24
พระเยซู แต่ล้า ชีย้าง
(มธ. 28:1-10; มก. 16:1-8; ยน. 20:1-10)
ลองนืง ซอทา อางด่า เวอ, ค่าบาย่า อืม อางเกิ่ง อางฮ้อม ซฺ้า ชี ชีย้าง ท้าม โย้เวอ ฮ้าน แอน คู ชีเย. ยาว ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ ลอบา พี่ ชี ย่าง ล่าน อ่อก ชีแน มย้าง ชี. ยองมู ย่าง ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ อ้องแลน คู ชีเย, จ้า พระเยซู ศพ นา บ่ามย่าง เย. ยาว ยอง นืงบา โย้เวอ เย้ง คูง เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน, ทื่อชี่ด ยาว ค่าพ่าย่า 2 คู่น อางก่าอางตูม ป่อนล่อนช่อน แน ตูม แล่ยาว ยอง ก่องทาง เวอ จูง ล้า ชีเย. ยองมู ย่าง แค คู ยาว ป่าตูคู นื้งชฺ่า โย้เวอ แมก่า บอกแป่ก คู ชีเย, ยาว ค่าพ่าย่า 2 คู่น มาง เย่ด ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “นอ ชฺ้างซฺี้ ดื้งย้า นู้เวอ บ้าเจอฮาย ชฺ้างอางแต่ นา ซฺ้า กว่า คูแง? พระเยซู นู้เวอ บ่าดื่ง กาน ยา แต่ลาน ญา. อางจามกงา กา ย้าล่า, กาลิลี แควน โย้เวอ จา เมอ พระเยซู นี้แม้แน จี่ แง, ‘ชฺ้างอางย่า มางนา ชฺ้าง อางบล่าบ อือ ชู ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด แง. ยาว ยา 3 นืง โย้เวอ แต่ล้า แล่แง’ ” แน. แฮ้งเย่ ค่าบาย่า มู อืม เย้ง กงา แล่ คูชี.
ยองมู ย้าง อางไว่อางคย้าง ย้าเย่ พ่าวแล ศิษย์เอก 11 คู่น อือนา แน ศิษย์ ทื่อบ่า อือนา อางเลิ่ง คาโคลาโค แฮ้ง อู่บน้า ปี่ชี่. 10 ค่าบาย่า มู นี้เลิ่ง อู่บ ชีอือ, มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มาง, โยอันนา, มารีย์ ยากอบ อางบา มาง แน ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือ คาตา ย้าเย่. 11 จ้า ศิษย์เอก อือ แน ศิษย์ ทื่อบ่า อือ ค่าบาย่า อือ จี่ แฮ้งนา บ่าเจ่อ คูเย, แน อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า แน ฮา คูงเย. 12 จ้า เปโตร มือ ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ ฮื่น ฮูน แล ชีเย. ยาง บอก ฮู เมอ ยา พ้า อางป่อน อางฮู่ อางจา พระเยซู ศพ โย้เวอ ปาน ชีย้าง กลา จา นา มย้าง กาน ชีเย, ยาว ยาง อ่อก ลือ เมอ เย้ง เย บ้าเจอ ตอล้า ชี แน.
เอมมาอูส ค่อง เวอ แล ย้าง
(มก. 16:12-13)
13 แฮ้นืง พระเยซู ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ด เอมมาอูส ค่อง เวอ ย่อ แอน ชีเย, เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ จาย เอมมาอูส ค่อง เวอ แล นี้ย่า 11 กิโลเมตร นี้งล่อ เย. 14 ยาว เย่ด อางเลิ่ง คาโคลาโค ตอล้า ชี แฮ้ง จี่ กางเย. 15 ยาว พระเยซู เย่ด ก้อง แท้ ย้า ย่อ อ้องล้า ชี, ยาว เย่ดก้อง ทื่งกง่า แน ย่อ แลน ชี. 16 จ้า พาจาว มาง เย่ดนา ฮาย พระเยซู นา บ่าแบกงากา แน ฮาย ปี่ชี่ เย. 17 ยาว พระเยซู นี้แม้แน น้าน ชีเย, “ไน้ บ้าเจอ อางเลิ่ง จี่อู้ กาแง?” แน. เย่ด มือ ย่อ ย่าง ว่าง ชีเย, แน เย่ด แมก่า นี้ย่า บ่าม่อนบ่าซ่า เย. 18 ยาว พระเยซู ศิษย์ ทื่อม่าง อางเม้ง เคลโอปัส แน ชี่ มาง นี้แม้แน พอ ชีเย, “เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ 2-3 นืง จานช่าชี่ นู้เวอ อางเลิ่ง ตอล้า ชี นี้ย่า นาง ญา จา แง บ่าแบ” แน.
19 แฮ้งเย่ พระเยซู นี้แม้แน น้าท้าม ชี, “บ้าเจอ ตอล้า ชี?” แน.
ยาว เย่ด นี้แม้แน พอ ชีเย, “ไม้ เยซู นาซาเร็ธชฺ้าง มางก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้ง ยาว. ยา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เป. พาจาว มาง แน ชฺ้าง อือย่า กงามย้าง คูง ญา, ยาง จี่ต่าง แน ยาง อางเลิ่ง ฮา ชี่อือ นาบาตา ล่าที่ อางจา แน. 20 จ้า ปุโรหิต ยอคา แน กงู ยอคา อือย่า, พระเยซู นา ผู้ว่า มางนา ชู ซฺาแอ ชี, ไม้ ยางนา อางซี ต้าดต่อน แซ่ ปี่ แงแน. ยาว ตาฮ้าน อืม พระเยซู นา ไม้กางเขน ท่า โย้เวอ ตื่อตี้ด ชี. 21 อางด่า เวอ กงู เย้ง ชี คูแอ, พระเยซู พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ มาง แน. แน ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา ลือ ปล่อง ลือ แงแน. จ้า ยา ซฺี้ 3 นืง เคิน ญา. 22 ยาว มี้นืง กงู อางมู นู้เวอ ค่าบาย่า ทื่อบ่า อือย่า, ซอทาอางด่า เวอ ย้า ท้ามชฺ้างซฺี้พูมย้า โย้เวอ แลน คูชี. ยาว ยอง พ่าว ลือ กงูนา ฮาย นืงบาม่าน ปี่ ล่า คูแง, ไม้ ยอ กงูนา นี้แม้แน อู่บน้า ปี่ ล่าง. 23 ยองมู นี้ย่า พระเยซู ศพ แฮ้งนา บ่าซฺ่า มย้าง กา. แน ยอ กงูนา นี้แม้แน ม่า แล่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า เท่วาด่า 2 องค์ นา มย้าง คูชี แน. เท่วาด่า มาง เย่ด ยองนา ม่า ชี, เยซู อามืม จี่วีด อางจา แน. 24 กงู อางมู เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อืม ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ ฮื่น ฮูน แล คู ยาว, พระเยซู ศพ แฮ้งนา บ่ามย่าง ม้าม้า ย้า, ค่าบาย่า แฮ้อือ ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า” แน.
25 ยาว พระเยซู นี้แม้แน จี่ เย, “ไน้ย่า บ้าเจอ นา จ่าง คาแน้? บ้าเจอ ไน้ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ม่า แฮ้งนา บ่าเจ่อ แน. 26 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ เจ้ง ย้า นี้แม้ ม่า ชี ชี, ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ยู้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ ม้า อางตูกอางพาน กงาโอ้ด เปิน แง. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว ม้า ยางนา โญกจ่าญ่อจ่า แง.” 27 ยาว พระเยซู มือ อางเลิ่ง คาโคลาโค มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ, โมเสส แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ ยางนา จี่ เคอ ชี แฮ้ง อู่บน้า ปี่ชี่ เย.
28 เอมมาอูส ค่อง โย้เวอ ชา เคอ เมอ, พระเยซู มือ ย่อ ไก ลาม แลน ชี ป้าค้า จ้างจ่าแล่ง เย. 29 ยาว เย่ด พระเยซู นา ป้า ดื้ง ปี่ชี่ เย, แน นี้แม้แน ม่า เย, “มู่งคี่ล้าก้า เคอ ตืกตืก กาชา, ชา วื้ง ย้าง ญา จา แง, ไกง้ก้อง ซ่าว ดื้ง ปาโน” แน. พระเยซู มือ เย่ดก้อง ซ่าว ดื้ง น้าว.
30 ยาว ยอง ฮ่าง ดื้ง จ่า จา เมอ, พระเยซู มือ ค้านู้มป่าง ย่าง กอย ท่าม แล่ ยาว พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี, ยาว เย่ด นา ค้านู้มป่าง ย่าง ชีด ปี่ ชีเย. 31 ยาว พาจาว มาง เย่ดนา ฮาย พระเยซู นา จาม กงากา ปี่ ชีเย. ยาว พระเยซู มือ โปยว กา ชีเย. 32 ยาว เย่ด มือ จี่ ลางกา ชี นี้แม้แน, “นี้ล้อมช้าว ไกง้ ย่อ ลือ เมอ, พระเยซู พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิ่ง อือ อู่บน้า ปี่ ล่า เมอ, ไกง้ กย่างม่อนซ้า แง” แน.
33 ยาว เย่ด มือ อางไว่อางคย้าง เย ทานล้า ยาว, เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว แอน แล่ชี่. ยาว ศิษย์ 11 คู่น อือ แน ศิษย์ ทื่อบ่า อือ ช้อน กา จา นา มย้าง ชีเย. 34 ยาว โย้เวอ ชฺ้าง ช้อน กา ชี อืม เย่ดนา ม่า ชีเย นี้แม้แน, “พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง ม้า แต่ล้าน ชี ม้าม้า ย้า! พระเยซู ยา เปโตร นา มย้าง ปี่ชี่” แน.
35 ยาว เย่ด มือ เย่ด แก้บ้า ย่อ เมอ อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้ง อู่บ ชีเย, แน ยองนา นี้แม้แน อู่บน้า ปี่ชี่ เย, เย่ด พระเยซู ค้านู้มป่าง เคลิก ปี่ เมอ ยา ยางนา จาม กงากา ชี แน.
พระเยซู ยาง ศิษย์ อือนา มย้าง ปี่ชี่ ย้าง
(มธ. 28:16-20; มก. 16:14-18; ยน. 20:19-23; กจ. 1:6-8)
36 เย่ด อางเลิ่ง แฮ้ง อู่บ จา เมอ, พระเยซู ยองมู โย้เวอ จูง ลือ ชีเย, แน นี้แม้แน จี่ ชีเย,
“จาบื่อดื้งบื้อ แน จา คู โว!” แน.
37 ยาว ยอง มือ แค แล่ คู ชีเย, ไม้ แด่ย่า นา มย้าง ชี แน เย้ง เย. 38 ยาว พระเยซู ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “บ้าเจอฮาย แค แง? บ้าเจอ บ่าเจ่อ คู แน. 39 กงา ล่าปู่ แน ล่าคื่อ นู้ ฮู ปาว, นี้ กงา อางโต ย่าง ม้าม้า ย้า บ่าเจ่อ ยาว ชู ฮู ปาว แน แบ คาไล แด่ย่า บ่าอ่า แน, ไม้ แด่ย่า นี้ อางม้า แน อางกง่าว บ่าจา นอง กงานา มย้าง ล่าง แม้” แน.
40 จี่ เปิน ยาว, พระเยซู ยาง ล่าปู่ แน ล่าคื่อ ย้าง ยองนา ฮู ปี่ ชีเย. 41 ยาว ศิษย์ อืม กย่าง คูง เย. แน นาบาตา นืงบาม่าน คูง เย. ยอ อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นา อางเลิ่ง ม้าม้า แน บ่าเจ่อ คู เย. ยาว พระเยซู นี้แม้แน น้าน ชีเย, “บ้าเจอ จฺ่าเซฺ่อ จา แง?” แน. 42 แฮ้งเย่ ยอง ยางนา ล่องแต่ คาง ทื่อม่าง ปี่ ชี. 43 ยาว พระเยซู มือ ยอง ล้าก้า เวอ จฺ่า ฮู ปี่ ชีเย.
44 ยาว ยาง ยองนา นี้แม้แน จี่ช่าง ชี, “ค้าแต้ กงา นองก้อง ดื้ง เมอ, กงา นองนา ม่า ล่าย่า กงา อางเลิ่ง คาโคลาโค โมเสส อางลี้บอางล่าว แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว, ปาบ แน สดุดี ปาบ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ ม้าม้า ย้า ตอล้า แง” แน.
45 ยาว พระเยซู ยองนา ฮาย พระคัมภีร์ โย้เวอ อางเลิ่ง แต้ม ชี ชี แฮ้ง แบ ปี่ชี่ เย. 46 พระเยซู ยองนา ม่าย ชี นี้แม้แน, “พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, กงาย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ลือ ชี มาง ย้า. กงาย่า กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แง, แน กงา ซฺี้ ยาว วันที่ 3 โย้เวอ แต่ล้า แล่ง. 47 ยาว นอย่า กงา ล่าที่ นี้ง ไจ, ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือนา กงา อางเลิ่ง นี้ง ป่าว ม่ายแบ ปี่ แง. ไม้ ยองนา นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง ปี่ ยาว อางบล่าบ กงาปูน ปี่ แง แนนอ. แน เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ต่องก่าต่าง ป่าวม่า เป. 48 ยาว นองมู นี้ย่า นี้เลิ่ง โค ย้า กงาแบ กงามย้าง แง, นี้แม้แนยาว นอย่า อางเลิ่ง คาโคลาโค กงามย้าง ชีนี้ง ฮากนา อู่บน้า ปี่ โว. 49 ยาว กงาย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา นองก้อง ซฺาลือ ปี่ แน. อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ม้า อ่าโบ้งพาจาว นองนา ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี่ ย้างย้า นองนา ปี่ ล่า แงแน. จ้า นอ เยรูซาเล็ม อางเมิง นู้เวอ ล่อ ดื้ง คู ปาโน, มู่งท่า โย้เวอ อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงาบู้ เมอ เคอ” แน.
พระเยซู มู่งท่า พ่าว แล แล่ ชีย้าง
50 พระเยซู ยองนา เบธานี ค่อง เวอ ซฺื่ยแล ชีเย, ยาว ล่าปู่ โญก แล่ยาว ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ชีเย. 51 ยาว พระเยซู ก่ามป่อน ปี่ เมอ พาจาว มาง ยางนา มู่งท่า โย้เวอ แล ปี่ชี่ เย. 52 ยาว ยอง พระเยซู นา บอกไว้ คู ชีเย, ยาว เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าวแล คู ชีเย, ยอ นาบาตา เย่ กย่าง คู แง. 53 ยาว ยอง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ กูนืง ย้า แอน คู ชี, ยาว ยอง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชีเย.