Hebreohanon
1
Kaniadto ang Dios nakigsulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta sa daghang mga higayon ug sa daghang mga pamaagi. Apan niining kasamtangang mga adlaw, ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa usa ka Anak, nga iyang gipili nga mahimong manununod sa tanang mga butang, ug pinaagi kaniya gibuhat niya usab ang kalibotan. Ang iyang Anak mao ang kahayag sa iyang himaya, ang kinaiya gayod sa iyang kinaiyahan, ug iyang gipadayon sa paglungtad ang tanang butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Human nga iyang nahinloan ang mga sala, milingkod siya sa tuong kamot sa halangdon sa kahitas-an. Nahimo siyang labaw sa mga anghel, ingon nga ang ngalan nga iyang napanunod mas labing maayo kay sa ilang ngalan. Kay si kinsa ba sa mga anghel ang iyang giingnan, “Ikaw ang akong anak, karon ako mahimo nga imong Amahan”? Ug usab “Ako mahimo nga amahan kaniya, ug siya mahimo nga anak nako”? Usab, sa dihang gidala sa Dios ang panganay nga anak ngadto sa kalibotan, siya miingon, “Ang tanang anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya.” Mahitungod sa mga anghel siya nag-ingon, “Siya nga nagbuhat sa iyang mga anghel nga mga espiritu, ug sa iyang mga alagad nga dilaab sa kalayo.” Apan mahitungod sa anak siya nag-ingon, “Ang imong trono, Dios, hangtod sa kahangtoran. Ang sitro sa imong gingharian mao ang sitro sa hustisya. Ikaw nahigugma sa pagkamatarong ug nagdumot sa pagkamalapason, busa ang Dios, nga imong Dios, nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw pa sa imong mga kauban.” 10 “Sa sinugdanan, Ginoo, ikaw nagbutang sa patukoranan sa kalibotan. Ang kalangitan binuhat sa imong mga kamot. 11 Mangahanaw sila, apan ikaw magapadayon. Kining tanan madunot sama sa usa ka bisti. 12 Lukoton mo kini sama sa usa ka kupo, ug mausab sila sama sa usa ka bisti. Apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga katuigan dili mohunong.” 13 Apan si kinsa ba sa mga anghel ang giingnan sa Dios sa bisan kanus-ang higayon, “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga akong himoon ang imong mga kaaway nga usa ka tumbanan sa imong mga tiil”? 14 Dili ba ang tanan nga mga anghel nga espiritu gipadala aron sa pagpamuhat ug pag-amping niadtong mga manununod sa kaluwasan?