มอ ลูกา พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชีย้าง
ลูกา
มอ ลูกา ปาบ คาโคลาโค แต้ม ชี นี้ย่า 2 เล่ม เย. ยาง ปาบ แต้ม ชี นี้ย่า ลูกา ปาบ แน กิจการ ปาบ แฮ้งย้า. ลูกา ปาบ นู้เวอ อางเลิ่ง ทื่อบ่า อือ, มาระโก ปาบ แน มัทธิว ปาบ อางเลิ่ง ทื่อบ่า อือนา อางตู้. ยาว มอ ลูกา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือ อ้าน ยาว แบ อางไง่ อือ แช้ แต้ม ชี. มอ ลูกา ยา ชฺ้าง อือนา แต้ม แบ ปี่ง พระเยซู ชฺ้าง อือนา ลาก แงแน. แน พระเยซู กูย่างกูเจ้อ อือ ล่อบ่าปา ล่าที่ จา แง. ยาว ยา ชฺ้าง อือนา อางบล่าบชออ่อก ยาว มู่งท่า ดื้ง แล ปี่ อางกงา.
1
มอ ลูกา พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชีย้าง
เธโอฟีลัส เวอ, ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า พระเยซู อางเลิ่ง พาจาว มาง กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่า ชี่อือ แต้ม ชี ชี. ยอง แต้ม ชี นี้ย่า พระเยซู อางเลิ่ง, ยอง ต่องก่า เมอ จาย กงากย่า กงามย้าง ชี อือ ย้า. แฮ้งย้า กงาม ยอง พระเยซู อางเลิ่ง แต้ม ชี อือ แม่น ย้า ฮู แอ, แน ชฺ้าง พระเยซู อางเลิ่ง กงาแบ กงามย้าง ชี อือนา น้าท้าม ยาว, อางแล่มอางล้าง แน แต้ม แอ บ่าปี่ ซี แน, ไม้ อางเลิ่ง กง่าเกิ้ง แน นางนา แต้ม ปี่ ล่าง แนนอ. ยาว กงา นางนา อางเลิ่ง ม้าม้า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, นาง พระเยซู อางเลิ่ง กงาแบ กงากย่า ชี แฮ้ย่า อางเจ่อจ่า กงากา แน.
เศคาริยาห์ แน เอลีซาเบธ
ค้าแต้ เมอ, ยิว ปุโรหิต ทื่อม่าง จา อางเม้ง เศคาริยาห์ แน. ยาง ค่าบา มาง อางเม้ง เอลีซาเบธ แน. เศคาริยาห์ ยา ปุโรหิต อาบียาห์ อางมู เวอ ดื้ง แง. ยาว เอลีซาเบธ แน เศคาริยาห์ เย่ด อาโรน ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี. ยาว เศคาริยาห์ แน เอลีซาเบธ เย่ด จี่วีด จา ชี แฮ้ญ่าม, เฮโรด ยูเดีย แควน เวอ ก่าซ้าด เพล่อ เมอ เย. พาจาว ม้า อางมย้าง เย เย่ด ชฺ้าง อางแม่น แน, แน เย่ด จี่วีดอางซื้ง มาง อางลี้บอางล่าว แน จี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แงแน. แฮ้เมอ เย่ดย่า อางย่า บ่าจา, ไม้ เอลีซาเบธ ก้อง อางย่าบ่าดื่ง เย. อ่าจ่าม มือ เย่ด ย่าม่าง ม่าง กาชา เย.
ยาว แฮ้ตีด ย่า เศคาริยาห์ อางมู อือ โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ล่ากาน ว่า ญ่าม ย่าง เคอ ชีเย. แฮ้นืง อางเกิ่ง อางฮ้อม พี ท่านฮู แช้ยู้ คูง, ยาว เศคาริยาห์ เบอจอก กงา ชีเย. นี้แม้ ฮา นี้ย่า ปุโรหิต อางลี้บ ซื้บลือ ชี ป้าค้า ย้าง เย. 10 ยาว ยาง อางเกิ่ง อางฮ้อม พี เมอ, ชฺ้าง มู อือ ช้อน กายาว อางเง้ เวอ อธิษฐาน ฮา คู แง.
11 เศคาริยาห์ อางฮ้อง คล้าว อางเกิ่ง อางฮ้อม พี เมอ, พาจาว มาง เท่วาด่า ทื่อม่าง มาง ยางนา มย้าง ปี่ชี่ เย. ยาว เท่วาด่า มาง อางเกิ่งอางฮ้อมพีย้า ล่าม่า ป่ากย่า เวอ จูง ลือ ชี. 12 เศคาริยาห์ เท่วาด่า มางนา มย้าง เมอ แค ยืก เย. 13 จ้า เท่วาด่า มาง ยางนา จี่ช่าง เย นี้แม้แน, “เศคาริยาห์ เวอ, บ่าแค โจ! พาจาว ม้า นาง อธิษฐาน ฮา ชีย้าง กงากย่า ญา. เอลีซาเบธ นาง ค่าบา ม้า อางย่า ค่าพ่าย่า กงา เป. ยางนา ยอห์น แน อางเม้ง เม้ง โว! 14 ยาง เกิ้ด ลือ ชี นี้ย่า นางนา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าง, ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อืม กย่างม่อนซ้า แง, 15 ไม้ พาจาว ม้า ยางนา กาญ่าม เวอ ล่ากาน ปีนแตปีนนา แฮ้ง ว่า ปี่ง. แน ยา อ่างู่น แต่ค่า แน อางม่าว เกิ่ง อือ บ่าต่าง. ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า ยางก้อง ดื้ง แง, ยาง อางบา มาง ป่องปอง คล้าว เวอ ดื้ง เมอจาย ย้า. 16 ยา อิสราเอลชฺ้าง อือนา อางอีบ่าอ่า ย้า, ซฺื่ย จี่วีดอางซื้ง ยอง พาจาว เพล่อ ชี มางนา ซฺ้าแล แง. 17 ยาว ยอห์น มือ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เอลียาห์* 1:17 เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย. ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ยางนา แบกงา กาแง. ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว น่อง โย้เวอ 850 ปี ยาว พระเยซู มือ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. แม้แน ย้า, พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน ป่าว กว่า แง. จี่วีดอางซื้ง มาง ชาลือ เมอ ยอห์น ชฺ้าง อือนา ซฺ้า ชี แง. ยาว ยา อางบา อางโบ้ง แน อางย่า อือนา ฮาย ลาก ลางกา ปี่ แง. ยาว ยา ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าน่าจ่าง อือนา, ฮาย นืงบาเพ่น ชฺ้าง อางแม่น เพล่อ วี่ไซป้านญา จา ปี่ แง. พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ชี่ แม้แนย้า เป. ยาง นี้แม้ ฮา ชี นี้ย่า ไม้ จี่วีดอางซื้ง มาง ลือ เมอ ชฺ้าง อือนา ล่อลาบ ปี่ง น้อ” แน.
18 ยาว เศคาริยาห์ เท่วาด่า มางนา น้า เย นี้แม้แน, “ท้าว กงา บ้าเจอล้อแม้ แบตอ กาแน, นาง จี่ ล้า ปี่ชี่ นี้ ม้าม้า ย้า ตอล้า แงแน? ไม้ กงา อางโต นี้ย่า ย่าม่าง ม่าง กาชา, อ่าจ่าม กงา ค่าบา ม้า อ่าญู บย่า คางญา” แน.
19 เท่วาด่า มาง ม่า เย นี้แม้แน, “กงา เท่วาด่า กาเบรียล มาง, กงา พาจาว มาง ล้าก้า เวอ จูง มาง. ยาว พาจาว มาง กงานา ม่าย อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง นางนา ลือ ม่า ลือ ปี่ ล่าง, นา อางย่า กงา แงแน. 20 จ้า นู้จายแล ปี่ นี้ย่า นา บ่าจี่ตอ กา เป, แน นาง อางย่า กงา เมินญา จี่ตอ กางแง, ไม้ นา กงา จี่ต่าง นา บ่าเจ่อ ล่า วา. จ้า อางเลิ่ง นี้ย่า ม้าม้า ย้า ตอล้า แง พาจาว มาง อางญ่าม แช้ ชี ญา” แน.
21 แฮ้ญ่าม เวอ อางเลิ่ง คาโคลาโค ตอล้า เมอ, ชฺ้าง มู เศคาริยาห์ นา ล่อ อือ เย้ง คูง เย, บ้าเจอ ยา โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ มล่าง แน อางดื้ง แน. 22 ยาว ยาง อางเง้ เวอ อ่อก ลือ เมอ อ่าซ่าง มางนา บ่าจี่ช่างตอ กาเย. ยางมือ ยองนา ล่าปู่ เต ม่า กาน เย. แฮ้งเย่ ชฺ้าง มู อือ แบ คูชี เศคาริยาห์ โบสถ์อางฮื่อ คล้าว เวอ ม้างม้าเจ้อ มย้าง ชี แน. 23 ยาว ยาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ ล่ากาน แฮ้ง ว่า เปิน ยาว, ยาง ยู้ม พ่าวแอ้น ชีเย.
24 แฮ้เมอ จายล้า ยาว, เอลีซาเบธ มาง อู่ปู่มปู่ม ชี, ยาว ยา ยู้ม โย้เวอ 5 ลา ดื้ง ชี เกิ้งเกิ้ง บ่าแอ่บ่าล่า แน. 25 เอลีซาเบธ จี่ เย นี้แม้แน, “จี่วีดอางซื้ง มาง นืงบา อางแม่น, ยาว อ่ามือ กงา อางย่า บ่าจา นี้ย่า บ่าซ่าจอ กาน” แน.
มารีย์ ค่าบาย่า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง
26 เอลีซาเบธ อู่ปู่มปู่ม 6 ลา เคอ ยาว, ค่าบาย่า ย่าบี่ ทื่อม่าง จา เย อางเม้ง มารีย์ แน. พาจาว มาง เท่วาด่า กาเบรียล มางนา ยางก้อง ซฺาลือ ปี่ ชี่. ยา นาซาเร็ธ ค่อง กาลิลี แควน เวอ ดื้ง แง. 27 มารีย์ โยเซฟ, ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ ซื้บลือ ชี มาง คู่นซู่ เย่. 28 เท่วาด่า มาง มารีย์ นา ซฺ้าแอ ชีเย, ยาว จี่ช่าง ชี นี้แม้แน, “ย่าบี่ เวอ, พาจาว มาง นางนา ก่ามป่อน ปี่ ล่าง ย้า! จี่วีดอางซื้ง ม้า นางก้อง ดื้ง เป!”
29 มารีย์ แฮ้แม้แน กงากย่า ยาว, นืงบาต่อง เวอ บ่าจาบ่าดื่งบื้อ เย. ยาว ยา เย้ง เย เท่วาด่า มาง ม่า ล่าง นี้ย่า บ้าเจอป้าค้า เวอ แน.
30 จ้า เท่วาด่า มาง จี่ เย นี้แม้แน, “มารีย์ เวอ, บ่าแค โจ เป! พาจาว ม้า อางเลิ่ง อางแม่น นางนา ฮาย ปี่ ล่าง! 31 นา อู่ปู่มปู่ม เป, ยาว อางย่า ค่าพ่าย่า กงา เป. ยาว นาง อางย่า มางนา อางเม้ง เม้ง โว ‘เยซู’ แน. 32 เยซู ยา ชฺ้าง อางฮื่อ เพล่อ เป. ยาว ยา นี้แม้แน อางเม้ง กงา จ่าแล่ แง, พาจาว มาง อางย่า กูย่างกูเจ้อ ล่อบ่าปา ฮื่อ เลิ่นเลิ่น มาง แน. จี่วีดอางซื้ง มาง ยางนา ฮาย ก่าซ้าด อางฮื่อ เพล่อ ปี่, ก่าซ้าด ดาวิด ยาง อางเจ้อ มาง แม้แน. 33 ยาว ยา อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด กูญ่าม ย้า กงาเพล่อ แล แงแน.”
34 มารีย์ เท่วาด่า มางนา น้า เย นี้แม้แน, “บ้าเจอล้อแม้ ตอล้า กงา กางแง แน? กงา อางบล้อง บ่าจากางซื้ง นอ.”
35 เท่วาด่า มาง ม่า เย นี้แม้แน, “อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นางก้อง ดื้ง ลือ แง เป. ยาง ล่าที่ อางแม่น แฮ้ย่า นางนา ฮาย อู่ปู่มปู่ม ปี่ ล่าง เป, แน ย่าแน่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เกิ้ด ลือ นี้ม้า พาจาว มาง อางย่า แน ฮ้าว คู แง. 36 ฮู ปาว! เอลีซาเบธ นาง ย่าช่างม่องน้าม ม้า อามือ อู่ปู่มปู่ม 6 ลา เคินญา. ยา ย่าม่าง ม่าง เมอ อางย่า ค่าพ่าย่า กงา แง. ค้าแต้ เมอ ชฺ้าง อือ จี่ กาง แง, ยา อางย่า บ่ากงาตอ กา ชีล้า แน. 37 จ้า เจิ้นเจ้อ บ่าจา พาจาว มาง บ่าฮาตอ กาแน” แน.
38 มารีย์ จี่ เย นี้แม้แน, “กงา จี่วีดอางซื้ง มาง ย่าเจ่น, นาง จี่ แฮ้งแม้แน เพล่อ ปี่ ปาว” แน. ยาว เท่วาด่า มาง โปยว ชี.
มารีย์ เอลีซาเบธ นา บ่อซฺ้า แอ ย้าง
39 บ่ามล่าง ยาว มารีย์ อางไว่อางคย้าง เย, ยูเดีย ตาแซ้ อางเมิง ทื่อเมิง เวอ แล ชี. 40 ลือเคอ ลือยาว มารีย์ เศคาริยาห์ ยู้ม เวอ อ้องแลน ชี, ยาว เอลีซาเบธ นา จี่อู้ น้าท้าม ช่าง ชี. 41 เอลีซาเบธ มารีย์ จี่อู้ น้าท้าม แฮ้ง กงากย่า ยาว, ยาง ป่องปอง คล้าว ย่าแน่ มาง กี่แล่โจง แล่ง เย. แฮ้เมอ ย่า เอลีซาเบธ ก้อง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ปลื้ง ย้า จา แง. 42 ยาว เอลีซาเบธ มือ มารีย์ นา จี่ช่าง ชี อางเซง บื้ง แน นี้แม้แน, “ค่าบาย่า มู คาโคลาโค นู้เวอ, พาจาว มาง นางนา แน นาง ป่องปอง คล้าว เวอ ย่าแน่ ดื้ง มางนา, ก่ามป่อน บย่า ย้า ปี่ ล่าง. 43 จี่วีดอางซื้ง มาง อางบา มาง เวอ, นาง กงานา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ชี นี้ย่า นาบาตา ย้า แม่น แง. 44 กงา นาง อางเซง แฮ้ง กงากย่า เมอ, กงา ป่องปอง คล้าว เวอ ย่าแน่ มาง กี่แล่โจง แล่ กย่าง แง. 45 นาง ก่ามป่อน กงาบู้ ชี นี้ย่า, ไม้ นาง เจ่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า, พาจาว มาง นางนา ม่า ล่าชี่ แฮ้ย่า ม้าม้า ย้า ตอล้า แง” แน.
มารีย์ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
46 ยาว มารีย์ นี้แม้แน จี่ ชีเย,
“กงา จี่วีดอางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง.
47 แน กงา กย่างม่อนซ้า แง, ไม้ พาจาว ม้า กงานา ฮูพลา ล่าง นอ.
48 ไม้ กงา ชฺ้าง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า กงา ย่าเจ่น กานแอ. ยาว พาจาว มาง กงานา ฮูพลา ล่าง.
นู้ จายแล ปี่ นี้ย่า ฮาก กงานา ก่ามป่อน กงา ชี มาง แน ฮ้าว ล่าแง.
49 ไม้ พาจาว ม้า กงานา อางเลิ่ง อางแม่น อางฮื่อ อือ ฮาย ปี่ ล่าง.
พาจาว มาง อางเม้ง แฮ้ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน ยา ล่าที่ อางจา.
50 พาจาว ม้า, ชฺ้าง ยางนา เจ่อ อือนา กูญ่าม ย้า ลากซื่งกง่ากย้า แง.
51 ยาง ล่าปู่ แฮ่ ล่ากาน อางฮื่อ ว่า แง.
พาจาว ม้า ชฺ้าง อ่อนจ่าแล่ อือนา ฮาย โปยว ปี่ง แง.
52 พาจาว ม้า ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา ฮาย ชฺ้าง ล่าที่ บ่าจา อือ เพล่อ ปี่ แง.
ชฺ้าง ล่าที่ บ่าจา อือ ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือ เพล่อ แง.
53 พาจาว ม้า ชฺ้าง จฺื่งคู อือนา ฮาย จฺ่าเกิ่ง อางแม่น กงาจฺ่า ปี่ง ก้อ แน.
จ้า ชฺ้าง อางจาอางปาง อือนา ฮาย เจิ้นเจ้อ บ่าจา แน ฮา ปี่ แง.
54 พาจาว ม้า อิสราเอลชฺ้าง ยาง ย่าเจ่น อือนา ปล่อง แง.
ยา ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แฮ้ง บ่าลู่ม.
55 ยา อับราฮัม แน ยาง อางย่าอางคย้า อางอ่านอางซฺื้อ อือนา ฮูพลา แล แง.
ต่องก่า เมอ ยาง กงู อางเจ้อ อือนา ก่ามค่าน ปี่ ชี ชี แฮ้งแม้แน.”
56 มารีย์ เอลีซาเบธ ก้อง ดื้ง ชี 3 ลา ยาว ยาง ยู้ม พ่าว แลน แล่ชี่.
ยอห์น เกิ้ด ชีย้าง
57 เอลีซาเบธ อางย่า เกิ้ด ญ่าม เคิน ยาว, ยา อางย่า ค่าพ่าย่า กงา ชี. 58 ยู้มต่องยู้มทาง แน ยาง ย่าช่างม่องน้าม อือ กงากย่า คูชี นี้แม้แน, พาจาว มาง ยางนา ลากซื่งกง่ากย้า แงแน, ยาว ยองมู ย่าง กย่างม่อนซ้า คูง เย.
59 ยาว 8 นืง เคอ ยาว, ย่าแน่ มางนา พิธีขลิบ ฮาย ปี่ ชีเย. ยาว ย่าช่างม้องน้าม อืม ย่าแน่ มางนา อางเม้ง เม้ง ปี่ชี่, “เศคาริยาห์” แน, อางโบ้ง มาง อางเม้ง แม้แน. 60 จ้า อางบา มาง จี่ เย นี้แม้แน, “บ่าอ่า อางเม้ง ยอห์น แน เม้ง แง” แน.
61 ยองมู ย่าง ม่า เย, “นอง ย่าช่างม้องน้าม อือก้อง อ่าซ่าง อางเม้ง นี้แม้แน บ่าจา.” 62 จ้า ยองมู ย้าง ล่าปู่ เต น้า น้าว, ย่าแน่ มาง อางโบ้ง มางนา ล้อแม้ อางเม้ง เม้ง วา แน.
63 เศคาริยาห์ ก่าดาน ทื่ออาน ป้า ยาว อางเม้ง แต้ม กาน ชี นี้แม้แน, “ยาง อางเม้ง ยอห์น” แน. ชฺ้าง มู อืม นืงบาม่าน คู ชีเย. 64 จ้า ซฺ้อก ย้า เศคาริยาห์ จี่ กงา ชี. ยาว ยาง พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ชี. 65 ยาง ยู้มต่องยู้มทาง อือ แค คูง แน ยูเดีย แควน ค่อง อือเมอ นี้เลิ่ง จ่อด ย้า จี่ ลางกา ชี. 66 ค่องช่าง อือ กงากย่า ยาว น้าท้าม กาง เย นี้แม้แน, “นี้ก้าม ย่าแน่ นี้ม้า ล้อแม้ เพล่อ แล นามบ่าแบ?” ไม้ ยอ อางแบ นอ พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ย่า ย่าแน่ มางก้อง อางจา ม้าม้า แน.
เศคาริยาห์ พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา ย้าง
67 เศคาริยาห์ ซฺ้อก แน จี่ กงา เมอ, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ปลื้ง ย้า จา แง. ยาว ยาง มือ จี่ ชี นี้แม้แน,
68 “พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว! ยา อิสราเอลชฺ้าง อือ พาจาว มาง เป.
ยาง ลือ ชี นี้ย่า ยา ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ชอ ลือ แง.
69 ไม้ พาจาว มาง กงูนา ชฺ้าง ทื่อม่าง ปี่ ล่าแง. ชฺ้าง แฮ้ม้า ล่าที่ อางจา ยา กงูนา ปล่อง ลือ ล่าง.
ยา ก่าซ้าด ดาวิด อางเจ้อ พาจาว มาง ย่าเจ่น มางก้อง เกิ้ด ลือ แง.
70 กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน ฮาย ชี ชี แม้แน ย้า เพล่อ ชี, ก่ามค่าน นี้ม้า ค้าแต้ เวอ พาจาว มาง จี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา ม่า ยาว, กงูนา ม่า ล่าชี่ แฮ้งย้า.
71 พาจาว ม้า กงู นา ชฺ้าง บ่าแม่น อือก้อง ปูน ปี่ ล่าง.
แน ชฺ้าง กงูนา เม้อ ล่าง อือก้อง ปูน ปี่ ล่าง.
72 พาจาว ม้า กงูนา ฮาย มย้าง ปี่ ล่าง, ยา อ่าฮู้ อ่าพี้ ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า แง, แน ยา ยองนา ก่ามค่าน อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ปี่ชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม แน.
73 พาจาว ม้า อับราฮัม กงู อางฮู่ มางนา นี้แม้แน ก่ามค่าน ปี่ ชี. 74 ยา กงูนา ชฺ้าง กงูนา เม้อ ล่าง อือก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง.
ไม้ กงูนา เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน ยางนา ล่ากาน ว่ายปี่ ปี่ ล่าง แนนอ.
75 แน กงูนา พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ, เซฺิ่งซฺ้าง แน กง่าเกิ้ง แน จี่วีดไจ ปี่ ล่าง แนนอ.
กงู จี่วีด จา เมอ จาย ซฺี้ แอ เมอ เคอ แน.
76 ย่าแน่ มาง เวอ, ฮาก ย่า นางนา พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น ม่าง จี่ต่างจี่แต่นฮู แน ฮ้าว ล่า คูแง, ไม้ นา ชฺ้าง จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่อลาบ อือนา ซฺ้า ชี แง.
77 ยาว นา ชฺ้าง อือนา ม่า แง พาจาว ม้า ล้อแม้ อางบล่าบ ชอ ล่าง แน. ยาว พาจาว ม้า ยอง อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง อางซี บ่ายู่ แน.
78 พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, แฮ้งย้า มู่งท่า เวอ จาย อางแปล้นอางซ้า ท่อ ลู่งลือ ปี่ชี่.
79 ไม้ ชฺ้าง อางวื้งอางว้าง เวอ ดื้ง อือนา แน ชฺ้าง ค่าตอง ซฺี้ แฮ้งนา แค อือนา, อางแปล้นอางซ้า แฮ้ง กงามย้าง ปี่ แง.
แน พาจาว ม้า กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าง” แน.
80 ยาว ยอห์น มือ ค่อล้า ชีเย, แน ยา ชฺ้าง นืงบาอางแก่น เย. ยา ซ่องก่องอางเว่อ เจิ้นเจ้อบ่าจา โย้เวอ ดื้ง ชีเย, อิสราเอลชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ อางญ่าม แฮ้ง เคอ ล้า เมอ ตื่อเคอ.

*1:17 1:17 เอลียาห์ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เย. ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ยางนา แบกงา กาแง. ยาง มู่งท่า เวอ แลน ยาว น่อง โย้เวอ 850 ปี ยาว พระเยซู มือ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี.