ฮา แฮ้งแม้แน ย้า.)
43 น่องนืง ม้า พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ แลน ชี. ยาว ฟีลิป นา มย้าง แล ชี. ยาว ยาง ฟีลิป นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “กงาก้อง เค่ ล้าน โว!” แน. 44 ฟีลิป ย่า อันดรูว์ แน เปโตร เย่ด แม้แน ย้า เบธไซดา อางเมิง เวอ จายล้า ชี. 45 ยาว ฟีลิป นาธานาเอล นา มย้าง เมอ ยาง มือ นี้แม้แน ม่า ชี, “กงา โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ชฺ้าง แต้ม เคอ ชี มางนา กงา มย้าง ยา, ยาง อางเม้ง เยซู แน, ยา นาซาเร็ธชฺ้าง แน ยา โยเซฟ อางย่า” แน.
46 แฮ้งเย่ นาธานาเอล มือ นี้แม้แน ฟีลิป นา น้าน ชี, “นาซาเร็ธ ค่อง โย้เวอ บ้าเจอ อางเกิ่ง อางแม่น จายล้า กงากา แง?” แน. ยาว ฟีลิป มือ นี้แม้แน จี่พอ ชี, “เค่ ฮู ลือ ปาว” แน.
47 ยาว พระเยซู นาธานาเอล อ้องล้า นา มย้าง ยาว ยาง นี้แม้แน จี่ เย, “นู้เวอ จาน ญา, อิสราเอลชฺ้าง ม้าม้า อางซืออางปลอง ม้า” แน.
48 แฮ้งเย่ นาธานาเอล มือ พระเยซู นา นี้แม้แน น้าน ชี, “นา กงานา ล้อแม้ แบ ล่า กงากา แอ?” แน.
ยาว พระเยซู มือ นี้แม้แน จี่พอ ชีเย, “กงา นางนา มย้าง ล่าแอ่ นาง ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง ต่องก่า ดื้ง จา เมอ, ฟีลิป นางนา บ่าฮ่าว ล่า เมอ ย้า” แน.
49 แฮ้งเย่ นาธานาเอล นี้แม้แน จี่พอ ชี, “อ่าจาน เวอ, นา พาจาว อางย่า มาง แน อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด มาง ย้า” แน.
50 ยาว พระเยซู นี้แม้แน จี่ ชีเย, “นาง กงานา เจ่อ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา นางนา ซื่อไค่มี้ล่อก ป่าง ต่องก่า โย้เวอ มย้าง ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย อ่าลา? นา อางเลิ่ง อางฮื่อ นี้ล่อบ่าปา กงา มย้าง แล่แง” แน. 51 ยาว พระเยซู นี้แม้แน จี่ แล่ชี่ เย, “กงา นองนา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่า แบ ปี่ ล่าว่า, มู่งท่า แฮ้ง พอง อ่อกล้า ยาว นองมู นี้ย่า พาจาว มาง เท่วาด่า อือนา, กงาชฺ้างอางย่า เพล่อ ชี นี้มาง ล้าก้า นู้เวอ ลู่งลู่ง ตาตา แน ฮา นา กงามย้าง แง” แน.

*1:6 1:6 ยอห์น นี้ม้า ปาบ นี้อาน แต้ม ชี มาง บ่าอ่า. ยา พระเยซู ย่าช่างม้องน้าม พิธีบัพติศมา ฮา ฮู มาง เย.

1:17 1:17 โมเสส ย่า พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ยิวชฺ้าง อือนา แต้ม ปี่ ชี มาง.

1:21 1:21 เอลียาห์ ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิ่ด ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยาว น่อง โย้เวอ 900 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิ้ด ลือ ชี.

§1:23 1:23 อิสยาห์ ค้าแต้ เวอ ยอห์น บ่าเกิ่ด ฮู่ โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู. ยาว น่อง โย้เวอ 600 ปี ล่อซฺ่า จายล้า แล่ ยาว ยอห์น เกิ้ด ลือ ชี.

1:23 1:23 อิสยาห์ 40:3