Judas
1
Si Judas, usa ka sulugoon ni Jesu-Cristo, ug igsoon ni Santiago, alang niadtong tinawag, nga mga hinigugma sa Dios nga Amahan, ug nagtipig alang kang Jesu-Cristo: Hinaot nga ang kaluoy ug kalinaw ug gugma magmadagayaon diha kaninyo. Mga hinigugma, samtang nagmakugi ako sa pagsulat nganha kaninyo mahitungod sa atong hiniusa nga kaluwasan, nagsulat ako kaninyo aron sa pag-awhag kaninyo nga makigbisog gayod sa pagtuo nga gitugyan sa makausa alang sa tanan nga mga magtutuo. Kay ang pipila ka mga tawo miyuhot sa tago diha kaninyo. Mao kining mga tawhana ang gipatikan na sa pagkahinukman sa silot. Sila mao ang mga dili-diosnon nga mga tawo nga nagbaylo sa grasya sa Dios ngadto sa kalaw-ayan, ug nga milimod sa atong bugtong Agalon ug Ginoo, si Jesu-Cristo. Karon buot kong ipahinumdom kaninyo—bisan tuod nga nasayod na kamo niini—nga ang Ginoo nagluwas sa mga tawo pagawas sa kayutaan sa Ehipto, apan pagkahuman iyang gilaglag kadtong wala nagtuo. Ang mga anghel usab nga wala magbantay sa ilang mga kaugalingong kahimtang sa katungdanan, kondili mibiya sa ilang naandan nga tigomanang dapit—Ang Dios nagbutang kanila sa walay kataposang gapos nga kadena, sa tumang kangitngit, alang sa paghukom diha sa dakong adlaw. Sama kini sa Sodoma ug Gomora ug sa mga siyudad nga nakapalibot kanila, nga nagpatuyang usab sa ilang kaugalingon diha sa pagkamakihilawason ug nagpadayon sa dili-kasagarang mga tinguha. Nagpakita sila ingon nga mga panag-ingnan niadtong moantos sa silot sa kalayo nga walay kataposan. Apan sa samang paagi, kining mga nagdamgo usab naghugaw sa ilang mga lawas. Gisalikway nila ang katungod, ug misulti sila sa malaw-ayon nga mga butang batok sa usa nga mahimayaon. Apan bisan gani si Michael nga arkanghel, sa dihang nakiglalis siya sa yawa ug nakig-away kaniya mahitungod sa lawas ni Moises, wala mangahas sa pagdala sa masipalaong paghukom batok kaniya. Hinuon misulti siya, “Hinaot nga ang Ginoo magbadlong kanimo!” 10 Apan kining mga tawhana nagbutangbutang batok sa bisan unsa nga wala nila masabti. Ug unsa ang ilang nasabtan—nga walay kabuot nga mga mananap nasayod lang pinaagi sa awhag kinaiyahan—mao kini ang nakalaglag kanila. 11 Alaot sila! Kay naglakaw sila diha sa paagi ni Cain, ug misunod sa sayop nga ginansya ni Balaam. Nangalaglag sila sa pagsupak ni Kora. 12 Mao kini sila ang mga adunay tinagong kapagangan sa inyong kombira sa gugma. Nagkombira sila nga walay kaulaw, gipakaon lamang ang ilang mga kaugalingon. Mga panganod sila nga walay tubig, nga gipalid sa hangin. Sila ang nangalarag nga mga kahoy nga wala gayoy bunga—namatay sa makaduha, nangaibot ang mga gamot. 13 Mga mabangis sila nga balod sa dagat, nga mibula sa ilang kaugalingong kaulaw. Sila ang nahisalaag nga mga bituon, kansang maitom nga kangitngit nga gitagana sa kahangtoran. 14 Si Enoc, ang ikapito gikan kang Adan, nga nanagna mahitungod kanila, nga nag-ingon, “Tan-awa! Ang Ginoo moabot uban sa liboan ug liboan niyang mga Anghel. 15 Moanhi siya aron ipadangat ang paghukom sa tanan. Moanhi siya aron silotan ang tanan nga dili diosnon sa tanang mga buhat nga ilang nahuman sa dili diosnon nga paagi, ug sa tanang mapintas nga mga pulong nga gisulti sa mga dili diosnong makasasala batok kaniya.” 16 Mao kini ang mga bagulbolan, reklamador, nga misunod sa daotan nilang mga tinguha. Sila mao ang kusog manghambog, nga alang sa ilang kaugalingong pamintaha, pag-ulog-ulog sa uban. 17 Apan kamo, mga hinigugma, hinumdomi ang mga gipamulong kaniadto pinaagi sa mga apostoles sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 18 Miingon sila kaninyo, “ Sa kataposang mga panahon adunay mga mabiaybiayon nga mosunod sa ilang kaugalingong mga tinguha nga dili-diosnon.” 19 Kining mga tawhana nagkabahinbahin. Sila mga kalibotanon, ug wala sila makabaton sa Espiritu. 20 Apan kamo, mga hinigugma, tukora ang inyong mga kaugalingon sa inyong labing balaang pagtuo, ug pag-ampo diha sa Balaang Espiritu. 21 Padayon kamo sa inyong mga kaugalingon diha sa gugma sa Dios, ug paghulat sa kaluoy sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga magdala kaninyo sa kinabuhing walay kataposan. 22 Pagmaluloy-on niadtong nagduhaduha. 23 Luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Pagmaluluy-on ngadto sa uban inubanan sa kahadlok. Dumti bisan ang bisti nga namansahan pinaagi sa unod. 24 Karon ngadto sa usa nga makapalikay kaninyo gikan sa pagkapandol, ug maoy hinungdan nga kamo magtindog sa atubangan sa iyang mahimayaon nga presensya, nga walay ikasaway ug uban sa dakong kalipay, 25 ngadto sa bugtong Dios nga atong Manluluwas pinaagi kang Ginoong Jesu-Cristo nga atong Ginoo, ang himaya, pagkahalangdon, pagdumala, ug gahom, sa wala pa ang tanang kapanahonan, karon, ug sa kahangtoran, Amen.