2
Ri Dios xtuya' rajil-ruq'uexel ronojel pa ruchojmil
Roma c'a ri', rat ri na'ij chi man utz ta yetajin ri yebano mac, ri quiri' na'ij, man yaruto' ta richin natzel can ru-castigo ri Dios, xa ayon rat mismo navoyoj-ka castigo pan avi', roma ja jun rat c'o chique ri mac ri' yatajin riq'uin.* Mt. 7:1, 2. Roj keteman chi conojel ri yebano mac achel ri xka'ij yan ka chive, ri Dios can nuya-vi rajil-ruq'uexel chique,* 1 Ts. 4:6. y can pa ruchojmil nuya'. Romari' rat ri na'ij chi man utz ta yetajin ri yebano mac achel ri xka'ij yan ka, pero xa ja jun rat quiri' yatajin riq'uin, man c'a tanojij chi ri Dios man xtuya' ta rajil-ruq'uexel ri amac.* Pr. 11:21. Rat achel xa manak rakale'n na'an che ri nimalaj rubeyomal ri Dios, chi utz runo'oj aviq'uin, chi rat rucoch'on* Ex. 34:6. y chi q'uiy tiempo man k'axnak ta ruc'u'x riq'uin ri man utz ta ri yatajin. Achel xa man ta aveteman chi ri utzulaj runo'oj aviq'uin, xa richin nrojo' chi rat najal ano'oj y naya' can ri mac.* 2 P. 3:9. Rat xa cof abanon che ri avánima. Man najo' ta najal ano'oj richin naya' can ri mac. Y riq'uin ri', namol-apu royoval ri Dios chavij, richin nika pan avi' chupan ri k'ij richin ri royoval,* Jud. 6; 2 Ts. 1:5. tok xtik'alajin ri chojmilaj rutojic xtu'on ri Dios che ri yatajin riq'uin. Roma ri Dios ja achel ri achique yekabanala' chikajununal, quiri' ri rajil-ruq'uexel xtuya' chike.* Mt. 16:27; Sal. 62:12. Ri man yetane' ta richin niqui'en ri utz,* 1 P. 1:7. roma niquirayij chi nic'uje' quik'ij, y chi ri Dios utz xtu'on chique y chi niquil jun c'aslen ri manak camic ruc'uan,* Mt. 25:46. rija' xtuya' c'aslen ri richin jumul chique.* Jud. 21; He. 10:36. Jac'a ri niquipaba-qui' chuvech ri Dios, y pa ruq'uexel chi niquinimaj ri kitzij ruch'abel, xa yequibanala' ri ru'in* 2 Ts. 2:12. ri Dios chi man choj ta, can xtuya' na vi nimalaj royoval pa quivi'.* Is. 3:11. K'axomal y ralal ri c'ayef xtuya' pa ruvi' xa achique na ri nibano ri man utz ta. Quiri' xtu'on ri Dios na'ey quiq'uin ri israelitas, y quiq'uin ri man israelitas ta. 10 Jac'a ri nibano ri utz, ri Dios xtu'on chi xtec'uje' chupan ri nimalaj sakil, chi xtic'uje' ruk'ij, y chi nuxlan ri ránima. Quiri' xtu'on na'ey quiq'uin ri israelitas, y quiq'uin ri man israelitas ta, 11 roma rija' xa junan nkurutz'et* Job 34:19; Hch. 10:34. chi nimalaj konojel.
12 Roma conojel ri xebano mac y manak ri ley ri xyo'ox che ri Moisés quiq'uin, can xtika na vi ri camic ri richin jumul pa quivi', pero mana-ta ri ley xticuses chiquij. Jac'a ri israelitas ri xebano mac y xa c'o ri ley ri xyo'ox che ri Moisés quiq'uin, ja ri ley ri' xticuses chiquij richin niyo'ox castigo pa quivi'. 13 Roma mana-ta ri xe niquic'axaj ri nu'ij ri ley, xa ja ri yebano ri nu'ij* Stg. 1:22, 25. ri man jun quimac nicakalej chuvech ri Dios, 14 Roma ri man israelitas ta, tok ja ri cánima ni'in-pe chique chi tiquibana' achel nu'ij ri ley ri xyo'ox che ri Moisés, masque manak ri ley ri' quiq'uin, can nik'alajin chi c'o jun ley pa cánima, y jari' ni'in-pe chique achique ri utz y achique ri man utz ta. 15 Achel can ta tz'iban ri ley ri' pa tak cánima, y ja ri cánima ni'in-pe chique achique ri utz y achique ri man utz ta. Utz nuna' ri cánima tok niqui'en ri utz, y nik'axo cánima tok man niqui'en ta ri utz. 16 Y ri Dios ja ri Jesucristo xtucusaj richin xtuya' rajil-ruq'uexel ronojel chupan ri k'ij tok xtunic'oj rij ronojel ri revan-ri' pa cánima* Ap. 20:12. ri vinak, achel nu'ij ri utzulaj ch'abel ri nintzijoj yin ri nu'ij achique ruchojmil yecolotaj ri vinak.
Ri israelitas y ri ley ri xyo'ox chique
17 Rat nuvinak, can yaquicot na'ij chi rat israelita, y cukul ac'u'x chi xcarucol ri Dios roma chave rat xuya-vi ri ley, y nana' chi c'o avakale'n roma na'ij chi rat rutinamit ri Dios.* Mi. 3:11. 18 Na'ij chi aveteman achique nrojo' ri Dios, y chi aveteman ri más utz chi ni'an,* Dt. 4:8. roma c'utun chavech ri nu'ij chupan ri ley. 19 Ayon nanojij-ka chi yatiquer nac'ut bey chiquivech ri man yetzu'un ta, y chi rat sakil chiquivech ri ec'o pa k'eku'n. 20 Na'ij chi rat c'utuy bey chiquivech ri man queteman ta achique ri utz y achique ri man utz ta, y chi ye'atijoj ri man eq'uiyinak ta chupan ruch'abel ri Dios, roma chave rat yo'on-vi ru-ley ri Dios ri c'o ronojel ruchojmil ri kitzij chupan. 21 Rat ri ye'atijoj ch'aka' chic, ¿achique roma man natijoj ta ka avi' rat mismo?* Mt. 23:3. Rat na'ij chi man utz ta ri elak', pero xa ja rat mismo yabano elak'. 22 Rat nac'ut chi ri vinak man tiquic'amala-ka-qui' riq'uin jun ri mana-ta achok quiq'uin ec'ulan-vi, pero xa ja rat ri quiri' yatajin riq'uin. Rat na'ij chi can itzel quetz'et ri tiox, pero xa ja rat yabano-pe elak' ri pa tak jay ri niyo'ox-vi quik'ij ri tiox ri'. 23 Rat nanimirisaj-avi' roma c'o ru-ley ri Dios aviq'uin, pero xa nakasaj ruk'ij ri Dios riq'uin ri nak'aj ri nu'ij chupan ri ru-ley. 24 Romari' ri ruch'abel ri Dios nu'ij: Avoma rat* Ez. 36:20. niyok' rubi' ri Dios coma ri man israelitas ta. Quiri' ri tz'iban can.
25 Kitzij na vi chi ri circuncisión ri banon chave, c'o utz nuq'uen-pe, si na'an* Gá. 5:3. ri nu'ij chupan ri ley ri xuya' ri Dios; pero si nak'aj ri nu'ij ri ley, junan nu'ij chi achel man banon ta ri circuncisión chave. 26 Quiri' mismo jun achi ri man banon ta ri circuncisión che, si nu'on ri nu'ij ri ley, chuvech ri Dios junan nu'ij chi achel can ta banon ri circuncisión che. 27 Rija' xtu'ij chi ri Dios can pa ruchojmil nu'on chi nuya' castigo pan avi' rat, ri masque banon ri circuncisión chave, y masque can pan ak'a' c'o-vi ri ley, pero xa nak'aj ri nu'ij chupan. 28 Roma mana-ta ri nuc'ut-ri' chi israelita ri kitzij richin rutinamit ri Dios, y nis-ta ri circuncisión* Ef. 2:3; Gá. 6:15. ri ni'an che ri cuerpo, mana-ta ri' ri kitzij circuncisión. 29 Ri kitzij israelita, ja ri ch'ajch'oj ránima, y ri kitzij circuncisión,* Ro. 7:6; Fil. 3:3; Col. 2:11. ja ri ni'an pa ránima roma ri Lok'olaj Espíritu, y mana-ta ri ni'an che ri cuerpo ri achel nu'ij chupan ri ley. Ri ch'ajch'oj ránima, man aj-roch'ulef ta xqueyo'on ruk'ij, xa ja ri Dios.

*2:1 Mt. 7:1, 2.

*2:2 1 Ts. 4:6.

*2:3 Pr. 11:21.

*2:4 Ex. 34:6.

*2:4 2 P. 3:9.

*2:5 Jud. 6; 2 Ts. 1:5.

*2:6 Mt. 16:27; Sal. 62:12.

*2:7 1 P. 1:7.

*2:7 Mt. 25:46.

*2:7 Jud. 21; He. 10:36.

*2:8 2 Ts. 2:12.

*2:8 Is. 3:11.

*2:11 Job 34:19; Hch. 10:34.

*2:13 Stg. 1:22, 25.

*2:16 Ap. 20:12.

*2:17 Mi. 3:11.

*2:18 Dt. 4:8.

*2:21 Mt. 23:3.

*2:24 Ez. 36:20.

*2:25 Gá. 5:3.

*2:28 Ef. 2:3; Gá. 6:15.

*2:29 Ro. 7:6; Fil. 3:3; Col. 2:11.