10
Man tikaya' quik'ij tiox, achel xqui'en ri israelitas
Roma c'a ri', rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, yin man ninjo' ta chi man ta iveteman chi ri kati't-kamama', conojel xuc'uax quibey roma ri sutz'* Ex. 13:21. ri xuya-pe ri Dios pa quivi', y chiquivech conojel xjakataj ri nimalaj mar* Ex. 14:22. richin c'o quibey xek'ax. Y conojel rije' achel pa rubi' ri Moisés xe'an-vi bautizar tok xebin chuxe' ri sutz' y xek'ax chupan ri nimalaj mar. Conojel rije' xquitij ri xka-pe chila' chicaj* Ex. 16:15. riq'uin ri Dios. Y conojel xquikum ri ya' ri xuya' ri Dios chique ri xel-pe pa jun abaj.* Ex. 17:6; Nm. 20:11; Dt. 8:15; Sal. 105:41. Ri abaj ri' ja ri Cristo y rija' can benak-vi quiq'uin. Pero can xk'alajin chi q'uiy chique rije' man xeka ta chuvech ri Dios, y romari' xa juba' ma conojel xeq'uis can chiri'* Nm. 14:29, 32, 35. pa chakijlaj tz'iran ulef.
Ronojel ri xbanataj quiq'uin, xa ejemplo chikavech roj richin man tikarayij ri man utz ta achel xqui'en rije'. Man c'a tiya' quik'ij tiox, achel xqui'en ch'aka' chique rije' tok xc'achoj rubanic ruvachibel ri váquix. Roma ruch'abel ri Dios ri tz'iban can nu'ij: Ri tinamit xetz'uye' chuvech ri vachibel richin xeva' y xquitij ya', y tok xquicolaj, xecataj-e richin xequi'en-ka itzel etz'anen* Ex. 32:6. chiquivech. Quiri' nu'ij ri tz'iban can. Ni man tikacusaj ri ka-cuerpo richin nkuc'uje' xa achok riq'uin na, achel xqui'en ch'aka'* Nm. 25:1. chique rije', y romari' pa jun k'ij (xecom, xequen) veintitrés mil. Ni man tikarayij nikanak royoval ri Ajaf pa kavi' achel xqui'en ch'aka' chique rije', y romari' (xecom, xequen) pa quik'a' cumatz.* Nm. 21:5, 6. 10 Ni man (tich'ojij, tich'ojoquij) ri achique niyo'ox chive,* Nm. 14:2, 37. achel xqui'en ch'aka' chique rije', y romari' xq'uis quik'ij pa ruk'a' ri camisanel ri xtak-pe pa quivi'.
11 Ronojel ri xquik'asaj rije', xa jun ejemplo chike roj, y tz'iban can* Ro. 15:4. richin chi roj ri roj rilon ri ruq'uisbel tak tiempo richin ri roch'ulef, tiketemaj tikachajij ri kac'aslen. 12 Romari', ri ninojin chi cof c'o chirakan ri Dios, tuchajij-ri' richin man nitzak. 13 Man jun chique ri jalajoj rubeyal ri nucanoj ri itzel chivij richin yixka pa ruk'a' ri man ta nucanoj chiquij ch'aka' chic. Pero ri Dios man nuya' ta lugar chi nik'ax ruvi'* Ex. 13:17; Jer. 29:11. ri jalajoj rubeyal ri nicanox chivij, roma rija' can nu'on na vi ri ru'in. Romari', junan riq'uin ri nicanox chivij, rija' nuc'ut ri bey chivech richin nicol-e-ivi'.
14 Romari' rix ri yixinjo', nin-ij c'a chive: Quixenimaj-pe chuvech ri xuculen chiquivech tiox. 15 Yin veteman chi rix yixtiquer yixnojin utz;* 1 Co. 8:1. roma c'a ri', tinojij rij ri achique yitajin chubixic chive. 16 Ri vino ri nikamatioxij che ri Dios tok junan nikac'uxlaj rucamic ri Jesucristo,* Mt. 26:26; Mr. 14:22-24; Lc. 22:19, 20. ¿la man nuc'ut ta cami chikavech chi xa jun kánima kabanon riq'uin ri Jesucristo roma ri ruquiq'uel? Quiri' mismo ri pan ri junan nikaper richin nikatij, ¿la man nuc'ut ta cami chikavech chi xa jun kánima kabanon konojel ri roj ru-cuerpo ri Jesucristo? 17 Y roma xaxe jun ri pan, roj ri roj q'uiy, xa jun cuerpo kabanon,* Ro. 12:5. roma konojel nikatij juba' che ri jun oc pan.
18 Titz'eta' na pe ri niqui'en ri israelitas tok c'o nequiya' pa racho ri Dios richin niyo'ox pa ruvi' ri ru-altar. Rije' c'o juba' nitzolis chique richin niquitij.* Lv. 7:15. Y riq'uin ri niquitij, xa jun cánima niqui'en richin niquiya' ruk'ij ri Dios. Romari', si rix nitij ri yo'on chic chuvech tiox, xa jun ivánima ni'en richin niya' ruk'ij. 19 Pero riq'uin ri quiri' nin-ij chive, riq'uin juba' rix ninojij chi jun tiox c'o ruc'aslen,* 1 Co. 8:4. y ninojij chi c'o rakale'n niyo'ox jun sipanic chuvech. Man quiri' ta. 20 Ri nin-ij chive jare': Ri man queteman ta ruvech ri Dios, tok nequiya' can ti'j chiquivech tiox, xa chiquivech itzel tak espíritu niquiya-vi, y mana-ta chuvech ri kitzij Dios.* Dt. 32:17. Y yin man ninjo' ta chi rix xa jun ivánima ni'en richin niya' quik'ij itzel tak espíritu. 21 Rix ri nikum rupan ri vaso richin jun ivánima niya' ruk'ij ri Ajaf, manak che'el nikum rupan jun vaso richin niya' quik'ij itzel tak espíritu. Y si nitij ri achique c'o pa ruvi' ri ru-mesa ri Ajaf richin jun ivánima niya' ruk'ij, manak che'el nitij ri c'o pa ruvi' qui-mesa ri itzel tak espíritu* 2 Co. 6:15. richin niya' quik'ij. 22 Roma si quiri' nika'an, xa nikajo' nikayec royoval ri Dios chikij. Pero manak che'el chi roj más c'o kuchuk'a' que chuvech rija'.* Job 9:4; 40:9-14.
Ronojel ri ni'en can ta richin niya' ruk'ij ri Dios
23 Can kitzij vi chi c'o nuk'a' richin nincha' ri achique ninjo' nin-en, pero man ronojel ta c'o utz nuq'uen-pe.* 1 Co. 6:12. C'o nuk'a' richin nincha' ri achique ninjo' nin-en, pero man ronojel ta nu'on chique ri quiniman ri Jesucristo chi yeq'uiy chirakan ri Dios. 24 Man jun c'a tucanoj ri xaxe che rija' c'o utz nuq'uen-pe, xa tucanoj ri c'o utz nuq'uen-pe che quic'aslen ri ch'aka' chic.* Ro. 15:1.
25 Ronojel ruvech ti'j ri nic'ayix pa tak c'ayibel, utz nilok' y nitij,* 1 Ti. 4:4. y man nic'atzin ta nic'utuj si yo'on o man yo'on ta chiquivech tiox, richin man iyon tiya-ka ruk'axon ivánima. 26 Roma ri roch'ulef y ronojel ri c'o chuvech, richin ri Ajaf.* Sal. 24:1.
27 Si jun man ruyo'on ta ránima riq'uin ri Jesucristo yixroyoj richin jun va'in, utz yixbe, si nijo'. Titija-pe ri nuya' chive,* Lc. 10:7. y man tic'utuj si yo'on o man yo'on ta chiquivech tiox, richin man iyon tiya-ka ruk'axon ivánima. 28 Roma ri roch'ulef y ronojel ri c'o chuvech, richin ri Ajaf.* Dt. 10:14. Pero si c'o jun ri ni'in chive: Ri ti'j re' yo'on chic chiquivech tiox, nicha' chive, rix roma ránima ri quiri' ni'in chive, man titij ri ti'j ri', richin man jun tik'axo ránima.* 1 Co. 8:10. 29 Y tok nin-ij chive chi man jun tik'axo ránima, man roma ta ri ivánima rix. Yin xin-ij quiri' roma ri jun ri yixtz'eto, riq'uin juba' xa nik'axo-ka ránima.
Quiri' nin-ij chive, roma manak che'el chi ja ri nuna' ránima jun chic vinak ri ni'in chuve ri achique utz chi nintij o achique man utz ta.* Ro. 14:16, 17. 30 Y si yin ninya' matiox che ri Dios roma ri achique nintij,* Ro. 14:6. ¿achique roma yitzijos tok xa numatioxin chic che ri Dios ri achique nintij? 31 Roma c'a ri', tok yixva', nikum iya' o xa achique na ri ni'en, tibana' richin chi ri Dios niyo'ox ruk'ij. 32 Man xa tibanataj chi ivoma rix niquil jun roma chi niquixutuj can ri Dios* Ro. 14:13. ri israelitas o ri man israelitas ta, o ri erutinamit chic ri Dios. 33 Tibana' achel nin-en yin, nintij nuk'ij chupan ronojel richin nin-en ri nika chiquivech conojel. Man nin-en ta xaxe ri utz nu'on che ri nuc'aslen yin,* Ro. 15:2. xa ja ri utz nu'on che quic'aslen eq'uiy, richin chi yecolotaj.* Ro. 11:14.

*10:1 Ex. 13:21.

*10:1 Ex. 14:22.

*10:3 Ex. 16:15.

*10:4 Ex. 17:6; Nm. 20:11; Dt. 8:15; Sal. 105:41.

*10:5 Nm. 14:29, 32, 35.

*10:7 Ex. 32:6.

*10:8 Nm. 25:1.

*10:9 Nm. 21:5, 6.

*10:10 Nm. 14:2, 37.

*10:11 Ro. 15:4.

*10:13 Ex. 13:17; Jer. 29:11.

*10:15 1 Co. 8:1.

*10:16 Mt. 26:26; Mr. 14:22-24; Lc. 22:19, 20.

*10:17 Ro. 12:5.

*10:18 Lv. 7:15.

*10:19 1 Co. 8:4.

*10:20 Dt. 32:17.

*10:21 2 Co. 6:15.

*10:22 Job 9:4; 40:9-14.

*10:23 1 Co. 6:12.

*10:24 Ro. 15:1.

*10:25 1 Ti. 4:4.

*10:26 Sal. 24:1.

*10:27 Lc. 10:7.

*10:28 Dt. 10:14.

*10:28 1 Co. 8:10.

*10:29 Ro. 14:16, 17.

*10:30 Ro. 14:6.

*10:32 Ro. 14:13.

*10:33 Ro. 15:2.

*10:33 Ro. 11:14.