16
พระเยซู แต่ล้า แล่ชี่ ย้าง
(มธ. 28:1-8; ลก. 24:1-12; ยน. 20:1-10)
น่อง โย้เวอ ยิวชฺ้าง อือ ลองนืง ย้าง ปูน ยาว, มารีย์ มักดาลาชฺ้าง, สะโลเม แน มารีย์ ยากอบ อางบา มาง, อางเกิ่งอางฮ้อม ย้าง วื้อ คูชี, ไม้ พระเยซู อางโต โย้เวอ พ่อ แง แนนอ. ว่านตีด ซอทา เวอ มู่งนื่ง มาง อ่อก ล้าน ยาว, ยองมู แฮ้ง ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ แลน คูชี. แก้บ้า ย่อแล เมอ ยองมู แฮ้ง นี้แม้แน น้าท้าม ลางกา ชี, “ท้าม อ้องย้า โย้เวอ ลอบา อางฮื่อ พี่ ชี ชี แฮ้ย่า กงูนา อ่าซ่าง ปล่อง ต่าน อ่อก ล่าง?” แน.
ท้าม โย้เวอ เคิน แล เมอ, ยอง มย้าง คูชี ลอบา อางฮื่อ แฮ้ย่า ท้าม อ้องย้า โย้เวอ ล่าน อ่อก ชีแน. แฮ้งย้า ยอง มือ ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า โย้เวอ อ้อง แลน คูชี. ยาว ยอง ย่าค่า ทื่อม่าง นา มย้าง ชี. ย่าค่า นี้ม้า เท่วาด่า เย. ยา ค่าลาวอางเง้โลบแล่เซฺ่อ อางป่อน ตูม แล่ชี่. แน ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ชี. ยองมู แฮ้ง นาบาตา ย้า แคแล่ชี่.
ยาว เท่วาด่า แฮ้มาง นี้แม้แน จี่ ชี, “บ่าแค โจ นองมู นี้ย่า พระเยซู นาซาเร็ธชฺ้าง, ไม้กางเขน ท่า เวอ ซฺี้ ชี แฮ้มางนา ซฺ้า ล้า คูง ลา? ยา นู้เวอ บ่าดื่ง เป. ยา ซฺี้ ยาว แต่ล้าน แล่ง ญ้า. พระเยซู ศพ ชี ชี นู้เวอ ฮู ปาว. เปโตร แน พระเยซู ศิษย์ ทื่อบ่า อือนา นี้แม้แน ม่า แอ โว, ‘พระเยซู กาลิลี แควน โย้เวอ นอง ฮู่ แลน ล้าง ญ้า. 16:7 มัทธิว 26:32; มาระโก 14:28 นองมู นี้ย่า ยางนา โย้เวอ กงามย้าง คูแง. ยาง นองนา ม่า ชี ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า’ ” แน.
จ้า ยองมู นี้ย่า บลื่งบล้าง แค ยืก คูชี. แฮ้งย้า อางไว่ แน ท้าม อางเง้ โย้เวอ ฮื่น อ่อกแอน คูชี. ยองมู นี้ย่า นาบาตา ย้า แค คูง อ่าซ่าง มางนา บ่าอู่บ น้า ปี่ จอ กา แอ เคอ ย้า. * 16:8 กรีก ปาบ อางอ้าน โย้เวอ มาระโก ปาบ เวอ บทที่ 16 นี้ย่า ข้อ 8 นู้เวอ เคิน ญา แต้ม ชี. จ้า ข้อ 9 เวอ จาย ข้อ 20 เวอ เคอ นี้ย่า ปาบ อางซฺื่อ เวอ จายล้า แง.
พระเยซู มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มางนา มย้าง ปี่ชี่ ย้าง
(มธ. 28:9-10; ยน. 20:11-18; ลก. 24:13-35)
ว่านตีด ซอทา อางด่า แฮ้นืง เวอ พระเยซู แต่ล้าน แล่ ยาว, ยาง มารีย์ มักดาลาชฺ้าง มางนา ฮากฮู่ เวอ มย้าง ปี่ชี่. มารีย์ นี้ม้า พระเยซู แด่ย่า 7 โต ก่าอ่อก ปี่ชี่ มาง ย้า. 10 ยาว มารีย์ มือ พระเยซู ศิษย์ อือนา ม่า แล ชี. แฮ้ญ่ามเมอ ยองมู นี้ย่า นืงบาต่อง ตูกพาน อู้งฮ้าว คูชี. 11 มารีย์ ยองนา นี้แม้แน ม่า ชี. พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้าน แล่ง ญา, แน ยา พระเยซู นา กงามย้าง ญา แน. จ้า ยองมู นี้ย่า มารีย์ นา บ่าเจ่อ คู.
พระเยซู ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ดนา มย้าง ปี่ชี่ ย้าง
12 ยาว น่อง โย้เวอ พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 2 คู่น มาง เย่ดนา มย้าง ปี่ชี่. แฮ้ญ่ามเมอ เย่ด อางเมิง อางเง้ โย้เวอ ย่อ อ่อกแอ แง. 13 ยาว เย่ด อางไว่ ย้า พ่าว แล ศิษย์ ทื่อบ่า อือนา ม่า แล ชี. จ้า ยอ เย่ดนา บ่าเจ่อ คู.
พระเยซู ยาง ศิษย์ 11 คู่น อือนา มย้าง ปี่ชี่ ย้าง
(มธ. 28:16-20; ลก. 24:36-49; ยน. 20:19-23; กจ. 1:6-8)
14 ยาว พระเยซู มือ ยาง ศิษย์ 11 คู่น อือนา มย้าง ปี่ชี่. แฮ้ญ่าม เมอ ยองมู นี้ย่า ฮ่างจฺ่า ดื้ง คูแง. ยาว พระเยซู มือ ยองนา ชฺ้าง อางล้าน แน จี่ ชี, ไม้ ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง แฮ้อือ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู. ชฺ้าง แฮ้อือ พระเยซู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ เมอ, ยางนา กงามย้าง คูชี อือ ย้าเป.
15 ยาว พระเยซู มือ ยองนา นี้แม้แน ม่าอู่บ ชี, “ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ต้าว แน อ่อกแอน โว, แน ชฺ้าง คาโคลาโค กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือนา อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ป่าว ม่า โว! 16:15 กิจการ 1:8 16 ชฺ้าง คาโคลาโค เจ่อ ยาว ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คูชี อือย่า อางบล่าบ กงาปูน แล่ คูแง. จ้า พาจาว ม้า ต้าดต่อน ชฺ้าง คาโคลาโค บ่าเจ่อ อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง. 17 ชฺ้าง เจ่อ คูชี อือย่า ล่าที่ จา แง. ยอง ล่าที่ แฮ้ย่า กงา อางเม้ง นี้ง จี่ เคอ เมอ, แด่ย่า อางก่า อ่อก กงา กา. แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือ อางจี่ กงา กา. แน ยอ ล่าปู่ อางแอ่ แฮ้ง ไจ อื้อล้าง นา อางชู กงากา. 18 แน ยอ จี่ก่า อางปีด อางจา อือ จฺ่า เมอ, เจิ้นเจ้อ บ่าไล่. แน ยอ ชฺ้าง อางด้า อือนา ล่าปู่ โบ้ย พ่าญาด อางยา โปยว ปี่ กงา กา” แน.
พระเยซู มู่งท่า แล ย้าง
(ลก. 24:50-53; กจ. 1:9-11)
19 น่อง โย้เวอ พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ยาง ศิษย์ อือนา ม่าอู่บ เปิน ยาว, พาจาว มาง พระเยซู นา มู่งท่า โย้เวอ แล ปี่ ชีเย. 16:19 กิจการ 1:9-11 แน พระเยซู มือ พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง ชี. 16:19 พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง นี้ย่า นาบาตา อางเลิ่ง อางแม่น เย. 20 แฮ้เมอ จาย ล้า ยาว พระเยซู ศิษย์ อืม อ่อกแอ พระเยซู อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กูต่องกูตี่ ย้า ป่าว กว่า แอ คูชี. จี่วีดอางซื้ง มาง ยองก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า แง. ยา ยองนา ล่าที่ ปี่ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปี่ชี่, ไม้ ค่องช่าง อือนา กงามย้าง ปี่ง ยอง จี่ แฮ้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน.

16:7 16:7 มัทธิว 26:32; มาระโก 14:28

*16:8 16:8 กรีก ปาบ อางอ้าน โย้เวอ มาระโก ปาบ เวอ บทที่ 16 นี้ย่า ข้อ 8 นู้เวอ เคิน ญา แต้ม ชี. จ้า ข้อ 9 เวอ จาย ข้อ 20 เวอ เคอ นี้ย่า ปาบ อางซฺื่อ เวอ จายล้า แง.

16:15 16:15 กิจการ 1:8

16:19 16:19 กิจการ 1:9-11

16:19 16:19 พาจาว มาง ล่าปู่ ล่าม่า ป่ากย่า ดื้ง นี้ย่า นาบาตา อางเลิ่ง อางแม่น เย.