3 Juan
1
Ang hamtong ngadto sa minahal nga Gaius, nga akong gimahal diha sa kamatuoran. Minahal, ako nag-ampo nga molambo ka sa tanang butang ug magmahimsog, sama nga ang imong kalag malamboon. Kay ako nalipay ug dako sa dihang ang mga kaigsoonan miabot ug nagdalag pagsaksi sa imong kamatuoran, ingon nga naglakaw ka diha sa kamatuoran. Wala nay labaw sa akong kalipay gawas niini, sa pagkadungog nga ang akong mga anak nagalakaw diha sa kamatuoran. Minahal, nagkinabuhi ka sa pagkamatinud-anon sa bisan kanus-a nga nagapamuhat ka alang sa mga kaigsoonan ug alang sa mga langyaw, nga maoy nakasaksi sa imong gugma taliwala sa simbahan. Maayo ang imong gibuhat sa pagpadala kanila sa ilang paglakaw sa pamatasan nga takos sa Dios, tungod sa katuyoan sa Ngalan milakaw sila, nga walay gikuha gikan sa mga Gentil. Busa kita kinahanglan moabiabi sa sama niini, aron nga kita mahimong isigka magbubuhat alang sa kamatuoran. Nagasulat ako ngadto sa panagtigom, apan si Diotrefes, nga gustong mauna taliwala kanila, wala modawat kanamo. 10 Busa, kung moabot ako, akong hinumdoman ang iyang mga buhat nga iyang gihimo, giunsa niya sa pagsulti ug kataw-anan nga mga butang batok kanamo uban sa daotang mga pulong. Wala pa matagbaw niini nga mga binuhatan, siya gayud wala modawat sa mga kaigsoonan. Iyang gidid-an kadtong nagtinguha sa pagbuhat sa sama niini ug gipapahawa sila sa panagtigom. 11 Minahal, ayaw sunduga unsa ang daotan apan kung unsa ang maayo. Ang usa nga nagbuhat ug maayo iya sa Dios; ang usa nga nagbuhat ug daotan wala makakita sa Dios. 12 Si Demetrius nahimong saksi pinaagi sa tanan ug pinaagi sa kamatuoran. Kami usab nakapamatuod, ug nasayod ka nga ang among pagpamatuod tinuod. 13 Aduna pa akoy daghang mga butang nga isulat kanimo, apan wala ako naghinaot sa pagsulat niini nganha kanimo pinaagi sa igsusulat ug sa tinta. 14 Apan nagdahom ako sa pagpakigkita kanimo sa dili madugay, ug mag-atubangay kita sa pag-istoryahanay sa usag-usa. 15 Ang kalinaw maanaa kanimo. Ang mga higala nangumusta kanimo. Pangumustaha ang mga higala pinaagi sa ngalan.