ARRÜNA ÑACONOMOSORRTI SAN PABLO ÜMOTI
FILEMON
1
Arrüñü Pablo yaca auna preso, itopiqui surapoi nürirrti Jesucristo. Anatito Timoteo auna ichepeñü. Supaquionco tanu ümoti suisumpañeru Filemón, naqui tarucu nicuarrti suiñemo, y ümo ito suiquiasi Apia y ümotito suisaruqui Arquipo, naqui nantarrü bayurarati suiñemo, nauqui uraboiti nurarrti Tuparrü. Supaquionco ito ümo namanaiña bama oberabarama nantarrü au nürirrti Jesús tanu au napo, Filemón.
Arrücü saruqui Filemón, tari icunusüancanatiyü Tuparrü naqui Uyaü, y arrti Señor Jesucristo. Taiquiana urria nasüboriqui.
Ñacumananauncurrti Filemón y ñacoconauncurrti
Nantarrtai ñachampiencaca ümoti Tuparrü au nirreanca atacucü, itopiqui tiñoncoi arrüna coñorrtai oncatü ümoti Señor, y arrüna nacumananauncu ümo bama maquiataca icocoromati. Rranquiquia pünanaquiti Tuparrü na ayurati aemo, nauqui uraboi nurarrti isucarü macrirrtianuca, nauqui aicocoromatito Jesús. Sane nauqui atusi ito caüma ümoma nanaiña arrüba omirriantai urriante oemo uiti Cristo, arrtü oñoncatü ümoti. Arrüñü ipucünuncatai acuatacü, saruqui, arucu nurria iñemo atopiquicü, itopiqui cuasürüma aemo bama icocoromati Jesús, y bien urria nachücoi aübuma. Ui arrüna sane ane ipucünuncubuma obi.
Asamu nurria iñemo, saruqui
Irranca rranquirio apünanaquicü, nauqui asamu nurria iñemo. Ane nisüriaca uiti Cristo. Uirri puerurrüpü rracüpu aemo, nauqui aisamune urria iñemo. Pero chirrancapü icüpurüatai. Irranca rranquirio apünanaquicü primero, itopiqui tarucu nacua iñemo. Tusio ito aemo que arrüñü tüpoomañü, y todaviarrü yaca au preso. 10 Irranca te nauqui asamuca nurria iñemo: Asusiusurrti Onésimo, naqui amoso, tapü ane causane obi ümoti. Arrti yapasearatiñü au na preso. Toncoitito nürirrti Jesús sobi, y tiyasuriurutito. 11 Nürirrti “Onésimo”, nantü auqui besüro “baserebiquirri”. Ñemanauntu, arrti tücañe chübaserebiotipü nurria aemo. Pero auquina caüma baserebioti nurria aemo, tacana arrüna urriampae ito yaserebiquirrti auna iñemo.
12 Sane nauquiche icüpucati tato aesacü. Rracüpuca ito aübuti nirraquionco tanu aemo. 13 Tai irrancapü nauqui asioti auna yesañü, nauqui aserebiti iñemo aitobocü, mientras yaca auna preso auqui naca nurarrti Tuparrü. 14 Pero chüpuerurrüpü nauqui asioti auna yesañü, mientras chüsurapoipü asucarücü. Chirrancapito nauqui buenurrücü ui nirracüpucuatai, sino irranca aisamune obiatao.
15 Arrüna sane pasabo ui noñemarrti Tuparrü. Besüburuti Onésimo apünanaquicü ñome ba mümanantai panca. Pero caüma torrioti tato aemo ümo para siemprerrü. 16 Arrüna nacarrti caüma aesacü tacanati aruquiti, naqui cuasürüti aemo, champürrtü tacana mosorrtiqui. Chauqui taruquiti, itopiqui icocorotiti Señor Jesús. Tarucapae nicuarrti iñemo, pero tari manrrü nicuarrti aemo caüma, itopiqui amosoti y aruquitito.
17 Ñemanauntu te amigorrü oñü. Sane nauquiche asamu nurria iñemo, asusiusurrti tato Onésimo, tacanarrtü asuquiucapüñü. 18 Arrtü ane nipünatenti aübucü, o arrtü ebeoti aemo, aiña au niyesa cuentarrü. 19 Arrüñü Pablo iconomota nisüri, nauqui rrapaca nebequirrti Onésimo. Pero tapü tacürusu naquionco iyo arrüna turria nasüboriqui, itopiqui sobi aicococati Jesús. 20 Sane te, saruqui, irranca nauqui asamu nurria iñemo, auqui nacarrti Señor. Aisamuse arrüna sane ipucünuncubu niyausasü, au nürirrti Jesús.
21 Rraconomoca aemo, itopiqui ñoncatü aemo nurria, y tusio iñemo que aisamute manrrü pünanaqui arrüna rranquitio. 22 Irranca ito nauqui acomorabo obi taman cuarto iñemo. Irranca yero tanu yapasearaño. Itopiqui ñoncatü ümoti Tuparrü, nauqui puerurrü ichaesübu auqui na preso ui napeanca ichacuñü.
Taiquiana urria nabaca tanu
23 Ñaquioncorrti tanu aemo Epafras, naqui presotito auqui nacarrti Cristo Jesús. 24 Aboma ito auna pueblurrü arrti Marcos, arrti Aristarco, arrti Demas y arrti Lucas. Arrüma bayurarama ümo arrüna trabacorrü ümoti Señor. Ñaquioncorrüma tanu aemo.
25 Tari icunusüancanati año Señor Jesucristo.