2
พระเยซู เกิ้ด ชีย้าง
(มธ. 1:18-25)
แฮ้ญ่าม ก่าซ้าดยอคา ทื่อม่าง จา เย, ยาง อางเม้ง ซีซาร์ ออกัสตัส แน. ยา ประเทศ โรม คาโคลาโค แฮ้ง ฮูพลา แง. ยา ยาง ย่าเจ่น อือนา ม่าย ชี, ยาง ชฺ้าง คาโคลาโค ฮูพลา อือนา ดาบ ยาว, ยอง อางเม้ง แฮ้ง ปาบ เวอ แต้ม กาน โว แน. (นี้เทอ ชฺ้าง ดาบ ชี นี้ย่า, ประเทศ โรม ต่องก่าต่าง ชฺ้าง อือนา ยอง อางเม้ง แฮ้ง ปาบ เวอ แต้ม กาน ย้างเย่. นี้แม้ ฮา ชี นี้ย่า ผู้ว่า คีรินิอัส ซีเรีย อางเมิง ฮูพลา เมอ ตอล้า ชีเย.) ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อืม ค่อง พ่าว แล อางเม้ง แต้ม แล คู ชีเย.
แฮ้งเย่ โยเซฟ ก่าซ้าด ดาวิด ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มาง, ก่าซ้าด ดาวิด ค่องเกิ่ด โย้เวอ พ่าว แอน แล่ชี่. ยา นาซาเร็ธ ค่อง กาลิลี แควน โย้เวอ จาย เบธเลเฮม ค่อง ยูเดีย แควน โย้เวอ แอน ชีเย. แน โยเซฟ มารีย์ ยาง คู่นซู่ มางนา คาตา เย ซฺื่ยแอ, ยาว ปาบ เวอ อางเม้ง แต้ม กาน แอ ชี. แฮ้ญ่าม เมอ มารีย์ อู่ปู่ม เย, แน ยาง ป่องปอง แฮ้ ฮื่อ กาชา เย. เย่ด โย้เวอ เคอ แล เมอ, มารีย์ อางย่า เกิ้ด ญ่าม ย่าง เคิน ล้า ชีเย. แน ดื้งย้า ซฺ้า กว่า ยาว บ่าจา แม้แน, เย่ดมือ อ่ามย่าง คอก คล้าว เวอ ดื้ง แอ ชีเย. ยาว มารีย์ มือ อางย่า ค่าพ่าย่า เกิ้ด ไจ่ ชี, ย่าแน่ นี้ม้า มารีย์ อางย่า ซากาว มาง ย้า. ยาว มารีย์ ย่าแน่ อางคย้าง แฮ้ง ย่าแน่ มางนา ปาน ปี่ ชี่, ยาว อ่ามย่าง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ เซฺ่อ โย้เวอ ยู่ ปี่ชี่.
แกะปอฮู อือ พระเยซู อางเลิ่ง แฮ้ง กงากย่า คูง ย้าง
ค่อง อางเง้ น่าตูง โย้เวอ ชฺ้าง แกะปอฮู จา แง. ยองมู นี้ย่า มู่งคี่ โย้เวอ แกะ อือนา ฮูพลา จา แง. ทื่อชี่ด ยาว จี่วีดอางซื้ง มาง เท่วาด่า ทื่อม่าง ซฺาลือ ปี่ชี่. ยาว พาจาว มาง อางแปล้นอางซ้า ย้าง ทื้อแปล้น เย, ชฺ้าง แกะปอฮู อือก้อง แปล้น ลือ ชี. ยอง มย้าง ยาว, นาบาตา เย แค คู แง. 10 จ้า เท่วาด่า มาง นี้แม้แน จี่ เย, “บ่ากงา แค คา! กงา นองนา แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา, อางเลิ่ง กย่าง เซฺ่อ นาบาตา แม่น แฮ้ง ลือ ม่า ลือ ล่าง. 11 มี้นืง ก่าซ้าด ดาวิด ค่อง อางเม้ง เบธเลเฮม นู้ เวอ, ชฺ้าง นองนา อางบล่าบ ชอ ล่าง มาง ลือ เกิ้ด ลือ ชี, ยา พาจาว มาง แช้ยู้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ชี่ มาง, แน กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า. 12 กงา จี่ นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน นองนา ฮายแบ ปี่ ล่าง นี้ย่า นี้แม้, นอ อ่ามย่าง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ ย่า โย้เวอ, ย่าแน่ อางคย้าง ปาน ยู่ จา นา มย้าง แง” แน.
13 เท่วาด่า แฮ้ มาง จี่ เปิน ยาว, ซฺ้อก ย้าเย่ เท่วาด่า อางบย่า ซฺื่ยกา ลู่งลือ ชี, พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี. แน ยาว นี้แม้แน จี่ คู เย,
14 “พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น มู่งท่า ดื้ง มาง เวอ, กงู นางนา สรรเสริญ ฮา ล่าแน. ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้ ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า, อ่าซ่าง พาจาว มางนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ แง, ชฺ้าง แฮ้มางนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จาแล ปี่ โว” แน.
15 เท่วาด่า อือ มู่งท่า เวอ พ่าว แล แล่ คู ยาว, ชฺ้าง แกะปอฮู อือ นี้แม้แน จี่ กาง เย, “เอ้ว! เบธเลเฮม ค่อง เวอ แอ, จี่วีดอางซื้ง มาง กงูนา อางเลิ่ง ม่า ล่าชี่แฮ้ง ฮู แอ คู ปายา” แน.
16 ชฺ้าง แกะปอฮู อือ อางไว่อางคย้าง เย แอน คูชี. เคอ แอ ยาว มารีย์ แน โยเซฟ เย่ดนา มย้าง แอ ชีเย. แน ย่าแน่ อ่ามย่าง ต่างล่าง อางจ้า กาน จฺ่า ปี่ เซฺ่อ โย้เวอ ยู่ จา นา มย้าง ชีเย. 17 ชฺ้าง แกะปอฮู อือ ย่าแน่ มางนา มย้าง ยาว, ย่าแน่ มาง อางเลิ่ง แน เท่วาด่า มาง ม่า ชี แฮ้ง ฮากนา อู่บน้า ปี่ ชีเย. 18 ชฺ้าง คาโคลาโค อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงากย่า คูชี อืม เย้ง คูง เย, ชฺ้าง แกะปอฮู อือ อางเลิ่ง อางแม่น ตอล้า ชี แฮ้, บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า ชี แน. 19 จ้า มารีย์ ยางก้อง อางเลิ่ง ตอล้า ชีอือ, กย้าบ แน นืงบา เวอ กอ ชี ยาว อางเลิ้ง กาเย เย้ง แง. 20 แกะปอฮู อือ ย่อ แล แล่ เมอ, ยอ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา คู ชี, ไม้ ยอง อางเลิ่ง กงากย่า กงามย้าง ชี แฮ้ง ปาปาย. ยาว อางเลิ่ง คาโคลาโค แฮ้, เท่วาด่า มาง ม่า ชี แม้แน ม้าม้า ย้า ตอล้า ชี.
พระเยซู นา ท่าน ย้าง
21 ย่าแน่ มาง เกิ้ด 8 นืง เคอ ยาว, พิธีขลิบ อ้อง ปี่ ญ่าม ย่าง เคอ ชีเย. ยาว “เยซู” แน อางเม้ง เม้ง ชี, มารีย์ อู่ปู่มบ่าปู่ม เมอ เท่วาด่า มาง ม่า ชี ชีแม้แน.
22 โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ ค่าบาย่า อางย่า เกิ้ดซฺื่อ นี้ย่า พิธีเซฺิ่งซฺ้าง แน ชี่ปู้ แล่ เย. ยาว มารีย์ นี้แม้ กงาฮา เย่, แฮ้งย้าเย่ โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด มือ, พระเยซู นา เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ซฺื่ยแล จี่วีดอางซื้ง มางนา ท่าน แอ ชีเย. 23 จี่วีดอางซื้ง มาง อางลี้บ แต่ง ชี ชี นี้แม้แน, “อางย่า ซากาว ค่าพ่าย่า กงา ยาว, พาจาว มางนา ท่าน อางย่า เพล่อ ปี่ เปิน แง” แน. 24 ยาว พาจาว มาง อางลี้บ แต่ง ชี ชี แฮ้, ค่าบาย่า อางย่า เกิ้ดซฺื่อ นี้ย่า พิธีเซฺิ่งซฺ้าง แน ชี่ปู้ แฮ้ย่า, ฮาย่า ก่องค่าว 2 โต บ่าอ่ายาว ฮาย่า อางป่อน อางโกลง 2 โต กงาท่าน แง. แฮ้งเย่ มารีย์ แฮ้แม้ ฮา ชี.
สิเมโอน ย่าแน่ มางนา มย้าง ชีย้าง
25 ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง จา อางเม้ง สิเมโอน แน. เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ดื้ง แง. ยา พาจาวจี่ต่าง นา อางน้า. แน ยา ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ อิสราเอลชฺ้าง อือนา ปล่อง ลือ ปี่ ชี มางนา ล่อ, ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ดื้ง แง. 26 อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง สิเมโอน นา นี้แม้แน ม่า เย, “นาง บ่าซฺี้ ฮู่ เมอ นา ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ ก่าซ้าด เพล่อ ปี่ ชี่ มางนา กงามย้าง แง” แน. 27 ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง, สิเมโอน นา ซฺื่ย โบสถ์อางฮื่อ เวอ อ้อง แลน ชี, แฮ้นืง ย่า มารีย์ แน โยเซฟ เย่ด เยซู นา ซฺื่ย พาจาว มางนา ท่าน แล ชีเย, พาจาว มาง โมเสส นา อางลี้บอางล่าว ปี่ ชี ป้าค้า. 28 สิเมโอน เยซู นา อาม แล่ ยาว, พาจาว มาง นา นี้แม้ สรรเสริญ ฮา ชีเย,
29 “จี่วีดอางซื้ง เวอ, น้า นาง ก่ามค่าน ฮา ชี ชี
แฮ้งแม้แน ฮาย ญา, กงานา แม่น แน ซฺี้ ปี่ ล่าปาว.
30 ไม้ กงา ชฺ้าง นาง กงูนา ซฺาลือ ปล่อง ปี่ ล่าง มางนา กงามย้าง ย่า.
31 นา ชฺ้าง นี้มางนา ซฺ้า ชี ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา กงามย้าง ปี่ แง.
32 ยา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา อางแปล้นอางซ้า ท่อ, พาจาว ม้าม้า มางนา มย้าง ปี่ชี่ มาง ย้า, แน ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา, อิสราเอลชฺ้าง อือนา จี่ต่าง โญกจ่าญ่อจ่า แฮ้ง กงา ปี่ แง” แน.
33 ยาว โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด มือ นืงบาม่าน ชี, สิเมโอน ย่าแน่ มาง อางเลิ่ง แฮ้แม้ จี่ นา กงากย่า แฮ้ง. 34 ยาว สิเมโอน ยองนา ก่ามป่อน ปี่ ชีเย. ยาว มารีย์ นา นี้แม้แน ม่าย ชีเย, “พาจาว ม้า ย่าแน่ นี้ มางนา แช้ ชี ญา. ยา อิสราเอลชฺ้าง อางบย่า นา อางบล่าบชออ่อก ปี่ แง, แน ยาง ปาปาย ย้า อิสราเอลชฺ้าง อางบย่า ก่างพยา แง. ย่าแน่ นี้ม้า ชฺ้าง อือนา ฮา แบ ปี่ แง พาจาว ม้า บ้าเจอ กงาซี้ แงแน. จ้า ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ยางนา อางไล้ จี่ กาน แง. 35 ยาว ยอง อางไล้ จี่ แฮ้งย้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮา แบ ปี่งแง, ยอง นืงบา แฮ้ บ้าเจอล้อแม้แน. ยาว อางเลิ่ง นี้อือ นาบาตา ย้า นางนา ฮาย นืงบาต่อง ลาบ้าบ ปี่ ล่าแง, นาง นืงบา โย้เวอ มยาทาง ชาว ชี ช้อด ย้าเป” แน.
อันนา พระเยซู นา มย้าง ชีย้าง
36 ค่าบาย่า ทื่อม่าง จา ชีเย ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ดื้ง แง. ยาง อางเม้ง อันนา แน เย. ยา ย่าม่าง ม่าง กาชา เย, ยา ฟานูเอล อางย่าย่าบี่ แน อาเซอร์ อางเจ้อ ซื้บลือ ชีเย, ยาว พาจาว มาง ยางนา แช้ ชี ชี พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ ปี่ แงแน. อันนา อางบล้อง ยู้ 7 ปี เคิน ยาว อางบล้อง มาง ซฺี้ กาชี. 37 แฮ้เมอ จายล้า ยาว ยาง อางบล้อง บ่ายู่ แล่ เย. อันนา อ่าญู 84 ปี. ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว ดื้ง กาน แง, เกิ้งเกิ้ง บ่าอ่อกแอ ยา ตื่น มู่งคี่ นืงก้อง ย้าเย่ พาจาว มางนา ไว้ ดื้ง แง. ยาง พาจาว มางนา ไว้ แฮ้ย่า ฮ่าง จฺ่าเกิ่งจฺื่ง อธิษฐาน ฮา เย่. 38 สิเมโอน จี่ เปิน ยาว อันนา ยองนา อ้อง ซฺ้า แล ชี. ยาว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาน ชี, แน ย่าแน่ เยซู มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา อางตูกอางพาน ปล่องปูน ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง, ชฺ้าง พาจาว มางนา ล่อ ยองนา ปล่อง ปี่ชี่ อือนา อู่บน้า ปี่ ชี่.
โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด ยู้ม พ่าว แล แล่ ชี่ ย้าง
39 โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด มือ, พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว ม่ายฮา ปี่ แม้แน ฮา เปิน ยาว, นาซาเร็ธ ค่อง กาลิลี แควน เวอ พ่าว แลน แล่ชี่. 40 ยาว เยซู มือ ค่อล้า ชี. ยาว พาจาว มาง ยางนา ก่ามป่อน ปี่ ชี, ยางนา แฮ่งจาแก่นคา วี่ไซป้านญา จา ปี่ชี่ เย.
พระเยซู โบสถ์อางฮื่อ เวอ จา ย้าง
41 พระเยซู อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด กูปี ย้าเย่, เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ ปัสกาป่อย เวอ แล แง. * 2:41 ปัสกาป่อย นี้ย่า พาจาว มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา ประเทศ อียิปต์ เวอ ซฺื่ย อ่อก ลือ ชี ย้างเย่. 42 ยาว พระเยซู อ่าญู 12 ปี เคอ ยาว, ยาง อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด ยางนา ปัสกาป่อย เวอ ซฺื่ย แลน ชี. 43 ปัสกาป่อย ย้าง เปิน ยาว, ค่องช่าง อืม ยอง ยู้ม พ่าว แอ แล่ ชี่, จ้า พระเยซู มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ จานช่าชี่, จ้า โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด บ่าแบ เย่. 44 ไม้ เย่ด เย้ง เย่ พระเยซู ชฺ้าง อางมู พ่าว ลือ คูชี อือก้อง ทื่งกง่า ย้า เค่ ลืน ชี แน. น่อง โย้เวอ มู่งคี่ล้าก้า แฮ้นืง ปูน ยาว, เยซู อางบา อางโบ้ง มาง เย่ด อางย่า มางนา เย่ด ย่าช่างม่องน้าม อือ อางมู, แน อางช่าง อือ อางมู โย้เวอ ซฺ้า กว่า แอ ชีเย.
45 จ้า บ่าซฺ่า มย้าง กาเย. แฮ้งย้า เย่ด มือ เยรูซาเล็ม อางเมิง โย้เวอ พ่าว ซฺ้า แอ แล่ชี่. 46 ยาว 3 นืง เคอ เมอ ย้าเย่, โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว โย้เวอ มย้าง แล ชี. แฮ้ญ่าม เมอ เยซู อางลี้บอางล่าว ม่าอู่บฮู อือ จี่ แฮ้ง ดื้ง น้า จา เย, แน ยา ยองนา น้าท้าม ชีเย. 47 ชฺ้าง คาโคลาโค พระเยซู จี่ต่าง วี่ไซป้านญา จา แน, อางจี่ อางพอ คี่ แฮ้งนา กงากย่า คูชี อืม นาบาตา เย่ นืงบาม่าน คูแง.
48 โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู นา มย้าง ยาว, บลื่ง เย่ ฮานล้า ปี่ชี่. ยาว มารีย์ พระเยซู นา นี้แม้แน จี่ช่าง ชีเย, “จาว เวอ, นา บ้าเจอ อ่าบา อ่าโบ้ง นา นี้แม้แน อางฮา ล่าแน? นางโบ้ง ไกง้ย่า นาบาตา ย้า นืงบา พี้ล้อง, ไกง้ย่า นางนา กูต่องกูตี่ ย้า ซฺ้า กว่า ล่าแอ่” แน. 49 จ้า พระเยซู นี้แม้แน พอ ชีเย, “บ้าเจอฮาย กงานา ซฺ้า กว่า ล่า แง? บ่าแบ ล่า กงาย่า พาจาว กงา อ่าโบ้ง เพล่อ ชี มาง ยู้ม นู้เวอ กงา ดื้ง แง” แน. 50 จ้า โยเซฟ แน มารีย์ เย่ด พระเยซู จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าแบกา เย่.
51 ยาว พระเยซู นาซาเร็ธ ค่อง เวอ พ่าว แอน แล่ชี่, แน ยา อางบา อางโบ้ง ม่าอู่บจี่ต่าง นา อางน้าจ่า เย. พระเยซู อางบา มาง ยาง อางย่า ม่าง อาเลิ่ง แฮ้ง นืงบา เวอ กอย ชี ชี. 52 ยาว พระเยซู ค่อล้า ชีเย, แน ยา วี่ไซป้านญา บย่า ย้า จา แง. พาจาว แน ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า เย ยางนา นืงบาจาบ คูแง.

*2:41 2:41 ปัสกาป่อย นี้ย่า พาจาว มาง อิสราเอลชฺ้าง อือนา ประเทศ อียิปต์ เวอ ซฺื่ย อ่อก ลือ ชี ย้างเย่.